Hotărârea nr. 265/2011

privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2011, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2011, în baza

Legii nr. 34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 208452 din 21.03.2011 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2011, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea

Având în vedere art. 1 din Legea nr. 34/1998 precum și prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 34/1998, care face referire la criteriile conform cărora sunt evaluate și selecționate asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,

Potrivit art. 7A1 din Hotărârea nr. 942/2005,privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 34/1998, care precizează punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor;

Ținând seama de Ordinul nr. 1.334 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor,

Conform procesului verbal nr. 208450/21.03.2011 al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea, aceasta a selectat asociațiile și fundațiile care vor beneficia de subvenții în anul 2011, precum și nivelul subvențiilor acordate.

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2011 care stabilește componenta Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit. b),d), alin.4 lit. a), alin.6 lit. a), pct. 2 si art. 45, alin.2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă acordarea de subvenții în valoare de 250.000 lei de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2011, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea, după cum urmează:

 • 1.  Asociația Caritas Catolica                       - 41.000 lei

 • 2.  Fundația de Scleroză Multiplă SM Bihor - Oradea - 29.000 lei

 • 3.  Fundația Copiii Făgăduinței                      - 26.000 lei

 • 4.  Societatea de Binefacere “Don Orione”          - 22.000 lei

  • 5.  Fundația Hospice Emanuel

  • 6.  Fundația People to People

  • 7.  Fundația Casa Minunată

  • 8.  Fundația Theranova

  • 9.  Asociația Down

  • 10. Asociația Caritas Eparhial

  • 11. Asociația Ramiluck

  • 12. Asociația Pro Christo et Ecclesia

  • 13. Fundația Csillagvaros

  • 14. Fundația Ruhama


 • - 20.000 lei

 • - 19.000 lei

 • - 16.000 lei

 • - 16.000 lei

 • - 15.000 lei

 • - 15.000 lei

 • - 13.000 lei

 • - 9.000 lei

 • - 6.000 lei

 • - 3.000 lei

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea. Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea

 • - Direcția Economică

 • - Asociațiile și fundațiile menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, prin grija A.S.C.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ionel Vila


Oradea, 31 martie 2011

Nr. 265

Adriana Aurora Lipoveanu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru” și 3 voturi ,,abținere”.