Hotărârea nr. 244/2011

privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 1470 mp teren, înscris în CF 166245 Oradea, identificat cu nr. cadastral 166245, situat în Oradea str. O. Goga, FN în favoarea SC Divertis A&K SRL.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 1470 mp teren, înscris în CF 166245 Oradea, identificat cu nr.cadastral 166245, situat în Oradea str.O.Goga, F.N. în favoarea S.C. Divertis A&K S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45976 din data de 31.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea, darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 1470 mp teren, înscris în CF 166245 Oradea, identificat cu nr.cadastral 166245, situat în Oradea str.O.Goga, F.N. în favoarea S.C.Divertis A&K S.R.L.,

Conform C.F. 166245 Oradea, S.C. Divertis A&K S.R.L., este proprietarul grupului de construcții-C1, edificate pe terenul identificat cu nr.cadastral 166245, care se compune din sala de servire, grup sanitar pentru public, bucatărie, biroul nr.1, grup social pentru personal, biroul nr.2, magazia nr.1, magazia nr.2, spălătorie, camera dulapuri frigorifice, carmangerie și laborator de înghețată, obținute cu titlu de cumpărare la licitație publică, iar asupra terenului în suprafață de 1470 S.C. Divertis A&K S.R.L., deține drept de superficie,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.758 din 27.10.2005 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.b, art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 1470 mp teren, reprezentând proprietatea privată a Municipiului Oradea, înscrisă în C.F. 166245 Oradea, identificat cu nr.cadastral 166245, situat în Oradea, str.O.Goga, în favoarea S.C. Divertis A&K S.R.L.

Art.2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.1 din prezenta hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

 • - Biroul Achiziții Publice.

 • - S.C. Divertis A&K S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  Oradea, 31 martie 2011

  Nr.244


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila