Hotărârea nr. 261/2011

privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56636 din 23.03.2011 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea.

Având în vedere prevederile art.107, alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- Rapoartele finale încheiate cu ocazia examenului de promovare în grad profesional, organizat în perioada 09 -11.03.2011;

- Referatul nr. 55.228 din 21.03.2011 întocmit de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională prin care se solicită transformarea gradului profesional al unui post vacant.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă statul de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din Primăria municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul municipiului Oradea

- Biroul Resurse Umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 261


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local 261/2011

ANEXA

STAT DE FUNCȚII

»

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA SI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUN. ORADEA

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; Legea 284/2010

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional/ salarizare

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Secretar municipiu

1

2

Arhitect șef

1

3

Director executiv

4

4

Director executiv adjunct

6

5

Șef serviciu

17

6

Șef birou

5

Total conducere

34

Funcții publice de execuție

7

Consilier

I

superior

100

8

Consilier

I

principal

57

9

Consilier

I

asistent

41

10

Consilier

I

debutant

3

11

Consilier juridic

I

superior

4

12

Consilier juridic

I

principal

6

13

Consilier juridic

I

asistent

9

14

Arhitect

I

principal

1

15

Auditor

I

principal

1

16

Referent de specialitate

II

superior

4

17

Referent

III

superior

22

18

Referent

III

principal

3

19

Referent

III

asistent

1

20

Referent

III

debutant

1

Total execuție

253

Total funcții publice

287