Hotărârea nr. 25/2011

privind aprobarea unor măsuri necesare cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri necesare cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice"

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 291550 din 25.11.2010 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune actualizarea valorii subvențiilor acordate pentru energia termică de la bugetul local în perioada 2010 -2032, în vederea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu-Axa 3 Termoficare,

Ținând cont de importanța acestui proiect pentru municipiul Oradea, dar și de prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial - Mediu Axa 3 "Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localitățile cele mai afectate de poluare”;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere dispozițiile art.36 alin.2 lit.b), lit.d); alin.4 lit.a), lit.e), lit.f); alin.6 lit.a) pct.11, pct.14 respectiv art.45 alin.2 lit.a, d, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prevederea în bugetul local al Municipiului Oradea a fondurilor necesare cofinanțării locale a investiției aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice", în următoarea formă:

Valoare de investiție - mii Euro______________________________________________

Anul

Investiție cu TVA

TVA

Investiție fără TVA

Anul 2011

47957,1

9207,8

38749,3

Anul 2012

29414,3

5655,4

23758,9

Anul 2013

8152,2

1560,4

6591,8

Total

85523,6

16423,6

69100,0

Valoare de investiție - mii Lei

Anul

Investiție cu TVA

TVA

Investiție fără TVA

Anul 2011

208 791

40 088,1

168 702,9

Anul 2012

12 806,1

24 621,9

103 439,1

Anul 2013

35 492,4

6793,6

28 698,8

Total

372 344,4

71 503,6

300 840,8

Contribuția de la Bugetul Local - mii Euro

Specificație

2011

2012

2013

TOTAL

5% din cheltuielile eligibile

1 937,4

1 187,9

329,6

3 454,9

TVA

9 207,8

5 655,4

1 560,4

16 423,6

TOTAL contribuție de la Bugetul Local

11

145,2

6 843,3

1 890,0

19 878,5

Contribuția de la Bugetul Local - mii Lei

Specificație

2011

2012

2013

TOTAL

5% din cheltuielile eligibile

8 434,9

5 171,8

1 435,0

15 041,7

TVA

40 088,1

24 621,9

6793,6

71 503,6

TOTAL contribuție de la Bugetul Local

48

523,0

29

793,7

8 228,6

86 545,3

Art.2. Se abrogă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 275 din 27 aprilie 2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice", precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestui proiect de investiții.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Prefectului Bihor;

-  Primarul Municipiului Oradea;

- S.C. Electrocentrale S.A.;

  • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • -  Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -  Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 30 noiembrie 2010

Nr. 815


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila