Hotărârea nr. 24/2011

privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea reprezentând sistemul centralizat de alimentare cu energie termică

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea reprezentând sistemul centralizat de alimentare cu energie termică

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4744 din 13.01.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea reprezentând sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, în vederea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu-Axa 3 Termoficare.

Ținând cont de importanța acestui proiect pentru municipiul Oradea, dar și de prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial - Mediu Axa 3 "Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localitățile cele mai afectate de poluare”;

În conformitate cu prevederile Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit. b), c) și d); alin.4 lit.f); alin.5 lit. a); alin.6 lit.a) pct.11, pct.14 respectiv art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă inventarul actualizat al bunurilor care alcătuiesc sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, valoare de 343.804.297,90 lei, conform anexei nr.1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Bunurile identificate conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre sunt proprietatea publică a Municipiului Oradea, fac parte din domeniul public al Municipiului Oradea și se operează în evidențele contabile ale municipiului Oradea, conform Normelor Metodologice de evidențiere a patrimoniului public aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1917/2005.

Art.3. Se aprobă darea în concesiune a bunurilor identificate conform anexei nr.1 la prezentul raport de specialitate operatorului de servicii SC Electrocentrale Oradea SA, potrivit contractului de concesiune încheiat între operator și Municipiul Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 877/2006.

Art.4. Se mandatează Concesionarul SC Electrocentrale Oradea SA pentru a lua toate măsurile legale care se impun pentru întreținerea, protejarea și dacă este cazul conservarea acestor bunuri, sub sancțiunea plății de daune interese dacă bunurile sunt distruse și/sau deteriorate, în mod nejustificat, rea-credință sau din cauza neîntreținerii tehnice ori din alte motive de care se face vinovat concesionarul.

Art.5. Asupra bunurilor date în concesionare vor acționa aceleași clauze care sunt prevăzute în contractul de concesiune încheiat între operatorul de servicii SC Electrocentrale Oradea SA și Municipiul Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 877/2006.

Art.6. Pentru bunurile date în concesiune se va întocmi lunar raport de evidență a mijloacelor fixe, pe baza unei proceduri ce va fi aprobată prin dispoziție a primarului Municipiului Oradea, care va fi elaborată în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile contrare din Hotărârea Consiliului Local nr. 877/2006 privind delegarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat către SC Electrocentrale Oradea SA, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.848/2007 precum și alte prevederi ulterioare contrare.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

- S.C. Electrocentrale S.A.;

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -   Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


Oradea, 14 ianuarie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr. 24

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi "pentru”.

ORADEA

LISTA Mijloacelor fixe din evidenta Luna DECEMBRIE Anul 2010

Strict locul de folosința: ELECTROCENTRALE

Domeniul: PUBLIC

Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta

Exclusiv Mijloacele Fixe IEȘITE in luna curenta

Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1

•BOCȘE MAT INFL BARC -O/STR BARCAULUI

1083

1 6 1

01/12/1981

600

13893 18

2

SALA DE CAZANE

10001

111

01/02/1967

600

212568 43

3

SALA DE MAȘINI

10002

111

01/01/1967

600

1059611 69

4

CORP DEGAZARE (CLĂDIRE)

10003

111

01/01/1967

600

772893 37

5

ST ELEC ELECTROFILTRE CAZ 3

10004

1 1 1

01/01/1967

600

22974 83

6

STATIE PENTRU TRATAREA APEI

10005

1 1 1

01/01/1967

600

326616 90

7

CLĂDIRE GR DE CĂRBUNE

10006

1 1 1

01/01/1967

600

464720 03

8

STATIA DE REPOMPARE

10007

1 11

01/01/1967

600

15689 23

9

STATIA DE POMPARE TURNURI

10008

1 1.1.

01/01/1967

600

306769 06

10

STATIA DE REPOMPARE LI

10009

111

01/01/1967

600

44612 68

11

ATELIER MECANIC SI MAGAZIE

10010

111.

01/01/1967

600

334019 03

12

CORP ANEXA SI BLOC EXPL

10012

1 1 1

01/01/1967

600

1750714 98

13

COS DE FUM SI CANALE GAZE ARSE

10020

1 1 12

01/01/1967

360

396795 11

14

BUNCARE CĂRBUNE

10021

2 1 174 a

01/01/1967

240

469 37

15

GALERII SI ESTACADA

10022

1.1 9

01/02/1967

360

780917 86

16

STATIA POMPE BAGER

10023

111.

01/01/1967

600

85553 93

17

STATIA DE POMPA CANALIZARE

10024

111.

01/01/1967

600

62057 77

18

INSTALAȚII CLĂDIRE TURB

10025

111

01/12/1967

600

266844 36

19

SALA MAȘINI TURBOGEN 55MW

10026

111.

01/12/1967

600

293137 05

20

SALA CAZANULUI NR 3

10027

111.

01/12/1967

600

216821 47

21

CORP DEGAZOR BUNCARI

10028

1 1.1.

01/12/1967

600

559293 33

22

INSTLATIE CLĂDIRE PRINCIPALA

10029

1 11

01/12/1967

600

39690 65

23

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

10031

11 1.

01/09/1968

600

304095 09

24

SALA DE MAȘINI C3

10035

111.

01/12/1967

600

178607 43

25

CONSTRUCȚIE SPC SALA C3

10036

111.

01/12/1967

600

119212 58

26

CONSTRUCȚII ECHIP AUX C3

10037

1111.

01/12/1967

300

92851 61

27

CONST SPEC TURBOGENERATOR NR 3

10038

1.1 1.

01/12/1967

600

312322 92

28

CAMERA COMANDA TERMICA

10039

1 11

01/12/1967

600

46006 92

29

CLĂDIRE CAF

10040

111.

01/09/1969

600

84028 1 0

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

30

CONSTRUCȚII CAF NR 2

10041

111

01/06/1970

600

76584 78

31

CONSTR SI INST CAF NR 3

10064

111

01/02/1970

600

74964 53

32

CONSTRUCȚII PT EVACUARE ZGURA

10066

111.

01/03/1971

600

243968 97

33

CONSTRUCȚII EXT PT ECHIPAMENTE

10067

111

01/03/1971

600

168156 65

34

CORP BUNCĂR DEGAZOR

10068

1.1.1.

01/03/1971

600

1051998 62

35

CONSTRUCȚIE SPECIALA

10069

111

01/03/1971

600

410982 51

36

STATIA DE REDUCERE RĂCIRE

10073

111.

01/05/1971

600

233635 73

37

CONSTR STATIE DE TRATARE APA

10077

1112

01/04/1972

420

98167 00

38

STATIA DE REDUCERE RĂCIRE

10078

111.

01/04/1972

600

288946 29

39

CONSTRUCȚIE STATIA 11OKV

10080

1 1.1

01/04/1972

600

45742 74

40

STATIA POMPA PĂCURĂ

10081

1 11

01/04/1972

600

18569 11

41

STATIA DE DESCĂRCARE

10082

1.1 1.

01/04/1972

600

654571 78

42

SALA TURBOAGREGATE 3DIV

10084

1 1 1

01/04/1973

600

1178844 36

43

BUNCARE CĂRBUNE

10099

2 1 174 a

01/01/1967

240

469 37

44

BUNCARE CĂRBUNE

10100

2 1 174 a

01/01/1967

240

469 37

45

BUNCARE CĂRBUNE

10101

2.1 174 a

01/01/1967

240

469 37

46

GOSPOD OXIGEN SI ACETILENA

10119

155

01/06/1975

300

36135 85

47

CLĂDIRE PT SEP ELECTROM

10120

1 1.1.

01/11/1975

600

34959 47

48

CONSTR SALA C DIF R

10121

1.1 1

01/03/1971

600

559307 39

49

SALA CAZANE GR 5

10129

111

01/11/1976

600

1814863 10

50

CORPINTERM BUNCARE GR 5

10130

111

01/11/1976

600

1360299 53

51

CLĂDIRE ELECTROFILTRE GR 5

10131

1 1.1

01/11/1976

600

50984 20

52

SALA TURBOAGREGAT GR 5

10133

111

01/12/1976

600

1801532 44

53

CLĂDIRE LA INST TRAT COND

10139

111 2.

01/09/1977

420

83648 40

54

CLĂDIRE LA ST POMPE APA C

10140

1.1.1.

01/09/1977

600

28894 33

55

CLĂDIRE EXT GR 5 INST TR APA

10141

1 1.1 2.

01/12/1977

420

268426 44

56

CLĂDIRE ST DESC VAG CARB.

10145

111

01/10/1978

600

2043434 16

57

CLĂDIRE STATIA POMPE SANTAU 2

10147

111.

01/10/1978

600

6150 53

58

CLĂDIRE CAF NR 4

10148

111

01/11/1978

600

107658 86

59

CLĂDIRE STATIE CONCASARE NR 3

10170

111.

01/10/1979

600

236372 98

60

CLĂDIRE STATIE DE TRANSBORDARE

10171

111

01/11/1979

600

104131 08

61

CLĂDIRE CAMERA COMANDA TUNEL

10180

111.

01/02/1980

600

4205 83

62

CLĂDIRE TUNEL DEZGHEȚ

10181

1.1.1.

01/02/1980

600

750133 51

63

CLĂDIRE CAF NR 5

10182

1.1.1.

01/02/1981

600

81308 93

64

CLĂDIRE ST 2 POMPE PĂCURĂ

10184

1 1.1.

01/05/1982

600

136788 25

65

CLĂDIRE PT BUTELII GAZE LICH

10185

111.

01/05/1982

600

2304 32

66

CLAD ST ELECT S COMBUST III

10187

1.1.1.

01/07/1983

600

88320 31

67

CLĂDIRE CINTAR AUTOMAT

10191

1.1.1.

01/05/1984

600

17640 96

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

68

LABORATOR PRAM SI AMC

10198

1.1 1

01/01/1985

600

84762587

69

CLĂDIRE STATIE POMPE SANTAU

10199

11 1

01/06/1986

600

644458 51

70

CLĂDIRE ST EL 20/6/4 SANTAU 1

10200

111

01/06/1986

600

95837 96

71

CLĂDIRE CENT TERMICE

10201

111.

01/06/1986

600

17722 32

72

SALA MAȘINILOR C6

10203

1.1 1.

01/06/1987

600

1514688 56

73

SALA CAZANULUI NR 6

10204

111.

01/06/1987

600

2537792 84

74

CORP BUNCĂR C6

10205

1.1.1.

01/06/1987

600

2308976 69

75

CLĂDIRE STATIE BAGGER NR 3

10206

111

01/06/1987

600

954098 43

76

CLĂDIRE ST ELECTRICA FORȚA C6

10207

1 1 i

01/06/1987

600

115843 50

77

CLĂDIRE CENT VENTIL SP CAZ 6

10284

111

01/04/1989

600

26600 06

78

CLĂDIRE GRUPULUI DIESEL

10285

1 1.1.

01/04/1990

600

3755007

79

CLĂDIRE INSTAL PROD HIDROGEN

10318

1 1 1

01/09/1993

600

62980 89

80

ST ELECT DESCARC COMB ALIM II

10319

111

01/11/1993

600

12904 76

81

DEPOZIT ULEI

10321

155

01/11/1993

300

33999 18

82

TURN SUPRATERAN TRANSBORDARE

10349

111.

01/11/1993

600

57036 29

83

CLĂDIRE IND ZID IN MED AGRESIV

10350

1112

01/11/1994

420

34325 64

84

PLATFORMA IMPREGNATA

10359

159

01/02/1980

300

3033 00

85

ATELIER CONFECȚII (2 NIVELE)

10360

111.

01/02/1980

600

952158 75

86

CRAIOVEI 5 -SEDIU/STR J CALVIN 5

10421

1 6 1

01/12/1935

600

9881 82

87

PT 100 ALUMINEI 41/STR ALUMINEI

11476

111

01/12/1964

600

3025542

88

PT 103 ALEEA POSADA/STR B-DUL DACIA

11583

111.

01/12/1966

600

168285 22

89

PT 101 ALUMINEI 47 «DF/STR ALUMINEI

11596

111

01/12/1965

600

62158 22

90

PT 104 TRANSILVANIEI/STR B-DUL DACIA

11597

111

01/12/1965

600

122209 99

91

PT 820 D CANTEMIR HDF/STR D CANTEMIR

11647

1.1.1.

01/04/1968

600

161655 55

92

PT 105 SULFINEI-CALUGA#O4/STR CALUGARENI-SULFINEI

11678

1.1.1.

01/08/1968

600

222404 45

93

PT 507 SPL CRISANEI «DF/STR SPLAIUL CRISANEI

11703

111.

01/03/1970

600

21591 64

94

PT 123 SOVATA/STR PODULUI-POSADA

11715

111

01/06/1970

600

5353461

95

PT 102 ALUMINEI BL M1-M6/STR ALUMINEIM BL M1-M6

11731

111.

01/08/1970

600

78882 07

96

PT 601 MENUMORUT-LIC 3/STR CALUGARENI

11732

111

01/08/1970

600

96481 84

97

PT 106 S1-S13 IZA/STR IZA

11770

111

01/06/1971

600

163451 59

98

PT 863 COREEA/STR SELEUS

11775

111

01/09/1971

600

53369 87

99

•PT 108 AM 4-6 BD DACIA/STR B-DUL DACIA BL AM 4-6

11781

1 1 1.

01/10/1971

600

9255 43

100

PT 606 SPLAIUL CRISANEI/STR VAPORULUI

11806

111

01/05/1972

600

60483 72

101

PT 833 SELEUSULUI-RAZBOIE/STR RAZBOIENI

11817

111.

01/12/1972

600

64144.10

102

PT 110 ITAL1ANA/STR ITALIANA

11825

111

01/05/1973

600

63140 61

103

PT 109 C1-C4 SOVATA/STR SOVATA

11826

1 1.1.

01/05/1973

600

37859 46

104

PT 111 B SHAW/STR BERNAD SHAW

11831

1.1.1.

01/06/1973

600

81871 45

105

PT 112 SHAW-TRANSILVANIE/STR TRANSILVANIEI-

11832

111.

01/06/1973

600

90797 40

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

105

B SHAW

106

PT 826 VAPORULUI/STR GR URECHE-VAPORULUI

11842

111

01/12/1973

600

17221080

107

PT 850 AUTOBAZA/STR ALEEA SALCA

11930

111

01/02/1969

600

47510 65

108

PT 404 MAGHERU 44/STR MAGHERU

12105

111

01/12/1975

600

29922 93

109

PT 218 OVIDIU/STR OVIDIU

12113

1.1.1.

01/12/1975

600

71844 57

110

PT 840 NUFARULUI-FORAJUL/STR NUFĂRULUI

12115

111

01/12/1975

600

117886 64

111

PT 844 NUFARULUI/STR ALEEA APELOR CALDE

12116

1.1.1.

01/12/1975

600

71768 23

112

•CLAD FORAJ NUFARULUI/STR NUFĂRULUI

12117

1.1 1

01/12/1975

600

19399 83

113

PT 116 PROLETARILOR/STR ȘTEFAN CEL MARE

12155

1.1 1

01/12/1981

600

181546 58

114

PT 516 ANTONESCU/STR M I ANTONESCU

12356

111

01/12/1976

600

76550 63

115

PT 121 Q8-Q9 G GALILEI/STR OSTAȘILOR

12357

1 1.1.

01/12/1976

600

145968 34

116

PT 913 IBSEN     #O4/STR H IBSEN

12358

1 1 1

01/12/1976

600

70797 88

117

PT 113 TRANSILVAN-PASCAL/STR TRANSILVANIEI

12560

1 1 1

01/12/1978

600

23966 27

118

PT 510 CAZABAN/STR CAZABAN

12561

1 1 1

01/12/1978

600

53747 57

119

PT 511 ONESTILOR/STR ONEȘTILOR

12562

1 1 1

01/12/1978

600

97175 95

120

PT 839 PENES CURCANUL/STR PENES CURCANUL

12566

1.1.1.

01/12/1977

600

10411601

121

PT 845 COREEA/STR COREEA

12567

111

01/12/1977

600

71234 84

122

PT 849 NOJORIDULUI/STR.NOJORIDULUI

12568

111

01/10/1977

600

63602 68

123

PT 862 GR URECHE/STR GR URECHE

12569

111

01/12/1978

600

66172 18

124

PT 130 PODULUI/STR B-DUL DACIA

12570

111

01/12/1977

600

90915 93

125

PT 411 PC TRAIAN 9/STR P-CUL TRAIAN

12571

1.1.1.

01/03/1978

600

41431 44

126

PT 117 FLAMARION/STR FLAMARION

13156

111

01/09/1981

600

230287 74

127

PT 127 PROGRESULUI/STR PROGRESULUI

13157

111

01/12/1981

600

519131 57

128

PT 883 BUMBACULUI/STR BUMBACULUI

13158

1 1 1

01/09/1981

600

196446 27

129

POST TRANSF LINISTII/STR LINISTEI

13366

1 1 1

01/03/1983

600

48732 12

130

PT 878 IALOMITEI/STR IALOMITEI

13632

1 1.1.

01/12/1983

600

86489 11

131

PT 911 AViATORILOR/STR CALEA ARADULUI

13633

111

01/12/1983

600

145943 23

132

PT 910 PADISULUI/STR CALEA ARADULUI

13634

111

01/12/1983

600

90475 96

133

PT 126 G CALINESCU/STR B-DUL DACIA

13640

111.

01/12/1983

600

6260321

134

PT 810 CANTEMIR-CICERO/STR.D CANTEMIR-CICERO

13641

1.1.1.

01/12/1983

600

81653 47

135

PT 115 LOCOMOTIVEI «DF/STR LOCOMOTIVEI

13649

111.

01/12/1983

600

130132 46

136

PT 118 CEFERISTILOR/STR 16 FEBRUARIE

13650

1.1 1

01/12/1983

600

140259 79

137

PT 871 NUFĂRULUI ll/STR NUFĂRULUI

13673

111.

01/12/1983

600

63602 68

138

PT 875 L DE VINCI/STR LEONARDO DE VINCI

13674

111.

01/12/1983

600

63408 81

139

PT 136 SOVATA/STR SOVATA

13675

111

01/12/1983

600

36805.74

140

PT 407 MAGHERU   #DF/STR MAGHERU

13768

1.1.1.

01/12/1984

600

96281 95

141

PT 887 C CIVIC   «DF/STR P-TA INDEPENDENTEI

(CIVIC)

13769

1.1.1.

01/12/1984

600

103323 46

142

PT 611 NEGRUZI/STR C NEGRUZI

13776

1.1.1.

01/12/1983

600

86646 82

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

143

PT 119 SPARTACUS-LINISTE/STR SPARTACUS

13786

111

01/12/1984

600

115554 21

144

•PT 308 COMSA-FELEACULUI/STR PASTEUR

13787

1.1 1

01/12/1964

600

4274 13

145

PT 872 TRACTORISTILOR/STR TRACTORIȘTILOR

13915

111

01/12/1985

600

192475 50

146

•STATIE TERM C ARADULUI/STR CALEA ARADULUI

13923

111.

01/04/1985

600

15844 92

147

PT 612 ODOBESCU/STR ODOBESCU

14059

111

01/06/1986

600

80158 78

148

PT 610 SOVATA/STR SOVATA

14061

1.1 1.

01/10/1986

600

107086 30

149

PT 114 PROLETARILOR 1/STR ȘTEFAN CEL MARE

14435

1 1 1

01/05/1988

600

249509 78

150

POST TRANSF-COMSA/STR PASTEUR

14436

111

01/07/1988

600

149464 99

151

PT 834 SELEUSULUI-GRAD /STR SELEUS-GRĂDINARILOR

14507

1 1 1

01/07/1988

600

86083 30

152

PT 521 T VLADIM -DECEBAL/STR T VLADIMIRESCU-DECEBAL

14511

111.

01/10/1988

600

317289 15

153

PT 832 SELEUS-RAZBOIENI/STR SELEUS-RAZBOIENI

14512

111.

01/11/1988

600

270855 32

154

PT 836 DRAGOS-VODA/STR DRAGOS-VODA

14513

111

01/10/1988

600

420334 36

155

PT 120 PROLET -T SPERANT/STR ȘTEFAN CEL MARE

14527

111

01/11/1988

600

217372 93

156

PT 868 NOTARA/STR C-TIN NOTTARA

14580

111.

01/01/1989

600

127980 83

157

PT 831 D CANTEMIR/STR D CANTEMIR

14615

111

01/03/1989

600

142216 55

158

PT 613 6 MARTIE/STR B-DUL DACIA

14659

111

01/03/1989

600

222090 05

159

ST 1 INST SOLARA NOJORID/STR NOJORIDULUI

14691

111.

01/07/1989

600

118152 84

160

PT 316 PASTEUR-BRANULUI/STR PASTEUR-BRANULUI

14878

111

01/09/1990

600

131214 30

161

PT 890 RAZBOIENI ll/l #DF/STR RAZBOIENI

14879

111

01/12/1990

600

99179 92

162

PT 718 J CALVIN/STR P-TA INDEPENDENTEI(CMC)

14881

111

01/02/1991

600

67907 95

163

•PT 523 ANTONESCU-ISPIRES/STR M ANTONESCU

14898

1.1.1.

01/06/1992

600

11046 44

164

PT 208 TRANSBIHOR-/EGALITATII-BERZEI

14925

111

01/06/1970

600

22506 74

165

PT 125 TUSNADULUI/STR TUSNADULUI

14926

1 1.1.

01/11/1974

600

36567 67

166

PT 202 P-TA CREANGA/STR P-TA CREANGA

14927

111.

01/11/1976

600

31996 21

167

•POST TRAFO 202 P-TA CREA/STR P-TA CREANGA

14928

1.1 1.

01/11/1976

600

17845 88

168

•PT 842 BORSECULUI «DF/STR RAZBOIENI

14929

111

01/11/1974

600

4088 30

169

•PT 841 GRĂDINARILOR «DF/STR SELEUS-RAZBOIENI

14930

111

01/11/1974

600

11630 05

170

PT 124 OSTAȘILOR ~/STR PASCAL-BARSEI

14931

1111.

01/07/1974

480

542318 35

171

PT 128 ZIMBRULUI -/STR ZIMBRULUI

14932

1111.

01/07/1989

480

1411398 24

172

PT 405 DELAVRANCEA -/STR B ST DELAVRANCEA

14933

1 1.1.1.

01/07/1974

480

439803 50

173

PT 509 P-TA DEVEI -/STR P-TA DEVEI

14934

1.1 11.

01/07/1986

480

1005664 23

174

PT 522 XENOPOL -/STR XENOPOL

14935

1 1 1.1.

01/07/1989

480

1458589 47

175

PT 604 DECEBAL 3-5 -/STR DECEBAL 5

14936

1111.

01/07/1970

480

688511 70

176

PT 806 CICERO -/STR CICERO

14937

1.1.1.1.

01/07/1989

480

1294286 06

PT 807 P-TA CETATII- «DF/STR P-TA CETATII

14938

1111.

01/07/1968

480

236795 00

178

•PT 819 GRIVITEI 30-/STR GRIVITEI 28

14939

1111.

01/07/1974

480

9432 22

179

REȚELE TERMICE-ANTONESCU/STR ANTONESCU ■ POLITIE

14969

1 922.

01/10/1999

240

105752 34

Nr. cri.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

180

CANAL TERM-LEAGANULUI10 ~/STR LEAGĂNULUI 10

14972

192 2

01/11/1999

240

9779 77

181

CANAL TERMIC A IANUCU 14-/STR AVRAM IANCU 14

14973

1922

01/11/1999

240

2444 94

182

INSTALAȚII PT BL 54ap/STR T VLADIMIRESCU-BLOC STEA

14976

1 8 13

01/01/2000

480

10545 20

183

•CANAL TERMIC L-71 ml -/STR CRINULUI 4/A

14991

192 2

01/02/2000

240

141.00

184

•REȚEA TERMICA-/STR T VLADIMIRESCU 54-BL STEA

15075

1922

01/03/2000

240

306 00

185

CASA POMPA CRIS

15706

111.

01/01/1959

600

19523 00

186

CLĂDIRE STATIE POMPE TERMOFIC

16003D

111.

01/08/1988

600

609737 11

187

CLĂDIRE STATIE POMPE TERMOFIC

16024D

111

01/12/1991

600

1453110 94

188

REȚELE TERMICE PT 103-AL /STR POSADA - 1280 ML *326 ML I

16174

192 2

01/12/2001

240

1021934 05

189

REȚELE TERMICE -BL P 68.7/STR MAREȘAL ION ANTONESCU

16654

1922

01/08/2002

240

134033 92

190

INSTALAȚIE TEHMOLOGICA IN/STR REPUBLICII -MAGAZINUL CRIS

16843

1 9 3

01/11/2002

180

19383 76

191

CLĂDIRE ADMINISTRAT LA/STR BARCAULUI-93 MP

17151

162

31/12/2003

600

54588 99

192

CLĂDIRE DEPOZIT INCHIS-TE/STR BARCAULUI-577 MP

17152

1 53

31/12/2003

360

276395 51

193

CLĂDIRE DEPOZIT INCHIS-TE/STR BARCAULUI-70 MP -CARBIT

17153

1 53

31/12/2003

360

27776 71

194

ÎMPREJMUIRE PORTI DEPOZI/STR BARCAULUI-300 ML

17154

1 6 32

31/12/2003

300

15517 44

195

PLATFORMA CAROSABILA DEPO/STR BARCAULUI-1500 MP

17155

1151.

31/12/2003

360

66178 16

196

REȚELE CANALIZARE PLUVIAL/STR BARCAULUI-233 ML

17156

187.

31/12/2003

480

15174 18

197

REȚELE APA SI HIDRANTI DE/STR BARCAULUI-190 ML

17157

186

31/12/2003

360

6503 22

198

REȚELE ELECTRICE EXTER DE/STR BARCAULUI-320 ML

17158

17 12

31/12/2003

480

21203 77

199

REȚELE TERMICE AFERENTE P/STR SHAKESPEARE

17160

192 2

31/12/2003

192

366219 15

200

REȚELE TERMICE PT 411-A L/STR AUREL LAZAR 21

17388

1 9 21.

01/10/1990

300

168345 49

201

REȚELE TERMICE PT 610-PRO/STR PROGRESULUI 28

17389

192 1.

01/09/1995

300

36531 51

202

REȚELE TERMICE PB 141-GR /STR GRADINA DE FRAGI 10

17390

192 1.

01/10/1982

300

57227 00

203

REȚELE TERMICE PB.116-V C/STR VASILE CONTA 31

17391

192 1.

01/10/2002

300

5902 42

204

REȚELE TERMICE LEAGAN COP/STR ARON COTRUS 1/AL-132 ML

17392

192 1.

01/10/1998

300

7007063

205

REȚELE TERMICE MUSCATEI 1/STR MUSCATEI 1

17393

1921.

01/10/2002

300

6446 86

206

REȚELE TERMICE - 504 ML/STR N BOLCAS-BUZAULUI-GHIOCEIL

17394

1 9 2 1.

01/10/1991

300

3090458 51

207

REȚELE TERMICE - 65 ML/STR TREBONIU LAURIAN 3-M EMINE

17395

1 92.1.

01/10/1987

300

377399 19

208

REȚELE TERMICE -PT 902- 9/STR SUCEVEI 77-KOGALNICEANU 57

17396

192 1.

01/10/1990

300

3290522 97

209

REȚELE TERMICE - 38 ML/STR CIHEIULUI 53-CIHEIULUI 21/

17397

192 1.

01/10/1995

300

195200 69

210

REȚELE TERMICE -10 ML/STR CLOȘCA 27

17398

192 1.

01/10/2002

300

2489.14

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

211

REȚELE TERMICE -44 ML/STR AN 88-VAGONULUI 19

17399

192 1

01/10/1993

300

178421 60

212

REȚELE TERMICE -85 ML/STR CANTACUZINO-MICHELANGELO 2

17400

1 9 2 1

01/10/1992

300

389868 00

213

REȚELE TERMICE -78 ML/STR POL COPII-

T VLADIMIRESCU 1

17401

192 1

01/10/1998

300

20462 59

214

REȚELE TERMICE -39 ML/STR LIBERTĂȚII 18-1 VULCAN

11

17402

192 1

01/10/1991

300

68674 38

215

REȚELE TERMICE -48 ML/STR PETRU RARES 2-P RARES 4

17403

192 1.

01/10/1990

300

107187 76

216

REȚELE TERMICE -120 ML/STR BIS SF NICOLE-IULIU MANIU

17404

1 92 1

01/10/1976

300

12682 04

217

REȚELE TERMICE -79 ML/STR BL P 4-POIENITEI 21

17405

1 92 1

01/10/1980

300

369719 00

218

REȚELE TERMICE - L 92 ML/STR PT 826-FELDIOAREI 10

17406

192 1

01/10/1992

300

705925 64

219

REȚELE TERMICE - L 63 ML/STR PT 204-N JIGA 49

17407

192 1

01/10/1987

300

259 00

220

REȚELE TERMICE - L 80 ML/STR BL Pc 7-LISZT FERENC 37

17408

1 921

01/10/2001

300

2125 52

221

REȚELE TERMICE - L 43 ML/STR PT 420 -

R CIOROGARIU 27

17409

1921.

01/10/1976

300

14073 70

222

REȚELE TERMICE - L 121 ML/STR PT 509 -IACOBINILOR 48-56

17410

192 1

01/10/1987

300

223040 30

223

REȚELE TERMICE - L 187 ML/STR MOLDOVEI-BUSUIOCULUI-CANTA

17411

192 1

01/10/1991

300

838447 79

224

REȚELE TERMICE - L 538 ML/STR FELEACULUI 18-1 PANONIUS-S

17412

192 1.

01/10/1976

300

19008 30

225

REȚELE TERMICE - L 129 ML/STR ST CEL MARE 21-VAGONULUI 1

17413

192 1.

01/10/1993

300

500520 27

226

REȚELE TERMICE - L 130 ML/STR ST CEL MARE 21-LOCOMOTIVEI

17414

192 1.

01/10/1992

300

659835 34

227

REȚELE TERMICE - L 268 ML/STR CUVINTUL-FURNICII 15

17415

1 9 2 1.

01/10/1994

300

310435 47

228

REȚELE TERMICE - L 240 ML/STR PT 316-L PASTEUR D6B

17416

192 1.

01/10/1989

300

507405 08

229

REȚELE TERMICE - L 291 ML/STR PT 420-GH BARITIU 12-MOSCO

17417

1 921.

01/10/1975

300

38327 36

230

REȚELE TERMICE - L 75 ML/STR PC TRAIAN 27-

PC TRAIAN 19

17418

192 1.

01/10/1991

300

150853 20

231

REȚELE TERMICE - L 183 ML/STR FAGURELUI 16

17419

192 1.

01/10/1992

300

311058 26

232

REȚELE TERMICE ■ L 80 ML/STR SAVINESTILOR 8

17420

192 1.

01/10/1990

300

143180 86

233

REȚELE TERMICE - L 360 ML/STR SC AURA-AL VLAHUTA 58-87

17421

1921.

01/10/1996

300

1133405 99

234

REȚELE TERMICE - L-/STR PT 422-R CIOROGARIU 43

17422

192 1.

01/10/1990

300

534 00

235

REȚELE TERMICE - L-138 ML/STR G ENESCU 19-PITAGORA

17423

1 9 2 1.

01/10/1987

300

85627 26

236

REȚELE TERMICE - L-568 ML/STR FELDIOAREI 1-CLOSCA 64-33-

17424

1 921.

01/10/1991

300

1317244 82

237

REȚELE TERMICE - L-94 ML/STR N JIGA 15-REPUBLICII 44

17425

1 92 1.

01/10/1991

300

382825 48

238

REȚELE TERMICE - L-538 ML/STR ECAT TEODOROIU

17426

192 1.

01/10/1976

300

49678 47

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

238

24,25,26

239

REȚELE TERMICE - L-160 ML/STR CALARASILOR 14-S ȘTEFAN 13

17427

192 1

01/10/1990

300

958 00

240

REȚELE TERMICE • L-80 ML/STR L PASTEUR 26-ALIMENTARA

17428

192 1

01/10/1977

300

2 98

241

REȚELE TERMICE - L-110 ML/STR PT 204-PC PETOFI 16/A

17429

192 1

01/10/1991

300

114666 23

242

REȚELE TERMICE - L- ML/STR M EMINESCU 45-49

17430

1 9 2 1

01/10/1990

300

51366 91

243

REȚELE TERMICE - L- ML/STR L PASTEUR 25-39

17431

192 1

01/10/1982

300

250065 00

244

REȚELE TERMICE - L- ML/STR BASARABIEI 10-ADY ENDRE 49

17432

192 1

01/10/1990

300

111473 94

245

REȚELE TERMICE PT 820 -ET/STR PT 820

17434

1 9 2 2

31/12/2003

192

482883 33

246

RACORD TERMIC L-49 ML/STR TRIBUNALULUI 4

17519

192 2

31/12/2003

192

0 10

247

REȚEA DISTRIBUȚIE AGENT T/STR BL PB 18-NOJORIDULUI 2/A

17520

192 2

31/12/2003

192

723 00

248

REȚEA DISTRIBUȚIE AGENT T/STR BL PB 18-20-C-TIN NOICA 27

17521

192 2

31/12/2003

192

13698 31

249

RACORD TERMIC LA PT 855/PT 855 -SC GEN NICOLAE 8ALCESC

17584

1922

31/12/2003

192

72486 44

250

INSTALAȚII INTERIOARE IN/PT 855 -SC GEN NICOLAE BALCESC

17585

193

31/12/2003

132

22072 79

251

INSTALAȚII INTERIOARE IN/PT 822 -SC GEN ALEXANDRU ROMAN

17586

193

31/12/2003

132

6974 22

252

INSTALAȚII INTERIOARE IN/PT 605 -GRUP ȘCOLAR Ml HAI VITE

17587

193

31/12/2003

132

15225 15

253

CLĂDIRE PT 200 -DE LA API/PT 200

17589

111

31/12/2003

552

8633 64

254

CLĂDIRE PT 506 -DE LA API/PT 506

17590

111.

31/12/2003

552

8948 05

255

CLĂDIRE PT 808 -DE LA API/PT 808

17591

111.

31/12/2003

552

2947.19

256

CLĂDIRE PT 902+SH-DE LA A/PT 902

17592

111.

31/12/2003

552

15981 53

257

CLĂDIRE PT 825-DE LA API/PT 825

17593

1 1.1.

31/12/2003

552

22244 56

258

SPAȚIU LA SUBSOL PT 420/PT 420-R ClOROGARIU-18

17594

1 1.1.

31/12/2003

552

9467 37

259

SPAȚIU LA SUBSOL PT 701/PT 701-P-TA UNIRII 2-4 VULTURU

17595

111.

31/12/2003

552

13925 33

260

SPAȚIU LA SUBSOL PT 204/PT 204-PC PETOFI 16-LIC ARTA

17596

1 1.1.

31/12/2003

552

4955 18

261

SPAȚIU LA SUBSOL PT 413/PT 413-REPUBLICII 12

17597

1 1.1.

31/12/2003

552

38392 84

262

SPAȚIU LA SUBSOL PT 422/PT 422-M EMINESCU-GEN 9

17598

111.

31/12/2003

552

17077 44

263

SPAȚIU LA SUBSOL PT.703/PT 703-ANTONESCU 13

17599

111

31/12/2003

552

12348 27

264

SPAȚIU LA SUBSOL PT 705/PT 705-P-TA UNIRII-PRIMARIE

17600

111.

31/12/2003

552

7623 12

265

SPAȚIU LA SUBSOL PT 721/PT 721-PATRIOTILOR 4

17601

111

31/12/2003

552

8420 69

266

SPAȚIU LA SUBSOL PT 801/PT 801-P-TA 1 DECEMBRIE 4-6

17602

1.1.1.

31/12/2003

552

12650 62

267

SPAȚIU LA SUBSOL PT 816/PT 816-SPIRU HARET 5-EM GOJDU

17603

111

31/12/2003

552

9895 29

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

268

GOSPODĂRIE COMBUSTIBIL LICHID

20001

111

01/01/1967

600

65783 44

269

REZERVOARE STATII TRAT APA

20002

15 7.

01/01/1967

360

93140 42

270

REZERVOR PĂCURĂ NR 1

20003

1.5 7

01/01/1967

360

22282 92

271

GALERII SI CANALE DE CABLURI

20004

1.1 8

01/01/1967

360

104332 22

272

REZERVOR PĂCURĂ NR 2 20001

20005

1 57

01/01/1967

360

22282 91

273

DEPOZIT ZGURA SI CENUȘA

20006

1.8 10

01/12/1978

240

1792185 81

274

REZERVOR ULEI NR 1

20007

1 57

01/01/1967

360

4494 47

275

REZERVOR ULEI NR 2

20008

1 57

01/01/1967

360

4494 47

276

REZERVOR ULEI NR 4

20009

157

01/01/1967

360

12414 34

277

CANALE SI CONDUCTE IN INCINTA

20010

1 84

01/01/1967

480

613571 00

278

TURN DE RĂCIRE

20011

1.1 12.

01/01/1967

360

679014 64

279

REZERVOR ULEI NR 5

20012

1 5 7

01/01/1967

360

12421 66

280

DRUM SI ALEE

20013

1 3 7 3

01/01/1967

420

128451 79

281

CAI FERATE

20014

132 1

01/02/1967

600

591661 20

282

REZERVOR APA POTABILA

20015

157.

01/01/1967

360

18250 08

283

STATIA DE POMPARE TURNURI

20018

111

01/01/1967

600

154943 51

284

STATIA REPOMPARE DEP CENUȘA

20019

111

01/01/1967

600

117468 78

285

INSTALAȚII DE TERMOFICARE

20020

2 1 16 1

01/01/1967

336

26268 25

286

CELULA NR 15-SDG6KV

20023

17 1 2.

01/01/1967

480

12163 00

287

ALIMENTARE CU APA POTABILA

20024

1 86

01/01/1967

360

101048 32

288

CANALIZAREA APELOR

20025

1 8 7

01/01/1967

480

342365 00

289

CANALIZAREA APEI MENAJERE

20026

187

01/01/1967

480

41351 00

290

TERMOFICARE IN INCINTA

20027

1 9 2 1.

01/01/1967

300

119672 60

291

CONDUCTE TEHNOLOG IN CLĂDIRE

20028

1 9 3.

01/01/1967

180

10531 66

292

CONDUCTE INCINTA UZINEI

20029

1 93

01/01/1967

180

7084 47

293

GOSPODĂRIA DE CABLURI

20030

1 723.

01/01/1967

360

76357333

294

REȚELE DE TERMOFIC IN INCINTA

20033

1921.

01/01/1967

300

711093 49

295

DRUMURI SI CANALIZARE

20034

1.37.3.

01/12/1967

420

43179 74

296

INSTALAȚII ELECTRICE/CAZ3

20035

1.7 1.3.

01/12/1967

240

72 51

297

CANALE SI CONDUCTE

20036

1 84

01/12/1967

480

5452 00

298

DRUMURI

20037

1 373.

01/12/1967

420

11189 48

299

CANALIZAREA APEI INDUSTRIALE

20038

1 8 7

01/12/1967

480

20722 00

300

INSTALAȚIE ILUMINAT EXTERN

20039

17 13.

01/12/1967

240

7839 23

301

CONDUCTE TEHNOLOGICE C3

20040

19 3.

01/12/1967

180

898 20

302

CONDUCTE TEHNOLOGICA

20043

19 3.

01/12/1967

180

18454.10

303

STATIA ELECTRICA GRUP III

20044

1.7.1 2.

01/12/1967

480

91604 00

304

GOSPODĂRIA DE CABLURI GRUP III

20045

1 72 3.

01/12/1967

360

50216 82

305

GOSPODĂRIA CABLU

20046

1723

01/12/1967

360

70192 44

Nr. crt.

Denumire

Nr. dc inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

306

AUTOMATIZĂRI SI CONTROL

20047

228

01/12/1967

120

2432 93

307

REȚELE TERMOFICARE

20048

1 92 1

01/12/1967

300

315626 50

308

TERMOFICARE ORAȘ ORADEA

20049

1 92 1

01/12/1967

300

851977 16

309

REȚELE TERMOFICARE

20050

192 1.

01/12/1968

300

207099 30

310

MAGISTRALA TERMOFICARE 2 SUD

20052

192 1.

01/12/1969

300

586302 40

311

CONDUCTE MAGISTRALE REȚEA PRIMARA ADY ENDRE P-TA FERD STR SI

20053A

1922

15/06/2006

240

786322 16

312

REȚEA ILUMINAT EXTERN

20054

17 1 3.

01/04/1969

240

2968 66

313

CONDUCTE TERMOFICARE CAF3

20055

1 92 1

01/06/1970

300

4157 32

314

CONDUCTA APA BRUTA

20057

1 86

01/07/1970

360

45223 96

315

CONDUCTE TERMOFICARE

20059

1 921.

01/11/1970

300

14122 26

316

CONDUCTE TERMOF STR CANTEMIR

20060

1 92 1

01/11/1970

300

63106 66

317

CONDUCTE TERMOFICARE

20061

192 1.

01/11/1970

300

52436 30

318

CONSTRUCȚII AFERENTE GOS

20062

192 1.

01/11/1970

300

1841844

319

REȚELE TERMOFICARE CAF 3

20063

192 1

01/02/1970

300

33295 90

320

DEPOZIT ZGURA SI CENUȘA

20065

1 8 10

01/12/1978

240

179218581

321

RACORD TERMIC PORȚILE DE FIER

20066

1.9 2 1

01/12/1970

300

1230549

322

RACORD TERMIC ȘCOALA GEN 14

20067

1921.

01/12/1970

300

2414 79

323

RACORD TERMIC ȘCOALA SANITARA

20068

192 1.

01/12/1970

300

6365 83

324

RACORD TERMIC

20070

192 1

01/12/1970

300

73879 82

325

GOSPODĂRIA DE CABLURI GRUP IV

20071

1 7 23.

01/03/1971

360

519511 51

326

CONDUCTE TEHNOLOGICE

20072

1 9.3.

01/03/1971

180

118114 59

327

REȚELE TERMOFICARE

20073

1 9 3

01/03/1971

180

416 48

328

CONDUCTE TEHN MEDIE SI JS

20074

1 9.3.

01/03/1971

180

5664 59

329

REȚEA CANALIZARE APA TEHNOL

20075

1 8 7.

01/03/1971

480

57631 95

330

DIGURI NEDEVERSIBILE

20076

1 8 10

01/03/1971

240

8681 32

331

CONDUCTE TRANSPORT ZGURA

20077

19 1.

01/03/1971

300

27550 02

332

CONDUCTE SI ESTACHADE ZGURA

20078

1 9 1.

01/03/1971

300

138026 20

333

CANALE GAZE ARSE

20079

1111.

01/03/1971

300

43212 72

334

CONSTRUCȚII COND TERMOFICARE

20080

192 1.

01/03/1971

300

133139 47

335

SUPRAINALTAREA DEPOZIT ZGURA

20081

1 8 10

01/10/1971

240

1230570 24

336

CONDUCTE SI ARMATURI VANE

20082

1 9 3

01/10/1971

180

4175 34

337

CONDUCTE SI ARMATURI VANE

20083

193

01/10/1971

180

4175 34

338

RACORD TERMIC CABINET PARTID

20086

1 92 1.

01/08/1971

300

9266 03

339

RACORD TERMIC LICEUL NR 2

20087

192 1.

01/08/1971

300

8681 36

340

RACORD TERMIC PIAȚA REPUBLICII

20088

192 1.

01/08/1971

300

17425 93

341

RACORD TERMIC STR EMINESCU

20089

1 92 1.

01/08/1971

300

12838 98

342

RACORD TERMIC PIAȚA VICTORIEI

20090

1921.

01/08/1971

300

35609 41

343

RACORD TERMIC STR MUZEULUI

20091

1 921.

01/08/1971

300

5062 25

Nr.

cri.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

344

RACORD TERMIC SPITAL NR 1

20093

192 1

01/08/1971

300

7838.14

345

RACORD TERMIC SPITAL SECȚIA 3

20094

1 92 1

01/08/1971

300

355375

346

RACORD TERMIC STR VRANCEI

20095

192 1.

01/08/1971

300

11292 56

347

RACORD TERMIC STR STADIONULUI

20096

192 1.

01/01/1971

300

26294 34

348

EXT INST COMB LICHID CAF 3

20097

1 9 1.

01/12/1971

300

231 05

349

ESTACADE PT GOSPOOARIA

20098

1.1 9

01/12/1971

360

16 83

350

AMEN IN INSTALAȚIA DE TER

20099

1 9 3

01/12/1971

180

1375 28

351

DRUMURI

20103

13 73

01/04/1972

420

105837 00

352

CAI FERATE

20104

1 32 1.

01/04/1972

600

5568 93

353

LUCRARE DE ARTA PE DRUMURI

20105

1.3 172

01/04/1972

480

9906 34

354

CONSTR DE TERMOFICARE

20106

1 3 18

01/04/1972

600

50697 92

355

CONDUCTE INTER TERMOFICARE

20107

1 9 3

01/04/1972

180

746 69

356

CAI RULARE-INCRUCISATE TRAFO

20108

132 1

01/04/1972

600

56559 15

357

CANALE LEGĂTURĂ GOSP PĂCURĂ

20109

1 3 18

01/04/1972

600

126038 13

358

AMENAJARI INSTALAȚIE INT

20110

192 1

01/04/1972

300

390181 61

359

RACORD TERMIC BLOC C1-C4

20111

1 9 21.

01/04/1972

300

9248 93

360

RACORD TERMIC STR DELAVRANCEA

20112

1 92 1

01/10/1972

300

5141 45

361

RACORD TERMIC LA BLOC A M

20113

192 1.

01/10/1972

300

1984 02

362

RACORD TERMIC CASA DE CULTURA

20115

1 92 1

01/10/1972

300

1221.10

363

RACORD TERMIC MAGISTRALA NR 3

20116

1 92 1

01/10/1972

300

20351 79

364

RACORD TERMIC

20117

192 1.

01/10/1972

300

1092 39

365

RACORD TERMIC

20118

192 1

01/10/1972

300

30059 71

366

REȚELE TERMOFICARE

20119

192 1.

01/11/1972

300

464323 91

367

CANALE APA 3 E III

20121

184

01/04/1973

480

382246 89

368

PRELUNGIRE CONDUCTA ZGURA

20123

1.9 1

01/12/1973

300

117693 14

369

RACORD TERMIC LA BLOCURI

20126

192 1.

01/07/1974

300

6655 53

370

RACORD TERMIC LA BLOC

20127

1 92.1.

01/09/1974

300

1177 30

371

REZERVOR ULEI NR 3

20128

15 7.

01/01/1967

360

4494 47

372

BRETEA DE LEGĂTURĂ TERMIC

20129

1 921.

01/09/1974

300

126765 82

373

REȚEA SI RECORD TERMIC

20130

1921.

01/10/1974

300

180069 13

374

STATIA H2 SI CO2

20148

1.510.

01/04/1972

360

23040 62

375

RACORD TERMIC LA BLOCURI

20149

192 1.

01/09/1974

300

18338 52

376

TERMOFICARE ORAȘ ORADEA

20150

192 1.

01/12/1955

300

51099 93

377

RACORD TERMIC STR VAPORULUI

20151

192 1.

01/06/1975

300

39165 05

378

TRIPLARE TERMICA T VLADIMIR

20152

1921.

01/06/1975

300

56283 08

379

RACORD TERMIC STR SOVATA

20154

192 1.

01/06/1975

300

35253 86

380

REȚEA SI RACORD TERMIC NUFĂRUL

20155

1921

01/10/1975

300

445000 39

381

CONDUCTA APA POMPE BAGGER

20157

186

01/11/1976

360

18341 00

Nr. cri.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

382

RACORD TERMIC STR MAGHERU

20158

1 92 1

01/11/1975

300

2249 33

383

RACORD TERMIC PIAȚA CETATII

20159

192 1

01/11/1975

300

5904 78

384

COS DE FUM SI CANALE GAZE ARSE

20160

1.1.12.

01/07/1976

360

5547261 00

385

REȚEA TERMOF HOREA-TRIUNFULUI

20161

192 1

01/06/1977

300

429452 86

386

COND EVAC HIDR ZGURA GR 5

20162

19 1.

01/11/1976

300

58462 05

387

REZERVOR APA POTABILA GR 5

20163

1 5 7

01/11/1976

360

33437 00

388

REȚEA APA POTABILA GR 5

20164

1 8 6

01/11/1976

360

76030 00

389

CONDUCTE TEHNOLOGICE GR 5

20165

1 9 3

01/11/1976

180

1299 10

390

LEG IN BARE CAPSULATE GR 5

20166

1723

01/11/1976

360

150773 00

391

CABLURI ELECTRICE FORȚA GR 5

20167

1.7 1.3

01/11/1976

240

291063 47

392

CONDUCTA APA SPALARE GR 5

20168

1 86

01/11/1976

360

42485 00

393

CONDUCTA APA BRUTA

20169

186

01/12/1976

360

104354 00

394

CANALE DE APA CAD-RECE GR 5

20170

184

01/12/1976

480

225168 83

395

REȚELE ILUMINAT EXTERN GR 5

20172

17 13

01/12/1976

240

7432 11

396

CANALIZĂRI GR 5

20173

1 8 7

01/12/1976

480

235833 56

397

DEPOZIT ZGURA SANTAUL MIC

20176

1 8.10

01/06/1977

240

41931

398

TURN DE RĂCIRE GR 4

20177

1.1.12.

01/08/1977

360

1292032 00

399

REȚELE SI RACORD L SALAJAN

20178

1 92 1

01/06/1977

300

134174 80

400

RACORD TERMIC IOSIA NORD

20179

192 1

01/08/1977

300

55499 67

401

RACORD TERMIC STR NOJORID

20180

192 1

01/08/1977

300

16637 58

402

CONSTR SP INST TRAT APA

20181

1.1.11.

01/12/1977

300

58082 92

403

RACORD TERMIC CASA COPILULUI

20182

1 92 1

01/12/1977

300

19122 63

404

RACORD TERMIC IOSIA CENTRU

20183

1921.

01/12/1977

300

5322461

405

RACORD TERMIC STR GR URECHE

20184

192 1

01/01/1978

300

5202 38

406

RACORD TERMIC PT PIAȚA LENIN

20185

192 1.

01/01/1978

300

3171 68

407

CAI FERATE IN INCINTA

20186

132 1.

01/06/1978

600

576285 38

408

DRUM SECUNDAR S COMBUSTIBIL

20191

1373

01/10/1978

420

8339 32

•: ■

INST EL FORȚA S COMBUSTIBIL

20192

1.72.1.

01/10/1978

144

74824 87

410

CUVA SUBTERANA

20193

1111.

01/10/1978

300

43098 85

411

DRUM PIETRUIT

20194

1 373.

01/10/1978

420

418741 23

412

TUNEL CONDUCTE

20195

1 8 6

01/10/1978

360

131399 00

413

CONDUCTA APA RECIC

20199

186

01/10/1978

360

156423.00

414

CONDUCTA EV APA REZID SANTAU

20200

186

01/10/1978

360

25094 00

415

CONDUCTA EVAC ZGURA SANTAU

20201

191.

01/10/1978

300

363991 00

416

REȚELE TERMOFICARE ORADEA MIII

20202

1 92 1.

01/09/1978

300

25479 28

417

RACORD TERMIC PT IOSIA NORD

20203

1 92 1.

01/09/1978

300

110398 01

418

RACORD TERMIC PT 113 ORADEA

20204

1921.

01/09/1978

300

33071 49

419

CONDUCTA PĂCURĂ CAF NR 4

20205

19 3.

01/11/1978

180

141349

Nr. cri.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

420

CONDUCTA TERMOFICARE CAF NR 4

20206

1 9 3

01/11/1978

180

1946 73

421

CONDUCTA APA SANTAUL MIC

20208

1 86

01/12/1978

360

1533472 00

422

CONDUCTAEVAC ZGURA SANTAU

20209

1 9 1

01/12/1978

300

3581739 00

423

DEPOZIT ZGURA SANTAUL MIC

20210

1 8 10

01/12/1978

240

1506669 79

424

RACORD TERMIC PT511

20211

192 1

01/02/1979

300

35878 00

425

GALERII SI ESTACADE FIR 3

20212

1.1 9

01/11/1979

360

1223583 00

426

ALIMENTARE ST ELECT SANTAU 2

20213

172 1.

01/12/1979

144

58544 03

427

RACORD TERMIC PT 116 PROLET

20214

192 1

01/01/1980

300

26971 00

428

RACORD TERMIC PT 126,127.613

20215

1921

01/01/1980

300

114496 00

429

RACORD TERMIC ZONA NUFĂRUL

20216

192 1

01/01/1980

300

44640 00

430

CONDUCTE TERMOFICARE IN CET

20217

192 1

01/01/1980

300

22620 00

431

COND ABUR TEHNOLOGIC 10ATA

20218

193

01/01/1980

180

68134 20

432

LINIA CF TUNEL DEZGHEȚ

20219

132 1.

01/02/1980

600

448609 92

433

INSTALAȚIE ELECTRICA TUNEL

20220

172 1

01/02/1980

144

149880 72

434

CONDUCTA ABUR 10ATA

20221

192 1.

01/02/1980

300

161683 00

435

PUT APA POTABILA

20222

1 8 1

01/03/1980

480

93162 99

436

SUPRAINALTARE DIG BALASTIERA

20223

1 8 10

01/07/1980

240

426659 23

437

CONDUCTE TERMOFICARE GR 5

20224

1 921

01/08/1980

300

29017 00

438

RACORD TERMIC STR ONEȘTI

20225

1 9 21.

01/09/1975

300

166969 27

439

STATIE DE REDUCERE-RACIRE

20226

2.1.16 11.

01/03/1975

240

286 07

440

RACORD TERMIC STR BUMBACULUI

20227

1 921

01/12/1980

300

105966 00

441

CONDUCTA PĂCURĂ CAF NR 5

20228

193

01/02/1981

180

73345 13

442

CONDUCTA TERMOFICARE CAF NR 5

20229

1 92 1

01/02/1981

300

19835 00

443

MAGISTRALA TERM 2 CS5 SI CS14

20230

1 9 21.

01/02/1981

300

940828 00

444

RACORD TERMIC PT SPITAL 5-6

20231

1 9 2 1.

01/04/1981

300

8936 00

445

RACORD TERMIC PT SC SPORTIVA

20232

1921.

01/04/1981

300

15595 00

446

RACORD TERMIC PT 118 16-FEBR

20233

192 1.

01/04/1981

300

4891000

447

RACORD TERMIC PT 117 TRANSILV

20234

1.92.1.

01/04/1981

360

18657 51

448

INST ELECTRICA FORȚA EC NR 3

20235

172 1.

01/08/1981

144

3206 93

449

CONDUCTE TEHNOLOGICE AER COMP.

20236

193

01/08/1981

180

7088 76

450

GROAPA CENUȘA ORADEA NR 3

20237

1 8 10

01/10/1981

240

142528 60

451

REZERVOR NR 4 PĂCURĂ

20239

1 5.7.

01/05/1982

360

365004 72

452

INST.ELECT FORȚA ST POMP PAC

20240

1.722.

01/05/1982

240

69902 60

453

INSTALAȚII TC LA TUNEL

20243

1.3.20.

01/12/1982

144

8835 37

454

FIR NR 3 DE ABUR 40ATA

20244

19 3.

01/12/1982

180

37071 88

455

RACORD TERMIC NUFĂRUL

20245

192 1.

01/01/1983

300

28971800

456

STATIE POMPE INCENDIU

20246

1 88

01/01/1983

480

195678 83

457

RACORD TERMIC CENT AD POL

20247

192 1.

01/06/1983

300

111761 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

458

RACORD TERMIC 910911

20251

1 9 2 1

01/10/1983

300

204799 00

459

RACORD TERMIC

20252

1 92 1

01/11/1983

300

968376 00

460

RACORD TERMIC

20253

192 1.

01/11/1983

300

202774 00

461

RACORD TERMIC

20254

1 92 1

01/11/1983

300

27605 00

462

PUT CU POMPE PT EPUISMENT

20255

1.1.11.

01/12/1983

300

145839 00

463

INSTALAȚIE AER COMPRIMAT

20256

1 9 1

01/12/1983

300

47668 00

464

EXTINDERE REȚELE TERMOFICARE

20257

192 1

01/09/1980

300

254705 00

465

CONSTR SPEC CINTAR AUTOMAT

20258

135

01/05/1984

360

34331 66

466

INSTALAȚIE FORȚA PENTRU CINTAR

20259

17 22

01/05/1984

240

15864 00

467

RACORD TERMIC PT611

20260

1 92 1

01/06/1984

300

54692 00

468

INST STINS INC CIRC ULEI

20269

186

01/12/1984

360

57389 87

469

RACORD TERMIC SPITAL

20271

192 1

01/12/1984

300

135925 38

470

RACORD TERMIC

20272

192 1

01/03/1985

300

176106 23

471

LINIE CFP LA PLATF DEP ECH

20281

132 1

01/11/1985

600

125983 89

472

ESTACADE DE CONDUCTE

20283

1 93

01/11/1985

180

829981.18

473

RACORD TERMIC PT612

20284

192 1

01/12/1985

300

49521 65

474

RACORD TERMIC PT 872 NUFĂRUL

20286

192 1

01/02/1986

300

169881 37

475

ALIM ENERG EL S POMPE LES

20289

1722

01/06/1986

240

444748 00

476

DRUM ACCESS POMPE-PLATF

20291

1373

01/06/1986

420

82556 52

477

RACORD TERMIC PT PROG-KMX

20294

1 9 2 1.

01/09/1986

300

70326 78

478

RACORD TERMIC PT 521

20295

1 92 1

01/09/1986

300

139197 03

479

CLĂDIRE ST POMPE A INC

20302

1.1.11.

01/11/1986

300

126731 23

480

RACORD TERMIC CL PROLETARILOR

20303

192 1.

01/01/1987

300

190003 43

481

CONDUCTA RECIRCULARE APA

20304

186

01/03/1987

360

1433367 57

482

COND EVAC HIDR FIR 5 -ST 2

20306

1 9 1

01/06/1987

300

1064552 80

483

CONDUCTE TEHNOLOGICE C6

20307

193

01/06/1987

180

2554845 90

484

CONDUCTE ABUR VIU C6

20308

193

01/06/1987

180

2244503 20

485

•INST ELECTRICE CT AUTOBA/AL SALCA

20308A

1 72 3.

01/02/1969

360

269 55

486

CABLURI FORȚA C6

20309

1 723.

01/06/1987

360

404083 63

487

CANALIZĂRI AFERENTE C6

20310

18 7.

01/06/1987

480

190669 42

488

RACORD TERMIC

20311

192 1.

01/12/1984

300

18689 65

489

CONTINUARE DEPOZIT ZGURA

20312

1 8 10

01/09/1987

240

1740996 00

490

PUT FORAT PT ALIMENTARE APA

20313

181.

01/10/1987

480

128804 51

491

INSTALAȚIE PT ASIG APEI E

20314

1 86

01/10/1987

360

117842 45

492

CONDUCTA APA BRUTA TR PRE

20317D

186

01/11/1987

360

1929534 36

493

COȘURI DE FUM CT AUTOBAZA/AL SALCA

20322

1 1 12

01/02/1969

360

2429 33

494

MAGISTRALA TERMOF NR 5

20359D

1 92 1.

01/03/1988

300

7077190 63

495

RACORD TERMIC PT

20362

192 1

01/06/1988

300

73824 43

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

496

CAI TRAFO C6

20365

132 1

01/07/1988

600

91594 97

497

RACORD TERMIC

20369

192 1

01/09/1988

300

55685 24

498

RACORD TERMIC

20370

192 1

01/12/1988

300

252047.13

499

RACORD TERMIC

20371

192 1.

01/12/1988

300

51631597

500

RACORD TERMIC

20372

192 1

01/03/1989

300

44885 90

501

LINIA CF SALA MAȘINI

20373

132 1

01/04/1989

600

450318 57

502

RET TERM PROLETARILOR 3.4,5

20374

1 92 1.

01/09/1991

300

58387 34

503

RAM SI RACORD TERMOFICARE

20375

1 92 1

01/11/1989

300

266581 18

504

SUPRAINALTARE COMPART 2

20376

1 8 10

01/11/1989

240

3560379 00

505

DEPOZIT ZGURA SI CENUȘA

20377

1 8 10

01/11/1989

240

355469 00

506

RACORD TERMIC PT 890 RAZBOIENI

20378

192 1

01/06/1991

300

76507 44

507

RET TERM SP MATERN INFANT

20379

192 1.

01/06/1991

300

130520 19

508

RET TERM CANTEMIR 2/1 212

20380

192 1

01/09/1991

300

21093 41

509

SUPR DEP SÂNT MIC 121.5-124.5M

20381

1 8 10

01/04/1992

240

300858 61

510

ALEI AMEN EXT B BL C19 DR VODĂ

20382

1372

01/12/1992

300

26346 93

511

CANALIZAREA APELOR LOC DR VODĂ

20383

187

01/12/1992

480

17953 36

512

DRUM ACCES INST PROD HIDROG

20384

1373

01/09/1993

420

3000 43

513

CONDUCTE INST PROD HIDROGEN

20386

1.9 1.

01/09/1993

300

32592 88

514

INST ALIM FORȚA STATIA HID

20387

1722

01/09/1993

240

35568 20

515

PLATFORMA SI PEREȚI ANTIFOC

20388

115 1

01/09/1993

360

4938 11

516

DRUM ACCES INSTALAȚIE PĂCURĂ

20389

1 373.

01/09/1993

420

2694 06

517

ESTACADA BANDA B10

20390

1.1 9

01/11/1993

360

58696 72

518

GALERIE BANDA B11

20391

119

01/11/1993

360

57024 24

519

ALIMENTARE CU MOTORINA

20392

1.1 8

01/11/1993

360

31528 12

520

•RACORD TERMIC ST POMP P /P-CUL MUNCITORILOR-ST POMPARE

21147

192 1.

01/11/1971

300

152 15

521

•REZERV OTEL LA PREȘ COMS/STR L PASTEUR-COMSA

21471

1 57

01/12/1964

360

374

522

•CANALE TERMICE PTA BUCUR/P-TA BUCUREȘTI

21488

1 92 1

01/12/1966

300

327 92

523

•CANALE TERMICE PTA 1 DEC/P-TA 1 DECEMBRIE

21490

1 9 2 1.

01/12/1962

300

473 98

524

•CANALE TERMICE CALEA 1MA/STR AVERESCU

21491

192 1.

01/12/1965

300

262 27

525

•REȚEA TERMICA D CANTEMIR/STR D CANTEMIR

21492

192 1.

01/12/1968

300

222 63

526

•REȚEA APA FIERB DECEBAL/STR DECEBAL-SHAKESPEARE

21493

192 1.

01/12/1962

300

259 40

527

•CANALE TERMICE PC LENIN/P-CUL TRAIAN

21494

1921.

01/12/1965

300

273 10

528

•CANALE TERMICE HOTEL CR /STR LIBERTĂȚII NR 8-HOTEL

21495

192 1.

01/12/1966

300

372 50

529

CANALE TERMICE ROGERIUS/ROGERIUS

21496

192 1

01/12/1964

300

1188 81

530

•CANALE TERMICE SAVINESTI/STR SAVINESTI

21497

192 1

01/12/1967

300

248 38

531

•CANALE TERMICE P VICT 2-/STR P-TA VICTORIEI 2-4

21498

1921.

01/12/1966

300

549 81

Nr. cri.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

532

CANALE TERMICE 1-2 ZONA V/ZONA DE VEST 1-2

21499

192 1

01/12/1967

300

1433 58

533

•CANALE TERMICE 3-4 ZONA/ZONA DE VEST 3-4

21500

192 1.

01/12/1967

300

600231 69

534

REȚELE TERMICE Z VEST 6/ZONA DE VEST 6

21501

1 92 1.

01/12/1967

300

983 99

535

•CANALE TERMICE B-2 ZONA/STR ALUMINEI B 2

21502

192 1

01/12/1967

300

301.14

536

•CANALE TERMICE D-1-6Z VE/STR ALUMINEI D1-D6

21503

1 9 2 1.

01/12/1968

300

335 39

537

•COS DE FUM/STR SELEUSULUI

22059

1.1.12.

01/04/1965

360

9 40

536

•COS DE FUM/STR GRĂDINARILOR

22060

1.1.12.

01/04/1965

360

9 40

539

•RACORD TERM T AMAN/STR T AMAN

22079

1 9 2 1.

01/03/1970

300

159 81

540

RACORD TERM SP CRISANEI/STR SPLAIUL CRISANEI

22080

1921

01/03/1970

300

205507

541

•RACORD TERM PROLETARILOR/STR PROLETARILOR NR4

22081

192 1.

01/03/1970

300

527 68

542

Racord bloc M15 Magheru

22082

1922

30/05/2008

240

21787 91

543

•RACORD TERM BL R Z VES/STR BD DACIA BL R

22086

1 92 1

01/03/1970

300

348 34

544

•RACORD TERM BL D5 Z VES/STR ALUMINEI D5

22101

1921

01/07/1970

300

246 79

545

•RACORD TERM BL D4 Z VES/STR ALUMINEI D4

22103

192 1

01/07/1970

300

281.47

546

•RACORD TERM BL M1-M6 VES/STR ALUMINEI M1-M6

22111

1 921

01/08/1970

300

385 08

547

RACORD TERM BL S1-13 VEST/STR IZA S1-S3

22130

192 2

01/06/1971

240

1127 94

548

•RACORD TERM MAL STG CR R/MAL STÂNG CRISUL REPEDE

22147

1922

01/09/1971

240

402 18

549

•RACORD TERM AM4-5-6 VEST/STR BD DACIA AM4-5-6

22153

192 1

01/10/1971

300

321 96

550

RACORD TERM SELEUSULUI/STR SELEUSULUI

22159

192 1.

01/11/1971

300

2512 48

551

•RACORD TERM PC MUNCITORI/STR P-CUL MUNCITORILOR

22166

192 1

01/09/1971

300

228 26

552

•RACORD TERM BL T1/STR IZA

22182

1922

01/05/1972

240

37809

553

•RACORD TERM MALSTG CR RE/STR SPL CRISANEI

22184

1922

01/05/1972

240

344 84

554

•RACORD TERM Z1 SELEUSULU/STR SELEUSULUI

22188

19 22

01/05/1972

240

171 92

555

•RACORD TERM RAZBOIENI/STR RAZBOIENI

22194

192 2

01/12/1972

240

496 45

556

RACORD TERM C1-4 SOVATEI/STR SOVATA

22199

1 9 2 2.

01/05/1973

240

1052 09

557

REȚELE TERM PT-110 Z VEST/STR ITALIANA

22202

1 92.1.

01/09/1973

300

4424 52

558

REȚELE TERM PT-111 Z VEST/STR B SHAW

22203

1 92.1.

01/09/1973

300

3061 73

559

REȚELE TERM VAPORULUI/STR VAPORULUI

22207

192 1.

01/12/1973

300

2617 71

560

•REȚELE TERM BL N7/STR PODULUI

22217

1 922.

01/12/1973

240

367 99

561

‘COND TERM FELDIOAREI 14/STR FELDIOAREI

22228

1 92.1.

01/03/1974

300

196 99

562

*COND TERM Z12/STR B SHAW

22229

192 1.

01/06/1974

300

173 53

563

•COND TERM F11-12/STR IZA

22235

1.92.1.

01/06/1974

300

714 18

564

•COND TERM PC PETOFI NR 5/STR P PETOFI

22256

1 9 2 2.

01/09/1974

240

280 06

565

•REȚELE TERMICE PTA CREAN/STR P-TA CREANGA

22276

192 1.

01/09/1974

300

784 29

566

REȚELE TERM Q1-5 Z VEST/ZONA DE VEST

22278

1921.

01/09/1974

300

1627 60

567

REȚELE TERM OSTASILOR/STR C COPOSU

22282

1 9 2 1.

01/09/1974

300

1225 33

568

REȚELE TERM PT 112/STR B SHAW

22285

192 1.

01/09/1974

300

3909 65

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de înv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

569

•REȚELE TERM EMINESCU NR1/STR EMINESCU

22311

192 2

01/12/1974

240

128 10

570

•REȚELE TERM MUNCITORILOR^ MUNCITORILOR

22312

1922

01/12/1974

240

175 06

571

•REȚELE TERM UNIRII NR 2/P-TA UNIRII

22313

192 2

01/12/1974

240

207 71

572

•REȚELE TERM G ENESCU 36/STR G ENESCU

22315

192 2

01/03/1975

240

232 68

573

•RET TERM GARS 130 Z VEST/STR PODULUI

22330

192 1.

01/03/1975

300

105 62

574

RET TERM EGALITATII/STR EGALITATII

22386

192 1

01/09/1975

300

1142 23

575

•RET TERM BICAZULUI NR 13/STR BICAZULUI

22389

1 92 1

01/09/1975

300

63 84

576

•RET TERM SNAGOV NR 5/STR SNAGOV

22410

1 92 1.

01/09/1975

300

39 23

577

•RET TERM PESCĂRUȘULUI 2/STR PESCĂRUȘULUI

22456

192 1

01/09/1975

300

220 10

578

•RET TERM PESCARUSULUI4-/STR PESCĂRUȘULUI

22457

192 1

01/12/1975

300

362 55

579

•RET TERM MUNCITORILOR 10/P MUNCITORILOR

22458

192 1

01/12/1975

300

144 62

580

•RET TERM MAGHERU/STR G MAGHERU

22461

1 92 1

01/12/1975

300

274.73

581

RET TERM OVIDIU/STR OVIDIU

22462

1 92 1

01/12/1975

300

1651 44

582

•REZ SEMIING 300MC NUFARU/CART NUFĂRUL

22472

1 5 7

01/12/1975

360

14836 00

583

•RET TERM S14Z VEST/STR IZA

22753

1 9 2 1.

01/03/1975

300

166 76

584

•RET TERM BL 130 VAPORULU/STR VAPORULUI

22799

192 1

01/09/1974

300

170 49

585

RET TERM E TEODOROIU/STR E TEODOROIU

22812

192 1

01/11/1976

300

1186 15

586

•RET TERM G ENESCU/STR G ENESCU

22814

192 1

01/12/1976

300

212 36

587

•RET TERM G ENESCU/STR G ENESCU

22815

1921

01/12/1976

300

198 93

588

•RET TERM G ENESCU/STR G ENESCU

22816

192 1.

01/12/1976

300

154 55

589

•RET TERM L SALAJAN/STR M ANTONESCU

22828

1 92 1

01/12/1976

300

733 93

590

Rețea termoficare aferenta PT218

22829

1 922

30/05/2008

240

1112053 97

591

rețea termoficare P 110

22830

1922

01/05/2008

240

1827832 58

592

•RET APA PT 110 Z VEST/STR ITALIANA

22831

186

01/12/1976

360

7039 00

593

•REZ ACOPERIT PT 110/STR ITALIANA

22832

157

01/12/1976

360

16442 00

594

rețea termoficare PT123

22833

1 922

01/05/2008

240

1070363 72

595

Conducte de termoficare in canale nevizitabile af PT 611

22834

1 92 2

01/07/2008

240

2090293 98

596

RET TERM Q8-Q9 Z VEST/ZONA DE VEST

22835

192 1.

01/12/1976

300

3078 82

597

RET TERM C9-C10/STR SOVATA

22837

1921.

01/12/1976

300

3593 49

598

RET TERM C14-C21/STR SOVATA

22838

192 1.

01/12/1976

300

2290 46

599

Comnducte de termoficare in canale nevizitabile af PT118

22839

1 92 2.

01/07/2008

240

2410768 82

600

Conducte de termoficare in canale nevizitabileaf PT 125

22840

1 922.

01/07/2008

240

978752 80

601

RET TERM B1-B2/BD DACIA

22841

1921.

01/12/1976

300

1933 90

602

RET TERM Q8-Q11/STR G GALILEI

22846

1 92 1.

01/12/1976

300

1402 38

603

•RET TERM X6/STR G GALILEI

22851

192 1.

01/12/1976

300

25645

604

RET TERM Q12-Q14/STR BARSEI

22854

1921.

01/12/1976

300

1111.15

605

•RET TERM B3-B4/STR BD DACIA

22860

1921.

01/12/1976

300

300.19

606

•RET TERM MAGHERU/STR BD MAGHERU

22866

1921.

01/12/1976

300

614 09

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

607

RET TERM BICAZULUI/STR BICAZULUI

22895

1 92 1

01/12/1974

300

3235 06

608

•RET TERM CAM NEF RAGCL/AL SALCA

22929

192 1.

01/12/1977

300

154 89

609

•RACORD TERMI CARAGIALE 1/STR IL CARAGIALE

23014

1 92 1

01/12/1978

300

291000

610

•COND TERM PC TRAIAN-REP1/P TRAIAN

23025

192 1

01/11/1978

300

617200

611

‘COND TERM REPUBLICII81-8/STR REPUBLICII

23026

1 92 1.

01/09/1978

300

297 12

612

•COND TERM KOGALNICEANU 3/STR KOGALNICEANU

23028

192 1

01/12/1978

300

401900

613

•COND TERM BRAȘOVULUI 23/STR BRAȘOVULUI

23033

192 1.

01/12/1978

300

3252 00

614

•COND TERM A FRANCE 23/STR A FRANCE

23037

192 1

01/12/1978

300

4960 00

615

•COND TERM E TEODOROIU/STR E TEODOROIU

23038

192 1

01/12/1978

300

4632 00

616

•COND TERM B BELA 52/STR B BELA

23044

192 1

01/04/1979

300

3129 00

617

•COND TERM TEATRULUI 3/STR TEATRULUI

23045

1 92 1

01/04/1979

300

6166 00

618

RET TERM ELECTRO MONTAJ/Z VELENTA

23068

1 92 1

01/01/1977

300

121351

619

•RAC TERM G ENESCU 8,9.11/STR G ENESCU

23077

1 92 1

01/11/1979

300

16179 00

620

•RAC TERM MOSCOVEI 7-9/STR MOSCOVEI

23078

192 1

01/09/1979

300

9438 00

621

•RAC TERM PC LENIN 1/P TRAIAN

23102

192 1

01/09/1979

300

3393 00

622

RET TERM SEVASTOPOL/STR SEVASTOPOL

23120

1 9 2 2

01/09/1973

240

1075 46

623

•COND TERM COL BUZOIANU/STR COL BUZOIANU

23126

192 1

01/02/1980

300

4501 00

624

•RAC TERM I.L CARAGIALE/STR 1 L CARAGIALE

23136

192 1

01/08/1980

300

3483 00

625

•COND TERM REPUBLICII 10/STR REPUBLICII

23154

192 1.

01/12/1980

300

7774 00

626

•COND TERM PC TRAIAN 2-4/P TRAIAN

23155

1 92 1.

01/12/1980

300

7847 00

627

•CONO TERM PC TRAIAN 3/P TRAIAN

23156

192 1.

01/12/1980

300

14601 00

628

•COND TERM DUNARII/STR DUNĂRII

23157

192 1.

01/12/1980

300

19374 00

629

•COND TERM SPITALULUI 35/STR L PASTEUR

23158

1921.

01/12/1980

300

311200

630

•COND TERM L.SALAJAN 6/M ANTONESCU

23174

1 92 1.

01/02/1981

300

2997 00

631

•COND TERM BUCEGI 9/STR BUCEGI

23175

1 921.

01/02/1981

300

3112 00

632

•COND TERM I VULCAN 2-8/STR. I VULCAN

23188

1 92.1.

01/08/1981

300

4983 00

633

•RAC TERM 1 VULCAN 11/STR I VULCAN

23189

1921.

01/08/1981

300

4652 00

634

•RAC TERM REPUBLICII 14/STR REPUBLICII

23190

1 9 2 1.

01/08/1981

300

3406 00

635

COND TERM LINISTEI-SPART /STR LINISTEI-SPARTACUS

23204

1921.

01/12/1981

300

38219 00

636

•RACORD TERM EMINESCU/STR M EMINESCU

23206

192 1.

01/12/1981

300

4241 00

637

•COND TERM M VITEAZU/STR M VITEAZU

23207

1 92 1.

01/12/1981

300

2816 00

638

•COND TERM PESCĂRUȘULUI 1/STR PESCĂRUȘULUI

23208

192 1.

01/12/1981

300

3234 00

639

•COND TERM PESCĂRUȘULUI 1/STR PESCĂRUȘULUI

23209

192 1.

01/12/1981

300

3320 00

640

COND TERM ROVINE 2-13/STR ROVINE

23210

1 9 21.

01/11/1981

300

29701 00

641

•REZ APA SPL CRISANEI/STR SPL CRISANEI

23212

189

01/12/1981

360

16009 65

642

RET DISTRIB CRISANEI/STR S CRISANEI

23213

18 6.

01/12/1981

360

31972 10

643

RET TERM T MAIORESCU/STR T MAIORESCU

23215

1921.

01/01/1976

300

2183 85

644

RET TERM A1-5 6 MARTIE/BD DACIA

23320

1922

01/09/1981

240

1861 45

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

645

RET TERM PROLETARILOR lll/BD ST CEL MARE - PT 120

23321

1 92 2

01/12/1981

240

5017 72

646

RET TERM PROLETARILOR l/BD ST CEL MARE

23322

1 9 2 2

01/12/1981

240

7861.18

647

RET TERM LACU ROSU/STR LACU ROȘU

23323

192 2

01/09/1981

240

9331 24

648

RET TERM 6 MARTIE/BD DACIA

23324

192 2

01/12/1981

240

12776 20

649

RET TERM IOSIA ONESTI/STR ONEȘTILOR

23325

1922

01/11/1981

240

26399 94

650

RET TERM IOSIA-N 1/Z IOSIA

23328

1922

01/11/1981

240

6302 19

651

•REZ PARALELIPIPEDIC/BD DACIA (INTREP MECANICA)

23335

157

01/12/1979

360

251 00

652

RAC/TERMIC 1 MECANICA/STR UZINELOR

23336

192 1

01/10/1979

300

20756 00

653

•CANAL TERMIC CASTANILOR3/STR CASTANILOR

23337

192 1.

01/07/1982

300

7027 00

654

RAC TERM MAGHERU 36-38/BD MAGHERU

23382

192 1.

01/10/1982

300

29979 00

655

RAC TERM OF POȘTAL Z VEST/Z DE VEST

23389

192 1

01/02/1979

300

39813 00

656

•RAC TERMIC P GROZA/STR 1 MANIU

23410

192 1

01/04/1983

300

4624 00

657

RET TERM OSTAȘILOR 517 AP/STR C COPOSU

23431

192 1

01/12/1983

300

195837 00

658

•RET TERM REPUBLICII 3-5/STR REPUBLICII

23437

192 1.

01/12/1983

300

6043 00

659

RET TERM MILCOVULUI/STR MILCOVULUI

23440

192 1.

01/12/1983

300

314672 00

660

RET TERM CALEA ARADULUI/M ANTONESCU

23441

192 1.

01/12/1983

300

469009 00

661

•RET TERM LUGOJULUI/STR LUGOJULUI

23442

192 1

01/12/1983

300

6457 00

662

COND TERM D PETRESCU/STR D PETRESCU

23446

1 9 21.

01/12/1983

300

46831 00

663

REȚELE TERM ATELIERELOR/STR ATELIERELOR

23447

192 1

01/12/1983

300

28715 00

664

COND TERM PC LENIN/P TRAIAN

23448

1 92.1.

01/12/1983

300

42183 00

665

RET TERM FAGARASULUI/STR FAGARASULUI

23449

192 1

01/12/1983

300

77262 00

CCC OOO

COND TERM PC TRAIAN-LENIN/P TRAIAN

23453

1 9 2 1.

01/12/1983

300

53953 00

667

COND TERM LINISTEI-SPART /STR LINISTEI-SPARTACUS

23455

1 92 1.

01/12/1983

300

42294 00

668

COND TERM TRANSILVANIEI/STR TRANSILVANIEI

23456

192 1.

01/12/1983

300

14757500

669

COND TERM OSTASILOR-MOLD /STR C COPOSU-MOLDOVEI

23457

192 1.

01/12/1983

300

112430 00

670

COND TERM BL ZP /STR ITALIANA

23458

192 1.

01/12/1983

300

28377 00

671

COND TERM FLAMARION/STR FLAMARION

23461

1921.

01/12/1983

300

51087 00

672

COND TERM CICERO/STR D CANTEMIR

23462

1 9 21.

01/12/1983

300

870494 00

673

COND TERM L ROSU/STR LACU ROȘU

23464

1 92 1.

01/12/1983

300

379971 00

674

RET TERM IOSIA-N/Z IOSIA

23466

192 1

01/12/1983

300

104261 00

675

RET TERM IOSIA-N MESTES /STR MEȘTEȘUGARILOR

23467

1 921.

01/12/1983

300

38368 00

676

RET TERM IOSIA-N BL 40 AP/Z IOSIA

23468

192 1.

01/12/1983

300

28278 00

677

RET TERM LACU ROSU/STR L ROȘU

23470

1 9 21.

01/12/1983

300

44475 00

678

ST TERMICA NUFARUL/Z NUFARU-

23481

1 8 11

01/12/1983

600

48670 84

679

•STATIA TERM CVARTAL IBSE/STR H IBSEN

23489

1 8 11

01/12/1983

600

18572 13

680

COND TERM NUFĂRUL ll/Z NUFARU II

23495

1 92 1.

01/12/1983

300

268418 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

681

COND TERM SOVATA/STR SOVATA

23496

192 1

01/12/1983

300

360909 00

682

RET TERM B8-B12 6 MARTIE/BD DACIA

23541

1 9 2 1.

01/12/1983

300

79501 00

683

RET TERM GR URECHE/STR G URECHE

23544

192 1.

01/12/1983

300

42776 00

684

RET TERM U1-U4 6 MARTIE/BD DACIA

23554

1 92 1

01/12/1983

300

34640 00

685

RET TERM NUFĂRUL ll/Z NUFARU II

23574

192 1

01/12/1983

300

107086 00

686

RET TERM G ENESCU/STR G ENESCU

23575

1 92 1.

01/12/1984

300

3141762

687

RET TERM MAGHERU/BD MAGHERU

23576

192 1.

01/12/1984

300

250335 47

688

REȚEA PRIMARA ADY ENDRE SZIGLIGETI- R CIOROGARIU

23576A

1922

15/06/2007

240

445719 42

689

RET TERM CENTR POLIT ADM /P-TA INDEPENDENTEI

23577

1 92 1

01/12/1984

300

133520 62

690

COND TERM NEGRUZZI/STR C NEGRUZZI

23582

192 1

01/12/1984

300

99367 76

691

VAS EXPANSIUNE -500 L /STR GR URECHE(826)

23588

1 57

01/12/1984

360

15397 92

692

VAS EXPANSIUNE -500 L /STR GR URECHE(826)

23589

1 57

01/12/1984

360

15397 92

693

VAS EXPANSIUNE -500 L /STR GR URECHE(826)

23590

1 57

01/12/1984

360

15397 92

694

COND TERM LINISTEI/STR LINISTEI

23591

192 1

01/12/1984

300

169320 86

695

REZ BETON ARMAT 200 MC -STR LINIȘTEl( 119)

23593

186

01/12/1984

360

31432 69

696

RET TERM CANTACUZINO/STR CANTACUZINO

23599

1 92 1

01/03/1985

300

229992 42

697

RET TERM 6 MARTIE/BD DACIA

23631

1921

01/12/1985

300

256035 99

698

RET TERM NUFĂRUL ll/Z NUFARU II

23638

1 92 1

01/12/1985

300

488883 18

699

ST TERM OB NR 1 C ARAD /M ANTONESCU

23644

1 92 1

01/04/1985

300

31492 96

700

COND TERM NUFĂRUL ll/Z NUFĂRUL II

23656

192 1

01/08/1986

300

115376 41

701

RET TERM STRAPUNGERE-DEC /BD DECEBAL

23677

1 92 1.

01/06/1986

300

423359 91

702

RET TERM P-TA DEVEI/P-TA DEVEI

23678

1 92 1.

01/08/1986

300

35594 31

703

•RET TERM REPUBLICII 27/STR REPUBLICII

23683

192 1.

01/08/1986

300

7998 80

704

•RET TERM REPUBLICII 25/STR REPUBLICII

23687

192 1.

01/08/1986

300

18827 27

705

RET TERM DECEBAL K MARX/STR MENUMORUT

23690

1 9 21.

01/10/1986

300

1032264 29

706

•RET TERM GH DIMA/STR G DIMA

23693

1 92 1.

01/08/1986

300

19517 36

707

RET TERM P-TA 23 AUGUST/P-TA 1 DECEMBRIE

23697

192 1.

01/09/1986

300

25363 52

708

RET TERM M BASARAB SC SPO/STR M BASARAB

23707

1 92.1.

01/09/1986

300

224935 79

709

REȚELE TERM STADIONULUI25/STR STADIONULUI

23769

1 92 2.

01/12/1984

240

30251 00

710

RET TERM PTA CREANGA/P-TA CREANGA

23772

192 1.

01/10/1987

300

1984757 53

711

RET TERM PROLETARILOR l/BD ST CEL MARE

23800

1921.

01/08/1988

300

956314 34

712

COND TERM PROLET MILCOVUL/STR MILCOVULUI

23801

192 1.

01/06/1988

300

92858 62

713

RET TERM SELEUS-RAZBOIENI/STR SELEUSULUI

23826

192 1.

01/12/1988

300

1268817 07

714

CON TERM SEL.EUS-GRADINAR/STR SELEUSULUI-GRADINARILOR

23827

192 1.

01/12/1988

300

486311 67

715

RET TERM PROLETARILOR ll/BD ST CEL MARE

23832

192 1

01/12/1988

300

916808 52

716

RET TERM VASILE CONTA/STR V CONTA

23840

1 92 1.

01/12/1988

300

287049 80

717

RET TERM DECEBAL-T VLADIM/STR VLADIMIRESCU

23876

192 1.

01/06/1989

300

1085729 59

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

718

COND TERM PROGRESULUI II//STR PROGRESULUI

23930

1 92 1

01/11/1989

300

1431160 70

719

RET TERM 0 CANTEMIR 1 -ll/STR D CANTEMIR

23957

1 92 2.

01/12/1990

240

634049 93

720

RET TERM TRANSILVANIEI A1/STR TRANSILVANIEI

23958

1 9 2.2.

01/12/1990

240

4185031

721

RET TERM GH DOJA/STR G DOJA

23966

1 9 2 1.

01/03/1992

300

89794 91

722

RET TERMICE MAR ANTONESCU/STR M ANTONESCU

23967

1 92 1

01/06/1992

300

71665 76

723

•RACORD TERMIC-GH DOJA/STR G DOJA

24087

192 1

01/12/1994

300

1163 00

724

•ALIMENTARE CU APA/PT 845 C TANASE

24091

186

01/12/1994

360

11286 52

725

'CANAL IZ MENAJERA.PLUVIAL/PT 845 C TANASE

24092

186

01/12/1994

360

23198 83

726

RET TERM -C 9-12 COSTAFOR/STR COSTAFORU

24095

1922

01/01/1995

240

29779 29

727

RET TERM BL 9 AP-BERZEI/STR BERZEI

24112

1 922

01/01/1995

240

32041 42

728

COND TERMOF NUFĂRULUI 2/3/ZONA NUFĂRULUI

24119

192 2

01/06/1995

240

71075 12

729

REȚEA TERMOF PROGRES 2/3/STR PROGRESULUI

24124

1 92 2

01/07/1995

240

43159 18

730

•REZ INMAGAZ BETON 200 MC/STR M ANTONESCU ETAPA 1

24125

185

01/07/1995

600

5656 31

731

RET TERM ANTONESCU ET IV-/STR M ANTONESCU

24126

1 922

01/07/1995

240

16184 44

732

RET TERM ANTONESCU ET lll/STR M ANTONESCU

24128

1 9 2 2

01/07/1995

240

47110 86

733

REȚEA TERMOF ANTONESCU ll/STR M ANTONESCU

24132

1 9 2 2

01/07/1995

240

3643307

734

REȚELE TERMICE E/1-L/3/STR AL CART NOU

24145

1 9 2.2

01/07/1994

240

15341868

735

REȚELE TERMICE I/1-2.L/2/STR AL POSADA

24146

192 2

01/07/1994

240

575321 07

736

CAN TERMIC STF CEL MARE/STR BD ST CEL MARE

24168

1922

01/07/1996

240

86797 49

737

•CONSTR SPECIALE INCALZIR/STR ORSOVEI PT 600

24189

19 3.

01/12/1970

180

784 07

738

CANAL TERMIC PT 849/STR AL SALCA 849

24194

1 92 2.

01/08/1996

240

59841 84

739

RACORD TERMIC PT 210/STR P PETOFI 210

24230

1 92 2.

01/07/1997

240

14581.27

740

INST INTERIOARE -/PT100 ALUMINEI

24251

193

01/10/1964

180

1455 00

741

•INST INTERIOARE -/PT721 TEATRULUI

24252

193

01/10/1974

180

190 80

742

•INST INTERIOARE -/PT 522 XENOPOL

24253

193

01/10/1989

180

6332 00

743

•INST INTERIOARE -/PT 409 PC TRAIAN

24255

1 9.3.

