Hotărârea nr. 27/2011

pentru aprobarea participării Colegiului Tehnic Traian Vuia la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Traian Vuia cu un sistem de încălzire care utilizează apă geoterma

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea participării Colegiului Tehnic Traian Vuia la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Traian Vuia cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5115 din data de 14.01.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea participarea la Programul privind instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor clasice care utilizează energie regenerabilă pentru beneficiarul Colegiul Tehnic Traian Vuia.

Ținând cont de prevederile Ordinului 1.741/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor prin care se aprobă Ghidul de Finanțare a Programului privind instalarea, înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încălzire,

Ținând cont de prevederile HG nr. 28/2008 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin.(2), lit. b), d) alin. (4), lit. a) alin. (6) lit. a) pct. 14, și art. 45, alin (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Colegiului Tehnic Traian Vuia la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului "Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Traian Vuia cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local a cheltuielilor reprezentând contribuția proprie a Colegiului Tehnic Traian Vuia la proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Traian Vuia cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, contribuție în valoare de 220.992,70 RON cu TVA, constând în:

- 10% din costurile eligibile în valoare de 206.637,70 RON cu TVA

- costuri neeligibile în valoare de 14.355,00 RON cu TVA

- alte cheltuieli nedeductibile

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică și Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Traian Vuia.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -    Primarul Municipiului Oradea

  • -    Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

  • -    Direcția Economică

  • -    Colegiul Tehnic Traian Vuia prin grija Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -    Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea www.oradea.ro,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 14 ianuarie 2011                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 27                                                        SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi "pentru”.