Hotărârea nr. 280/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 24.253 mp, teren cu construcţii, reprezentând Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, situat în Oradea str. Gh.Doja

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 24.253 mp, teren cu construcții, reprezentând Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, situat în Oradea str. Gh.Doja

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.46840 din data de 13.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 24.253 mp, teren cu construcții, reprezentând Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, situat în Oradea str. Gh.Doja,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.761/30.11.2010 prin care Consiliul Local al municipiului Oradea a aprobat preluarea printr-un Protocol de predare-primire a patrimoniului Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, din patrimoniul public al Consiliului Județean Bihor în patrimoniul public al Municipiului Oradea și în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea,

In vederea completarii și actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a); art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 24.253 mp, reprezentând Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp. -

Nr.topo. din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr.

topo

Suprafața ce se dezlipește din nr.

topo ptr. constituirtea nr.

cadastral

-mp-

Observații

24.253

6492/1

68870

2370

Teren și construcții Proprietate Publică a Municipiului Oradea-Spitalul Clinic Județean de Urgență

6496/18

14287

488

6496/19

14563

519

6496/20

12146

519

6496/22

12146

6559

6496/27

12145

854

6496/30

12144

627

6498/6

11091

106

6498/9

14188

1584

6498/21

12145

2573

6498/24

12144

233

6498/25

5188

7821

TOTAL

24.253

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidețele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a nr. cadastral constituit conform Art.1 din prezenta hotărâre, teren cu construcții în care se desfășoară activitatea Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea prin înscrierea imobilului Spital Clinic Județean de Urgență Bihor, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Serviciul de Evidență Patrimoniu Delegări de gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Cadastru,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 14 aprilie 2011

Nr. 280


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila