Hotărârea nr. 287/2011

privind unele masuri pentru realizarea obiectivului de investiţii “Realizarea unui laborator de optimizare a producţiei serviciilor publice de alimentare cu energie termică” şi înfiinţarea unui spin-off în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind unele masuri pentru realizarea obiectivului de investiții “Realizarea unui laborator de optimizare a producției serviciilor publice de alimentare cu energie termică și înființarea unui spin-off în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 73557/13.04.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele masuri pentru realizarea obiectivului de investiții “Realizarea unui laborator de optimizare a producției serviciilor publice de alimentare cu energie termică și înființarea unui spin-off în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare; Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

ținând cont de prevederile art.36, alin.(2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. a) alin. (6) lit. a) pct. 14 și ale art.45, alin.(2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înființarea spin-off-ului inovativ pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, ca societate comercială cu răspundere limitată, în baza Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Se aprobă participarea SC Electrocentrale SA si a municipiului Oradea, în calitate de asociati la spin-off-ul care urmează a fi înființat ca societate cu răspundere limitată (SRL).

Art.3. Se aprobă contribuția la capitalul social al spin-off-ului cu suma de 287.615 lei, necesară implementării proiectului cu denumirea: “Realizarea unui laborator de optimizare a producției serviciilor publice de alimentare cu energie termică”.

Art.4. Se aprobă operarea modificărilor în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea, în sensul că sumele aprobate pentru constituirea spin-off-ului - să fie transferate cu titlul de “Subvenții la operatorul de servicii publice SC Electrocentrale SA” cu destinația “Aport la capitalul social al spin-off-ului”.

Art.5. Se mandatează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea pentru a opera modificările în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al municipiului Oradea, astfel încât să se poată asigura contribuția la capitalul social al spin-off-ului nou înființat.

Art.6. (1) Se mandatează directorului general al SC Electrocentrale SA să semneze actul constitutiv al spin-off-ului, statutul spin-off-ului, precum și orice alte documente care sunt necesare pentru funcționarea spin-off-ului conform prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare.

(2) Actul constitutiv și statutul spin-off-ului constituit potrivit art.1 din prezenta hotărâre vor fi supuse aprobării

Consiliului Local.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul executiv al Direcției Management de Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - SC Electrocentrale SA

  • - Directia Juridică

  • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 14 aprilie 2011                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 287 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.