Hotărârea nr. 281/2011

privind darea acordului de principiu pentru amenajarea unei zone de servicii prin lotizarea suprafeţei de 42.926 mp teren proprietate a Municipiului Oradea identificată cu nr. cadastrale 169001 şi 169008 înscrise în CF 169001 şi 169008 precum şi vânzarea sau concesionarea prin licitaţie a loturilor destinate amplasării spaţiilor de servicii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru amenajarea unei zone de servicii prin lotizarea suprafeței de 42.926 mp teren proprietate a Municipiului Oradea identificată cu nr. cadastrale 169001 și 169008 înscrise în CF 169001 și 169008 precum și vânzarea sau concesionarea prin licitație a loturilor destinate amplasării spațiilor de servicii

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.46839 din data de 13.04.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea darea acordului de principiu pentru amenajarea unei zone de servicii prin lotizarea suprafeței de 42.926 mp teren proprietate a Municipiului Oradea identificată cu nr. cadastrale 169001 și 169008 înscrise în CF 169001 și 169008 precum și vânzarea sau concesionarea prin licitație a loturilor destinate construirii de hale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a); art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru amenajarea unei zone de servicii generale prin lotizarea suprafeței totale de 42.926 mp identificată cu nr. cadastrale 169001 și 169008 înscrise în C.F. 169001 și 169008, prin constituirea unui număr de 34 de parcele destinate concesionării prin licitație în vederea construirii de hale și a unei parcele pentru realizarea unui drum de acces.

Art.2. Se mandatează Instituția Arhitectului Șef pentru organizarea procedurii și alocarea de la bugetul local a sumelor necesare achiziționării serviciului pentru întocmirea documentației de urbanism - faza P.U.Z. a lucrării “Plan Urbanistic Zonal privind lotizarea suprafeței totale de 42.926 mp în vederea realizării unei zone de servicii generale în Oradea, zona Cimitirului Municipal, str. Atelierelor - drumul de centură”.

Art.3. Se mandatează Administrația Imobiliară Oradea pentru întocmirea Planului de amplasament și delimitare a bunului imobil cu propunerea de parcelare, întăbularea loturilor constituite la Cartea Funciară și întocmirea documentației necesare organizării licitației publice pentru vânzare sau concesionare.

Art.4. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Oradea a suprafeței totale 42.926 mp identificată cu nr. cadastrale 169001 și 169008 înscrise în C.F. 169001 și 169008.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciu Financiar Contabil,

  • - OCPI Bihor

- se publică pe site-ul instituției www.oradea.ro

Oradea, 14 aprilie 2011

Nr. 281


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila