Hotărârea nr. 283/2011

privind reavizării Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 156656, teren cu suprafaţa de 118 mp, situat în Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 27 şi concesionarea directă a suprafeţei de 118 mp teren în vederea extinderii construcţiei existente, în favoarea lui Indrieş Petru şi soţia Indrieş Florentina Georgeta

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind reavizării Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 156656, teren cu suprafața de 118 mp, situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 27 și concesionarea directă a suprafeței de 118 mp teren în vederea extinderii construcției existente, în favoarea lui Indrieș Petru și soția Indrieș Florentina Georgeta

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 46842 din data de 13.04.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, reavizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 118 mp, teren situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 27 și concesionarea acestei suprafețe în vederea extinderii construcției existente - spațiu comercial și terasă,

Terenul pe care se va realiza extinderea este identificat cu nr.cadastral 4391 înscris în C.F.156656 Oradea proprietatea privată a Municipiului Oradea,

În baza art.15 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată,

Ținând cont de prevederile Legii 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a consiliului local ,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) și ale art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se reavizează Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil identificat cu nr.cadastral 156656, provenit din conversia nr.cadastral 4391, proprietatea privată a Municipiului Oradea, prin modificarea conturului și majorarea suprafeței la 118 mp cu preluare a 6mp teren din nr. topo 3581/24 înscis în C.F. 10208 Oradea.

Art.2. Se aprobă diminuarea cu 6 mp a suprafeței nr. topo. 3581/24 înscris în C.F. 10208 Oradea care se va alipi la nr. cadastral 156656 Oradea în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 118 mp teren cu nr.cadastral 156656 înscris în C.F.156656 Oradea, situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr.27, în vederea extinderii construcției existente în conformitate cu Avizul CMUAT favorabil nr. 214/16.03.2011, în vederea extinderii spațiului comercial de alimentație publică și terasă.

Art.4. Durata concesionării este pe 20 de ani, începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate a hotărârii din partea Prefecturii Județului Bihor.

Art.5. Se aprobă redevența de 45,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data atribuirii dreptului de concesiune.

Art.6. Redevența va fi indexată de drept anual, începând din al doilea an, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județul Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - OCPI Bihor

- d-l Indrieș Petru și d-na Indrieș Florentina, prin grija Serviciului Terenuri.

Oradea, 14 aprilie 2011

Nr. 283


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila