Hotărârea nr. 246/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Goian Viorel, dl Mihele Adrian Aurel şi soţia Mihele Florica reprezentând suprafeţele de 142 mp teren identificat cu nr. cadastral 159816 înscris în CF 159816 Oradea, 289 mp teren identificat cu nr. cadastral 159839 înscris în CF 159839 Oradea, 111 mp teren identificat cu nr. cadastral 159841 înscris în CF 159841 Oradea, 131 mp teren identificat cu nr. cadastral 159843 înscris în CF 159843 Oradea, 268 mp teren identificat cu nr. cadastral 159900

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Goian Viorel, domnul Mihele Adrian Aurel și soția Mihele Florica reprezentând suprafețele de 142 mp teren identificat cu nr. cadastral 159816 înscris în C.F.159816 Oradea, 289 mp teren identificat cu nr. cadastral 159839 înscris în C.F.159839 Oradea, 111 mp teren identificat cu nr. cadastral 159841 înscris în C.F.159841 Oradea, 131 mp. teren identificat cu nr.

cadastral 159843 înscris în C.F.159843 Oradea, 268 mp teren identificat cu nr.cadastral 159900 înscris în C.F.159900 Oradea, 135 mp teren identificat cu nr.cadastral 159937 înscris în C.F.159937 Oradea, 134 mp teren identificat cu nr.cadastral 159975 înscris în C.F.159975 Oradea, 117 mp. teren identificat cu nr.

cadastral 159994 înscris în C.F.159994 Oradea situat în Oradea zona str.Calea Aradului

cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45967 din data de 30.03.201 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafețele de 142 mp teren identificat cu nr.cadastral 159816 înscris în C.F.159816 Oradea, 289 mp teren identificat cu nr.cadastral 159839 înscris în C.F.159839 Oradea, 111 mp teren identificat cu nr.cadastral 159841 înscris în C.F.159841 Oradea, 131 mp teren identificat cu nr.cadastral 159843 înscris în C.F.159843 Oradea, 268 mp teren identificat cu nr.cadastral 159900 înscris în C.F.159900 Oradea, 135 mp teren identificat cu nr.cadastral 159937 înscris în C.F.159937 Oradea, 134 mp teren identificat cu nr.cadastral 159975 înscris în C.F.159975 Oradea, 117 mp teren identificat cu nr.cadastral 159994 înscris în C.F.159994 Oradea situat în Oradea zona str.Calea Aradului cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.409/02.09.2011 domnul Goian Viorel, domnul Mihele Adrian Aurel și soția Mihele Florica donează Municipiului Oradea suprafața de 142 mp teren identificat cu nr.cadastral 159816 înscris în C.F.159816 Oradea, 289 mp teren identificat cu nr.cadastral 159839 înscris în C.F.159839 Oradea, 111 mp teren identificat cu nr.cadastral 159841 înscris în C.F.159841 Oradea, 131 mp teren identificat cu nr. cadastral 159843 înscris în C.F.159843 Oradea, 268 mp teren identificat cu nr.cadastral 159900 înscris în C.F.159900 Oradea, 135 mp teren identificat cu nr.cadastral 159937 înscris în C.F.159937 Oradea, 134 mp teren identificat cu nr.cadastral 159975 înscris în C.F.159975 Oradea, 117 mp teren identificat cu nr.cadastral 159994 înscris în C.F.159994 Oradea Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a, art.45 alin.(3), și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Goian Viorel, domnul Mihele Adrian Aurel și soția Mihele Florica, reprezentând suprafețele de 142 mp teren identificat cu nr.cadastral 159816 înscris în C.F.159816 Oradea, 289 mp teren identificat cu nr.cadastral 159839 înscris în C.F.159839 Oradea, 111 mp teren identificat cu nr.cadastral 159841 înscris în C.F.159841 Oradea, 131 mp teren identificat cu nr.cadastral 159843 înscris în C.F.159843 Oradea, 268 mp teren identificat cu nr.cadastral 159900 înscris în C.F.159900 Oradea, 135 mp teren identificat cu nr.cadastral 159937 înscris în C.F.159937 Oradea, 134 mp teren identificat cu nr.cadastral 159975 înscris în C.F.159975 Oradea, 117 mp. teren identificat cu nr.cadastral 159994 înscris în C.F.159994 Oradea, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori .

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Goian Viorel, domnul Mihele Adrian Aurel și soția Mihele Florica prin grija A.I. O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr.246


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila