Hotărârea nr. 262/2011

privind completarea H.C.L. 287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenţei şi eficienţei achiziţiilor publice şi înfiinţarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, modificată şi completată prin H.C.L. 803 din 28.09.2009.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.287/2008 pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței și eficienței achizițiilor publice și înființarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice, modificata și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.803 din 28.09.2009

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39.148 din 10.03.2011 prin care Primăria Municipiului

Oradea prin Biroul de Achiziții Publice propune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței și eficienței achizițiilor publice și înființarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice,

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 803 din 28.09.2009 s-a modificat și completat Hotărârea Consiliului Local 287 din 07.04.2008,

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

În baza principiilor transparenței și a utilizării eficiente a fondurilor publice asigurate din bugetul local,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2) lit.a), alin.(3),lit. b), art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă numirea d-nei viceprimar Biro Rozalia ca președinte al Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice.

Art.2. Se aprobă numirea d-nului Delorean Ion Iulius ca supleant al președintelui Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice.

Art.3. Cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se completează corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2008.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele desemnate potrivit art.1 si art.2.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunica cu:

-   Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   doamna Biro Rozalia - viceprimar al municipiului Oradea

  • -   domnul Delorean Ion Iulius

  • -   Comisia Municipală de Monitorizare a Achizițiilor Publice, prin grija Biroului de Achiziții Publice

  • -   Biroul de Achiziții Publice

  • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 262


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila