Hotărârea nr. 256/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Gheorghe Pop de Băseşti”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

“ Reabilitarea rețelei de apă de pe str. Gheorghe Pop de Băsești”

Analizând Raportul de specialitate nr. 57445 /24.03.2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție " Reabilitarea rețelei de apă de pe str. Gheorghe Pop de Băsești”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. al. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), d), art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "

Reabilitarea rețelei de apă de pe str. Gheorghe Pop de Băsești”cu următoarele : CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :........................................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :..................................................................................................SC Compania de Apă Oradea SA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

1 euro = 4,2347 lei la data de 12.08.2010

258,88 mii lei / 61,13 mii euro (inclusiv TVA)

234,28 miilei/ 55,32 mii euro( inclusiv TVA)


Valoarea totală a investiției

din care C+M :

Eșalonarea investiție INV/C+M

Anul I

258,88 mii lei / 234,28 mii lei (inclusiv TVA)


61,13 mii euro/ 55,32 mii euro (inclusiv TVA)

Capacități :

540 m

38 buc.

3 buc.

2 buc.

2 luni


 • - lungime rețea

 • - branșamente

 • - hidranți

 • - cămine vane

Durata de realizare a investiției :

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 256

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600

ȘIHCERT

UNIEN ISO 14001:2004

Ațl,7O

UNIEN ISO 9001:2000


STUDIU DE FEZABILITATE

„REABILITAREA REȚELEI DE APĂ DE PE STRADA GH. POP DE BASESTI ”, Oradea, JUD. BIHOR


Beneficiar

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea


cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

ĂONO

proiecta re-inginerie-design-consul ting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.ronofft gmail.com J05/2418/2004


cod fiscal: RO 17073600


LISTA DE SEMNĂTURI

Proiectant:


S.C. RONO AQUA S.R.L.


Șef proiect:


ing. BALOGH S. CSABA


Proiectant:


ing. COROIU NICOLAE


întocmit:


ing. NICOARA HOREA


Economic:


ing. LORINCZ ELISABETADesenat:            ing. NICOARA HOREA

Data elaborării:    AUGUST 2010

ACEST DOCUMENT NU POATE FI REPRODUS, EXPUS SAU FOLOSIT ÎN NICI UN ALT SCOP DECÂT PENTRU CARE A FOST COMANDAT Șl EXECUTAT!
Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea


cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON


ĂONO

proiecta re-inginerie-design-consul ting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono4zgmail.com J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600


SiriCERT

UNIEN ISO 14001:2004UNIEN ISO 9001:2000


INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST DOCUMENT NU POT FI TRANSMISE LA TERTI SAU FOLOSITE ÎN ALTE SCOPURI FĂRĂ ACORDUL SCRIS S.C. RONO AQUA. S.R.L.

CAPITOLUL A : Piese scrise

 • (1) Date generale:

1 .Denumirea obiectivului de investiții

„REABILITAREA REȚELEI DE APĂ DE PE STRADA GH. POP DE BASESTI”, Oradea, JUD. BIHOR

 • 2. Amplasamentul

MUNICIPIUL ORADEA-JUDEȚUL BIHOR

 • 3. Titularul investiției

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

 • 4. Beneficiarul investiției

 • 5. C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

5. Elaboratorul studiului

SC RONO AQUA SRL - str. Aluminei nr.1, etaj. 7, ap.26, Oradea, punct de lucru str.Sinaia nr. 12 Oradea

 • (2) Informații generale privind proiectul

 • 1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

Strada Gh. Pop de Basesti este situată la S-V orașului Oradea, la malul stâng al Râului Crișul Repede si este delimitată de străzile Lipovei, Munteniei si Hațegului avand o lungime de 540 m. Distanta medie intre axul drumului si limita de proprietate este de aproximativ 10m. Strada Gh. Pop de Basesti în momentul de față nu este astfaltată ea intersectandu-se cu străzile Lipovei, Munteniei si respectiv Hațegului.

 • a)Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen

  Trezoreria Oradea

  Transilvania Oradea


cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

?RONO

p roiect a re-inginerie-design-consul ting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono(« gmail.com J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600UNIEN ISO 9001:2000


lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat:

In acest caz nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

 • b)Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

S-au studiat 2 variante:

 • a) Menținearea în continuare a rețelei de apa existente pe strada Gh. Pop de Basesti;

 • b) înlocuirea rețelei de apa existente pe strada Gh. Pop de Basesti realizata din Azbo Dn100 intre străzile Lipovei si Munteniei si respectiv Fonta Dn100 intre străzile Munteniei si Pta Devei cu conducta de PEHD Dn110 pe toata lungimea străzii si inlocuirea branșamentelor aferente rețelei

 • c)Descrierea constructivă, funcțională șl tehnologică, după caz:

Prezentul proiect tratează înlocuirea rețelei de apă existente pe strada Gh. Pop de Basesti pe o lungime de 540m

Rețeaua de alimentare cu apă:

In momentul de fata pe strada Gh.Pop de Basesti exista o rețea de apa veche realizata din conducta de Azbo Dn100 pe tronsonul cuprins intre str. Lipovei si str. Munteniei cu o lungime de aproximativ 260m si respectiv 276m de rețea din fonta Dn100 pe tronsonul cuprins intre str. Munteniei si Pta. Devei.Lungimea totala a rețelei existente este de aproximativ 536m. Datorita gradului ridicat de uzura si a avariilor dese ale acestei rețele existente se impune realizarea unei rețele noi pe aceasta strada din conducta de tipul PEHD Dn110. Noua conducta ce urmeaza a fi amplasata pe strada se va racorda la rețeaua existenta din străzile Lipovei , Munteniei si Pta Devei prin intermediul unor cămine de vane amplasate la intersecțiile străzii Gh. Pop de Basesti cu străzile Lipovei si Hațegului (in pta. Devei). La intersecția străzilor Gh. Pop de Basesti cu str. Muntaniei vanele se vor monta ingropat si vor fi prevăzute cu tija de manevra. Lungimea rețelei nou proiectata este de 540m. De asemenea se vor inlocui branșamentele pana la contor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Adâncimea de pozare a conductei este de 1.06m , asigurandu-se astfel acoperirea minima necesara a limitei de inghet de 80cm. Pe rețeaua nou creata se vor monta 3

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea


cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RONhidranti subterani Dn80 care vor fi amplasați la intersecția străzii Gh. Pop de Basesti cu străzile Lipovei, Munteniei si respectiv Hațegului (Pta Devei).

Datorita gradului ridicat de uzura fizica si morala din rețeaua de apa existenta pe strada Gh. Pop de Basesti nu se mai poate refolosii nimic, deci ca atare recuperarea ei prin scoatere din teren ar insemna cheltuieli suplimentare nejustificate.

 • 3.Date tehnice ale investiției:

a)Zona și amplasamentul:

în S-V Municipiul Oradea, situată între străzile Lipovei, Munteniei si Pta Devei.

bjStatutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat:

Teren public a orașului Municipiul Oradea.

cjSituația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din in tra vilan/extra vil an:

Rețeaua de apă proiectată are o lungime de 540 m, intravilan.

 • d)Studii de teren:

-studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național:

Anexă.

-Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare șl consolidări:

Natura litologică este caracterizată ca fiind una în care, fracțiunile de nisip și pietriș apar în procente semnificative. Prezența acestora, într-o proporție apreciabilă în compoziția terenului, asigură o permeabilitate bună, cu o bună circulație a apei.

Terenurile interceptate în foraje, sunt considerate conform clasificărilor GT 035/2002, terenuri bune.

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea

cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.ronofâgmail.com J05/2418/2004


UN1EN ISO 9001:2000


cod fiscal: RO 17073600

a) Praf argilos nisipos cafeniu cu alterări feruginoase

Umiditate natural w mediu, cu pasticitate mijlocie după Ip, ia după A2 puțin active. Preș. conv. de bază medie=290kPa

 • b) Nisip argilos cafeniu cu concrețiuni calcaroase

Umiditate natural w mic, cu pasticitate mijlocie după Ip, ia după A2 puțin active.

Preș. conv. de bază medie=275kPa

 • c) Pietriș cu nisip mediu îndesat

Preș. conv. de bază medie=340kPa

 • e)Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare:

Rețeaua de apă din Azbociment Dn 100 si Fonta Dn100 se va înlocui cu o conducta de polietilenă (de înaltă densitate de tip PEHD SDR 17 și Dn 110 și Pn 10 bari)- pe partea dreapta a străzii in direcția de mers dinspre Lipovei spre pta Devei -pe o lungime de 540 m , refacerea celor 38 de branșamente si montarea a 3 hidranti subterani Dn80.

 • f)Situa(ia existentă a utilităților și analiza de consum:

în prezent pe stradă există o rețea de apă cu o lungime de 536m formata din : ©  260 m rețea din Azbo Dn100 cuprinsa pe tronsonul dintre străzile Lipovei si

Munteniei;

©  276 m rețea din fonta Dn100 cuprinsa pe tronsonul dintre străzile Munteniei si

Pta. Devei -necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării:


Total lungime conducte:

 • -  Alimentare cu apă:       540 m;

 • -  Branșamente :          38buc;

 • -  Hidranti subterani Dn80: 3 buc;

-soluții tehnice de asigurare a utilităților:

înlocuirea rețelei de apa pe strada Gh. Pop de Basesti.


 • g)Concluziile evaluării impactului asupra mediului:

  Trezoreria Oradea

  Transilvania Oradea

  cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

  cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

  Transilvania Oradea

  cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx - EU RO                          Page 6


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.roiioțâgniail.com J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600
ic
UNI EN ISO 9001:2000


Nu există impact asupra mediului înconjurător.

 • 4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investiției.

  Nr

  Cr

  Perioada

  Luni

  0

  Rețele de distribuție, Gospodărie de apa

  1

  2

  3

  4

  1

  Studii de teren

  2

  Avize - acorduri - autorizați

  3

  Proiectare si inginerie

  4

  Proceduri achiziție - lucrări

  5

  Asistenta tehnica

  6

  Cheltuieli pentru investiția de baza

  7

  Organizare de șantier

  8

  Comisioane taxe

  9

  Cheltuieli diverse si neprevăzute

  10

  Utilitati

Dimensionarea ritmului de execuție s-a făcut pentru echipe formate din:

 • 1. un conducător formație

 • 2.  un instalator

 • 3. un buldoexcavatorist

 • 4. doi muncitori necalificați

 • (3) Costurile estimative ale investiției 258.88 mii lei cu TVA

 • 1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

Trezoreria Oradea          cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

Transilvania Oradea       cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26

Tel. 0374/009457,

Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.ronofâ gmail.com


UNIEN ISO 9001:2000


J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600

DEVIZ GENERAL

Conform H.G. nr.28/2008 Privind cheltuielile necesare realizării

„REABILITAREA REȚELEI DE APĂ DE PE STRADA GH. POP DE BASESTI”, Oradea, JUD. BIHOR

In mii lei/mii euro la cursul 4.2347 lei/euro din data de 12.08.2010

Nr. crt.

Denumirea      capitolelor      si

subcapitolelor de cheltuieli

Valoarețfara TVA)

TVA

Mii lei

Valoareținclusiv

TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPII

Chelti

POLUL 1

tieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări     pentru     protecția

mediului și aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Utilitati

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

1.00

0.24

0.24

1.24

0.29

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.87

0.44

0.45

2.32

0.55

3.3

Proiectare și inginerie

2.29

0.54

0.55

2.84

0.67

3.4

Organizarea    procedurilor    de

achiziție

1.00

0.24

0.24

1.24

0.29

3.5

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

1.87

0.44

0.45

2.32

0.55

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea

cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.ronoffl gmail.com J05/2418/2004


cod fiscal: RO 17073600


UNIEN ISO 9001:2000

TOTAL CAPITOLUL 3

8.03

1.90

1.93

9.96

2.35CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

187.06

44.17

44.90

231.96

54.78

4.1.1 Reabilitare rețele de apa

187.06

44.17

44.90

231.96

54.78

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I 4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

187.06

44.17

44.90

231.96

54.78

CAPI"

Alte c

rOLUL5 heltuieli

5.1

Organizare de șantier 1%

1.87

0.44

0.45

2.32

0.55

5.1.1 Lucrări de construcții

1.87

0.44

0.45

2.32

0.55

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2.46

0.58

0.59

3.05

0.72

5.2.1 Comisioane, taxe, și cote legale 0.7% (ITC)

1.32

0.31

0.32

1.64

0.39

5.2.2       Comision       (0.1%

BF+0.5%CSC)

1.13

0.27

0.27

1.41

0.33

5.2.3 Costul creditului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%

9.35

2.21

2.24

11.60

2.74

TOTAL CAPITOLUL 5

13.68

3.23

3.28

16.96

4.01

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea     personalului     de

exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transilvania Oradea


cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

UNIEN ISO 9001:2000

TOTAL GENERAL

208.77

49.30

50.11

258.88

61.13

Din care OM

188.93

44.62

45.34

234.28

55.32

2.Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției:

Nr

Cr

Perioada

Luni

0

Rețele de distribuție, Gospodărie de apa

1

2

3

1

Studii de teren

1.00 mii lei

2

Avize - acorduri - autorizați

1.87 mii lei

3

Proiectare si inginerie

2.29 mii lei

4

Proceduri achiziție - lucrări

1.00 mii lei

5

Asistenta tehnica

1.87 mii lei

6

Cheltuieli pentru investiția de baza

187.06 mii lei

7

Organizare de șantier

1.87 mu lei

8

Comisioane taxe

2.46 mii lei

9

Cheltuieli diverse si neprevăzute

9.35 Mii lei

Valorile nu include TVA.

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.ronofiz gmail.com J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600 • (4) Analiza cost-beneficiu:

Nu este cazul.

 • (5) Sursele de finanțare a investiției:

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea


cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON


Rom a nia -B ih o r- O ra d e a str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26

Tel. 0374/009457,

Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono4zgmail.com


tlhCERȚ

UNIEN ISO 14001:2004
UNIEN ISO 9001:2000


local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

 • (6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție:

Pentru realizarea investiției de reabilitarea rețelei de apă, canal menajer si extinderea rețelei de canalizare pluvialape strada Gh. Pop De Basesti este nevoie de o echipă de 5 muncitori: 1 buldoexcavatorist, 1 instalator, 1 conducător formație și 2 muncitori necalificați.

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare:

în faza de operare și exploatare a rețelelelor nu este necesar de muncitori suplimentari.

 • (7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Valoarea totală a investiției este 258.88 mii lei inclusiv TVA din care C+M=234.28 mii lei inclusiv TVA.

9. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz:

Nu este cazul.

8. Capacități (în unități fizice și valorice):

• Rețea apa PEHD DN 110 (L=540m)+ Branșament apă (38 buc)+3 hidranti+2 buc cămine de vane =231.96 mii lei inclusiv TVA

 • (8) Avize si acorduri de principiu:

 • 1. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției:

Anexată.

 • 2. Certificatul de urbanism:

 • 3. Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.):

în această fază nu e cazul.


Rom a nia -B ih o r- O ra d e a str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26

Tel. 0374/009457,

Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono(g gmail.comUNIEN ISO 9001:2000


 • 4. Acordul de mediu:

în această fază nu e cazul.

 • 5. Alte avize și acorduri de principiu specific: în această fază nu e cazul.

CAPITOLUL B : Piese desenate

 • 1. Plan de încadrare în zonă str.Gh.Pop de Basesti

 • 2. Plan de situație amplasare rețele de apa pe str.Gh. Pop de Basesti.............1/Ac

 • 3.  Detaliu branșament..............................................................................2/Ac

 • 4. Detaliu hidrant subteran

 • 5. Detaliu nod de rețea str. Lipovei intersecție cu str. Gh. Pop de Basesti.

 • 6. Detaliu nod de rețea str. Hațegului (Pta Devei) intersecție cu str.

Gh. Pop de Basesti

 • 7. Detaliu nod de rețea str. Munteniei intersecție cu str. Gh. Pop de Basesti....6/Ac

 • 8. Detaliu vana îngropataTrezoreria Oradea

Transilvania Oradea

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono(a gmail.com J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600


cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRE 0050 1202 7804 29xx - RONUNIEN ISO 9001:2000