Hotărârea nr. 243/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 118.072 mp. teren, aflat în vecinătatea blocurilor de locuinţe din cartierul Nufărul, înscris în Coala Funciară nr. 1497 Seleuş.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 118.072 mp teren, aflat în vecinătatea blocurilor de locuințe din cartierul Nufărul, înscris în C. F. nr. 1497 Seleuș

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45933 din data de 30.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 118.072 mp teren, aflat în vecinătatea blocurilor de locuințe din cartierul Nufărul, înscris în C. F. nr. 1497 Seleuș,

Suprafața de 118.072 mp teren luată în studiu este înscrisă în CF nr.1497 Seleuș în proprietatea Statului Român.

Având în vedere că terenul luat în studiu este administrat de Primăria Municipiului Oradea, ca un bun public al municipiului prin realizarea de lucrări de investiții din bugetul local ce ridică calitatea edilitar urbană a zonei, este necesară corelarea situației juridice cu folosința faptică prin efectuarea operațiunilor de publicitate imobiliară și actualizarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea, atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 970/2002,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 970/2002 privind aprobarea Inventarului bunurilor din domeniul public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a), art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 118.072 mp teren înscris în CF nr.1497 Seleuș având categoria de folosință „teren public” identificat prin nr. topo înscrise în tabelului de mai jos:

Nr.

crt

Nr. topo

Suprafa ta

-mp-

Nr.

crt

Nr.

topo

Suprafa ta -mp-

Nr.

crt

Nr.

topo

Supr afata -mp-

Nr.

crt

Nr.

topo

Supr afata -mp-

Nr.

crt

Nr.

topo

Suprafata -mp-

1

79/10

219

11

80/7

196

21

85/10

617

31

89/5

398

41

95/2

923

2

79/11

121

12

83/2

110

22

86/1

208

32

89/7

1754

42

96/5

193

3

79/14

268

13

84/3

1795

23

87/5

172

33

90/2

250

43

96/6

145

4

79/15

183

14

84/4

1316

24

87/6

296

34

91/1

143

44

96/9

105

5

79/16

578

15

84/6

223

25

87/9

341

35

91/3

77

45

97/4

217

6

79/18

40

16

84/8

330

26

88/5

838

36

92/1

989

46

97/5

654

7

79/19

58

17

84/10

825

27

88/6

1723

37

93/1

2787

47

98/1

942

8

80/1

58

18

85/5

1692

28

88/8

1607

38

93/3

1774

48

99/1

1090

9

80/4

803

19

85/6

828

29

89/1

2180

39

94/4

3116

49

99/2

552

10

80/5

693

20

85/8

1228

30

89/4

636

40

94/6

2738

50

99/3

1163

Nr.

crt

Nr.

topo

Supr

afata

-mp-

Nr.

crt

Nr.

topo

Supr

afata

-mp-

Nr.

crt

Nr.

topo

Supr

afata

-mp-

Nr.

crt

Nr.

topo

Supr

afata

-mp-

Nr.

crt

Nr.

topo

Suprafata

-mp-

51

99/4

246

73

114/5

2338

95

132/3

698

117

153/2

1650

139

201/7

192

52

99/5

842

74

115

1093

96

133/4

632

118

154/3

422

140

202/1

105

53

99/8

229

75

116/2

891

97

134/3

35

119

155/3

679

141

202/2

274

54

100/1

923

76

118/1

1090

98

137/1

1574

120

156/4

765

142

203/1

1104

55

100/3

2950

77

119/3

56

99

138/3

423

121

157/1

437

143

203/2

294

56

101/4

349

78

119/5

686

100

138/5

328

122

157/3

47

144

203/4

1104

57

102/2

573

79

121/3

223

101

139/2

193

123

160/1

322

145

204/1

144

58

103/2

448

80

122/3

306

102

141/7

576

124

161/1

47

146

204/2

458

59

103/4

1879

81

122/5

1337

103

141/9

501

125

161/3

141

147

205/6

148

60

104/4

424

82

122/7

253

104

142/2

385

126

162

480

148

205/9

148

61

105/1

590

83

123/1

334

105

142/4

430

127

174/1

130

149

205/10

320

62

106/8

336

84

123/4

1359

106

143/1

609

128

176/1

220

150

205/13

320

63

107/3

356

85

124/2

225

107

144/1

228

129

191/1

325

151

205/14

320

64

107/10

170

86

126/1

179

108

145/3

649

130

193/1

110

152

206/2

819

65

108/1

682

87

126/2

2892

109

145/5

380

131

194/2

18

153

207/1

819

66

108/4

2489

88

126/3

1738

110

146/3

327

132

199/1

817

154

214/1

457

67

109/2

475

89

126/6

489

111

146/6

386

133

199/3

228

155

230/1

122

68

112/6

709

90

127/2

269

112

149/3

811

134

200/4

278

156

230/3

390

69

112/7

2873

91

127/3

1028

113

150/3

1433

135

200/5

2559

157

231

1049

70

112/9

196

92

127/6

1849

114

151/1

621

136

201/1

105

158

234

583

71

113/3

2248

93

131/4

25

115

151/4

176

137

201/2

108

159

235/1

294

72

114/3

422

94

132/1

2932

116

152

849

138

201/5

77

160

278/1

1327

161

278/2

163

Art.2. Se aprobă completarea Inventarului Domeniului Public a Municipiului Oradea cu următoarele:

- Teren public în suprafață de 118.072 mp înscris în Coala Funciară nr.1497 Seleuș, aflat în vecinătatea

blocurilor de locuințe situate în cvartalul delimitat de străzile Nufărului, str. C. Noica, str. Bumbacului și str.Morii din cartierul Nufărul;

 • - Loc de joacă în cartierul Nufărul - situat pe str. Bumbacului, nr. 35, - zona blocurilor Pb 39, Pb 41, Pb 43, Qb 4, în suprafață de 792 mp, identificat cu nr. topo. 90/2 și 91/1 înscrise în CF nr.1497 Seleuș;

 • - Loc de joacă în cartierul Nufărul, situat pe str. Bumbacului, nr.22 - zona blocurilor Q1A și Qa3, în suprafață de 1000 mp, identificat nr topo. 93/3 și 95/2 înscrise în CF nr.1497 Seleuș;

 • - Loc de joacă în cartierul Nufărul, situat zona Parcului Onisifor Ghibu - spațiul verde din curtea blocurilor X 23, X 24 și R 25, în suprafață de 1175 mp, identificat cu nr. topo. 100/1 și 206/2 înscrise în CF nr.1497 Seleuș;

 • - Loc de joacă în cartierul Nufărul, situat zona Parcului Onisifor Ghibu - spațiul verde din curtea blocurilor X 23, Qa3, în suprafață de 483 mp, identificat cu nr. topo. 100/1 înscris în CF nr.1497 Seleuș;

Art.3. Se aprobă deschiderea de două noi coli de carte funciară în vederea întabulării în domeniul public al Municipiului Oradea a terenurilor prevăzute la Art.1 și la Art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Instituția Arhitectului Șef,

 • - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Serviciul Terenuri,

- O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.


Oradea, 31 martie 2011

Nr. 243

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila