Hotărârea nr. 258/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale gard Cimitir Municipal, municipiul Oradea, judeţul Bihor”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Reparații capitale gard Cimitir Municipal, municipiul Oradea, județul Bihor”

Analizând Raportul de specialitate nr. 59227/28.03.2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Reparații capitale gard Cimitir Municipal, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Reparații capitale gard Cimitir Municipal, municipiul Oradea, județul Bihor” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :.......................................Regia Autonomă de Piețe , Agrement și Salubritate Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

1 euro= 4,1865 lei la 15.03.2011

Valoarea totală a investiției 82,65 mii lei / 19,74 mii euro (inclusiv TVA)

din careC+M:           72,12mii lei /17,23mii euro (inclusivTVA)

Eșalonarea investiție INV/C+M

Anul I                     82,65mii lei / 72,12 mii lei (inclusivTVA)

19,74mii euro/17,23mii euro (inclusivTVA)

Capacități :

- lungime gard                                            464 ml

-stâlpi din beton armat                                       233 buc.

-elemente prefabricate din beton 200x40 cm                812 buc.

Durata de realizare a investiției :                                   1,5 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI


Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -   Regia Autonomă de Piețe , Agrement și Salubritate Oradea

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 258


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

j05/1953/2005

Lucrarea:

REPARAȚII CAPITALE GARD CIMITIR MUNICIPAL, muNicipiul ORADEA, judetul BIHOR

Proiect nr., faza,

18 / 2011, SF

Amplasament:

RO, jud. BIHOR, MUNICIPIUL ORADEA

Beneficiar:

REGIA AUTONOMĂ DE PIEȚE, AGREMENT ȘI

SALUBRITATE ORADEA, str. Piața Cetății, nr. 4

Contract nr.:

Antreprenor general:

-

Proiectant:

S.C. PRO EX CO SRL reprezentat de ing. Eugen MOCA - șef proiect

MEMORIU TEHNIC

(1) Date generale

 • 1.1. Denumirea investiției

9

,, REPARAȚII CAPITALE GARD CIMITIR MUNICIPAL, MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR "

 • 1.2. Amplasamentul:

MUNICIPIUL ORADEA

Cimitir Municipal

 • 1.3. Titularul investitiei :

REGIA AUTONOMĂ DE PIEȚE, AGREMENT ȘI SALUBRITATE ORADEA

 • 1.4. Beneficiarul investitiei:

REGIA AUTONOMĂ DE PIEȚE, AGREMENT ȘI SALUBRITATE ORADEA

 • 1.5. Elaboratorul studiului:

S.C. PRO EX CO SRL

COD CAEN:

 • 7111 Activitati de arhitectura

 • 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

j05/1953/2005

(2) Informații generale privind proiectul

1. situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Conform temei de proiectare, beneficiarul solicit ă întocmirea unui proiect în faza de studiu de fezabilitate pentru demontarea si executarea unui tronson de gard in Cimitirul Municipal.

Zona supusă amenajării este amplasată în partea sud a Municipiului Oradea, Cimitir Municipal, limitat la sud de drumul de centura al Mun. Oradea

Terenul studiat și care face obiectul prezentului proiect se găsește în Județul Bihor -Municipiul Oradea, intravilan.

Din punct de vedere administrativ terenul este in proprietatea RAPAS Oradea.

Lucrarile propuse a fi executate sunt in perimetrul intravilan al Municipiului Oradea, pe proprietatea RAPAS Oradea, nefiind cazul unor expropieri noi.

Se dorește demontarea tronsonului de gard din partea de est a drumului de acces pe centura (proiect aflat in executie) si executarea unui nou tronson de gard in partea de vest a drumului. Noul gard va fi paralel, la o distanta de 50 de metri de drumul de acces pe centura Mun. Oradea. Se va mai executa si un tronson de 140 de metri de gard in zona cimitirului evreiesc.

2. descrierea investiției:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;

În conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1994 de aprobare a regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, lucrările se încadrează în categoria “C” - importanță normală.

Necesitatea realizării acestor lucrări constă in :

 • -  Siguranta mormintelor din incinta Cimitirului Municipal.

 • -  Delimitarea incintei Cimitirului Municipal.

in aceste conditii, RAPAS Oradea a hotărat demararea unui proiect privind demontarea si executarea unui tronson de gard in Cimitirul Municipal.

j05/1953/2005

Oportunitatea investitiei constă in aceea ca muta limita estica a cimitirului cu 150 de metri spre vest in conditiile in care se executa drumul de acces pe centura, demontand gardul existent din partea estica a viitorului drum de acces, in partea vestica a acestuia.

Realizarea acestor lucrări se vor face in baza :

 • a.    Temei de proiectare date de beneficiar

 • b.   Proiectului drumului de acces pe centura (in curs de executie).

Pe baza acestor date s-a stabilit in conditii cat mai optime realizarea gardului pe amplasamentul vechiului gard, la o distanta de 50 de metri de drumul de acces pe centura Mun. Oradea.

Necesitatea realizării investiției rezultă din faptul că Cimitirul Municipal se afla intr-o zona limitrofa a municipiului Oradea, securizarea incintei impotriva unor eventuale vandalizari fiind vitala.

Necesitatea investiției proiectului se fundamentează, totodată, și pe următoarele considerente:

 • •  Odata cu aparitia drumului de acces pe centura, apare nevoia translatarii gardului din partea estica in partea vestica.

 • •  Nevoia sigurantei mormintelor din incinta Cimitirului Municipal.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general

Investiția care face obiectul acestui studiu de fezabilitate are ca obiectiv general executarea unui tronson de 324,00 ml de gard în partea vestica a cimitirului si 140 de metri in zona cimitirului evreiesc.

Obiectivul specific

Obiectivul specific al investiției constă în delimitarea si imprejmuirea Cimitirului Municipal, proprietate a RAPAS Oradea.

Principalul obiectiv al studiului de fezabilitate prezent este de a analiza principalele caracteristici și indicatori tehnici, financiari și economici ai investiției care asigură o utilizare eficientă și rațională a capitalului și resurselor pentru satisfacerea nevoilor demontarii si executiei gardului in Cimitirul Municipal.

j05/1953/2005

 • b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • - scenarii propuse (minimum două);

 • - scenariul recomandat de către elaborator;

 • - avantajele scenariului recomandat;

Prima variantă :

Se propun următoarele:

 • - gard din beton armat cu H=2,40 ml peste cota terenului, cu stâlpi din beton armat cu înălțimea de 3,00 ml din care 0,60 m în fundație si panouri prefabricate de 200 x 40 cm, respectiv 6 panouri la 2 ml.

 • - fundatii continue sub gard

A doua variantă :

Se propun următoarele:

 • - gard din beton armat cu H=2,00 ml peste cota terenului, cu stâlpi din beton armat cu înălțimea de 2,50 ml din care 0,50 m în fundație si panouri prefabricate de 200 x 40 cm, respectiv 5 panouri la 2 ml.

 • - fundatii la stâlpii de sustinere ai gardului

Criteriile care au stat la baza celei mai bune variante sunt:

S-a considerat cea de-a doua varianta ca fiind avantajoasa din mai multe puncte de vedere:

 • - s-a considerat de comun accord cu beneficiarul că un gard cu înălțimea de 2,00 ml este suficient pentru împrejmuirea Cimitirului Municipal.

 • - fundațiile continue sub gard nu sau considerat a fi necesare deoarece panourile din beton armat de 200x40 cm pornesc de la nivelul terenului care în prealabil va fi nivelat. Fundațiile vor fi individuale la stâlpii de susținere.

 • - financiar prima varianta este cu 30% mai costisitoare decat cea de-a doua, costuri generate de inălțimea suplimentară a gardului și de fundațiile continue.

 • -  din considerente de timp, prima varianta aproape ar dubla timpul de executie datorită fundațiilor continue.

j05/1953/2005

Tinand cont de toate acestea s-a considerat ca varianta a doua este cea optima pentru executia gardului Cimitirului Municipal.

Pentru varianta care a fost aleasă ca fiind cea mai avantajoasă - respectiv varianta a doua sau întocmit antemăsurători detaliate pe obiecte separate si s-a făcut incadrarea in norme de deviz.

Tot pentru această variantă au fost introduse aceste antemăsurători în programul de devize pentru detalierea costurilor cu materiale, manopera, utilaje, transporturi.

Detalierea solutiilor variantei alese se regăsește la:

Punctul: (2) Informații generale privind proiectul

Subpunctul 3. date tehnice ale investiției:

Litera e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții;

Pentru varianta aleasă s-au întocmit si: grafic de realizare a lucrării, estimare pentru forta de muncă, planuri de situatie adaptate solutiei, toate acestea fiind cuprinse în continuare în studiul de fezabilitate prezent sau anexat.

Antemăsurătorile pe obiecte si listele de cantitati pentru varianta aleasă sunt anexate.

c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

In conformitate cu punctul 3 litera e) .

 • 3. date tehnice ale investiției:

 • a) zona și amplasamentul;

j05/1953/2005

Oradea, mai demult Oradea Mare este reș edința și cel mai mare municipiu al județului Bihor, situat în vestul României, pe râul Crișul Repede, în imediata apropiere a graniței cu Ungaria. Totodată este și cel mai important oraș din regiunea istorică Crișana. La recensământul din 2002 municipiul avea 206.614 de locuitori. Zona metropolitană, care include și nouă comune învecinate, avea în anul 2007 populația de 245.800 de locuitori.

Latitudinea nordică de 47 03' și longitudinea estică de 21 55' plasează Oradea pe cursul Crișului Repede într-o zonă deluroasă aflată în prelungirea Munților Apuseni.

La altitudinea medie de 126 m deasupra nivelului mării, Oradea se găsește la deschiderea Văii Crișului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munților Apuseni și Câmpia Banato-Crișană, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei, Dealurile Gepișului) către cel de câmpie.


Biblioteca

Jniversitatii II


Psihologia strada Toamn»
Cimitir Municipal în Oradea

HIDROGEOLOGIC - apele subterane sunt cantonate la nivelul pietrișurilor și nisipurilor structurii terasiere a bazinului cursului inferior al Crișului Repede, aparținând pachetului de strate pleistocen-quaternare, respectiv terasei aluvionare joase. Conform observațiilor din zonă, nivelul hidrostatic al apelor subterane este situat la adâncimi cuprinse între -1,00 m și -2,00 m, față de cota terenului.

j05/1953/2005

HIDROLOGIC - apele subterane sunt tributare bazinului râului Crișul Repede, respectiv afluentului acestuia, pârâul Peța. Apele de suprafață au posibilități de scurgere reduse în mod natural datorită quasiplaneității terenului în arealul de scurgere definit de sondajele geotehnice efectuate, aspect ce determină foemarea așa numitelor precipitații abundente, la nivelul umputurilor existente cu grosime variabilă cuprinsă 0,40-1,20 m.

CONDIȚIILE HIDROLOGICE ale complexului rutier se încadrează la categoria defavorabile, nivelul cel mai ridicat al apei freatice față de patul drumului este la o adâncime mai mică decât cea critică pentru tipurile litologic P5 - argile nisipoase și P3 - nisipuri argiloase, conform Normativ PD 177- 2001 și STAS 1709/2-90.

Obs. formarea sezonieră a așa-ziselor pânze freatice suspendate determină un nivel freatic sub 1,0 m adâncime, față de cota terenului natural.

CLIMA și REGIMUL PLUVIOMETRIC - Factorii climatici determină existența unui climat temperat continental cu influiențe oceanice. STAS 1709/1-90 situează traseul tronsonului de drum în zona de tip climatic I, cu valoarea indicelui de umiditate Im < -20.

VALOAREA MAXIMĂ A INDICELUI DE ÎNGHEȚ este I30max = 534, valoarea medie 3/30 5/30 pentru cele mai aspre trei ierni este I3/30med = 472, iar pentru cele mai aspre cinci ierni este I5/30med = 370, conform STAS 1709/1-90.

ADÂNCIMEA DE ÎNGHEȚ: Adâncimea de îngheț în intravilanul municipiului Oradea este de 70... 80cm, conform STAS 6054 - 77.

Adâncimea de îngheț în pământul de fundație, Z este funcție de tipul pământului, indicele de îngheț, condițiile hidrologice și structura drumului, și conform STAS 1709/1-90, fig. 1, fig. 3, fig. 4, fig. 5 și tabelul 1 este:

Z = 85 cm pentru un sistem rutier rigid, indiferent de clasa de traffic;

Z = 78 cm pentru un sistem rutier nerigid și clasele de trafic foarte greu și greu;

Z = 72 cm pentru un sistem rutier nerigid și clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor;

Adâncimea de îngheț în complexul rutier Zcr se consideră egală cu adâncimea de îngheț în pământul de fundație Z, în condiții de porozitate și umiditate specifice, la care se adaugă un spor al adâncimii de îngheț AZ, funcție de grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi de materiale rezistente la îngheț și de grosimea echivalentă de calcul la îngheț a sistemului rutier, conform STAS 1709/1-90

GEOMORFOLOGIC - amplasamentul studiat este situat în zona Câmpiei de Vest, la nivelul terasei joase aluvionare joase a râului Crișul Repede, în proximitatea pârâului Peța, intr-o zonă plană și orizontală. Pârâul Peța are cursul regularizat în limita perimetrului studiat.

j05/1953/2005

GEOLOGIC - zona aparține structurii geologice majore depresionare a Câmpiei Pannonice, în care succesiunea geologică este dată de complexul argilelor și nisipurilor pannoniene de culoare cenușiu-vineție, peste care se dispun discordant formațiuni recente, nisipuri și pietrișuri de terasă, formațiuni aluvionare argiloase-nisipoase, de vârstă pleistocel-holocene, identificate și în lucrările executate.

SEISMICITATEA ZONEI

Traseul drumului se încadrează din punct de vedere seismic în zona seismică de calcul E, având coeficientul seismic Ks = 0,12, iar perioada de colț Tc=0,7sec (Normativ P100-92). Zona se încadrează din punct de vedere al intensității seismice în zona de gradul 7, conform scării MSK.

Notă: Datele referitoare la climă și fenomenele naturale specifice zonei precum si geologia și seismicitatea au fost preluate din studiul geotehnic existent în zonă.

b) statutul juridic al terenului care urmează s ă fie ocupat;

Terenul studiat și care face obiectul prezentului proiect se găsește în Județul Bihor -Municipiul Oradea, intravilan.

Din punct de vedere administrativ terenul este in proprietatea RAPAS Oradea.

Lucrarile propuse a fi executate sunt in perimetrul intravilan al Municipiului Oradea, pe proprietatea RAPAS Oradea, nefiind cazul unor expropieri noi.

c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Gardul va fi amplasat exclusiv suprateran, cu fundatii subterane la stâlpii de sustinere, cu adâncimea de 0,50 cm. Lucrările de executie la gard se vor efectua în/pe proprietatea RAPAS Oradea și nu intră în conflict cu proprietățile învecinate.

 • d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

Reteaua de sprijin a fost realizata prin indesirea retelei de triangulatie de ordin superior din zona lucrarii.

Amplasamentele punctelor din reteaua de ridicare au fost stabilite astfel incat sa existe posibilitatea orientarii instrumentelor de masurat pe minim 2 puncte consecutive. La stabilirea

j05/1953/2005

acestor amplasamente s-au avut in vedere toate prescriptiile normativelor in vigoare referitoare la vizibilitate, stabilitate, conservare si accesibilitate usoara.

Cele mai importante conditii la alegerea punctelor pentru realizarea retelei de sprijin sunt urmatoarele:

 • - distanta dintre puncte sa nu depaseasca 250 - 350 m.

 • - pe cat posibil sa nu existe instalatii electrice de mare putere in apropierea punctelor pentru a nu perturba determinarea distantelor prin unde

 • - pe cat posibil sa fie amplasate in asa fel incat sa nu fie distruse in timpul excutiei lucrarilor

Măsurătorile s-au executat cu o stație totală tip TRIMBLE 5503.

