Hotărârea nr. 269/2011

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Administraţia Imobiliară Oradea constând în completarea şi modificarea H.C.L. nr. 939/2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Administrația Imobiliară Oradea constând in completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 939/2005

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 45795/28.03.2011, prin care se propune aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Administrația Imobiliară Oradea constând în completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 939/2005,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Văzând prevederile art.36 alin.(2), lit.b, alin.4 lit.c si art. 45 alin.(2) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri cu caracter financiar pentru Administrația Imobiliară Oradea constând in completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 939/2005:

 • - completarea Art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 939/2005, prin introducerea Pct. 11 cu următorul conținut:

11. Sumele datorate de titularii contractelor de închiriere și concesiune, având ca obiect bunuri imobile, proprietatea Statului Român/Municipiului Oradea, încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se actualizează/indexează începând din anul următor celui în care acestea s-au stabilit/individualizat conform înscrisurilor/documentelor justificative. Astfel, la nivelul anului în care se emit înscrisurile/documentele justificative care au stat la baza individualizării creanțelor, sumele datorate de titularii contractelor de închiriere și concesiune rămân fixe urmând a se indexa începând din anul următor prin aplicarea algoritmului stipulat la Art.1., Pct.1.. Creanțele/sumele anuale stabilite în baza algoritmului menționat în perioada 01.01.2006 - 31.12.2010 se consideră a fi sume juste/certe conform înscrisurilor/documentelor justificative prin care acestea au fost stabilite/individualizate.

 • - modificarea Art.1. pct. 5, 6, 7, 8, 9, din Hotărârea Consiliului Local nr. 939/2005 astfel:

 • 5. „Sumele datorate de titularii contractelor de creditare, având ca obiect recuperarea cotelor părți din valoarea

reparațiilor executate la imobilele proprietate mixtă - se achită lunar, până în data de 25 a fiecărei luni pentru luna expirată;.

 • 6. „Sumele datorate de subconsumatorii de utilități și refacturate lunar în cotă parte acestora - se achită lunar până în

ultima zi a următoarei luni celei în care acestea se facturează.

 • 7. „Pentru plata cu întârziere a chiriei/redevenței/valorii negociate datorate de titularii de contracte generatoare de

venituri bugetare nefiscale se vor percepe majorări de întârziere în cuantum legal stabilit pentru creanțe fiscale;

 • 8. Pentru plata cu întârziere a sumelor stabilite în baza H.G. nr. 884/2004 - datorate de titularii de contracte de

concesiune având ca obiect spațiile cu destinația de cabinete medicale, se vor percepe majorări de întârziere în cuantum legal stabilit pentru creanțe fiscale;

9. „Pentru plata cu întârziere a sumelor datorate de subconsumatorii de utilități și refacturate lunar în cotă parte acestora se vor percepe majorări de întârziere în cuantum legal stabilit pentru creanțe fiscale;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea ;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Administrația Imobiliară Oradea: Biroul Administrare Venituri;

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • - Se publică pe site-ul oficial al Municipiului Oradea - www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 martie 2011

Nr. 269

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.