Hotărârea nr. 245/2011

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 136951 mp teren identificat cu nr. cadastral 2378 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea, situat în Oradea zona Lotus Market.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 136.951

mp. teren identificat cu nr. cadastral 2378 Oradea, proprietate a Municipiului Oradea, situat în Oradea zona Lotus Market

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45968 din 30.03.2011 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 136.951 mp teren identificat cu nr. cadastral 2378 Oradea.

În vederea sistării stării de indiviziune față de proprietățile retrocedate și actualizarea datelor din CF a în conformitate cu folosința publică atribuită prin Planul Urbanistic General - zonarea funcționale tip SP: zonă de agrement, sport, turism pe suprafață de teren rămasă la dispoziția municipiului.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. e) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere Legea nr.350/2001 actualizata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c, lit.d, alin.(5) lit.a, lit.b, alin.6 lit.a pct.9, pct.10 și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADE A

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 136.951

mp., astfel:

Nr.

cadastral demembr at

CFîn care este înscris nr.

Cadasral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral nou constituit

- mp -

Observații:

2378

150225 Oradea

136.951

LOT1

104365

Teren public al Municipiului Oradea cu destinația ‘Parc Salca'

LOT 2

7.682

Proprietăți private

LOT 3

24.904

Art. 2. Se aprobă deschiderea a trei noi coli de Carte funciară pentru intabularea nr. cadastrale constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare aprobată la art. 1 din prezenta hotărâre astfel:

 • - Lotul 1 teren public al Municipiului Oradea cu destinația ”Parc Salca“.

 • - Loturile 2 și 3 teren privat al Municipiului Oradea, cu categoria de folosință “Arabil” destinat intabulării titluri de proprietate emise în condițiile Legii 18/1991 în favoarea persoanelor îndreptățite .

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Comisia de aplicare a Legii 18/1991.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - P.M.O. - Serviciul Evidentă Patrimoniu, Delegări de Gestiune

 • - P.M.O. - Comisia de aplicare a Legii 18/1991

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Financiar Contabil

 • - Serviciul Terenuri

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • - persoanele îndreptățite care dețin titluri de proprietate emise în condițiile Legii 18/1991, prin grija Serviciului Terenuri

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu Oradea, 31 martie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 245

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi ,,pentru”, 1 vot ,,împotrivă” și 4 voturi ,,abținere”.