Hotărârea nr. 259/2011

privind revocarea H.C.L. 259/27.04.2010 şi nr. 620/06.09.2010, aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Deschidere alee de acces la blocurile X6 – X9 – X 10 şi identificarea utilităţilor existente şi marcarea zonelor de protecţie aferente de pe terenul cu nr. topo 1583/56” – Aleea Călinului – municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilului în suprafaţă de 220 mp, reprezentând teren din nr. topo 1583/5

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 259/27.04.2010 și nr. 620/06.09.2010, aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Deschidere alee de acces la blocurile X6-X9-X10 și identificarea utilităților existente și marcarea zonelor de protecție aferente de pe terenul cu nr. topo 1583/56”- Aleea Călinului - Municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilului în suprafață de 220 mp, reprezentând teren din nr. topo 1583/56 înscris în CF 51585 Sântandrei

Analizând Raportul de specialitate nr. 60197/29.03.2011 întocmit de către Direcția Tehnică în colaborarea cu Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Deschidere alee de acces la blocurile X6-X9-X10 și identificarea utilităților existente și marcarea zonelor de protecție aferente de pe terenul cu nr. topo 1583/56”- Aleea Călinului - Municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilului în suprafață de 220 mp, reprezentând teren din nr. topo 1583/56 înscris în CF 51585 Sântandrei,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 259/27.04.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Deschidere alee de acces la blocurile X6-X9-X10 și identificarea utilităților existente, marcarea zonelor de protecție aferente de pe terenul cu nr. topo 1583/56”- Aleea Călinului din municipiul Oradea și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 620/06.09.2010 privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului identificat cu nr. cadastral 165138 Oradea și aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului identificat cu nr. cadastral 165138 Oradea, în vederea realizării obiectivului de investiție “deschidere alee de acces la blocurile X6-X9-X10” și aprobarea alocării sumei de 29.400 lei din bugetul local al Municipiului Oradea necesară despăgubirii proprietarului afectat - dl. Giulai Florin,

Ca urmare a apariției Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010 a dus la abrogarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, actualizate, și H.G. nr. 434/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 și din acest motiv, se impune adoptarea noilor prevederi privind procedura de expropriere,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) lit. c), alin. (4 ) lit. a), lit. d), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 259/27.04.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Deschidere alee de acces la blocurile X6-X9-X10 și identificarea utilităților existente, marcarea zonelor de protecție aferente de pe terenul cu nr. topo 1583/56”- Aleea Călinului din municipiul Oradea.

Art. 2. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 620/06.09.2010, privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului identificat cu nr. cadastral 165138 Oradea și aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului identificat cu nr. cadastral 165138 Oradea, în vederea realizării obiectivului de investiție “deschidere alee de acces la blocurile X6-X9-X10” și aprobarea alocării sumei de 29.400 lei din bugetul local al Municipiului Oradea necesara despăgubirii proprietarului afectat - dl. Giulai Florian.

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“ Deschidere alee de acces la blocurile X6-X9-X10 și identificarea utilităților existente și marcarea zonelor de protecție aferente de pe terenul cu nr. topo 1583/56” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :...............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.................................................................................municipiul Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției :                          113,16 mii lei / 26,52 mii euro (inclusiv TVA)

din careC+M:                               60,37 mii lei / 14,15 mii euro (inclusiv TVA)

( preț la 20.01.2011 ; euro = 4,2671 lei )

Capacități :

 • - lungime alee de acces încadrată de trotuare                              35,31 m

 • - lățime parte carosabilă                                                      4.00 m

 • - lățime trotuare                                                         2X1.00 m

Durata de realizare a investiției :                                                             1 luni

Art. 4. Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local al Primăriei municipiului Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art. 5. Se aprobă coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local : “Deschidere alee de acces la blocurile X6-X9-X10 și identificarea utilităților existente și marcarea zonelor de protecție aferente de pe terenul cu nr. topo 1583/56” - Aleea Călinului din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 7608/10.02.2011 - Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a suprafeței de 220 mp, teren situat în Oradea str. Henrik Ibsen nr. 8A - Aleea Călinului, ce se dezlipește din nr. topo 1583/56 înscris în C.F. 51585 Oradea, proprietatea persoanelor fizice identificate în CF 51585 Oradea și prezentate în tabelul anexă la prezenta hotărâre,

Art. 7. Se aprobă lista cuprinzând proprietarii ai căror terenuri se află pe coridorul de expropriere aprobat la art. 5 cuprinzând de asemenea cotele de proprietate afectate de expropriere și valoarea individuală a despăgubirilor - Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru imobilul situat în Oradea Aleea Călinului , identificat conform Planului de amplasament anexat.

Art. 9. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 33.880 Lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda persoanelor care dețin un drept de proprietate pe suprafața de 220 mp teren, supus exproprierii.

Art. 10. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, într-o nouă coală de Carte funciară a imobilului expropriat, conform Planului de situație menționat la art. 5, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren cu destinație drum - cale de acces.

Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică cu

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul terenuri

 • •   Instituția Arhitectului Șef

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 259


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa nr. 2 la H.C.L. 259/2011CC ■£

£ 3 1 (C CJ CD o >W -1 rS Q- ■

cu TJ

ca n rt

o M

V F-1^

T“

r-

v:

o OD co ci ca

’JB

CC     ™

tT’tc c i

JS m o. ' <c 2 P £■ a. E o.

3    X 1

O

CC

to «J

in

in

vt

T~

<r>

J     o

*

c

ttS _

J’js .

ui

in

H t

13, O

h-

C5î

T“

o CM

CM

w ra

13 ll- ■

15^°-

2 c e tx = c

o o m

r-T"

r-

ij C*> in

3 -U ■ cn

rfl

ns

03

fl>

CD

O

•u

■o

■D

u.

2

S

E

b

O

O

O

W

m

m

2

co

eo

co

in

in

in

^7“

V*

■T“

r «

ir>

m

0

CD

c£>

CD

Q.

Ifi

ir>

ID

O

c*>

co

01

h-

CC

s

CO

_i

La

m

ui

<

2

’T-

■5“

O

1-

CB

e

d>

ns

*□

Jg

îȘ

c

•?

E TJ

E

Q,

«

«a

CB

O

Z

X

£

O

aJ

o

CL

U_

3

<

La

_£g

«J Tf

FU

m

0

Z q

■w

ci

CO

$


Anexa nr. 1 la H.C.L. 259/2011Nr. Topo. 15S3/56

GTULAJ FLORIAN

MADAR MADALINA MĂRIA

MADAR ALEXANDRĂ

S= 220.4703 mp S~ 191.00 mp S= 11.00 mp

S= 12.00 MP .

NRCAD : SUPRAFAȚA :

220.4703

Nr. punct 1

Nr. punct 2

Orientare

Distanta

X

Y

10

11

317.7056

5.6

621359.257

264759.89

11

12

218.5753

35.31

621350.793

264754.5Q9

12

13

116.3133

2.21

621326.977

264744.351

13

14

116.3133

4.71

621326.418

264746.486

14

15

16.2127

8.74

621325.223

264751.043

15

10

16.1826

26.42

621333.635

264753.246


OBIECTUL EVALUAT:


LOCALIZARE:


BENEFICIAR:


EXTRAS CF:


DATA EVALUĂRII:


Anexa nr. 3 la H.C.L. 259/2011


Raport de evaluare - Proprietate imobiliara


SINTEZA RAPORTULUI


Proprietate imobiliara (teren intravilan)


localitatea Oradea, str. Aleea Calinului, județul Bihor


Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea


51585 -Santandrei


20.01.2011


X.


CURS VALUTAR:

1 EUR = 4,26(71) RON

SCOPUL EVALUĂRII:


Estimarea valorii de piața a proprietății imobiliare^

OBSERVAȚII:                                           . .

 • - In estimarea valorilor s-atinut cont si de condițiile de instabilitate a pieței imobiliare.

 • - In estimare s-a avut in vedere valorile de circulație din expertiza anuala actualizata de Camera Notarilor Publici (conform Legii 255 / 2010, respectiv Normele Metodologice din 19.01.2011).

OPINIA EVALUATORULUI:

Valoarea de piața unitara, pentru proprietatea imobiliara (teren intravilan) situata in localitatea Oradea, str. Aleea Calinului, județul Bihor, este estimata la:

Proprietate imobiliara

Valoare unitara estimata [EUR/mp]

Valoare unitara estimata fRON/mpl

Teren intravilan

36

154

 • - Valorile estimate in prezentul raport nu conțin TVA.

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.


 • - In condiții de interese speciale aferente unei vanzari fortate valoarea estimata.