Hotărârea nr. 282/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 8.516 mp teren identificat cu nr. cadastral 163.293 înscris în CF 163.293 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea şi darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 3.000 mp teren în favoarea S.C. Tamira Pan S.R.L

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de

8.516 mp teren identificat cu nr. cadastral 163.293 înscris în CF 163.293 Oradea, situat în

Parcul Industrial Oradea și darea acordului pentru vânzarea suprafeței de 3.000 mp teren în favoarea

S.C. Tamira Pan S.R.L

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.46844 din data de 13.04.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea și SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 8.516 mp teren identificat cu nr.cadastral 163.293 înscris în C.F. 163.293 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea și darea acordului pentru vânzarea suprafeței de 3.000 mp teren în favoarea, S.C. Tamira Pan S.R.L.,

Conform C.F. 163.293 Oradea, terenul identificat cu nr.cadastral 163.293 cu suprafața de 8.516 mp, este proprietatea privată a Municipiului Oradea, iar construcția reprezentând Hală de depozitare și birouri de 653 mp, cu o valoare de peste 80.000 Euro, sunt proprietatea S.C. Tamira Pan S.R.L.,

Având în vedere adresa înregistrată la S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L. de către S.C. Tamira Pan S.R.L. sub

nr.19/02.03.2011,

Ținând seama de Hotărârea nr. 8/07.03.2011 emisă de AGA S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.,

În conformitate cu prevederile art. 6.1.2 alin.(2) din Contractul de concesiune nr.11/2009, S.C. Tamira Pan S.R.L va achita cu titlu de preț de vânzare suma de 23.100 Euro ( (8,25 -0,55) Euro/mp./25 ani x 3.000 mp),pentru cumpărarea suprafeței de 3.000 mp teren dezmembrat din nr.cadastral 163.293 Oradea, cu suprafața de 8.516, rezultată prin scăderea din valoarea totală a concesiunii a redevenței plătite până la momentul cumpărării, calculată proporțional cu suprafața cumpărată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) și ale art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de suprafeței de 8.516 mp teren identificat cu nr.cadastral 16378 înscris în C.F. 163.293 Oradea astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

C.F.în care este înscris nr. cadasral

Suprafața înscrisă în C.F.

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit

- mp -

Observații

163.293

163.293

8.516

LOT1

3.000

Teren cu construcții - Hală de depozitare și birouri de 653 mp

LOT 2

5.516

Teren pentru construcții

TOTAL

8.516

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a două noi coli de Carte Funciară, a nr.cadastrale constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren proprietate privată a Municipiului Oradea cu destinația de LOT 1: “Teren cu construcții - Hală de depozitare și birouri de 653 m” și LOT 2: Tere n pentru construcții”.

Art.3. Se aprobă vânzarea suprafeței de 3.000 mp teren identificat ca Lot 1 la Art.1 din prezenta hotărâre, în favoarea S.C. Tamira Pan S.R.L.

Art.4. Se aprobă prețul de 23.100 Euro, valoare ce nu include TVA, pentru vânzarea suprafeței de 3.000 mp teren identificat ca Lot 1 la Art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se mandatează S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.R.L. și Administrația Imobiliară Oradea, prin reprezentanții lor legali, pentru întocmirea și semnarea unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 11/23.12.2009 și a Contractului de vânzare-cumpărare a suprafeței de 3.000 mp teren identificat ca Lot 1 la Art.1 din prezenta hotărâre, proprietate a Municipiului Oradea

Art.6. Concomitent cu semnarea contractului de vânzare -cumpărare S.C. Tamira Pan S.R.L va semna contractul de administrare cu S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.R.L.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

  • - S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.R.L.,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - S.C. Tamira Pan S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri,

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 aprilie 2011

Nr. 282

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.