Determinarea coordonatele stațiilor s-a facut prin metoda drumuirii, folosind punctele din rețeaua topografică de sprijin.

După efectuarea operațiilor de compensare a neînchiderilor rezultate în limitele de toleranță admise, s-au efectuat măsurătorile de teren efective prin radieri.

Prelucrarea punctelor și calculul suprafețelor s-a efectuat pe calculator sub TOPOSYS 5.0 și MAPSYS 7.0.

Pentru încadrarea rețelei altimetrice de sprijin în rețeaua altimetrică de stat de ordin superior au fost utilizați reperi de nivelment în sistem de referință Marea Neagră 1975.

SISTEM DE PROIECTIE: STEREOGRAFIC 70

SISTEM ALTIMETRIC: MAREA NAEAGRĂ 1975

Punctele de sprijin din rețeaua națională luate ca reper pentru ridicările topografice sunt borne situate în zona gării.

STUDIUL TOPOGRAFIC SE REGASESTE ÎN PIESELE DESENATE ANEXATE.

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

STUDIUL GEOTEHNIC SE REGASESTE ANEXAT.

 • e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

j05/1953/2005

Alegerea soluției s-a făcut pe baza: - cerintelor beneficiarului;

Având în vedere lucr ă rile la drumul de acces pe centura, gardul actual al cimitirului este demolat. Din cei 466 de metri de gard existent, 30% din panourile prefabricate vor fi reutilizate in executia gardului nou.

Gardul are următoarele caracteristici:

 • -  stalpi din beton armat cu în ăl ț imea de 250 cm

 • -  funda ț ii individuale la stâlpi, de 40 x 40 x 50 cm

 • -  stâlpi de sus ț inere a ș eza ț i la 2,00 ml distant ă unul de altul (233 de stâlpi)

 • -  elemente prefabricate din beton armat de 200 x 40 cm,

 • -  5 elemente prefabricate la fiecare 2,00 ml de gard

 • -  Înl ăl ț imea final ă a gardului va fi de 2,00 ml

Imagine gard din beton armat

(imagine cu titlu de prezentare - panourile pot avea modele diferite)

j05/1953/2005

PREVEDERI DE EXECUȚIE

9

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza utilaje terasiere și motopompe, pentru eliminarea excesului de apă. În exploatare nu sunt necesare utilaje pentru funcționare. La execuția lucrărilor se vor respecta normele referitoare la producția, siguranța și igiena muncii, în vigoare precum și prevederile Normativului C300 "Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora".

Pe toată durata execuției lucrărilor, în lungul gardului trebuie asigurată o zonă de lucru și o zonă de protecție.

La execuția lucrărilor se vor respecta normele în vigoare referitoare la protecția, siguranța, igiena muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, de aplicarea lor fiind direct raspunzator constructorul.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I.

La execuția lucrărilor, constructorul va respecta normele securității și sănătății în muncă, P.S.I., referitoare la acest gen de lucrări și anume:

Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu reglementările ulterioare și normele metodologice din 18.09.2006 aprobate cu Ordinul 1435/2006;

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu reglementările și normele metodologice ulterioare;

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare al administrațiilor și internelor;

Legea 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005, privind protecția mediului; C30/1994 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor.

HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile;

HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecția muncii.

 • f) situația existentă a utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;

 • - soluții tehnice de asigurare cu utilități;

Nu este cazul.

j05/1953/2005

 • g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

In conformitate cu avizul de mediu.

 • 4. durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata de realizare a proiectului este de 2 luni, respectiv 8 s ăptămâni de la semnarea contractului de finantare din care 2 săptămâni sunt necesare realizarii proiectului tehnic si licitarea lui / cererile de ofertă si 4 săptămâni faza de executie. Graficul de lucrari este prezentat in Graficul 1 de mai jos :

Graficul 1 : Grafic de executie

ANUL

1

LUNA

2 luni

SAPTAMANA

1

2

3

4

5

6

7

8

FAZA DE LUCRU

FAZA DE PROIECTARE+ LICITATIE

FAZA DE EXECUTIE

1

PROIECTARE FAZA PT+DE+DDE+CS

2

OBTINEREA DE AVIZE

3

FAZA DE LICITATIE/CERERE OFERTE SI MOBILIZAREA CONTRACTORULUI

4

REALIZAREA SAPATURILOR LA FUNDATII STALPI

5

MONTARE STALPI

6

DEMOLARE GARD (inclusiv recuperare 30% din placile prefabricate)

7

MONTARE ELEMENTE PREFABRICATE

10

VERIFICAREA SI INCHIDEREA PROIECTULUI

Costurile estimative ale investiției

 • 1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Deviz general pentru varianta aleasa ca fiind cea mai optima pentru executia gard Cimitir Municipal.

j05/1953/2005

DEVIZ GENERAL

Curs valutar 4,1865 /1 Euro

Din data 15,mar 2011 ( Curs BNR )

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

24%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obtinerea terenului

-

-

-

-

-

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

total capitol 1

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuileli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3,2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autoritati

2,000

0,478

0,480

2,480

0,592

3,3

Proiectare si inginerie 3,5%

2,035

0,486

0,488

2,523

0,603

3,4

Organizarea procedurilor de achizitie

0,100

0,024

0,024

0,124

0,030

3,5

Consultanta

-

-

-

-

-

3,6

Asistenta tehnica 1,2 %

0,698

0,167

0,167

0,865

0,207

TOTAL CAPITOL 3

4,833

1,154

1,160

5,993

1,431

CAPITOLUL 4

Cheltuileli pentru investitia de baza

4,1

Constructii si instalatii

58,157

13,892

13,958

72,115

17,226

4,2

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

4,3

Utilaje, echipemente tehnologice si functionale de montaj

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotari

-

-

-

-

-

4,6

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

58,157

13,892

13,958

72,115

17,226

CAPITOLUL 5 Alte chetuieli

5,1

Organizare de santier

 • 5.1.1. Lucrari de constructii

 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,3 %

0,756

0,181

0,181

0,937

0,224

5,3

Cheltuieli diverse si neprevazute 5%

2,908

0,695

0,698

3,606

0,861

TOTAL CAPITOL 5

3,664

0,875

0,879

4,543

1,085

j05/1953/2005

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregatirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6,2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

-

-

total capitol 6

-

-

-

-

-

TOTAL general

66,654

15,921

15,997

82,651

19,742

Din care C+M

58,157

13,892

13,958

72,115

17,226

 • 2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Graficul 2 : Grafic de executie cu esalonare costuri

ANUL

1

LUNA

2 LUNI

SAPTAMANA

1

2

3

4

5

6

7

8

FAZA DE LUCRU

FAZA DE PROIECTARE+ LICITATIE

FAZA DE EXECUTIE

1

PROIECTARE FAZA PT+DE+DDE+CS

2

OBTINEREA DE AVIZE

3

FAZA DE LICITATIE/CERERE OFERTE SI MOBILIZAREA CONTRACTORULUI

4

REALIZAREA SAPATURILOR LA FUNDATII STALPI

5

MONTARE STALPI

6

DEMOLARE GARD (inclusiv recuperare 30% din placile prefabricate)

7

MONTARE ELEMENTE PREFABRICATE

10

VERIFICAREA SI INCHIDEREA PROIECTULUI

COSTURI

58,157

Esalonarea costurilor se va face conform graficului de executie din Graficul 2.

 • (4) Analiza cost-beneficiu:

 • 1. identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

Identificarea investitiei : Demontare si executie gard Cimitir Municipal.

Obiectivul general

j05/1953/2005

Investiția care face obiectul acestui studiu de fezabilitate are ca obiectiv general executarea unui tronson de 324,00 ml de gard în partea vestica a cimitirului si 140 de metri in zona cimitirului evreiesc.

Obiectivul specific

Obiectivul specific al investiției constă în delimitarea si imprejmuirea Cimitirului Municipal, proprietate a RAPAS Oradea.

 • 3.  analiza opțiunilor;

a) Varianta fara nici o investitie

În varianta în care nu se fac nici un fel de amenaj ă ri, drumul care face accesul la centura Mun. Oradea va trece prin incinta cimitirului.

