Hotărârea nr. 248/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC LAZ MES SRL, reprezentând suprafaţa de 265 mp teren identificat cu nr. cadastral 167737 înscris în CF 167737 Oradea situat în Oradea str. Calea Sântandreiului cu destinaţia de „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de S.C. LAZ MES S.R.L., reprezentând suprafața de 265 mp teren identificat cu nr.cadastral 167737 înscris în C.F. 167737 Oradea situat în Oradea str. Calea Sântandreiului cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.46010 din data de 31.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 265 mp teren identificat cu nr. cadastral 167737 înscris în C.F.167737 Oradea situat în Oradea str. Calea Sântandreiului cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.803/19.10.2010 S.C. LAZ MES S.R.L. prin administrator Meșter Ioan donează Municipiului Oradea suprafața de 265 mp teren identificat cu nr.cadastral 167737 înscris în C.F. 167737 Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a, art.45 alin.(3), și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de S.C. LAZ MES S.R.L. prin administrator Meșter Ioan reprezentând suprafața de 265 mp teren identificat cu nr.cadastral 167737 înscris în C.F.167737 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - S.C. LAZ MES S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr.248 SECRETAR

Ionel Vila