Hotărârea nr. 28/2011

privind aprobarea participării Grădiniţei cu Program Prelungit nr.28 la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Grădiniţa cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utiliz

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Grădiniței cu Program Prelungit nr.28 la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Grădinița cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5124 din14.01.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea participarea la Programul privind instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor clasice care utilizează energie regenerabilă pentru beneficiarul Grădinița cu Program Prelungit nr.28,

Ținând cont de prevederile Ordinului 1.741/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor prin care se aprobă Ghidul de Finanțare a Programului privind instalarea, înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încălzire,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36, alin.(2), lit. b), d) alin. (4), lit. a) alin. (6) lit. a) pct. 14, și art. 45, alin (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.28 la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Grădinița cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local a cheltuielilor reprezentând contribuția proprie a Grădiniței cu Program Prelungit nr.28 la proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Grădinița cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, contribuție în valoare de 126.927,50 RON cu TVA, constând în:

- 10% din costurile eligibile în valoare de 117.144,50 RON cu TVA

- costuri neeligibile în valoare de 9.783,00 RON cu TVA

- alte cheltuieli neeligibile

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică și Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit nr.28.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

  • -  Grădinița cu Program Prelungit nr.28 prin grija Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea www.oradea.ro,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 28

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.