Hotărârea nr. 270/2011

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 11.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 11

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 45794/28.03.2011, prin care se propune aprobarea unor măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 11,

Ținând cont de :

 • - Acordul Episcopiei Ortodoxe Române Oradea privind efectuarea lucrărilor de intervenție potrivit declarației notariale

autentificate prin încheierea nr.490/30.03.2011,

 • - prevederile art. 44 alin.(1)din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - prevederile art.7 alin (3) și (4), art.37, art.38 și art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

 • - prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități

nonprofit de interes general;

 • - prevederile Hotărârea Consiliului Local nr. 458/15.07.2010 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activități non-profit de interes general;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36, alin.(2) lit.b), d), alin.(4) lit.a), lit.d), alin.(6) lit.a), pct.10, coroborate cu prevederile

art.45, alin(2) lit.a), din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri cu caracter financiar vizând efectuarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei imobilului situat în Oradea, str. Republicii, nr. 11:

 • 1.  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizării obiectivului de investiție: “Reabilitare fațadă și învelitoare imobil, str. Republicii, nr. 11, Oradea ” astfel:

Valoarea estimata a investiției: 498.558 lei, fără TVA

Durata de realizare a investiției: 9 luni

 • 2.  Includerea obiectivului de investiții nominalizat anterior în Lista de investiții a Administrației Imobiliare Oradea;

 • 3.  Finanțarea investiției se va realiza din sumele prevăzute în bugetul Administrației Imobiliare Oradea destinate reabilitării clădirilor, parte integrantă a Ansamblului Urban Centrul Istoric Oradea, aflate în proprietatea cultului religios ortodox - prin Episcopia Ortodoxă Română Oradea, conform Art. 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 91/10.02.2011;

 • 4.  Recuperarea investiției se va realiza prin nealocarea sumelor nerambursabile prevăzute anual în bugetul local pentru cultul religios în cauză, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

 • 5.  Aprobarea organizării și derulări procedurilor de achiziție privind obiectivul de investiții menționat;

 • 6.  Constituirea dreptului de creanță în favoarea Administrației Imobiliare Oradea prin instituirea unei ipoteci, asupra imobilului reabilitat, până la data recuperării integrale a investiției conform pct. 4 din prezenta hotărâre, urmând ca în cazul înstrăinării imobilului în cursul perioadei de recuperare a investiției, proprietarul să restituie finanțatorului -Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea, valoarea nerecuperată, în termen de 15 zile de la data întocmirii și/sau autentificării actului de înstrăinare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează - Administrația Imobiliara Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului - județul Bihor;

o Primarul Municipiului Oradea;

o Episcopia Ortodoxă Română Oradea prin grija Administrației Imobiliare Oradea;

o Administrația Imobiliară Oradea: Serviciul Tehnic - Compartiment construcții, Serviciul Financiar - Compartiment

Buget, Compartimentul Administrare monumente;

o Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul oficial a Municipiului Oradea - www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 martie 2011

Nr. 270

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.