Hotărârea nr. 249/2011

privind avizarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 6.831 mp reprezentând teren cu construcţii situate în Oradea Calea Aradului nr. 3, aflate în proprietatea publică a Statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare pentru Dezvoltare Agricolă Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 6.831 mp reprezentând teren cu construcții situate în Oradea, Calea Aradului nr.3, aflate în proprietatea publică a Statului și administrarea Stațiunii de Cercetare pentru Dezvoltare Agricolă Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.46009 din data de 31.03.2010 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 6.831 mp reprezentând teren cu construcții, situate în Oradea Calea Aradului nr.3, aflate în proprietatea publică a Statului și administrarea Stațiunii de Cercetare pentru Dezvoltare Agricolă Oradea,

În conformitate cu prevederile anexei 11.c) la Hotărârea nr. 1460/2006 prin Procesul verbal nr. 72/18.03.2009 Stațiunea de Cercetare pentru Dezvoltare Agricolă Oradea preia de la Agenția Domeniilor Statului București suprafața totală de 53,2382 ha teren situat în Oradea înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. MF 152071 ca teren proprietate publică a Statului Român.

Ca urmare, Stațiunea de Cercetare pentru Dezvoltare Agricolă Oradea deține în administrare suprafața de 2,1982 ha teren neagricol - curți construcții din tarla 599/2, parcela 33/5, din care până la această dată a fost intabulată suprafața totală de 11.770 mp teren (suprafața de 1867 mp cu nr cadastral 57/1 în CF 164328 Oradea, suprafața de 1734 mp cu nr cadastral 58/1 în CF 164329 Oradea și suprafața de 8169 mp cu nr cadastral 55 în CF 164327 Oradea).

Pentru suprafața de 6831 mp teren cu construcții se execută lucrările necesare efectuării publicității imobiliare. În acest sens prin planul de amplasament întocmit, s-a identificat imobilul compus din două corpuri de clădire (Șopron cu suprafața construită de 436 mp și Atelier cu suprafața construită de 361 mp) și 6831 mp teren ce se dezlipește din nr.topo. 1466, 1469 și 1476 înscrise în CF 2639 Sântandrei în proprietatea Statului Român.

În vederea corelării situației juridice cu folosința faptică este necesară avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 6831 mp reprezentând a imobilul “Teren cu construcții: Atelier SC=361mp și Șopron SC=436mp” situat în Oradea Calea Aradului nr.3, și înscrierea într-un CF distinct a proprietății publice a Statului Român și a dreptului de administrare deținut de Stațiunea de Cercetare pentru Dezvoltare Agricolă Oradea.

Ținând seama de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a), art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t â r â ș t e:

Art.1. Se avizează Planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 6.831 mp. astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F în care este înscris nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr.

topo si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

Obs.

6.831

1466

2639

Santandrei

1.856

Cota de teren 6.831/21.982 din tarla 599/2, parcela 33/5 cu construcții: Atelier SC=361mp și Șopron SC=436mp proprietate publică a Statului Român, înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. MF 152071 - în proprietatea publică a statului și administrarea Stațiunii de Cercetare pentru Dezvoltare Agricolă Oradea

1469

238

1476

1437

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a nr.cadastral cu suprafața de 6.831 mp constituit conform Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând „teren cu construcții: Atelier s.c.=361mp și Șopron s.c =436 mp” proprietate publică a Statului Român - în administrarea Stațiunii de Cercetare pentru Dezvoltare Agricolă Oradea, înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. MF 152071.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Direcția Economică - Impunere Persoane Juridice,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Serviciul Terenuri,

 • - OCPI Bihor - Serviciul de Carte Funciară,

 • - Stațiunea de Cercetare pentru Dezvoltare Agricolă Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  Oradea, 31 martie 2011

  Nr. 249


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.