Hotărârea nr. 241/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 85533 teren şi identificate cu nr topografice 4777/46, 4767/1, 4965/69, 4966/15, 4967/17 şi 5103 înscrise în cărţile funciare 14734 Oardea, 3174 Oradea şi 24837 Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 85533 teren, identificate cu numerele topografice 4777/46, 4767/1, 4965/69, 4966/15, 4967/17 și 5103 înscrise în cărțile funciare 14734 Oradea, 3174 Oradea și 24837 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45932 din data de 30.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren identificate cu numerele topografice 4777/46, 4767/1, 4965/69, 4966/15, 4967/17 și 5103 înscrise în cărțile funciare 14734 Oradea, 3174 Oradea și 24837 Oradea,

Terenurile luate în studiu reprezintă terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Oradea pe care municipalitatea are posibilitatea de a realiza investiții de interes public respectiv amenajarea unor locuri de joacă,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.970/2002 privind aprobarea Inventarului bunurilor din domeniul public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a), art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo. 4777/46 înscris în CF 14734 Oradea în suprafață de 69091 mp.

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo. 4767/1 înscris în CF 3174 Oradea, în suprafață de 9442 mp.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo. 4965/69, 4966/15,4967/17 și 5103 înscrise în CF 24837 Oradea, în suprafață de 7002 mp.

Art.4. Se aprobă completarea Inventarului Domeniului Public a Municipiului Oradea capitolul terenuri și locuri de joacă cu următoarele amplasamente:

 • - Terenul public identificat cu nr. topo.4777/46 înscris în CF14734 Oradea în suprafață de 69091 mp se află în zona Cartierului Ioșia, Str. Splaiul Crișanei.

 • - Terenul public identificat cu nr.topo 4767/1 înscris în CF 3174 Oradea, în suprafață de 9442 mp se află în zona Cartierului Ioșia, Str. Splaiul Crișanei.

 • - Terenul public identificat cu nr. topo. 4965/69, 4966/15,4967/17 și 5103 înscrise în CF 24837 Oradea, în suprafață de 7002 mp se află în zona Cartierului Rogerius, Str. B.Pascal.

 • - Locul de joacă identificat cu nr. topo. 4777/46 înscris în CF 14734 Oradea, în suprafață de 504 mp se află în Cartierul Ioșia zona str. Splaiul Crișanei nr.4-6.

 • - Locul de joacă identificat cu nr. topo. 4777/46 înscris în CF 14734 Oradea, în suprafață de 487 mp se află în Cartierul Ioșia zona str. Splaiul Crișanei nr.7-9.

 • - Locul de joacă identificat cu nr. topo 4767/1 înscris în CF 3174 Oradea, în suprafață de 249 mp se află în Cartierul Ioșia zona str. Splaiul Crișanei nr.1-3.

 • - Locul de joacă identificat cu nr.topo. 4965/69, 4966/15, 4967/17 și 5103 înscrise în CF 24837 Oradea, în suprafață de 849 mp se află în Cartierul Rogerius zona str.B.Pascal

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințată Administrația Imobiliară Oradea și Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • -   Primarul Municipiului Oradea,

 • -   Direcția Tehnică,

 • -    Instituția Arhitectului Șef,

 • -   Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea,

 • -    Serviciul Terenuri,

 • -    O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 martie 2011

Nr. 241

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.