Hotărârea nr. 276/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie, “Realizare infrastructură reţele electrice SIP Parcul Padişului, Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, “Realizare infrastructură rețele electrice SIP Parcul Padișului, Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 66961/07.04.2011 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: “Realizare infrastructură rețele electrice SIP Parcul Padișului, Oradea”,

În baza Contractului nr. 109.967/28. 06. 2001, privind concesionarea sistemului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea și a actelor adiționale 1, 2 si 3, S. C. Luxten Lighting Co S. A. a realizat lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiul Oradea în perioada 2001-2004. În calitatea sa de concesionar a sistemului de iluminat public în municipiul Oradea, în baza negocierilor purtate cu comisia de negociere, cu reprezentanții Consiliului Local al municipiului Oradea, privind proiectarea și execuția viitoarelor investiții ce se vor realiza în municipiul Oradea, a Actului adițional nr. 4 si a Contractului de Lucrări nr. 196718/27.07.2010, S.C. Luxten Lighting Co S.A. a elaborat studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Realizare infrastructura rețele electrice SIP Parcul Padișului, Oradea”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, lit.d, art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiți, “Realizare infrastructură rețele electrice SIP

Parcul Padișului, Oradea”.

Ordonatorul principal de credite:.............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.............................................................. Municipiul Oradea

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoare totală INV / C+M : 505.75 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 148.82 mii $ (inclusiv TVA) / 385.32 mii lei (inclusiv TVA), respectiv

113.38 mii $ (inclusiv TVA)

Eșalonarea investitie; Anul - 2011: 505.75 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 148.82 mii $ (inclusiv TVA)

Capacități ..

NR. CRT

OPERATIE/MATERIAL

U.M.

Unitati Fizice

1.

Stalp Scuar + fundație

buc.

55

2.

Corp de iluminat LED de tip Atlantis 40 W

buc.

55

3.

Rețea subterană de tip ACYABY 3x50+25

m

200

4.

Rețea subterană de tip ACYABY3x35+16

m

1100

5.

CD 6 + fundație

buc.

1

6.

Decopertare și refacere pavaj

mp

100

7.

Țeavă rigidă PVC 0 100

Profil PVC rigid- 1 tub activ+1 tub rezervă

m

60

8.

Foraj ghidat

m

50

9.

Priza de pamant 1 electrod

buc.

18

10.

Priza de pamant 3 electrozi

buc.

1

Durata de rea

izare a investiției : 2011 - ( 2 luni)


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul Primariei Municipiului Oradea.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •   S. C. Luxten Lighting Co S. A, prin grija Direcției Tehnice

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 aprilie 2011

Nr. 276

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.