Tinand cont de cele aratate este imperios necesar luarea de masuri pentru remedierea acestor neajunsuri.

b) Varianta propusa

Solutii tehnice propuse in conformitate cu punctul (2), subpuncltul 2, litera e), care indeplinesc condițiile obligatorii in conformitate cu stasurile si normativele in vigoare.

Valoarea totala a lucrarilor necesare de executat se regaseste in devizul general cuprins la punctul (3), subpunctul 1.

c) Varianta cu investitie maxima

O alta solutie avuta in vedere a fost cea detaliată la punctul (1), subpunctul 2 b).

Aceasta solutie nu a fost aleasa pentru ca este mai costisitoare cu apoximativ 30% decat soluția aleasă si pentru ca aproape ar dubla timpul de execuție. Costurile si timpul suplimentar sunt generate de inăltimea suplimentară a gardului si de fundatiile continue.

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore.

 • 4. analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

j05/1953/2005

Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore.

5. analiza de senzitivitate;

Senzitivitatea proiectului este asigurata prin caracterul public al investitiei.

De asemenea, investitia se considera a-si asigura senzitivitatea prin contributia sa la sporirea sigurantei.

6. Analiza de risc.

Riscuri asumate (tehnice, financiare, legale, institutionale):

Tehnice:

 • Proasta executie a lucrarii

 • Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii

Financiare:

 • Neaprobarea cererii de finantare

 • Intarzierea platilor

Legale:

 • Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii

Institutionale:

 • Lipsa colaborarii institutionale

 • Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor.

 • Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului.

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementulu de proiect.

Sistemul de monitorizare

j05/1953/2005

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:

 • • a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • • autorizarea masurilor propuse

 • • implementarea schimbarilor propuse

 • • adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient.

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele:

 • • masurarea evolutiei fizice

 • • masurarea evolutiei financiare

 • • controlul calitatii

alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

 • •  stabilirea unei planificari financiare

 • • confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari

j05/1953/2005

• compararea abaterilor dintre plan si realitate

Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit.

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementul financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • 1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

 • 2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

 • 3. decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

 • • Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.

 • • Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

 • • Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

 • (5) Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

j05/1953/2005

Pentru realizarea obiectivului se vor obține fonduri în funcție de modul de promovare al prezentului studiu de fezabilitate sau din fonduri proprii.

 • (6). Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

5      7

Se preconizeaza ca numarul locurilor de munca noi create in faza de executie va fi aproximativ de 5, personal recrutat din cadrul comunitatii locale.

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Datorita naturii spatiului imprejmuit (cimitir) nu se vor crea locuri de munca in faza de operare.

 • (7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

2. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 euro =.....lei),

din care: construcții-montaj (C+M);

Curs valutar: 4,1865 / 1 Euro

Din data: 15 Martie 2011 (Curs BNR)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(□nclusive TVA)

Mii RON

Mii Euro

Mii RON

Mii RON

Mii Euro

total general

66,654

15,921

15,997

82,651

19,742

Din care C+M

58,157

13,892

13,958

72,115

17,226

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

Esalonarea costurilor se va face conform graficului de executie din Graficul 1 și 2, la pag. 12 si 14 a prezentului proiect.

j05/1953/2005

3. durata de realizare (luni);

Durata de realizare a proiectului este de 2 luni, respectiv 8 s ăptămâni de la semnarea contractului de finantare din care 2 săptămâni sunt necesare realizarii proiectului tehnic si licitarea lui / cererile de ofertă si 6 săptămâni faza de executie.

4. capacități (în unități fizice și valorice);

Valoarea totala a lucrarilor de constructii montaj este de 58.157 RON ( fara TVA ).

Astfel indicatorii tehnico-economici sunt:

- împrejmuire/gard: 125 Ron / ml

Indicatorii sunt calculati din valoarea constructii montaj.

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Nu e cazul.

 • (8) Avize și acorduri de principiu

 • 1. certificatul de urbanism;

 • 2. avize si acorduri specificate prin certificatul de urbanism;

Intocmit de,

ing. MOCA EUGEN