Hotărârea nr. 286/2011

privind aprobarea temei de proiectare și a măsurilor necesare achiziției serviciului de proiectare pentru proiectul Modernizarea Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Oradea, care urmează a fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea temei de proiectare și a măsurilor necesare achiziției serviciului de proiectare pentru proiectul Modernizarea Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, care urmează a fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 73782 din 12.04.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare și a măsurilor necesare achiziției serviciului de proiectare pentru proiectul Modernizarea Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, care urmează a fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria,

În conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art.36, alin.(2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. a) alin. (6) lit. a) pct. 3 și ale art.45, alin.(2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă tema de proiectare pentru proiectul Modernizarea Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea și finanțarea acestuia din fonduri nerambursabile asigurate în cadrul Programului Operațional Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție care va sta la baza realizării obiectivului de investiții: Modernizarea Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în conformitate cu prevederile HG 28/2008 cu modificările și completările ulterioare în limita sumelor aprobate cu această destinație din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă organizarea procedurii de achiziție publică, pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic necesar lucrărilor de modernizare și a dotării cu echipamente medicale respectiv mobilier medical, pentru a asigura accesarea de fonduri europene în cadrul POC RO-HU.

Art.4. Se aprobă valoarea estimată a contractului de achiziție publică de 110.000 de lei (fără

TVA).


Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

Art.6. Prezenta hotârâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • -  Compartimentul Management Spitale

 • -  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, prin grija Compartimentului Management Spitale

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


Oradea, 14 aprilie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr. 286

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexă la H.C.L. 286/2011

Temă de proiectare

pentru proiect de investiții cu denumirea: Modernizarea Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Oradea

 • I. Date generale

1.          Denumirea obiectivului de investiții: Modernizarea Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Oradea

 • 2.           Faza supusă contractării: expertiză tehnică, audit energetic, DALI, analiză cost beneficiu, documentația pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, PT, PAC, DDE, CS

 • 3.           Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea

 • 4.            Titularul investiției: municipiul Oradea

 • 5.           Beneficiarul investiției: municipiul Oradea

 • II. Informații generale privind proiectul

Strategia națională a României în domeniul sănătății este în concordanță cu “Orientările Strategice Comunitare pentru perioada 2007-2013”, care prevăd necesitatea reducerii disparităților în ceea ce privește calitatea și gradul de acces al populației la servicii de sănătate la nivel regional, precum și necesitatea unor activități concrete pentru creșterea calității și eficacității acestui serviciu.

În contextul schimbărilor politice din decembrie 1989, sistemul de sănătate a suferit schimbări majore, principalele

obiective ale reformelor care au urmat vizând:

 • -   asigurarea unei mai bune accesibilități a populației la serviciile de sănătate

 • -   trecerea centrului de greutate al îngrijirilor către asistența ambulatorie

 • -   creșterea calității serviciilor medicale

Ca urmare a semnării pe data de 7 decembrie 2010 a protocolului de predare-primire a Spitalului Clinic Județean de Urgențe Oradea, s-a realizat ultima etapă din formalitățile legale care trebuiau să fie îndeplinite pentru preluarea managementului Spitalului Județean de către Consiliul Local al Municipiului Oradea de la Consiliul Județean. Predarea efectivă a început din 1 ianuarie 2011.

Spitalul Județean va fi restructurat, având în vedere că are atât probleme de natură financiară, cât și probleme de autorizare. Primăria dorește să ofere condiții mai bune și costuri mai mici pacienților. Astfel, o parte din secții vor fi comasate, iar în ceea ce priveste numărul de paturi, acolo unde se impune acest lucru acestea vor fi transferate la Spitalul Municipal, în cazul secțiilor care nu prezintă specific de urgență.

În prezent, autoritățile administrației publice locale participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale, a unităților sanitare publice de interes județean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale. Spitalul Clinic Municipal “Gavril Curteanu”, Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Dr. Alexandru Nemeș-senior”, Spitalului Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea și Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea sunt unități sanitare cu personalitate juridică.

Specialitatea de gastroenterologie este, la fel ca și cardiologia, o parte desprinsă din cadrul medicinii interne. În cadrul ei se tratează o paletă foarte largă de afecțiuni ale tractului digestiv (esofag, stomac, intestin subțire și intestin gros), ficatului, colecistului, căilor biliare, pancreasului, etc. Această desprindere dintr-o specialitate mai mare, se datorează atât patologiei foarte variate și specifice, care cunoaște în ultimul timp o profundă accentuare a cunoașterii, cât, mai ales, dezvoltării extrem de accentuate, la fel ca și în cardiologie, a posibilităților de diagnostic și tratament invaziv. Aceste metode includ, pe lângă cele de laborator, investigații și tratamente endoscopice și ecografice (sau ghidate ecografic). Această specialitate s-a dezvoltat în ultimele decenii îndeosebi prin manevrele diagnostice și terapeutice invazive și care fac din această specialitate una dintre cele mai spectaculoase, din punct de vedere tehnic.

În patologia generală, în aria geografică în care se situează județul nostru, bolile gastroenterologice și hepatice au o mare importanță datorită atât frecvenței și severității cât și caracterului de urgență al acestor boli.

Este de subliniat importanța dezvoltării gastroenterologiei prin aceea că, această specialitate, poate influența pozitiv atât terapia în urgență, prin tratamentul hemoragiilor digestive, cât și tratamentul unor boli deosebit de grave cum este cancerul incipient al tubului digestiv, cancerul hepatic primar și metastatic, icterul obstructiv, etc., prin manevre endoscopice sau ghidate ecografic și nu prin metode chirurgicale; de altfel, pe plan mondial, există tendințade reducere a

intervențiilor chirurgicale mari, pentru cazuri selectate și înlocuirea lor cu metode endoscopice sau ghidat ecografic, minim invazive.

Ajunsă la acest moment, dezvoltarea gastroenterologiei orădene presupune, în continuare, trei direcții, care, atinse, vor face din acest centru unul din centrele bine dezvoltate la nivel național. Aceste trei direcții sunt:

 • 1.  Dotarea cu aparatură și instrumente, care să facă posibil diagnosticul și terapia gastroenterologică specifică;

2.  Dezvoltarea factorului uman, prin instruirea în continuare a personalului medical (medici și asistenți), pentru

utilizarea aparaturii și tehnicilor noi din dotare;

3. Amenajarea spațiilor, corespunzător standardelor europene, pentru ecografie, pentru utilizarea unui aparat cu raze X în condiții optime, precum și a altor spații care necesită lucrări de reabilitare și modernizare.

În direcția mdernizării și dotării Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Oradea, a fost identificată posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile disponibile începând cu al doilea trimestru al anului 2011 prin cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, al cărui obiectiv este apropierea persoanelor, comunităților și agenților economici din zona de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii de graniță.

III. Cadrul legal: conform prevederilor Ghidului solicitantului pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-

România 2007-2013, proiectul va respecta normativele și reglementările in construcții-instalații aflate în vigoare.

Atenție!!!

 • •       Pentru realizarea documentației tehnico-economice va fi utilizată structura cadru specificată în HG 28 / 2008.

 • •       HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aceasta din urmă completată cu Ordinul 863 /2008 din 02 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții"

 • •        Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •        La solicitarea de completări de către avizatori, sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului.

 • •       Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (dacă nu este inclusă în SF/ documentația tehnică de avizare)

 • •        Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

IV. Descriere lucrări:

IV.I.a - Situația actuală a Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Oradea

Situația juridică:

Ca urmare a semnării pe data de 7 decembrie 2010 a protocolului de predare-primire a Spitalului Clinic Județean de Urgențe Oradea, s-a realizat ultima etapă din formalitățile legale care trebuiau să fie îndeplinite pentru preluarea managementului Spitalului Județean de către Consiliul Local al Municipiului Oradea de la Consiliul Județean. Predarea efectivă a început din 1 ianuarie 2011.

Dotări actuale:

 • •   un cabinet de ecografie generală și intervențională

 • •  un cabinet de endoscopie diagnostică și terapeutică

I.2. Scopul Intervenției

1. Dotarea cu aparatură, instrumente și mobilier, care să facă posibil diagnosticul și terapia gastroenterologică specifică. Exemple de aparatură și instrumente: Trusă completă de video-endoscopie cu autofluorescență și magnificație (AFI, NBI, HDTV); Sistem integrat de video-eco-endoscopie (pentru diagnostic și puncție biopsie), 2

împreună cu ecograf adaptat pentru eco-endoscopie; Echipament de monitorizare și diagnostic non-invaziv al fibrozei hepatice - FIBROSCAN; Dotarea, în completare a aparaturii endoscopice existente, cu două tuburi de video-gastroscop GIF-Q165 și cu un tub de video-colonoscop CF-Q165 (pentru endoscopul utilizat în prezent pe secție); Mașină automată pentru spălat și dezinfectat endoscoape, cu adaptoare specializate; Sistem de diagnostic prin endoscopie cu video-capsulă; Sistem de monitorizare a pH-ului gastroesofagian; Sistem Siremobil pentru ghidare radiografică și fluoroscopică a manevrelor gastroenterologice; Ecograf performant pentru diagnostic și manevre intervenționale ghidate ecografic, precum și pentru ecografie cu substanță de contrast; Electrocauter cu unitate de coagulare Argon-Plasmă, pentru tratamente endoscopice - inclusiv hemoragii digestive (plus accesorii); Aparat de radiofrecvență pentru ablații tumorale - inclusiv hepatice, cu sonde adaptate; Accesoriile necesare la aparatura achiziționată (de exemplu ace de biopsie, etc.); Ecograf portabil alb/negru +/- Doppler color pentru investigarea cazurilor grave, nedeplasabile, cât și pentru ecografie intraoperatorie

 • 2. Amenajarea spațiilor, corespunzător standardelor europene, pentru ecografie, pentru utilizarea unui aparat cu raze X în condiții optime, precum și a altor spații care necesită lucrări de reabilitare și modernizare.

 • I. 3. Necesitatea intervenției

În direcția desfășurării în condiții optime a actului medical în cadrul Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Oradea, a fost identificat un proiect prin care se urmărește posibilitatea unor condiții mai bune și costuri mai mici pacienților din județul Bihor. Prin realizarea proiectului Modernizarea Secției Clinice de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Oradea", va fi reevaluată și revitalizată activitatea cadrelor medicale și a actului medical în sine în cadrul Secției Clinice de Gastroenterologi prin furnizarea de servicii de sănătate desfășurate în condiții optime, cu aparatură și instrumente adecvate și specifice. Aceasta în contextul în care Secția Clinică de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Oradea nu beneficiază de o astfel de investiție, ea fiind din ce în ce mai acut cerută în special de numeroasele probleme de sănătate generate de bolile gastroenterologice și hepatice.

Oportunitatea realizării acestei investiții este amplificată de posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile disponibile începând cu al doilea trimestru al anului 2011 prin cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, al cărui obiectiv este apropierea persoanelor, comunităților și agenților economici din zona de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii de graniță..

 • II. Cadrul legal: conform referințelor legislative din Ghidul solicitantului pentru Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

II.1. Studii legate de intervențiile preconizate necesare elaborării documentației necesare

Obiectul achiziției:

 • -   Documentații pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

 • -   Expertiză tehnică

-   Audit energetic

 • -   Documentație integrată/D.A.L.I. (inclusiv Analiza cost-beneficiu)

-   Plan de management

-   Plan de marketing

 • -   Proiectul Tehnic, PAC, Detaliile de Execuție și Caiete de Sarcini

 • •       HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții care a fost completată cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008.

 • •        Proiectul care cuprinde atât lucrări de investiții noi/extinderi , cât și lucrări de intervenții, va conține: documentațiile tehnico-economice distincte, respectiv studiu de fezabilitate pentru obiectivele de investiții noi/extinderi și documentație de avizare pentru lucrările de intervenții la construcții existente. În această situație proiectul se elaborează în mod unitar cu o Documentație Integrată.

 • •       PT, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției sau la comada beneficiarului.

 • •       Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •        La solicitarea de completări de către avizatori sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului.

 • •        Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

 • II. 2 Conținutul cadru al Documentației tehnico-economice trebuie să respecte structura și conținutul prevăzut de legislația în

vigoare

Elaboratorul Documentația tehnico-economice va concluziona asupra celei mai bune soluții din punct de vedere tehnico-economic, soluție ce va sta la baza întocmirii PT, CS, DDE, faza de proiectare la care se va trece numai după aprobarea finanțării investiției sau la comanda beneficiarului.

 • III. Termene și condiții de elaborare și predare:

Proiectantul poate subcontracta părți din lucrare, cu condiția acceptului beneficiarului, dat în scris, în prealabil. Subcontractorul se supune la aceleași condiții și termene de realizare. Beneficiarul va avea dreptul de a solicita proiectantului sau / și subcontractorilor rapoarte, date, situații etc. privind starea / situația / faza lucrărilor.

 • -   Proiectantul va prezenta minim 2 (două) variante pentru DALI.

 • -   DALI, Studiu geotehnic, audit energetic se va elabora în 5 (șapte) exemplare.

-  PAC: 2 exemplare

-   PT, CS, DE - 5 exemplare

Documentația aferentă obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare se va elabora conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte - uzual 2 exemplare din fiecare documentație. Aceasta se va supune aprobării / avizării instituțiilor și organelor abilitate, de către proiectant.

Proiectantul va preda inclusiv formatul electronic redactabil al lucrărilor. Proprietatea asupra documentațiilor aparține beneficiarilor.

Beneficiarul lucrării va achita contravaloarea avizelor / autorizațiilor necesare.

Conținutul documentațiilor va respecta prevederile legale în vigoare.

 • IV. TERMEN DE REALIZARE

Termenul de predare a livrabilelor:

 • - PUZ pentru zona ce va cuprinde limita monumentului și zona de protecție a sa, inclusiv accese carosabile - 30 zile

calendaristice de la semnarea contractului

 • - DALI 60 zile calendaristice de la data semnării contractului.

 • - proiect tehnic și detaliile de execuție, caiet de sarcini și documentația standard pentru organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor de execuție: 2 luni de la data aprobării finanțării sau a comenzii beneficiarului.