Hotărârea nr. 272/2011

privind aprobarea unor măsuri administrative de modificare şi completare a regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Blocului de Microgarsoniere din Oradea, str. Moreni, nr. 2, aflat în proprietatea Municipiului Oradea şi administrate de Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri administrative de modificare și completare a regulamentului cadru de organizare și funcționare a Blocului de Microgarsoniere din Oradea, str. Moreni, nr. 2, aflat in proprietatea Municipiului Oradea și administrate de Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45.580 din 24.03.2011, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea noului regulament cadru de organizare și funcționare a Blocului de Microgarsoniere situat în Oradea, str. Moreni, nr. 2, aflat in proprietate Municipiului Oradea și administrat de Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea,

Pentru implementarea unor măsuri administrative se impun modificări de formă și conținut la regulamentul cadru de organizare și funcționare a Blocului de Microgarsoniere situat în Oradea, str. Moreni, nr. 2, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 225 la data de 30. 03.2006, potrivit cărora regulamentul să fie actualizat la zi cu prevederile legislative in domeniu, precum și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe din cadrul aceleiași locații.

Ținând seama de prevederile, Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare,

Având in vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere in aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În baza art. 36, alin.2 lit.c, d, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a pct.2, pct.17 și ale art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se abrogă Hotărârea de Consiliu Local a Municipiului Oradea nr. 225 din 30.03.2006, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Blocului de Microgarsoniere situat în Oradea, str. Moreni, nr. 2.

Art. 2 Se aproba Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Blocului de Microgarsoniere situat în Oradea, str. Moreni, nr. 2, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice alte dispoziții contrare

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - județul Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile

 • -   Administrația Imobiliară Oradea - Biroul Administrare Cămine

 • -   Administrația Imobiliară Oradea - Biroul Juridic

 • -   Administrația Imobiliară Oradea - Biroul Administrare Venituri

 • -   Chiriașii Blocului de Microgarsoniere situat în Oradea, str. Moreni, nr. 2, prin grija A.I.O.

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 272


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Anexa

la H.C.L. nr.272/2011


Administrația Imobiliară Oradea

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A BLOCULUI DE MICROGARSONIERE DIN ORADEA, STRADA MORENI NR. 2

Cap. I Considerații generale

Art.1 Blocul de microgarsoniere din Oradea este un așezământ destinat persoanelor și familiilor din municipiul Oradea care se află în situații locative grave, sunt lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situații de a fi evacuate din locuință de către foștii proprietari care și-au dobândit locuința în condițiile Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 112/1995.

Art.2 Imobilul din Oradea denumit în continuare bloc de microgarsoniere, funcționează în municipiul Oradea, strada Moreni, nr. 2.

Art.3 (1) Clădirea imobilului este proprietatea municipiului Oradea și se află în administrarea instituției publice, Administrația Imobiliară Oradea.

 • (2) Microgarsonierele închiriate din acest imobil nu au statut de locuință socială.

 • (3) Microgarsonierele sunt locuințe de necesitate.

Art.4 Blocul de microgarsoniere este subordonat Administrației Imobiliare Oradea.

Art.5 Imobilul nu are personalitate juridică, ca atare nu poate dispune de sigiliu propriu si cont bancar propriu.

Art.6 Principiile care au stat la baza elaborării prezentului regulament au fost:

 • - principiul accesului liber la locuință - conform căruia familiile și persoanele singure au acces liber și neîngrădit la locuință în condițiile stabilite prin prezentul regulament;

 • - principiul solidarității sociale - conform căruia familiile și persoanele singure lipsite temporar de locuință sunt sprijinite de autoritățile administrației publice locale;

Art.7 Termenii utilizați în prezentul regulament au următoarele înțelesuri:

 • - bloc de microgarsoniere - așezământ pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor din municipiul Oradea care se află în situații locative grave, sunt lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situații de a fi evacuate din locuință de către foștii proprietari care și-au dobândit locuința în condițiile Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 112/1995;

