Hotărârea nr. 264/2011

privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ASCO, valabile începând cu data de 1 aprilie 2011.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de posturi ale ADMINISTRAȚIEI SOCIALE

COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 APRILIE 2011

Analizând raportul de specialitate nr. 208700 din data de 23.03.2011 întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de posturi ale instituției, valabile începând cu data de 1 APRILIE 2011,

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

  • > HCL nr. 91/10.02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2011;

  • > Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

  • > OUG nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006;

  • > Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, completată și modificată prin Legea nr. 285/2010.

  • > Ordinul nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin (3) lit. b) și art. 45 alin. 1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă organigrama și numărul de posturi ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 APRILIE 2011, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă statul de funcții al Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabil începând cu data de 1 APRILIE 2011, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • •  A.N.F.P. BUCURESTI prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

  • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 264


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

A.S.C.O.-TOTAL

C

E

D

T

19

721

77

817

din care personal contractual

11

105

77

193

din care funcții publice:

8

61

0

69

din care as. pers.ai pers.hand.

|        555

1

555CONSILIUL LOCAL


ORGANIGRAMA valabila incepand cu data de 1 APRILIE 2011


ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA


APROBAT,

Legenda:
Personal contractual


DIRECTOR GENERAL

KONCSEK VADNAI ZITA


CONSILIER

IOANA MIHAELA FLOREA


A.S.C.O.-TOTAL

C

E

D

T

19

721

77

817

din care personal contractual

11

105

77

193

din care funcții publice:

8

61

0

69

din care as. pers.ai pers.hand.

I        555]           |

555


CONSILIUL LOCALLegenda:

□3


CENTRU SOC. DE URGENTA SI _______________. _ L SERVICIUL PREVENIREA

ADAPOSTDE NOAPTE                              MARGINALIZARII SOCIALE


Personal contractual


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRAȚIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA COMPARTIMENT RESURSE UMANE-SA LARI ZA RE

ANEXA NR. 2


STAT DE FUNCȚII SI NUMĂR DE POSTURI

Administrația Sociala Comunitara Oradea VALABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 aprilie 2011

FUNCȚII PUBLICEPOSTURI CONTRACTUALE COMPARTIMENT ACCES-OR

Nr.crt

Funcția

Șofer

Studii

M

Grad Treapta

1

Nr.Posturi

2

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

2

Cond.

Exec.

Des.

1

2

Muncitor calificat

M

1

2

*

0

2

-

-

-

TOTAL

4

0

0

4

-

-

0


Nr.Crt

Funcția

Număr Posturi

Total

Conducere

Execuție

Ocupate (Vacante

Ocupate |

I Vacante

FUNCȚII DE CONDUCERE:

1.

Director generai

1

1

1.

Director general adjunct

1

Ci

-

-

3

Sef serviciu

6

3

3

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic

I Superior

1

*

1

-

2.

Consilier

I Superior

8

-

8

-

3.

Referent

Iii Superior

3

-

3

4.

Consiîîer

1 Principal

25

-

24

1

5.

Referent

III Principal

1

-

1

-

6.

Consilier

1 Asistent

23

-

22

1

TOTAL

69 •

4

4

59

2

POSTURI CONTRACTUALE

SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad/ Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Serviciu

II

1

1

-

-

-

-

-

2

Șofer

M

1

2

-

-

2

-

-

0

3

îngrijitoare

1

2

-

2

-

-

-

TOTAL

5'

1

0

4

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT EVIDENTA PATRIMONIULUI,OBIECTE INVENTAR,PROTECȚIA MUNCII,PSI,ARHIVA

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad/ Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

inspector de specialitate

S

ÎA

1

0

1

-

-

-

-

2

Inspector de specialitate

S

I

1

-

1

0

-

-

-

TOTAL

. 2

0

2

0

-

0

POSTURI CONTRACTUALE COMPARTIMENT REPARAȚII CURENTE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad/ Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Muncitor calificat

M

I

2

0

0

2

-

-

-

2

Muncitor calificat

M

II

1

-

0

1

-

-

-

TOTAL

■ "■3    ■■

0

0

3

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

-

1

-

-

-

2

Inspector de specialitate

s

II

1

0

1

0

0

3

Referent

M

IA

1

-

1

0

-

-

TOTAL

■ ■ 3

-

3

0

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT COORDONARE CENTRE MULTIFUNCȚIONALE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

11

5

-

5

-

-

-

-

TOTAL

-'..'.5.

-

5

*

0

POSTURI CONTRACTUALE

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA SI ADAPOST DE NOAPTE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

inspector de specialitate

S

li

1

-

1

-

-

-

-

2

îngrijitoare

G

I

3

-

0

3

-

-

-

TOTAL

. ’4

1

3

-

CRESA NR. 1

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

li

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Insp spec.

S

II

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

0

5

îngrijitoare

G

l

2

2

TOTAL

11

1

2

8

0

0

0

CRESA NR.2

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

SSD

II

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Infirmiera

G/M

7

7

4

Spalatoreasa

G

1

1

5

îngrijitoare

G

1

1

1

0

TOTAL

11

1

1

9

0

0

0

CRESA NR.3

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

11

1

1

2.

Asistent Med.Pr.

PL

1

1

3

inspector de specialitate

S

11

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

0

5

îngrijitoare

G

I

2

2

TOTAL

... .11

1

2

8

0

0

0

CRESA NR.4

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec,

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

11

1

1

2

Inspector de specialitate

S

1

1

1

3

Infirmiera

G/M

6

6

4

îngrijitoare

G

1

1

1

TOTAL

0

1

1

7

0

0

0

CRESA NR.5

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator Cresa

PL

II

1

1

2

Educator

S/PL/M

S

1

1

0

4

Infirmiera

G/M

5

5

TOTAL

■■ 7        .

1

1

5

0

0

0

CRESA NR.6

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

SSD

1

1

0

2

Asistent medical

PL/M

1

1

0

3

infirmiera

G/M

3

3

0

TOTAL

. 5

1

1

3

D

0

0

CRESA NR.7

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

1

1

2

Educator

S/PL/M

1

1

0

0

3

Inspector de specialitate

S

l

1

1

4

infirmiera

G/M

6

6

5

Îngrijitoare

G/M

1

1

TOTAL

10

1

2

7

0

0

0

CRESA NR.8

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

S/PL/M

1

1

0

2

Asistent medical

PL

1

1

3

infirmiera

G/M

3

3

0

TOTAL

5

1

1

3

0

0

0

CRESA NR.9

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

1

1

2

Educator

S/PL/M

1

1

0

3

Infirmiera

G/M

6

6

4

îngrijitoare

G/M

i

1

1

TOTAL

; . '$! ' ■■

1

1

7

0

0

0

CRESA NR.10

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

ii

1

1

2

Educator

S

1

1

3

infirmiera

G/M

5

5

0

4

Îngrijitoare

G

1

1

1

0

TOTAL

■. «:

0

1

6

1

0

0

POSTURI CONTRACTUALE COMPARTIMENT CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic primar

S

primar

11

-

11

-

-

0

-

2

Medic specialist

S

specialist

5

5

0

3

Medic

S

1

1

0

4

Medic primar stomatolog

S

primar

2

2

5

Medic specialist sloma.

S

specialist

3

3

6

Medic stomatolog

S

3

3

7

Sora medicala

M

principal

l

1

8

Asist, medical comunitar

M/PL

1

1

9

Mediator sanitar

M

1

1

10

Asistent medical

SSD

principal

4

4

11

Asistent medical

SSD

2

2

12

Asistent medical

PL

principal

32

30

2

13

Asistent medical

PL

13

13

TOTAL

79' ■■

-

76

0

0

3

-

POSTURI CONTRACTUALE

ASISTENT! PERSONALI A! PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV        800 posturi

POSTURI CONTRACTUALE CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI EDUCAȚIE TIMPURIE


Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic

S

1

1

2

Asistent social practicant

S

1

1

TOTAL

2'”

0

2

0

0

0CONDUCERE

EXECUȚIE

DESERVIRE

TOTAL

FP       8

PC      11

FP       61

PC      105

As.P.      555

PC      77

FP      69

PC      193

As.P.     555

19

721

77

817CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA COMPARTIMENT RESURSE UMANE-SALARIZARE

ANEXA NR. 2 la H.C.L. 264/2011


STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE POSTURI Administratia Sociala Comunitara Oradea VALABIL INCEPAND CU DATA DE 1 aprilie 2011

FUNCTII PUBLICE

Nr.Crt

Functia

Numar Posturi

Total

Conducere

Execuție

Ocupate |Vacante

Ocupate | Vacante

FUNCTII DE CONDUCERE:

1.

Director general

1

1

-

-

-

2.

Director general adjunct

1

0

1

-

-

3

Sef serviciu

6

3

3

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic

I Superior

1

1

-

2.

Consilier

I Superior

8

8

-

3.

Referent

III Superior

3

3

4.

Consilier

I Principal

25

24

1

5.

Referent

III Principal

1

1

-

6.

Consilier

I Asistent

23

22

1

TOTAL

69

4

4

59

2

POSTURI CONTRACTUALE

SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad/ Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Serviciu

II

1

1

-

-

-

-

-

2

Sofer

M

I

2

-

-

2

-

-

0

3

Ingrijitoare

I

2

-

-

2

-

-

-

TOTAL

5

1

0

4

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT EVIDENTA PATRIMONIULUI,OBIECTE INVENTAR,PROTECTIA MUNCII,PSI,ARHIVA

Nr.crt

Functia

Studii

Grad/ Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

0

1

-

-

-

-

2

Inspector de specialitate

S

I

1

-

1

0

-

-

-

TOTAL

2

0

2

0

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT REPARATII CURENTE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad/ Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Muncitor calificat

M

I

2

0

0

2

-

-

-

2

Muncitor calificat

M

II

1

-

0

1

-

-

-

TOTAL

3

0

0

3

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE COMPARTIMENT ACCES-OR

Nr.crt

Functia

Sofer

Studii

M

Grad Treapta

Nr.Posturi

2

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

2

Cond.

Exec.

Des.

1

2

Muncitor calificat

M

2

-

0

2

-

-

-

TOTAL

4

0

0

4

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

-

1

-

-

-

-

2

Inspector de specialitate

S

II

1

0

1

0

0

3

Referent

M

IA

1

-

1

0

-

-

-

TOTAL

3

-

3

0

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT COORDONARE CENTRE MULTIFUNCTIONALE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

II

5

-

5

-

-

-

-

TOTAL

5

-

5

-

-

0

-

POSTURI CONTRACTUALE

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA SI ADAPOST DE NOAPTE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

II

1

-

1

-

-

-

-

2

îngrijitoare

G

I

3

-

0

3

-

-

-

TOTAL

4

-

1

3

-

-

-

POSTURI CONTRACTUALE

CENTRUL DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic

S

1

1

2

Asistent social practicant

S

1

1

TOTAL

2

0

2

0

0

0

CRESA NR. 1

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

II

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Insp spec.

S

II

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

0

5

Ingrijitoare

G

I

2

2

TOTAL

11

1

2

8

0

0

0

CRESA NR.2

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

SSD

II

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Infirmiera

G/M

7

7

4

Spalatoreasa

G

1

1

5

Ingrijitoare

G

I

1

1

0

TOTAL

11

1

1

9

0

0

0

CRESA NR.3

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

II

1

1

2.

Asistent Med.Pr.

PL

1

1

3

Inspector de specialitate

S

II

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

0

5

Ingrijitoare

G

I

2

2

TOTAL

11

1

2

8

0

0

0

CRESA NR.4

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

II

1

1

2

Inspector de specialitate

S

I

1

1

3

Infirmiera

G/M

6

6

4

Ingrijitoare

G

I

1

1

TOTAL

9

1

1

7

0

0

0

CRESA NR.5

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator Cresa

PL

II

1

1

2

Educator

S/PL/M

S

1

1

0

4

Infirmiera

G/M

5

5

TOTAL

7

1

1

5

0

0

0

CRESA NR.6

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

SSD

1

1

0

2

Asistent medical

PL/M

1

1

0

3

Infirmiera

G/M

3

3

0

TOTAL

5

1

1

3

0

0

0

CRESA NR.7

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

1

1

2

Educator

S/PL/M

1

1

0

0

3

Inspector de specialitate

S

I

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

5

Ingrijitoare

G/M

1

1

TOTAL

10

1

2

7

0

0

0

CRESA NR.8

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

S/PL/M

1

1

0

2

Asistent medical

PL

1

1

3

Infirmiera

G/M

3

3

0

TOTAL

5

1

1

3

0

0

0

CRESA NR.9

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

1

1

2

Educator

S/PL/M

1

1

0

3

Infirmiera

G/M

6

6

4

Ingrijitoare

G/M

I

1

1

TOTAL

9

1

1

7

0

0

0

CRESA NR.10

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

II

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Infirmiera

G/M

5

5

0

4

Ingrijitoare

G

I

1

1

0

TOTAL

8

0

1

6

1

0

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT CABINETE MEDICALE SCOLARE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic primar

S

primar

11

-

11

-

-

0

-

2

Medic specialist

S

specialist

5

5

0

3

Medic

S

1

1

0

4

Medic primar stomatolog

S

primar

2

2

5

Medic specialist stoma.

S

specialist

3

3

6

Medic stomatolog

S

3

3

7

Sora medicala

M

principal

1

1

8

Asist. medical comunitar

M/PL

1

1

9

Mediator sanitar

M

1

1

10

Asistent medical

SSD

principal

4

4

11

Asistent medical

SSD

2

2

12

Asistent medical

PL

principal

32

30

2

13

Asistent medical

PL

13

13

TOTAL

79

-

76

0

0

3

-

POSTURI CONTRACTUALE

ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV        182000 postturri

CONDUCERE

EXECUTIE

DESERVIRE

TOTAL

FP       8

PC      11

FP      61

PC      105

As.P.      555

PC     77

FP      69

PC      193

As.P.     555

19

721

77

817

DIRECTOR GENERAL

CONSILIER


KONCSEK VADNAI ZITA

IOANA MIHAELA FLO