Hotărârea nr. 251/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţie “ Supraînălţarea depozitului de zgură şi cenuşă Santăul Mic , etapa a III-a , cota 114-117, compartimentul 1”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție “ Supraînălțarea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic , etapa a III-a , cota 114-117, compartimentul 1”

Analizând Raportul de specialitate nr.33039/01.03.2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție “Supraînălțarea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic , etapa a III-a , cota 114-117, compartimentul 1”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), d), art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din devizul general actualizat, pentru obiectivul de investiție “ Supraînălțarea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic , etapa a III-a , cota 114-117, compartimentul 1” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :..................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:....................................................................................SC Electrocentrale Oradea SA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

1 euro = 4,2897 lei la data de 21.12.2010

Valoarea totală a investiției 7478,39 mii lei / 1743,34 mii euro (inclusiv TVA)

din care C+M :                    6745,81mii lei / 1572,56 mii euro ( inclusiv TVA)

Eșalonarea investiție INV/C+M

AnulI                         7478,39miilei/6745,81miilei (inclusivTVA)

1743,34 mii euro/ 1572,56 mii euro (inclusiv TVA)

Capacități :

Etapa a III-a cota 114-117 m -compartimentul1capacitate770miimc Durata de realizare a investiției :             8 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -   SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 251 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 2

Anexă la H.C.L. 251/2011

Cuprins

Pag.

Memoriu

Deviz general

Deviz pe obiect

Formular cod: FIL423-002-04 Act,0


Evidența modificărilor documentului:


REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIȚIILE STIPULATE ÎN CONTRACT, UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL ISPE S,A,

Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 3

MEMORIU

Prezenta documentație reprezintă întocmirea devizului general aferent obiectivului de investiții: “Supraînălțarea extinderii pe orizontală a depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic pentru CET Oradea I, PT + DE. Etapa a-III-a, Compartimentul 1. Supraînălțarea a-III-a, cota 114,00 m-117,00 m.”

În cadrul prezentei documentații au fost estimate valorile pentru lucrările de la etapa a-III-a, supraînălțarea a-III-a, compartimentul I aferent depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic, între cotele 114,00 m - 117,00 m .

Conținutul și structura devizului general al investiției a fost întocmită conform conținutului cadru din H.G.R. nr. 28/09.01.2008.

Devizul general al investiției a fost întocmit pe baza devizelor pe obiecte, In devizul general au fost cuprinse cheltuieli referitoare la :

 • -  cheltuieli pentru protecția mediului;

 • -  cheltuieli pentru investiția de bază constând în lucrări de C+M;

 • -  cheltuieli pentru proiectare,studii de teren,asistență tehnică și consultanță;

 • -  cheltuieli pentru obținerea avizelor, organizarea licitațiilor, taxe și acorduri;

 • -  cheltuieli diverse și neprevăzute;

 • -  cheltuieli pentru pregătirea personalului și pentru probele tehnologice;

  Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 4

DEVIZGENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Suprainaltare compartiment I, cota 114,00-117,00m, depozit SANTAUL MIC

(conform HGR 28/2008)

In mii lei/mii Euro la cursul:

4,2897

lei/Euro din data de: 21.12.2010

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL1

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREATERENULUI

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala

227,607

53,059

54,626

282,233

65,793

TOTAL CAPITOLUL 1

227,607

53,059

54,626

282,233

65,793

CAPITOLUL2

CHELTUIELIPENTRUASIGURAREAUTILITATILOR NECESAREOBIECTIVULUI

2.1.

Cheltuieli pentruasigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL3

CHELTUIELI PENTRUPROIECTARESI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

10,000

2,331

2,400

12,400

2,891

3.3.

Proiectare și inginerie

106,000

24,710

25,440

131,440

30,641

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publică

6,000

1,399

1,440

7,440

1,734

3.5.

Consultanță

7,500

1,748

1,800

9,300

2,168

3.6.

Asistență tehnică

46,650

10,875

11,196

57,846

13,485

TOTAL CAPITOLUL 3

176,150

41,063

42,276

218,426

50,919

Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 5

CHELTUI l

CAPITOLUL 4

:LI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1.

Construcții și instalații

5.147,561

1.199,982

1.235,415

6.382,976

1.487,977

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotari

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

5.147,561

1.199,982

1.235,415

6.382,976

1.487,977

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1Lucrari de constructii

65,000

15,153

15,600

80,600

18,789

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.

Comisioane,taxe,cotelegale,costuri de finantare

157,565

36,731

0,000

157,565

36,731

5.3.

Diverse si neprevazute

277,566

64,705

66,616

344,182

80,234

TOTAL CAPITOLUL 5

500,131

116,589

82,216

582,347

135,755

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

10,000

2,331

2,400

12,400

2,891

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

10,000

2,331

2,400

12,400

2,891

TOTAL GENERAL

6.061,449

1.413,024

1.416,932

7.478,381

1.743,334

DIN CARE C+M

5.440,168

1.268,193

1.305,640

6.745,808

1.572,559

Devizul obiectului:

CAP.1CHELTUIELIPENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1. Obținerea terenului

9

In mii lei/mii Euro la cursul:

4,2897

lei/Euro din data de: 21.12.2010

Nr.

Denumire

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

' 2

Construcții : rezistență (fundații, structura de rezistenta) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

' 3

Izolații

' 4

Instalații electrice

’ 5

Instalații sanitare

’ 6

Instalații încălzire, ventilație, climatizare, PSI, radio

' 7

Instalație de alimentare gaze naturale

’ 8

Instalații de telecomunicații

TOTAL I

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

II.

MONTAJ

’ 1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III.

PROCURARE

' 1

Utilaje și echipamente tehnologice

’ 2

Utilaje și echipamente de transport

’ 3

Dotări

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 7

Devizul obiectului:

CAP.1CHELTUIELIPENTRU OBTINEREASIAMENAJAREATERENULUI

1.12.2010

1.2. Amenajare teren

4,2897

lei/Euro din

data de: 2

In mii lei/mii Euro la cursul:

Nr.

Denumire

Valoarea (

fara TVA)

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

' 2

Construcții : rezistență (fundații, structura de rezistenta) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

'3

Izolații

' 4

Instalații electrice

' 5

Instalații sanitare

' 6

Instalații încălzire, ventilație, climatizare, PSI, radio

'7

Instalație de alimentare gaze naturale

' 8

Instalații de telecomunicații

TOTAL I

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

II.

MONTAJ

' 1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III.

PROCURARE

' 1

Utilaje și echipamente tehnologice

' 2

Utilaje și echipamente de transport

r 3

Dotări

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 8

Devizul obiectului:

CAP.1 CHELTUIELI PENTRU OBTINEREASIAMENAJAREATERENULUI

1.3. Amenajări pt. protecția mediului

In mii lei/mii Euro la cursul:

4,2897

lei/Euro din data de:

21.12.2010

Nr.

Denumire

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

227,607

53,059

54,626

282,233

65,793

’ 2

Construcții : rezistență (fundații, structura de rezistenta) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentari, finisaje)

' 3

Izolații

r 4

Instalații electrice

' 5

Instalații sanitare

' 6

Instalații încălzire, ventilație, climatizare,

PSI, radio

’ 7

Instalație de alimentare gaze naturale

’ 8

Instalații de telecomunicații

TOTAL I

227,607

53,059

54,626

282,233

65,793

II.

MONTAJ

' 1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

III.

PROCURARE

’ 1

Utilaje și echipamente tehnologice

' 2

Utilaje și echipamente de transport

' 3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

227,607

53,059

54,626

282,233

65,793

Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 9

Devizul obiectului:

CAP.2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului

In mii lei/mii Euro la cursul: 4,2897    lei/Euro din data de: 21.12.2010

Nr. crt.

Denumire

Valoarea

(fara TVA)

TVA

Valoarea

incl. TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

2

Construcții : rezistență (fundații, structura de rezistenta) și arhitectură (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

3

Izolații

4

Instalații electrice

’ 5

Instalații sanitare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

’ 6

Instalații încălzire, ventilație, climatizare, PSI, radio

' 7

Instalație de alimentare gaze naturale

' 8

Instalații de telecomunicații

TOTAL I

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

II.

MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

III.

PROCURARE

1

Utilaje și echipamente tehnologice

' 2

Utilaje și echipamente de transport

' 3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 10

Devizul obiectului:

CAP.3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ

data de: 21.

12.2010

3.1. Studii de teren

4,2897

lei/Euro din

In mii lei/mii Euro la cursul:

Nr.

Denumire

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (

incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

' 2

Construcții : rezistență (fundații, structura de rezistenta) și arhitectură (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

’ 3

Izolații

' 4

Instalații electrice

' 5

Instalații sanitare

' 6

Instalații încălzire, ventilație, climatizare, PSI, radio

’7

Instalație de alimentare gaze naturale

' 8

Instalații de telecomunicații

' 9

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

II.

MONTAJ

’ 1

Montaj utilaje și echipamente

TOTAL II

III.

PROCURARE

' 1

Utilaje și echipamente tehnologice

' 2

Utilaje și echipamente de transport

' 3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 11

Devizul obiectului:

CAP.3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ

3.2. Documentații tehnice pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

In mii lei/mii Euro la cursul:

4,2897

lei/Euro din data de: 2

12.10.2010

Nr.

Denumire

Valoarea (fara

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

'2

Construcții : rezistență (fundații, structura de rezistenta) și arhitectură (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

'3

Izolați i

'4

Instalații electrice

'5

Instalații sanitare

'6

Instalații încălzire, ventilație, climatizare,

PSI, radio

'7

Instalație de alimentare gaze naturale

'8

Instalații de telecomunicați i

'9

Documentatii tehnice pentru obținerea de Avize, acorduri si autorizatii

10,000

2,331

2,400

12,400

2,891

TOTAL I

10,000

2,331

2,400

12,400

2,891

II.

MONTAJ

’ 1

Montaj utilaje și echipamente

TOTAL II

U17

PROCURARE

’ 1

Utilaje și echipamente tehnologice

*2

Utilaje și echipamente de transport

'3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

10,000

2,331

2,400

12,400

2,891

Formular cod: FIL423-002-03 Act,0Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 6


Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 12

Devizul obiectului:

CAP.3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ

3.3. Proiectare si inginerie

In mii lei/mii Euro la cursul:

4,2897

lei/Euro din d

ata de: 21.

2.2010

Nr.

Denumire

Valoarea(fara TVA)

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

' 2

Construcții : rezistență (fundații, structura de rezistenta) și arhitectură (inchi deri exterioare, compartimentari, finisaje)

' 3

Izolații

' 4

Instalații electrice

' 5

Instalații sanitare

' 6

Instalații încălzire, ventilație, climatizare, PSI, radio

' 7

Instalație de alimentare gaze naturale

' 8

Instalații de telecomunicații

’ 9

Proiectare si inginerie:

9.1 .PT + DE +CS

106,000

24,710

25,440

131,440

30,641

TOTAL I

106,000

24,710

25,440

131,440

30,641

II.

MONTAJ

' 1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

III.

PROCURARE

' 1

Utilaje și echipamente tehnologice

' 2

Utilaje și echipamente de transport

' 3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

106,000

24,710

25,440

131,440

30,641

Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 13

Devizul obiectului:

CAP.3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ

3.4. Organizarea procedurilor de achiziție publică

1.12.2010

In mii lei/mii Euro la cursul:

4,2897

lei/Euro din

data de: 2

Nr.

Denumire

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

2

Construcții : rezistență (fundații, structura de rezistenta) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentari, finisaje)

'3

Izolații

'4

Instalații electrice

'5

Instalații sanitare

'6

Instalații încălzire, ventilație, climatizare, PSI, radio

’7

Instalație de alimentare gaze naturale

'8

Instalații de telecomunicații

'9

Organizarea procedurilor de achiziție publică

6,000

1,399

1,440

7,440

1,734

TOTAL I

6,000

1,399

1,440

7,440

1,734

II.

MONTAJ

' 1

Montaj utilaje și echipamente

tehnologice

TOTAL II

III.

PROCURARE

' 1

Utilaje și echipamente tehnologice

'2

Utilaje și echipamente de transport

'3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

6,000

1,399

1,440

7,440

1,734

Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 14

Devizul obiectului:

CAP.3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ

3.5. Consultanță

In mii lei/mii Euro la cursul:

4,2897

lei/Euro din data de: 2

>1.12.2010

Nr.

Denumire

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

' 2

Construcții : rezistență (fundații, structura de rezistenta) și arhitectură (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

' 3

Izolații

' 4

Instalații electrice

' 5

Instalații sanitare

' 6

Instalații încălzire, ventilație, climatizare,

PSI, radio

’ 7

Instalație de alimentare gaze naturale

' 8

Instalații de telecomunicații

' 9

Consultanță

7,500

1,748

1,800

9,300

2,168

TOTAL I

7,500

1,748

1,800

9,300

2,168

UT

MONTAJ

' 1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

UIT

PROCURARE

' 1

Utilaje și echipamente tehnologice

' 2

Utilaje și echipamente de transport

' 3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

7,500

1,748

1,800

9,300

2,168

Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 15

Devizul obiectului:

CAP.3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTAR

î ȘI ASISTENȚĂ

>1.12.2010

3.6. Asistență tehnică

f

In mii lei/mii Euro la cursul:

4,2897

lei/Euro din data de: \

Nr.

Denumire

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente

'2

Construcții : rezistență (fundații, structura de rezistenta) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentari, finisaje)

'3

Izolații

'4

Instalați i electrice

’5

Instalați i sanitare

'6

Instalați i încălzire, ventilație, climatizare, PSI, radio

'7

Instalație de alimentare gaze naturale

'8

Instalați i de telecomunicații

'9

Asistență tehnică

9.1. Cheltuieli cu proiectantul general

26,650

6,213

6,396

33,046

7,704

9.2. Cheltuieli pentru supravegherea

execuției

20,000

4,662

4,800

24,800

5,781

TOTAL I

46,650

10,875

11,196

57,846

13,485

II.

MONTAJ

' 1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

III.

PROCURARE

' 1

Utilaje și echipamente tehnologice

'2

Utilaje și echipamente de transport

'3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

46,650

10,875

11,196

57,846

13,485

Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 16


Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Devizul obiectului:

CAP.4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

Obiectul. 4.1. Supraînălțarea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic, comp. I, între cotele 114,0-117,0m

In mii lei/mii Euro la cursul:

4,2897

lei/Euro din data de: 21.12.2010

Nr.

Denumire

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1

Terasamente:

2

4.1.Construcții : rezistență și arhitectură

4.1.3.Compartimentul I, cota 1 1 4,0-1 1 7,0m

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.1.Ampriză dig contur - terasamente

34 5 ,799

80,6 1 1

82,992

428,791

99,958

4.1.3.2.Diguri - terasamente

3.159,600

736,555

758,304

3.917,904

913,328

4.1.3.3.Drenaje

892,774

208,120

214,266

1.107,040

258,069

4.1.3.4.Estacadă de conducte. Construcții

111,457

25,9 8 2

26,750

138,207

32,218

4.1.3.5.Estacadă de conducte. Montaj

246,204

57,394

59,089

305,293

71,169

4.1.3.6.Puturi deversoare si pasarele acces

143,945

33,556

34,547

178,492

41,609

4.1.3.7.Estacadă conducte-stropire. Construcții

10,224

2,383

2,454

12,678

2,955

4.1.3.8.Estacadă conducte-stropire. Montaj

34,260

7,987

8,222

42,482

9,903

4.1.3.9.Lucrări UCC - Puțuri piezometrice

199,392

46,4 8 2

47,854

247,246

57,637

4.1.3.10.Lucrări UCC-Borne de tasare-deplasare

3,906

0 ,911

0 ,937

4,84 3

1 , 1 29

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Izolații

4

Instalații electrice (tablouri electrice si instalatii de distributie)

’ 5

Instalații sanitare

6

Instalații încălzire, ventilație, climatizare, PSI, radio

7

Instalație de alimentare gaze naturale

8

Instalații de telecomunicații

TOTAL I

5.147,561

1.199,982

1.235,415

6.382,976

1.487,977

II.

MONTAJ

' 1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III.

PROCURARE

' 1

Utilaje și echipamente tehnologice

2

Utilaje și echipamente de transport

3

Dotări

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

5.147,561

1.199,982

1.235,415

6.382,976

1.487,977


Cod document: 6909/2010-1-S0012980-H0

Serie de modificare

Pag. 17

Devizul obiectului:

CAP.5 ALTE CHELTUIELI

4,2897

lei/Euro din data de: 21.12.2010

In mii lei/mii Euro la cursul :

Nr.

Denumire

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

5.1

Organizarea de santier

5.1.1 Lucrari de constructii

65,000

15,153

15,600

80,600

18,789

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.

Comisioane, cote, taxe, cost credit

5.2.1. Comisionul B.I.

30,307

7,065

0,000

30,307

7,065

5.2.2. Cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

38,081

8,877

0,000

38,081

8,877

5.2.3. Casa constructorilor

27,201

6,341

0,000

27,201

6,341

5.2.4.Cotapentrucontrolulstatului in amenajarea teritoriului

5,440

1,268

0,000

5,440

1,268

5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize si autorizatii

54,402

12,682

0,000

54,402

12,682

5.2.6. Publicitate si Informare Proiect

2,134

0,497

0,512

2,646

0,617

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

277,566

64,705

66,616

68,750

16,027

TOTAL

500,131

116,589

82,728

307,427

71,666

Formular cod: FIL423-002-03 Act,0


Devizul obiectului:

CAP.6CHELTUIELIPENTRU PROBE TEHNOLOGICE SITESTESI PREDARE LABENEFICIAR

In mii lei/mii Euro la cursul:

4,2897

lei/Euro din data de: 21.12.2010

Nr.

Denumire

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (incl. TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

6.1.

Pregatirea personalului de exploatare

10,000'

2,331

2,400

12,400

2,891

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

10,000

2,331

2,400

12,400

2,891