Hotărârea nr. 257/2011

privind aprobarea stabilirii domeniului serviciilor publice şi a locurilor în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii pe raza municipiului Oradea.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea stabilirii domeniului serviciilor publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul comunității pe raza municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 55421 din 21.03. 2011 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Lucrări Servicii Publice, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea stabilirii domeniului serviciilor publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul comunității pe raza municipiului Oradea,

Ținând cont de prevederile art.2 și art.16 din O.G. nr.55 din 2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale, potrivit cărora consiliul local stabilește prin hotărâre domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. a) pct.19 și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă ca activitatea în folosul comunității să se presteze, în domeniul serviciilor publice, pentru următoarele activități: păstrarea curățeniei, igienizarea localității, întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Locația în care se pot presta activități în folosul comunității este domeniul public al municipiului Oradea, potrivit anexei la prezenta hotărâre, în baza programului de lucru și a activităților stabilite de Direcția Tehnică - Primăria Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția Economică

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 257


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la H.C.L. 257/2011

Domeniului serviciilor publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul comunității pe raza municipiului Oradea

Domeniului serviciilor publice

Locațiile

păstrarea curățeniei, igienizarea localității, întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor si a drumurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea

  • 1. malurile cursurilor de apa de pe raza municipiului Oradea(Crișul Repede, Peța, Adona, Crișul Mic, pârâul Sălbatic, pârâul Paris

  • 2. parcurile si zonele verzi din municipiul Oradea

  • 3. drumurile publice din municipiul Oradea

  • 4. cimitirul Municipal

  • 5. domeniul   public din extravilanul

Municipiului Oradea