Hotărârea nr. 273/2011

privind închirierea pe o perioadă de 15 luni a imobilului – Stadionul „Iuliu Bodola” – Oradea, înscris în CF NDF 2370 Oradea, nr. cad. 2103, situat în Oradea str. Olimpiadei nr. 1, în favoarea Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind închirierea pe o perioadă de 15 luni, a imobilului - Stadionul „luliu Bodola” - Oradea, înscris in CF NDF 2370

Oradea, nr. Cadastral 2103, situat in Oradea, str. Olimpiadei nr.1 in favoarea Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr.45.787 din 28.03.2011, prin care se propune închirierea pe o perioada de 15 luni, a imobilului situat in Oradea, str. Olimpiadei nr.1 in favoarea Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea.

Având în vedere faptul că municipalitatea are un rol important în promovarea cu prioritate a disciplinelor sportive cu tradiție și valoare deosebită în municipiul Oradea,

Având in vedere faptul ca la data de 01.07.2008, contractul de închiriere nr.202001/2003, pentru folosința

Stadionului a expirat,

Ținând cont de faptul ca Federația Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal impune cluburilor in vederea licențierii, sa dețină in administrare sau in comodat un stadion cu un teren oficial de joc cu minimum 7.000 locuri in tribune si respectiv doua terenuri pentru antrenamente, dotate cu vestiare, grupuri sanitare, cabinet medical etc.

Luând în seama solicitările transmise municipalității de către Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea, in sensul încheierii unui contractul de comodat pentru folosința Stadionului,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin.(2) lit.c, lit.d, alin.(5) lit.a, alin.(6) lit.a pct.6 și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă închirierea pe o perioadă de 15 luni, a imobilului - Stadionul „Iuliu Bodola” Oradea, înscris in CF NDF 2370 Oradea, nr. Cadastral 2103, situat in Oradea, str. Olimpiadei nr.1, in favoarea Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea.

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de închiriere a imobilului - Stadionul „Iuliu Bodola” Oradea intre Administrația Imobiliara Oradea si Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea, in următoarele condiții:

  • •   Valoarea chiriei este de 1000 de lei/luna + TVA

  • •   Perioada închirierii: 15 luni

  • •   Chiria nu se indexează, rămânând la valoarea menționata pana la data emiterii unei alte Hotărâri a Consiliului Local in acest sens.

Art.3. Se aproba scăderea din evidența analitică pe plătitor a sumei de 44.851,86 lei reprezentând chirie restantă datorată pentru folosința imobilului menționat fără regularizarea TVA aferent sumei restante.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliara Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea: Serviciul Administrare Imobile, Biroul Baze Sportive si de Agrement,

  • •   Serviciul Impunere Persoane Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

  • •   Club Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea;

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  • •   Se publică pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 273                                                           SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.