Hotărârea nr. 255/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Achiziţionare şi montarea unei staţii de recepţie ape uzate din vidanjare”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Achiziționarea și montarea unei stații de recepție ape uzate din vidanjare”

Analizând Raportul de specialitate nr.57444/24.03.2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Achiziționarea și montarea unei stații de recepție ape uzate din vidanjare” ,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), d), art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Achiziționarea și montarea unei stații de recepție ape uzate din vidanjare” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :........................................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :..................................................................................................SC Compania de Apă Oradea SA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

1 euro = 4,3523 lei la data de 30.06.2010

Valoarea totală a investiției 141,32 mii lei / 32,47 mii euro (inclusiv TVA de 19%)

dincareC+M:           122,03 miilei/ 28,04miieuro(inclusivTVAde19%)

Eșalonarea investiție INV/C+M

AnulI                    141,32miilei/122,03miilei (inclusivTVA)

32,47 mii euro/28,04 mii euro (inclusivTVA)

Capacități :

 • - rețea de canal menajer 0250                                  21,07 m

 • - rețea de canal menajer 0160                                   5,35 m

 • - cămin 0600                                                     2 buc.

 • - cămin 0315                                                        1 buc.

 • - stație de recepție ape uzate                                               2 buc.

Durata de realizare a investiției :                                              1 lună

FINANȚAREA INVESTIȚIEI


Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 255 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e mail: aqua.ronoffigmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

SINCERT


UNI EN ISO 14001:2004UN1EN ISO 9001:2000

STUDIU DE FEZABILITATE

„ACHIZIȚIONAREA Șl MONTAREA UNEI STATII DE RECEPȚIE APE UZATE DIN VIDANJARE”, LOC. ORADEA, JUD. BIHOR

Beneficiar

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea

cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

Transilvania Oradea

cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx - EURO                              Page 1

£ Z

A. .4

UNI EN ISO 9001:2000


Foaie de responsabilități -


- pe specialități -

Devize :


ing. ZEGOICEA Gabriela


Studiu Topo :


ing.topo. SZAKACS Tamasîntocmit:


ing. RADICS TimeaȘef proiect:

ing. BALOGH SOOS Csaba

Rezistenta

5

Proiectat:

ing. PERNEA Mircea

Desenat:

ing. PERNEA Mircea

Construcții

5

Hidrotehnice

Proiectat:

ing. COROIU Nicolae

} VVA

Desenat:

ing. RADICS Timea

Instalații

5

Electrice

Proiectat:

ing. NICOARĂ Horea

(Mp

Desenat:

ing. NICOARĂ Horea

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea


cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e mail: aqua.ronoffl gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

SIHCERT


UNI EN ISO 14001:2004

£

UNI EN ISO 9001:2000


CAPITOI ,UL A: Piese scrise

(1) Date generale:

1 .Denumirea obiectivului de investiții

„ACHIZIȚIONAREA Șl MONTAREA UNEI STATII DE RECEPȚIE APE UZATE DIN VIDANJARE”

 • 2. Amplasamentul

MUNICIPIUL ORADEA - JUDEȚUL BIHOR

 • 3. Titularul investiției

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

 • 4. Beneficiarul investiției

 • 5. C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

5. Elaboratorul studiului

SC RONO AQUA SRL - str. Aluminei nr.1, etaj. 7, ap.26, Oradea, punct de lucru str.Sinaia nr.12 Oradea (2) Informații generale privind proiectul 1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

Stația de epurare este amplasată la V Municipiului Oradea, spre ieșire din oraș. în prezent pe amplasament nu există construcție este amenajat spațiu verde. Stația de recepție se amplasează între poarta unu de acces în stația de epurare și gardul de delimitare față de canalul de evacuare CET 1.

 • a)Concluziile studiului de prefezabUitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat:

în acest caz nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea

cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

Transilvania Oradea

cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx - EURO                              Page 3


UNIEN ISO 9001:2000

 • b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

S-a studiat 2 variante:

 • a) Executarea unei platform la intrarea în stație de epurare înaintea instalației de grătare;

 • b) Realizarea unei platform pe un teren din afara stației de epurare.

Având în vedere avantajele oferita de variant a):

 • -  Apropierea instalațiilor apă, canal, electrice;

 • -   Posibilitatea urmăririi activității de pe această platform de către personalul stației. Proiectantul propunea avizarea variantei a).

 • c) Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz:

Prezentul proiect tratează amenajarea unei platforme betonate și asigurarea utilităților pe această platformă (alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică).

Un spațiu amenajat special pentru vidanjoare, cu o capacitate de aproximativ 100m3/h, unde are în vedere controlarea recepționării (recepționează numai vidanjoarele autorizate) și înregistrarea datelor recepționate (nr. de înmatriculare a vidanjorului, data și ora, volumul, agentul de la care se vidanjează).

Astfel se va realiza o placa din beton armat cu grosimea de 25, respectiv 30 cm și se va realiza prin turnarea betonului continuu, fără oprire, pentru evitarea formării rosturilor ce pot slăbii structura, pe o platformă de 10x5 se prevede realizarea unei trepte de 25 cm, unde se are în vedere realizarea a 2 cămine menajere cu 06OO. în aceste cămine se vor deversa apele uzate din vidanjoare. Pe platforma de 10x15, se va realiza o rigolă de 5 m, cu o pantă la mijloc de 1%, unde se va amplasa un cămin de 0315, ceea ce va prelua apele provenite din ploi sau spălări ale platformei, de unde se va colecta într-unul din căminele menajere.

Pentru spălarea platformei în cazul scurgerii accidentale de ape uzate din vidanje s-a prevăzut un racord la rețeaua de apă din apropiere.

S-a prevăzut împrejmuirea platformei cu un gard metalic.

Fundația continua a gardului este realizata din beton C12/15 si elevația gardului este realizata din beton C25/30 si otel PC52 conform pârtii desenate.

S-a prevăzut alimentare de energie electrică ce deservesc stația de recepție.

Transilvania Oradea


cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON


UNI EN ISO 9001:2000

 • 3.Date tehnice ale investiției: a)Zona și amplasamentul:

în V Municipiul Oradea, spre ieșire din oraș.

bjStatutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat:

Teren public.

 • c)Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din in tra vilan/extra vil an:

Rețeaua de apă proiectată are o lungime de 3 m, intravilan.

Rețeaua de canal menajer 025Oproiectată are o lungime de 21,07 m, intravilan. Rețeaua de canal menajer 0I6O proiectată are o lungime de 5,35 m, intravilan.

 • d) Studii de teren:

-studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național:

Anexă.

-Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări:

Anexă.

ejCaracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare:

Rețeaua de canal menajeră amplasată pe platforma destinată stațiilor de primire ape uzate are o lungime de 21,07 m și este realizată din conductă de tipul PVC-KG Dn 250. Această rețea deversează în bazinul de intrare ape uzate al stației de epurare. Platforma este prevăzută cu o rigolă cu lungimea de 5 m având rolul de colectare a apelor uzate ce se scurg accidental din mașina de vidanjare. Această rigolă este racordată la rețeaua de canalizare prin intermediul unei conducte de canalizare prin intermediul unei conducte de tipul PVC-KG Dn 160, având lungimea de 5,35 m. De asemenea platforma betonată pe care au acces mașinile de vidanjare este prevăzută cu pante necesare scurgerii

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea


cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

SINCERT


J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600


UNI EN ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000

gravitaționale a apelor pluviale și a apelor menajere (care se scurg accidental din vidanje) în timpul procesului de descărcare a mașinilor.

Apă necesară, se asigură din rețeaua existentă din vecinătatea platformei proiectate printr-un branșament realizat din conducta existentă PEHD 110 printr-un branșament 25 mm PEHD prevăzut cu un robinet de concesie de 20 mm subteran care s-a amplasat la o distanță de cca 3 m de la conducta principală.

f)Situația existentă a utilităților și analiza de consum:

în prezent pe amplasament există o rețea de apă PEHD Dn 110, există 2 hidranți exterior de o distanță de 40 m, stâlpi de iluminat de o distanță aproximativă de 24 m.

-necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării:

Total lungime conducte:

 • -  Apă necesară:                     3 m;

 • -  Canalizare menajeră 0250:    21,07 m;

 • -  Canalizare menajeră 0160:      5,35 m;

-soluții tehnice de asigurare cu utilități:

Placa din beton armat va avea grosimea de 25, respectiv 30 cm și se va realiza prin turnarea betonului continuu, fără oprire, pentru evitarea formării rosturilor ce pot slăbii structura.

Se va folosi beton C30/37 cu gradul de impermeabilitate P8.

Cotele definite ale structurii sunt:

 • - cote de săpătură              Csăp = -0.50m;

 • - cote de fundare               CF   = -0.25m;

 • - cota teren amenajat           CTA  = +0.15m;

 • - cota maximă                         +0.20m.

împrejmuirea platformei se va realiza cu un gard metalic.

Fundația continuă a gardului este realizată din beton C12/15 și elevația gardului este realizată din beton C25/30 și oțel PC52 conform părții desenate.

Cotele definite ale structurii sunt:

 • - cote de săpătură              Csăp = -1.20m;

 • - cote de fundare               CF   =-1.20m;

 • - cota teren amenajat           CTA  = -0.20m;

 • - cota maximă                         +2.00m;

  Trezoreria Oradea

  Transilvania Oradea


cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax.0359/191421 e-mail: aqua.rono4?gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: RO 17073600

SINCERT


UNI EN ISO 14001:2004

•zUNI EN ISO 9001:2000

Canalizare menajeră:

Pe mijlocul platformei betonate de 5x10, s-a prevăzut amplasarea a 2 cămine 06OO, la o distanță de 5 m, unul de celălalt. Căminul C1 se racordează la bazinul de epurare existent cu o conductă de tipul PVC-KG Dn 250, cu o lungime de cca 21,07 m, cu o pantă de 5%o. Adâncimea medie de pozare este între 1,31 m.

Pe platforma betonată de 15x10, la o distanță de 12,30 m, de la intrare, s-a pevăzut o rigolă de 5 m, cu o lățime de 0,45 m și înălțime de 0,48 m. La mijlocul rigolei s-a prevăzut un cămin C3 o315, rigola având o pantă de 1% spre cămin.

Legătura între C3 și C2 s-a prevăzut o conductă de PVC-KG Dn 160, cu o lungime aproximativă de 5,35 m, cu o pantă de 5%o, spre C2. Adâncimea medie de pozare este între 1,25 m.

Apa necesară, se asigură din rețeaua existentă din vecinătatea platformei proiectate printr-un branșament realizat la conducta existentă de PEHD 110 printr-un colier de branșare, cu o conductă de 25 mm PEHD prevăzut cu un robinet de concesie de 20 mm subteran care s-a amplasat la o distanță de cca 3 m de la conducta principală. Adâncimea de pozare este de 1,20 m.

Instalații electrice:

Pe această platformă vor fi montate 2 stații de recepție ape uzate cu o putere electrică de 3,5 kW fiecare. Asigurarea cu energie electrică a acestor stații de recepție ape uzate se va realiza dintr-un tablou electric existent în incinta stației de epurare dispus la aproximativ 100 m de amplasamentul stațiilor, prin intermediul unui cablu subteran de tipul CYABY 5x10 mmp. Racordul stațiilor de recepție ape uzate la rețeaua de energie electrică se realizează printr-un tablou electric general (tablou metalic de exterior, echipat cu contrapanou, cu grad de protecție IP 65, având dimensiunile 50x40x15).

Disjunctorul e0 este de tip tripolar monobloc de 20 A, curba C de declanșare, capacitate de rupere 10 kA.

Disjunctoarele ei și e2 sunt de tip tripolar monobloc de 10 A curba C de declanșare, capacitate de rupere 10 kA.

Racordul electric al stațiilor de recepție ape uzate se va realiza îngropat de la tabloul electric general (TEG) la tablourile electrice ale stațiilor (TE1 și TE2) printr-un cablu de tip CYABY 5x2,5 mmp.

Instalația de pământare se va executa îngropat în canal având lățimea de 0,5 m și adâncimea de 1,2 m, față de cota terenului amenajat. Legătura dintre electrozi și platbandă se va realiza prin sudură și se va proteja împotriva coroziunii prin vopsirea cu un strat de vopsea anticorozivă și acoperire cu un strat de bitum. Rezistența de dispersie a prizei de pămnt va trebui să fie Rpp<1 Ohm, indiferent de condițiile atmosferice și de umiditatea solului.

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea


cont: RO 04TREZ 0765 069xxx00 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

O

£      4

J05/2418/2004

cod fiscal: R0 17073600


45 -,£. - •'*

UNIEN ISO 9001:2000

Electrozii OLZn 2” % și L=2m, montați îngropat în canal având LățimexAdâncime 0,5x1,2 dispuși conform planșei.

Platbanda folosită la realizarea prizei de pământ este OLZn 40x4 mm. La care vor fi legate prin intermediul pieselor de separație tablourile și containerele stațiilor.

Iluminatul platformei se va realiza prin montarea pe stâlpi existenți a două corpuri de iluminat exterior de tip Uranus plus.

Corpul este alcătuit din tablă de aluminiu, împărțită în compartiment optic și compartiment aparataj.

Compartimentul optic este protejat de un dispersor de polimetacrilat și include o lampă cu vapori de mercur sau vapori de sodiu cu puteri cuprinse între 80 și 400W.

Compartimentul aparataj are inclus accesoriile corespunzătoare lămpilor folosite (balasturi, ignitere).

Poziția normală de funcționare este în plan orizontal sau înclinat la un unghi cuprins între 15°-65°.

înălțimea de instalare 8-10 m.

Grad de protecție optic IP 54.

Grad de protecție aparataj IP 43.

g)Concluzille evaluării impactului asupra mediului:

Nu există impact asupra mediului înconjurător.

4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Nr

Cr

Perioada

1 lună

1 lună

0

Rețele de distribuție, Gospodărie de apa

1

2

3

4

5

6

7

8

1

_

Studii de teren

2

Avize - acorduri - autorizați

3

Proiectare si inginerie

4

Proceduri achiziție - lucrări

_

5

Asistenta tehnica

_

_

6

Organizare de șantier

_

_

_

7

Lucrări de execuție C+M

Dimensionarea ritmului de execuție s-a făcut pentru echipe formate din:

Trezoreria Oradea

Transilvania Oradea

cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

Transilvania Oradea

cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx - EURO                              Page 8

ĂONOAQUA

proiectare-inginerie-design-Consulting


Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


UNI EN ISO 9001:2000


 • 1. un conducător formație

 • 2.  un instalator

 • 3. un buldoexcavatorist

 • 4. doi muncitori necalificați

 • (3) Costurile estimative ale investiției 27.2866 mii euro fără TVA

 • 1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

DEVIZ GENERAL

Conform H.G. nr.28/2008

Privind cheltuielile necesare realizării „ACHIZITIONAREWA Șl MONTAREA UNEI STATII DE RECEPȚIE APE UZATE DIN VIDANJARE”, LOC. ORADEA, JUD. BIHOR

în mii lei/mii euro la cursul BCE lei/euro 4,3523 din data de 30.06.2010

Nr. crt.

Denumirea      capitolelor      si

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA)

TVA Mii lei

Valoare(inclusiv

TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPI"

Chelti

rOLUL1

jieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.2

Amenajarea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.3

Amenajări     pentru     protecția

mediului și aducerea la starea inițiala

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Utilitati

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2.1.1.

Branșament apă, canal

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2.1.2.

Racord curent

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL

L CAPITOLUL 2

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.5000

0.1149

0.0950

0.5950

0.1367

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.2000

0.2757

0.2280

1.4280

0.3281

3.3

Proiectare și inginerie

3.9900

0.9168

0.7581

4.7481

1.0909

3.4

Organizarea    procedurilor    de

2.0000

0.4595

0.3800

2.3800

0.5468

UNI EN ISO 9001:2000

achiziție

3.5

Consultantă

1.0209

0.2346

0.1940

1.2148

0.2791

3.6

Asistență tehnică

1.0209

0.2346

0.1940

1.2148

0.2791

TOTAL CAPITOLUL 3

9.7317

2.2360

1.8490

11.5807

2.6608

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

102.0860

23.4556

19.3963

121.4823

27.9122

4.1.1.

Platforma betonată

69.6470

16.0023

13.2329

82.8799

19.0428

4.1.2.

Rețea apă canal

9.8430

2.2616

1.8702

11.7132

2.6913

4.1.3.

împrejmuire

5.3140

1.2210

1.0097

6.3237

1.4529

4.1.4.

Rețea iluminat electric

17.2820

3.9708

3.2836

20.5656

4.7252

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.5.

Dotări

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.6.

Active necorporale

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOT Al

L CAPITOLUL 4

102.0860

23.4556

19.3963

121.4823

27.9122

CAPI’

Alte c

rOLUL 5 leltuieli

5.1

Organizare de șantier 0.5%

0.5104

0.1173

0.0970

0.6074

0.1396

5.1.1 Lucrări de construcții

0.4594

0.1056

0.0873

0.5467

0.1256

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.0510

0.0117

0.0097

0.0607

0.0140

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1.3271

0.3049

0.2522

1.5793

0.3629

5.2.1 Comisioane, taxe, și cote legale 0.7% (ITC)

0.7146

0.1642

0.1358

0.8504

0.1954

5.2.2       Comision       (0.1%

BF+0.5%CSC)

0.6125

0.1407

0.1164

0.7289

0.1675

5.2.3 Costul creditului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%

5.1043

1.1728

0.9698

6.0741

1.3956

TOTAL CAPITOLUL 5

6.9418

1.5950

1.3190

8.2608

1.8980

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax.0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


ȘINOERȚ


UNI EN ISO 14001:2004


u.'              z


Romania-Bihor-Oradea

str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421

Cv

£ 2

A?


e mail: aqua.rono@gmail.com

J05/2418/2004

cod fiscal: R0 17073600

UNIEN ISO 9001:2000

6.1

Pregătirea     personalului     de

exploatare

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOLUL 6

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL GENERAL

118.7596

27.2866

22.5643

141.3239

32.4711

Din care C+M

102.5454

23.5612

19.4836

122.0290

28.0378

2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției:

Nr

cr

Perioada

1 lună

1 lună

0

Rețele de distribuție, Gospodărie de apa

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Studii de teren

0.50 mii lei

2

Avize - acorduri - autorizați

1.20 mii lei

3

Proiectare si inginerie

3.99 mii lei

4

Proceduri achiziție - lucrări

2.00 mii lei

5

Asistenta tehnica

1.02 mii lei

6

Organizare de șantier

0.51 mii lei

7

Lucrări de execuție C+M

102.54 mii lei

Valorile nu include TVA.

 • (4) Analiza cost-beneficiu:

Nu este cazul.

 • (5) Sursele de finanțare a investiției:

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

 • (6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție:

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com J05/2418/2004 cod fiscal: R0 17073600


UNIEN ISO 9001:2000

Pentru realizarea investiției de reabilitarea rețelei de apă este nevoie de o echipă de 5 muncitori: 1 buldoexcavatorist, 1 instalator, 1 conducător formație și 2 muncitori necalificați.

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare:

în faza de operare și exploatare a rețelelelor nu este necesar de muncitori suplimentari.

 • (7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Valoarea totală a investiției este 32.4711 mii euro inclusiv TVA din care C+M=27.2866 mii euro inclusiv TVA.

9. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz:

Nu este cazul.

8. Capacități (în unități fizice și valorice):

 • •  Platforma betonată

 • •  Rețea apă canal

 • •  împrejmuire

 • •  Rețea iluminat electric


 • - 16.0023 euro fără TVA -2.2616 euro fără TVA

 • - 1.2210 euro fără TVA

 • - 3.9708 euro fără TVA


 • (8) Avize si acorduri de principiu:

 • 1.Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției:

 • 2. Certificatul de urbanism:

 • 3.Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.):

 • 4.Acordul de mediu:

 • 5. Alte avize și acorduri de principiu specific:

  Trezoreria Oradea

  Transilvania Oradea

  cont: RO 04 TREZ 0765 069x xxOO 3861

  cont: RO 45 BTRL 0050 1202 7804 29xx - RON

  Transilvania Oradea

  cont: RO 93 BTRL 0050 4202 7759 18xx - EURO                             Page 12

Romania-Bihor-Oradea str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Tel. 0374/009457, Fax. 0359/191421

e mail: aqua.ronoffigmail.com

J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600


UNIEN ISO 9001:2000


CAPITOLUL B : Piese desenate

 • 1. TOPO

Plan ridicări topografice

 • 2. REZISTENȚĂ

Plan platformă

Plan platformă

Panou gard

3.INSTALAȚII SANITARE

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Branșare apă necesară

Detalii de pozare

Detaliu cămin de trecere nevizitabil 06OO

D315 cămin de curățire din material plastic

4.INSTALAȚII ELECTRICE

Plan de situație

Schemă monofilară


întocmit

Ing. Radics Timea


_

T \C/

Verificator/ Expert

Cerința:

^^f^^Mp'ertiza/ nr. DATA