Hotărârea nr. 260/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare pe str. Gheorghe Pop de Baseşti în zona PT 509 ”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție “ Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare pe str. Gheorghe Pop de Basești în zona PT509”

Analizând Raportul de specialitate nr.60542 /29.03.2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție “ Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare pe str. Gheorghe Pop de Basești în zona PT 509 ”

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4 ) lit. a), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare pe str. Gheorghe Pop de Basești în zona PT 509” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite

Beneficiar:.............................


Primarul municipiului Oradea


SC Electrocentrale Oradea SA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

1euro=4,1260leiladatade24.03.20110


Valoarea totală a investiției :

din care C+M :

Eșalonarea investiției INV/C+M

AnulI


1445,29 mii lei / 350,29 mii euro (inclusiv TVA)

1271,00 mii lei / 308,05 mii euro ( inclusiv TVA)


Capacități


1445,29 mii lei / 1271,00 mii lei (inclusiv TVA)

350,29mii euro/ 308,05 mii euro (inclusiv TVA)


  • - lungime rețea

  • - lungime racorduri

  • - racorduri termice


463 m

122m

30 buc


Durata de realizare a investiției :


3 luni


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :


  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Direcția Economică

  • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • •  SC Electrocentrale Oradea SA


Oradea, 31 martie 2011

Nr. 260


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.