 • - capacitate de cazare - număr maxim de persoane care pot fi cazate si pentru care se asigura închirierea unei microgarsoniere prin intermediul Serviciului Administrare Imobile din cadrul Administrația Imobiliară Oradea;

 • - coordonator - persoana desemnată, in condițiile legii, pentru a asigura administrarea si funcționalitatea imobilului;

 • - microgarsonieră - locuința care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerința utilizatorului și caracteristicile locuinței, la un moment dat, acoperă necesitățile esențiale de odihnă, preparare a hranei, educație și igienă, asigurând exigențele minimale, pentru care se încheie contract de închiriere în condițiile prezentului regulament, dotată și utilată corespunzător;

 • -  chiriaș - familie sau persoană singură care are în folosință o microgarsonieră din cadrul blocului și pentru care are încheiat contract de închiriere cu Administrația Imobiliară Oradea;

 • - chirie - sumă de bani achitată lunar/trimestrial de către chiriaș pentru folosința microgarsonierei, în baza contractului de închiriere;

 • - contract de închiriere - înțelegere scrisă între părți cu privire la exploatarea microgarsonierei din cadrul imobilului, care va cuprinde:

 • -  părțile contractante;

 • -  obiectul contractului;

 • -  valoarea chirie și modalitățile de plată ale acesteia;

 • -  drepturi și obligații ale părților,

 • -  alte clauze convenite între părți.

 • - cheltuieli comune - cheltuieli aferente imobilului constând în energie termică, energie electrică, apă-canal și salubritate, care se stabilesc lunar în funcție de numărul de persoane cazate temporar în imobil său în baza altor criterii stabilite prin contractul de închiriere încheiat;

- cheltuieli de personal - cheltuieli necesare pentru plata salariilor personalului care deservește imobilul, finanțate din bugetul local, prin intermediul ordonatorului secundar de credite;

 • - cheltuieli materiale si servicii - cheltuieli necesare pentru funcționalitatea blocului, finanțate din bugetul local, prin intermediul ordonatorului secundar de credite;

 • - cheltuieli de capital - dotări, logistica, echipamente si mobilier necesare desfășurării activității imobilului, finanțate din bugetul local prin intermediul ordonatorului secundar de credite sau alte surse proprii, donații, sponsorizări, etc.

Cap. II Beneficiari si servicii prestate

Art.8.(1) De serviciile prestate prin intermediul centrului beneficiază următoarele categorii de persoane:

 • a) familiile și persoanele singure evacuate din locuință de către foștii proprietari care și-au dobândit locuința în condițiile Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 112/1995;

 • b) familiile și persoanele singure cu un venit lunar asigurat.

 • c) familiile sau persoanele singure care au sentință de evacuare.

(2) Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea, numita potrivit legii, poate să propună și alte categorii de persoane cu situații similare in conformitate cu art.1 din prezentul regulament.

Art.9 Pentru a beneficia de serviciile centrului persoanele menționate la art.8 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să nu fie lipsite temporar de venituri sau să realizeze venituri suficiente pentru a se întreține și pentru a-și asigura necesarul de trai zilnic;

 • b) să nu dețină o locuință în proprietate;

 • c) să fi deținut o locuință în proprietate, dar care datorită unor calamități naturale sau evenimente neprevăzute (incendii, explozii, etc.) este distrusă în totalitate sau în cea mai mare parte.

 • d) să aibă decizie de evacuare în baza unei sentințe judecătorești.

Art.10 Serviciile prestate prin intermediul blocului de microgarsoniere constau în:

 • a) asigurarea cazării temporare pentru categoriile de persoane prevăzute la art.8;

 • b) organizarea activității de cazare în măsură să asigure un minim de confort și siguranță;

 • c) deprinderea chiriașilor cu un mod de viață organizat;

 • d) sprijin în obținerea unei locuințe, în limita posibilităților existente si în condițiile legii;

Art.11 Pentru a realiza serviciile menționate la art.10 centrul colaborează cu următoarele instituții:

 • - Organizații neguvernamentale

 • - Direcția de Sănătate Publica

 • - A.S.C.O.

 • - Casă de Pensii

 • -  Alte instituții prestatoare de servicii

 • -  Poliția Locală și Națională.

Cap. III Administrarea resurselor financiare

Art.12.(1) Resursele financiare ale blocului de microgarsoniere sunt administrate prin intermediul Administrației Imobiliare Oradea.

(2) Directorul general al Administrației Imobiliare Oradea are calitatea de ordonator terțiar de credite revenindu-i în acest sens toate răspunderile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare privind gestionarea resurselor publice.

Art.13 Finanțarea cheltuielilor curente si de capital ale imobilului este asigurata astfel:

- din bugetul local

 • -  din donații si sponsorizări

 • -  din surse proprii

- din alte surse constituite in condițiile prevăzute de actuala legislație in vigoare.

Art.14

 • a) Biroul Administrare Cămine din cadrul Administrației Imobiliare Oradea conduce evidenta tehnico-administrativa a tuturor cheltuielilor care privesc blocul de tip centru.

 • b) Serviciului Administrare Imobile din cadrul Administrației Imobiliare Oradea conduce evidenta părților contractuale, repartiții și monitorizarea chiriașilor.

Art.15 Evidenta financiar contabila și evidența bugetară a centrului face parte integrantă din evidența financiar contabilă și bugetară a Administrației Imobiliare Oradea.

Art.16 Veniturile din donații si sponsorizări sunt venituri cu destinație speciala fiind utilizate numai pentru realizarea obiectului de activitate a imobilului de natura cheltuielilor de capital.

Art.17 Veniturile din chirii sunt venituri proprii ale imobilului utilizate pentru finanțarea activității de întreținere și gospodărire.

Art.18 Exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv propriu se realizează prin intermediul Biroului Administrare Venituri.

Cap. IV Structura organizatorică

Art.19 În cadrul blocului de microgarsoniere își desfășoară activitatea:

- un coordonator/administrator imobil

- 1 (una) femeie de serviciu

- 4 (patru) agenți de pază (contract prestări servicii pază).

Art.20 Schematic structura organizatorica a blocului de microgarsoniere

(organigrama) se prezintă astfel:

Art.21 Salarizarea personalului se face potrivit legii similar cu salarizarea personalului din unitățile bugetare.

Art.22 Statul de funcții, evidenta personalului, a cărților de muncă și a altor date în legătură cu evidența personalului se țin prin grija Biroului Resurse Umane din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.23 Finanțarea cheltuielilor de personal se asigura din bugetul local in condițiile legii.

Art.24 Atribuțiile, sarcinile de serviciu, responsabilitățile personalului din cadrul centrului se stabilesc prin Decizia Directorului General al Administrației Imobiliare Oradea.

Art.25 Evaluarea performantelor profesionale individuale, stimularea personalului centrului se realizează prin grija Directorului General al Administrației Imobiliare Oradea, evidenta tehnico - operativa a acestora fiind condusă prin grija Biroului Resurse Umane din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Cap. V Stabilirea și plata chiriei

Art.26 Pentru folosința microgarsonierelor din cadrul imobilului categoriile de persoane prevăzute la art. 8 din prezentul regulament, denumite în continuare chiriași datorează lunar o sumă reprezentând contravaloarea chiriei.

Art.27 Tarifele lunare la chirie sunt stabilite în condițiile prevăzute de OUG nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea tarifelor la chirii locuințe aprobată și modificată prin Legea nr. 241/2001.

Art.28 Chiria datorată lunar se stabilește pe baza tarifelor menționate la art. 26 și a suprafeței locuibile închiriată.

Art.29 Suprafața locuibilă este determinată pe baza contractului de închiriere.

Art.30 Chiria se încasează prin una din următoarele modalități:

 • c) numerar la casieria Administrației Imobiliare Oradea;

 • d) alte forme de plată, inclusiv virament bancar.

Art.31 Chiria se plătește lunar/trimestrial pe bază de factură emisă de către Biroul Administrare Venituri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Cap. VI Cheltuieli generale comune, calcul și repartizare

Art.32 Cheltuielile comune aferente blocului de microgarsoniere denumite în continuare cheltuieli constau în principal din:

 • -  cheltuieli privind energia electrică;

 • -  cheltuieli privind energia termică;

 • -  cheltuieli privind apă-canal;

 • -  cheltuieli privind salubrizarea;

- alte cheltuieli materiale și servicii în legătura cu funcționarea imobilului.

Art.33 Cheltuielile privind consumul de apă rece și apă caldă sunt stabilite individual pentru fiecare cameră în parte, pe bază de contoare.

Art.34 Cheltuielile privind consumul de energie electrică sunt stabilite de consumul individual pe bază de contor, pentru fiecare cameră în parte.

Art.35 Cheltuielile privind consumul de energie termică se repartizează în funcție de suprafața microgarsonierei deținută în contractul de închiriere.

Art.36 (1) Cheltuielile comune privind salubrizarea se repartizează în funcție de numărul persoanelor pe fiecare cameră în parte din bloc.

(2) Cheltuielile comune privind energia electrică scări și holuri se repartizează în mod egal pe fiecare cameră în parte din bloc.

Art.37 Repartizarea cheltuielilor se afișează la loc vizibil la sediul imobilului în locul denumit afișier, la parter.

Art.38 Împotriva modalităților de repartizare a cheltuielilor se pot face contestații în condițiile stabilite de lege, la sediul Biroului Administrare Cămine din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.39 Decontarea cheltuielilor comune se face în condițiile stabilite prin contractul de închiriere.

Capitolul VII Organizarea și funcționarea centrului

Art.40 Blocul de microgarsoniere din Oradea are o capacitate de 63 (șasezecișitrei) camere fiind gestionate în regim tranzitoriu.

Art.41 Camera portarilor și camera coordonatorului pentru deservirea activității imobilului sunt situate la parterul clădirii din str. Moreni nr. 2.

Art.42(1) Cazarea chiriașilor în acest bloc, se face pe baza următoarelor acte:

 • -  repartiție de la Compartimentul Locuințe din cadrul Administrației Imobiliare Oradea;

 • -  contract de închiriere pentru microgarsonieră, întocmit de către Compartimentul Locuințe din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

 • -  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum și recomandarea medicului de familie dacă este cazul.

(2) Este interzisă cazarea în blocul de microgarsoniere a bolnavilor psihici și a purtătorilor de boli infecto contagioase sau dermato - venerice ( TBC, hepatita epidemică, etc.).

Art.43 Durata de cazare în blocul de microgarsoniere a chiriașilor este de 2 ani. Cu aprobarea Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea, durata de cazare în blocul de microgarsoniere se poate prelungi cu maxim 2 ani.

Cap. VIII Reguli de ordine interioara

Art.44.(1) Personalul de deservire și chiriașii imobilului au obligația de a respecta programul stabilit prin acest regulament de organizare și funcționare .

(2) Accesul persoanelor străine în imobil pe perioada orelor 23,00 - 6,00 este STRICT INTERZIS.

Art.45 În spațiile comune este strict interzis consumul de băuturi alcoolice, de substanțe toxice, halucinogene, etc.

Art.46 În blocul de microgarsoniere este strict interzisă introducerea și cazarea persoanelor aflate sub influenta băuturilor alcoolice său substanțelor halucinogene.

Art.47 Fumatul în spațiile comune din incinta blocul de microgarsoniere este strict interzis, cu excepția spațiului special amenajat în acest sens.

Art.48 În blocul de microgarsoniere mai sunt interzise următoarele:

 • a) comportamentul agresiv, violent, limbajul vulgar, atât al chiriașilor cât și a personalului care deservește imobilul;

 • b) violenta verbală, adresarea de expresii injurioase, calomnioase sau jignitoare;

 • c) orice forme de discriminare pe criterii etnice, morale sau religioase;

Art.49 Este strict interzis să se producă supraîncarcare cu mobilier(uscător de rufe, scaune, măsuțe, biciclete, cărucioare de copii) si echipamente specifice care sa îngreuneze sau sa blocheze evacuarea în caz de incendiu, pe holurile de acces cât și locul centralelor de gaz.

Art.50 Atât personalul de deservire a blocul de microgarsoniere cât și chiriașii au obligația de a respecta normele privind ordinea și liniștea în incinta centrului, respectiv dimineața până la orele 09.00 și după-amiaza între orele 14.00 și 16.00

Art.51. (1) În camere este obligatorie păstrarea curățeniei de către chiriași.

 • (2) În cazul birourilor care deservesc imobilul, în spațiile comune, scări, holuri, curățenia este asigurată de către personalul de deservire.

 • (3) Lenjeria de pat se schimbă, de regulă, o dată pe săptămână și ori de cate ori este nevoie, această atribuțiune intră în obligația chiriașului.

 • (4) Se interzice ca paturile să rămână fără lenjerie său cu lenjerie murdară.

 • (5) Obiectele personale ale chiriașilor vor fi păstrate curate și organizate în dulapuri.

 • (6) În blocul de microgarsoniere este necesară păstrarea în bune condiții a curățeniei în spațiile comune, a zugrăvelilor interioare și a altor bunuri comune. În caz contrar, contravaloarea lucrărilor de refacere a zugrăvelilor interioare aferente spațiilor comune, se vor încasă de la chiriași, pe statul de cheltuieli comune.

 • (7) Conducerea blocului de microgarsoniere nu este răspunzătoare pentru pierderea obiectelor personale pe care chiriașii le păstrează asupra lor.

Art.52 Radioul, casetofonul, combina muzicală, calculatorul, televizorul său alte aparate vor fi ascultate și vizionate în incinta blocului la volum scăzut, pentru a nu tulbura programul de liniște și odihnă al celorlalți chiriași.

Art.53 În spatiile comune ale blocului de microgarsoniere chiriașii vor fi decent îmbrăcați.

Art.54 Părinții sunt direct responsabili pentru îngrijirea copiilor și pentru supravegherea lor în permanență, când sunt cazați în imobil împreuna cu aceștia.

Art.55 Este obligatorie participarea chiriașilor la activitățile gospodărești sau de alta natura planificate de conducerea blocul de microgarsoniere.

Art.56 Chiriașii si personalul de deservire a blocului de microgarsoniere răspund pentru dispariția, distrugerea său deteriorarea din culpă a tuturor bunurilor aparținând imobilului.

Art.57 Toate încălcările și abaterile de la prevederile prezentului regulament vor fi consemnate în proces verbal întocmit de coordonatorul imobilului sau portarul de serviciu.

Art.58.(1) Paza blocul de microgarsoniere va fi asigurata 24 de ore iar portarul de serviciu are obligația de a anunța imediat coordonatorul imobilului despre orice încălcări ale prezentului regulament.

(2) Coordonatorul imobilului este obligat să ia măsurile necesare pentru înlăturarea abaterilor despre care a fost sesizat conform alineatului(1) și să sancționeze persoana responsabilă, recuperând în întregime prejudiciul cauzat, după caz.

Art.59 Chiriașii care dețin animale de companie, pot păstra animalele în cameră, doar cu respectarea condițiilor legale în vigoare:

 • - să aibe documentele de prorietate asupra animalului de companie;

 • - să aibe carnetul de sănătate al animalului de companie vizat la zi de către medicul veterinar;

 • - sa aibe acordul scris a două treimi din numărul locatarilor, precum și a Administrației Imobiliare Oradea;

f                                                                             7

 • - să declare animalul de companie la administratorul blocului în vederea plății cheltuielilor de întreținere pentru animalul respectiv.

 • - să raspunda de animal, la curatenie in urma lui - excremente de pe hol sau in fata imobilului, să poarte lesa când e plimbat si să prezinte coordonatorului o dată la 3 luni copie dupa carnetul de sănătate al animalului cu vaccinurile la zi

Cap. IX Drepturi si obligații ale chiriașilor în blocul de microgarsoniere

Art.60 Drepturi ale chiriașilor:

 • a) să beneficieze de toate serviciile oferite în cadrul cazării în imobil;

 • b)  să folosească baza tehnico-materială existentă, în condițiile prezentului regulament;

 • c) să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii;

 • d) să li se asigure confidențialitatea datelor și informațiilor personale în condițiile legii;

 • e) să le fie luate în considerare, în limita posibilităților, propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în cadrul imobilului;

Art.61 Obligații ale chiriașilor:

 • a) să respecte regulamentul de organizare și funcționare a blocului de microgarsoniere;

 • b) să colaboreze cu angajații Compartimentului Locuințe din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, în vederea întocmirii dosarului necesar încheierii contractului de închiriere;

 • d) să răspundă material și penal pentru pagubele produse imobilului din culpă;

 • e)  să participe obligatoriu, activ și responsabil la activitățile gospodărești derulate la blocul de microgarsoniere;

 • f) să mențină permanent curățenia în blocul de microgarsoniere;

 • g) să manifeste respect și un comportament decent față de ceilalți chiriași și fată de personalul angajat al Administrației Imobiliare Oradea;

 • h) să nu incite și să nu participe direct la acte de indisciplina, tulburarea ordinii și liniștii publice în incinta blocul de microgarsoniere sau în locuri publice, sub sancțiunea excluderii din imobil;

 • i) să respecte programul de odihnă 14,00 - 16,00 și 22 - 06

 • j) să nu afecteze prin comportamentul propriu desfășurarea în bune condiții a activităților din imobil, sub sancțiunea excluderii din blocul de garsoniere.

 • k) să pună la dispoziția coordonatorului blocului de microgarsoniere și a reprezentanților Administrației Imobiliare Oradea camera în vederea efectuării citirilor contoarelor, verificărilor periodice, acțiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție sau ori de câte ori este necesar;

 • l) să nu efectueze operațiuni de modificare a indexului contoarelor individuale de apă rece sau apă caldă montate în microgarsonieră;

 • m)  să mențină în perfectă stare de funcționare inventarul microgarsonierei (mobilierul, instalațiile sanitare, instalațiile electrice, etc.), iar în cazul în care se constată că deteriorarea acestora se datorează din culpa chiriașului, acesta va suporta în întregime contravaloarea cheltuielilor privind repararea acestora.

 • n) să nu creeze aglomerari ale persoanelor si supraîncarcare cu mobilier(uscător de rufe, scaune, măsuțe, biciclete, cărucioare de copii) si echipamente specifice care sa îngreuneze sau sa blocheze evacuarea în caz de incendiu, pe holurile de acces;

 • o) să achite chiria trimestrial și contravaloarea consumului de utilități lunar, conform clauzelor stabilite prin contractul de închiriere.

Cap. X Dispoziții finale

Art.62.(1) Fiecărui chiriaș i se întocmește la cazare contractul de închiriere cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul regulament în baza repartiției de la Compartimentul Locuințe din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

(2) Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 2 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia în condițiile prezentului regulament.

Art.63. Trimestrial si ori de cate ori este nevoie coordonatorul imobilului prezintă un raport de activitate care va fi însușit de către șeful Biroului Administrare Imobile.

Art.64.(1) Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament se constituie fondul de locuințe de intervenție la dispozița Primarului municipiului Oradea, în limita unui număr de 2 camere din cadrul blocului de garsoniere.

 • (2) Fondul de locuințe de intervenție va fi destinat persoanelor care se află în una din următoarele situații:

 • -  locuință distrusă în parte său în totalitate ca urmare a unor calamități naturale;

 • -  locuință distrusă în parte său în totalitate ca urmare a unor incendii, explozii, etc.;

 • -  alte evenimente neprevăzute care au condus la distrugere în totalitate său în parte a locuințelor.

 • (3) Modul de gestionare a fondului de locuințe de intervenție se stabilește prin decizia Directorului general al Administrației Imobiliare Oradea.

Art.65 Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea acestuia de către Consiliul Local.

Art.66 Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legale în materie adoptate ulterior aprobării acestuia.

Oradea,

31.03.2011