Hotărârea nr. 268/2011

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administraţie a parcărilor publice, a ridicării şi blocării autovehiculelor în municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 640/2006.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006

Analizând raportul de specialitate nr.458 din martie 2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006,

Având în vedere Sentințele civile nr.738/CA/2010 si respectiv nr.1386/CA/2010, cu privire la comunicarea notei de constatare și înștiințare de plată a taxei pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară, potrivit cărora Tribunalul Bihor a admis excepția de nelegalitatea a art.162 alin.(2) și a art.169 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006,

In conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

In baza prevederilor art.36 alin.2 lit. b, alin.4 lit.c si art.45 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind

administrația publica locala,republicata.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.I Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006, după cum urmează :

 • 1. Termenii "Poliția Comunitară" din conținutul Regulamentului se înlocuiesc cu termenii: "Poliția Locală a Municipiului Oradea".

 • 2. Art.14 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehicolelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006 se modifică și va avea următorul conținut:

,,Oprirea/staționarea/parcarea autovehiculelor în parcările publice cu plată este permisă numai cu tichete procurate anticipat de la chioșcurile de difuzare a presei, cu tichete eliberate de parcometrele automate de parcare, sau cu abonamente, autorizații și legitimații de parcare eliberate de Serviciul Parcări str.Independenței nr.11 și afișate la loc vizibil în interiorul autovehiculului în așa fel ca toate datele înscrise pe acestea să fie vizibile, sau utilizând sistemul de plată a taxei de parcare cu telefonul mobil pe bază de vouchere achiziționate de la Serviciul Parcări sau prin trimiterea unui SMS cu nr. de înmatriculare a autovehiculului la nr.7401 pentru parcarea de 1h și la 7408 pentru parcarea de 7h pentru utilizatorii Orange și Vodafone și pentru utilizatorii altor operatori care vor accepta încasarea pe bază de SMS prin rețeaua proprie și decontarea taxei de parcare, parcarea cu telefonul mobil începând doar după primirea prin SMS a confirmării începerii parcării. ”

 • 3. Art.29 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehicolelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006 se modifică și va avea următorul conținut:

,,Taxa de parcare pentru parcările de scurtă durată max.2h se plătește prin cumpărarea tichetelor de parcare de la chioșcurile de difuzare a presei sau de la unele magazine din zona parcărilor, utilizând parcometrele aplasate în parcările cu plată care funcționează pe bază de monede, pe bază de card bancar sau chip card reîncărcabil achiziționat de la Serviciul Parcări str.Independenței nr.11, sau utilizând sistemul de plată a taxei de parcare cu telefonul mobil pe bază de vouchere achiziționate de la Serviciul Parcări sau prin trimiterea unui SMS cu nr. de înmatriculare a autovehiculului la nr.7401 pentru parcarea de 1h și la 7408 pentru parcarea de 7h pentru utilizatorii Orange și Vodafone și pentru utilizatorii altor operatori care vor accepta încasarea pe bază de SMS prin rețeaua proprie și decontarea taxei de parcare. ”

 • 4. Alin.(1) al art.45 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehicolelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006, se modifică și va avea următorul conținut:

,,Rezervarea locurilor de parcare se face contra-cost prin completarea unei Declarații de impunere pentru Administrația Imobiliară Oradea cu privire la plata taxei de rezervare stabilită anual prin hotărârea consiliului local, de către societățile bancare (max. 2 locuri pentru societăți sau sucursale și max.1 loc pentru agenții) și unitățile hoteliere în număr de max. 20 % din numărul camerelor în zona imobilului hotelului la mai puțin de 30 m de acesta, dar nu mai mult de 10 locuri de parcare.”

 • 5. Alin.(2) al art.113 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehicolelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006 se modifică și va avea următorul conținut:

,,Taxele pentru parcare se achită anticipat prin cumpărarea de abonamente de parcare de la Serviciul Parcări str.Independenței nr.11, prin cumpărarea de tichete parcare de la chioșcurile de difuzare a presei sau de la unele magazine din zona parcărilor, utilizând parcometrele aplasate în parcările cu plată care funcționează pe bază de monede, pe bază de card bancar sau chip card reîncărcabil achiziționat de la Serviciul Parcări, sau utilizînd sistemul de plată a taxei de parcare cu telefonul mobil pe bază de vouchere achiziționate de la Serviciul Parcări sau prin trimiterea unui SMS cu nr. de înmatriculare a autovehiculului la nr.7401 pentru parcarea de 1h și la 7408 pentru parcarea de 7h, de către utilizatorii Orange și Vodafone și de către utilizatorii altor operatori care vor accepta încasarea pe bază de SMS prin rețeaua proprie și decontarea taxei de parcare, parcarea cu telefonul mobil începând doar după primirea prin SMS a confirmării începerii parcării. ”

 • 6. Alin.(1) al art.162 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehicolelor în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr.640/2006 se modifică și va avea următorul conținut:

„Controlul cu privire la plata taxei de parcare, de către deținătorii legali ai autovehiculelor se va realiza de echipe de control formate din agenți constatatori împuterniciți ai Primarului sau agenți de la Poliția Locală cu care Administrația Imobiliară Oradea va încheia protocol de colaborare și martori (prestatori de servicii), care vor aplica sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor regulamentului sau vor dispune blocarea sau ridicarea autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar.”

 • 7. Alin.(2) al art.162 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehicolelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006 se modifică și va avea următorul conținut:

„În cazul depistării unui autovehicul oprit/staționat/parcat neregulamentar în parcările publice , agenții constatatori, împuterniciți ai primarului vor întocmi și afișa sub ștergătorul de parbriz sau pe geamul lateral Nota de constatare și înștiințare de plată a taxei pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară, ce conține locul staționării sau parcării, data și ora constatării, natura abaterii constatate, numărul de înmatriculare al autovehiculului, precum și instrucțiuni pentru plata taxei de parcare neregulamentară. ”

 • 8. După aliniatul (2) al art.162 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehicolelor în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr.640/2006 se vor introduce aliniatele (3), (4), (5) și (6) care vor avea următorul conținut:

,,(3) Taxa pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară pentru care s-a întocmit Nota de constatare și înștiințare de plată, poate fi achitată în termen de 48 de ore de la afișarea sub ștergătorul de parbriz sau pe geamul lateral al autovehiculului.

În cazul în care în termen de 48 de ore de la afișarea sub ștergătorul de parbriz sau geamul lateral nu se achită taxa pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară pentru care s-a întocmit Nota de constatare și înștiințare de plată, aceasta se va comunica deținătorului autovehiculului prin poștă cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, iar în cazul returnării se va afișa concomitent la sediul organului fiscal emitent și pe pagina de internet

a Administrației Imobiliare Oradea un anunț în care se se va menționa că pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare....................... a fost întocmită Nota de constatare și înștiințare de plată

seria........nr.................pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară în Oradea, parcarea din

str......................... Nota de constatare și înștiințare de plată se consideră comunicată în termen de 15 zile de la

data afișării anunțului.

 • (4)  Nota de constatare și înștiințare de plată a taxei pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară va fi protejată printr-o folie de plastic pentru evitarea deteriorării acesteia de fenomene meteorologice (ploi, ninsori, etc.).

 • (5) Identificarea deținătorului autovehiculului se va face prin solicitare scrisă la Serviciul Public Comunitar Regim

Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.

 • (6) Staționarea sau parcarea autovehiculelor cu încălcarea prevederilor prezentului regulament se va înregistra pe suport video care va conține numărul de înmatriculare al autovehiculului, locul abaterii, data, ora și minutul înregistrării, elementele definitorii ale abaterii.”

9. Alin.(1) al art.169 din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehicolelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006 se modifică și va avea următorul conținut:

,,În caz de neplată a taxei pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară în_termen de 48 de ore de la comunicarea Notei de constatare si înștiințare de plată conform prevederilor art.162, se va proceda la întocmirea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, act care se va comunica conform art.31 din OG nr.2/2001, prin poștă cu confirmare de primire sau prin afișare la sediul sau domiciliul contravenientului.”

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Administrația Imobiliară Oradea;

 • -   Serviciul Parcări;

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 268


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.