Hotărârea nr. 267/2011

privind desemnarea reprezentantului municipiului Oradea în AGA la SC RER Ecologic Service Oradea SA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind desemnarea reprezentantului municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la

S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

Analizând Raportul de specialitate nr. 60195 din data de 29.03.2011 întocmit de către Directia Juridică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea desemnarea reprezentantului municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/13.10.1995 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al municipiului Oradea si a R.A.P.A.S. Oradea cu concernul german R.W.E. in vederea constituirii unei societăți comerciale pe acțiuni,

SC RER -R.W.E. ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A. a fost înființată in anul 1995, in baza Legii 35/1991 privind regimul investițiilor străine, fiind modalitatea prin care s-au constituit mai multe societăți din același holding RER cu același acționar majoritar.

In prezent capitalul societății S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A. este de 375.500 lei, reprezentând 7.510 acțiuni, cu o valoare nominală de 50 lei fiecare, repartizat pe acționari astfel: Consiliul Local al municipiului Oradea deține un capital social in valoare de 56.300 lei, reprezentând 1126 acțiuni nominative, reprezentând 15% din capital; RAPAS Oradea deține un capital social in valoare de 94.200 lei, reprezentând 1884 acțiuni nominative, reprezentând 25% din capital și SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL deține un capital social in valoare de 225.000 lei, reprezentând 4500 acțiuni nominative, reprezentând 60% din capital.

Având in vedere adresa nr.3437/25.03.2011, înregistrată la Primăria Oradea cu nr. 58737/25.03.2011, prin care SC RER Ecologic Service Oradea SA solicita mandatarea unei persoane din partea municipiului Oradea pentru a participa la Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Potrivit prevederilor art. 17.7 din Actul Constitutiv actualizat al SC RER Ecologic Service Oradea SA: ,,acționarii pot fi reprezentați în Adunările Generale Ordinare sau Extraordinare de orice persoană, indiferent dacă este un acționar al societății sau nu, în baza unei procuri speciale, conf. prevederilor legale.”

Potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit.a), alin.3 lit.c), art.37 si a art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se numește dl. MIRCEA GHITEA ca reprezentant al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor de laS.C.RERECOLOGICSERVICEORADEA S.A..

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul municipiului Oradea desemnat potrivit art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Juridică

  • •   Direcția Economică

  • •  S.C.RERECOLOGICSERVICEORADEA S.A.

  • •  MembriiAGAS.C.RERECOLOGICSERVICEORADEA S.A.,pringrijaS.C.RERECOLOGICSERVICEORADEA S.A.

  • •  Membrii Consiliului de administrație, prin grija S.C.RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

  • •   R.A.P.A.S.

  • •   dl. MIRCEA GHITEA - reprezentantul municipiului Oradea desemnat potrivit art.1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 267


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.