01/10/1966

180

149 04

744

VAS EXPANSIUNE / PT 409 PC TRAIAN

24256

193

01/10/1964

180

85 00

745

INST INTERIOARE /PT 409 PC TRAIAN

24257

193

01/10/1964

180

11500

746

•INSTALAȚII INTERIOARE -/PT 128 ZIMBRULUI

24259

19 3.

01/10/1989

180

5210 00

747

•INST INTERIOARE -/PT 124 C COPOSU

24260

1 9.3.

01/10/1974

180

440 00

748

•INST INTERIOARE -PT 902-/PT 902 M BASARAB

24262

1 9 3

01/10/1974

180

82 53

749

•INST INTERIOARE    -/PT 826 VAPORULUI

24263

1 9 3.

01/10/1984

180

132 00

750

•INSTALAȚII INTERIOARE -/PT 826 H VAPORULUI

24264

1 9 3.

01/10/1984

180

44 00

751

INSTALAȚII INTERIOARE -/PT 825-DOROBANTILOR

24265

193.

01/10/1978

180

33708 06

752

CLAD CAP FORAJ NUFĂRUL -/NUFĂRUL

24273

1 8 13

01/07/1975

480

96265 87

753

INST PT 204/STR N JIGA-LIC MUZICA

24383

2 1.16.1.1.

01/11/1999

96

96289 00

754

INST PT 215-REPUBLICII 85/STR REPUBLICII 85-BAIA CFR

24417

2 1 16 1.1.

01/11/1999

96

48049 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

755

INST TEHN APA CALDA-PT406/STR AL ȘTRANDULUI

24431

1 9 3

01/01/1999

180

41292 82

756

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 113/STR SADOVEANU

24434

2242

01/01/1999

144

5214 52

757

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT. 113/STR SALCÂMILOR

24435

21611a

01/01/1999

144

5938 58

758

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 117/STR SALCÂMILOR

24436

2.16 11 a

01/01/1999

144

5938 58

759

MOTOPOMPA HONDA/3847783/STR J CALVIN 5

24458

2 1.17 1 1 2

01/06/1999

72

861900

760

MOTOPOMPA HONDA/3847735/STR J CALVIN 5

24461

2.1.17.1 1.2.

01/06/1999

72

861900

761

MOTOPOMPA HONDA/3847735/STR J CALVIN 5

24462

2 1.17.1.1.2.

01/06/1999

72

861900

762

GENERATOR CURENT LX 3000/STR J CALVIN 5

24576

2 1 16 1.1.

01/08/1999

240

5546 83

763

GENERATOR CURENT LX 3000/STR J CALVIN 5

24577

2 1 16 1.1.

01/08/1999

240

5546 83

764

SCHIMBĂTOR CALD -HOREA 42/STR HOREA 42

24597

2.1.16 1.1.

01/09/1999

96

5086 00

765

SCHIMBĂTOR CALD -HOREA 42/STR HOREA 42

24598

2 1 16 1.1.

01/09/1999

96

3647 00

766

GENERATOR DE CURENT/STR J CALVIN 5

24601

2 1 16 1.1.

01/10/1999

240

5331 87

767

GENERATOR DE CURENT/STR J CALVIN 5

24602

2 1 16 1.1

01/10/1999

240

5331.87

768

GENERATOR DE CURENT/STR J CALVIN 5

24603

2.1.16 1 1.

01/10/1999

240

5331 87

769

GENERATOR DE CURENT/STR J CALVIN 5

24604

2 1 16 1.1.

01/10/1999

240

5331 87

770

GENERATOR DE CURENT/STR J CALVIN 5

24605

2.1.16 1.1.

01/10/1999

240

5331 87

771

GENERATOR DE CURENT/STR J CALVIN 5

24606

2.1.16 1.1.

01/10/1999

240

5331.87

772

GENERATOR DE CURENT/STR J CALVIN 5

24607

2.1.16.1.1.

01/10/1999

240

5331.87

773

INST PT 702-A IANCU 2/STR A IANCU

24620

2 1.16.1.1.

01/11/1999

96

52482 00

774

INST PT 703-ANTONESCU-SAN/STR M ANTONESCU

24621

2.1.16 1.1.

01/11/1999

96

55536 00

775

•MOTOR ELECTRIC 2.2X 3000/STR J CALVIN 5

24628

2 1.16.2.1.

01/12/1999

180

385 00

776

•MOTOR ELECTRIC 2.2X 3000/STR J CALVIN 5

24629

2 1 16 2 1

01/12/1999

180

385 00

777

•MOTOR ELECTRIC 2.2X 3000/STR J CALVIN 5

24630

2.1.16 2.1.

01/12/1999

180

385 00

778

•MOTOR ELECTRIC 2.2X 3000/STR J CALVIN 5

24631

2 1.162.1.

01/12/1999

180

385 00

779

•MOTOR ELECTRIC 2.2X 3000/STR J CALVIN 5

24632

2 1.16.2.1.

01/12/1999

180

385 00

780

ELECTROPOMPA CU PANOU/PT 913

24637

2.1 17 1 1.1.

01/12/1999

-

29863 00

781

ELECTROPOMPA CU PANOU/STR J CALVIN 5

24638

2 1.17.1.1 1.

01/12/1999

5416 00

782

•POMPE CIRCULAȚIE SADU/STR T VLADIMIRESCU-BL STEA-SH

24639

2.1.17 112

01/01/2000

72

226 00

783

•RECIPIENT HIDROFOR/STR T VLADIMIRESCU-BL STEA -SH

24640

2.1.174 b.

01/01/2000

144

318 00

784

•REZERVOR TAMPON/STR T VLADIMIRESCU-BLOC STEA

24641

2 1.174b.

01/01/2000

144

271 00

785

•POMPA SADU 50/STR T VLADIMIRESCU-BLOC STEA

24643

2 1 17 1.1 2

01/01/2000

72

664 00

786

•POMPE CIRCULAȚIE SADU/STR T VLADIMIRESCU-BL STEA-SH

24648

2 1 17.1.1 2

01/01/2000

72

226 00

787

•POMPA SADU 50/STR T VLADIMIRESCU-BL STEA-SH

24649

2 1.17.1.1.2.

01/01/2000

72

664 00

788

SCHIMB CĂLDURĂ CU PLACI/STR DELAVRAMCEA-PT405

24667

2.1 16 1.1.

01/06/2000

96

17938 00

789

SCHIMB CĂLDURĂ CU PLACI/STR DELAVRANCEA-PT 405

24668

2 1 16 1.1.

01/06/2000

96

17938 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

790

SCHIMB CĂLDURĂ CU PLACI/STR DELAVRANCEA-PT 405

24669

2 1 16 1.1.

01/06/2000

96

6639 00

791

SCHIMB CĂLDURĂ CU PLACI/STR DELAVRANCEA-PT 405

24670

2 1 16 1.1.

01/06/2000

96

9930 00

792

INSTALAȚIE SPALARE SCP/STR J CALVIN 5

24738

2 1.17.1,1 2

01/10/2000

72

59086 00

793

INSTALAȚIE SPALARE SCP/STR J CALVIN 5

24840

2 1.17.1.1.2.

01/10/2000

72

59086 00

794

•POMPA ADAOS GRUND-PT 507/STR ONEȘTILOR C 9

24841

2 1 174a

01/11/2000

240

1805 08

795

•POMPA ADAOS GRUND-PT 507/STR ONEȘTILOR C 9

24842

2 1 174 a

01/11/2000

240

1805 08

796

VAS EXPANSIUN 500L-PT 507/STR ONEȘTILOR C 9

24843

2 1 17 4 a

01/11/2000

240

2489 14

797

•REZERVOR ACUMUL -PT 507/STR ONEȘTILOR C 9

24844

2 1 174a

01/11/2000

240

2071.27

798

VAS DE EXPANS 500L-PT 404/STR MAGHERU 44

24845

2 1 174a

01/11/2000

240

2489 14

799

VAS DE EXPANS 500L-PT 404/STR MAGHERU 44

24846

2 1 174a

01/11/2000

240

2489 14

800

VAS DE EXPANS 500L-PT 404/STR MAGHERU 44

24847

2 1 174 a

01/11/2000

240

2489 14

801

•POMPA ADAOS GRUND-PT 404/STR MAGHERU 44

24848

2 1 174 a

01/11/2000

240

1805 08

802

•POMPA ADAOS GRUND-PT 404/STR MAGHERU 44

24849

2 1 174a

01/11/2000

240

1805 08

803

REZERVOR ACUMULARE-PT 404/STR MAGHERU 44

24850

2 1 174a

01/11/2000

240

2454 99

804

VAS EXPANSIUN 500L-PT 405/STR B ST DELAVRANCEA

24851

2 1.174a

01/11/2000

240

2489 14

805

VAS EXPANSIUN 500L-PT 405/STR B ST DELAVRANCEA

24852

2.1.17.4 a

01/11/2000

240

2489 14

806

•POMPA ADAOS GRUND-PT 405/STR B ST DELAVRANCEA

24853

2 1 174 a

01/11/2000

240

1805 08

807

•POMPA ADAOS GRUND-PT 405/STR B ST DELAVRANCEA

24854

2 1 174 a

01/11/2000

240

1805 08

808

REZERVOR ACUMULARE-PT 405/STR B ST DELAVRANCEA

24855

2 1 17 4 a

01/11/2000

240

2393 72

809

•VAS EXPANS 300L-PT 410/STR PC TRAIAN

24856

2 1 174a

01/11/2000

240

916 00

810

•VAS EXPANS 300L-PT 410/STR PC TRAIAN

24857

2.1.174 a

01/11/2000

240

916 00

811

•POMPA ADAOS GRUND-PT 410/STR PC TRAIAN

24858

2 1 174a

01/11/2000

240

1805 08

812

•POMPA ADAOS GRUND-PT 410/STR PC TRAIAN

24859

2 1 174 a

01/11/2000

240

1805 08

813

REZERVOR ACUMULARE-PT 410/STR PC TRAIAN

24860

2 1 174a

01/11/2000

240

2254 09

814

VAS EXPANSIUN 500L-PT 506/STR C TIN BRANCOVEANU

24861

2 1 174 a

01/11/2000

240

2489 14

815

•POMPA ADAOS GRUND-PT 506/STR C TIN BRANCOVEANU

24862

2.1.174 a.

01/11/2000

240

1805 08

816

•POMPA ADAOS GRUND-PT 506/STR C TIN BRANCOVEANU

24863

2.1.17.4 a.

01/11/2000

240

1805 08

817

•REZERVOR ACUMUL-PT 506/STR C TIN BRANCOVEANU

24864

2.1.17.4 a.

01/11/2000

240

2066 25

818

•POMPA ADAOS GRUND-PT 607/STR SPLAI CRISANEI C4

24865

2.1.17.1.1.1.

01/11/2000

96

1797 00

819

•POMPA ADAOS GRUND-PT 607/STR SPLAI CRISANEI C4

24866

2.1.17.1.1.1.

01/11/2000

96

1797 00

820

•VAS EXPANS 400L-PT 607/STR SPLAI CRISANEI C 4

24867

2 1.17.1.1.1.

01/11/2000

96

1293 00

Nr. cri.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

821

•VAS EXPANS 400L-PT 607/STR SPLAI CRISANEI C 4

24868

2 1.17.1.1.1.

01/11/2000

96

1293 00

822

•REZER ACUMULARE-PT 607/STR SPLAI CRISANEI C 4

24869

2 1.17.1 1 1

01/11/2000

96

1714 00

823

•POMPA ADAOS GRUND-PT 818/STR M AVERESCU

24870

2 1.17 1.1 1.

01/11/2000

-

1797 00

824

•POMPA ADAOS GRUND-PT 818/STR M AVERESCU

24871

2 1.17.1.1.1.

01/11/2000

96

1797 00

825

•VAS EXPANS 400L-PT 818/STR M AVERESCU

24872

2 1.17.1.1.1.

01/11/2000

96

129300

826

•REZER ACUMULARE-PT 818/STR M AVERESCU

24873

2 1.17.1.1.1.

01/11/2000

96

2066 00

827

INSTALAȚII TERMOF PT 507/STR ONEȘTILOR C 9

24925

2.1.17.1.1.1.

01/11/2000

96

6360 00

828

SCHIMB CĂLDURĂ 056-057/99/STR G GALILEI PT 121-INCALZIRE

24997

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

1246900

829

SCHIMB CĂLDURĂ 056-057/99/STR G GALILEI PT 121-INCALZIRE

24998

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

12469 00

830

SCHIMB CĂLDURĂ 071-072/99/STR PADISULUI PT 910-INCALZIRE

24999

2.1 161.1.

01/02/2001

96

11483 00

831

SCHIMB CĂLDURĂ 071-072/99/STR PADISULUI PT 910-INCALZIRE

25000

2 1 16 1 1

01/02/2001

96

11483 00

832

SCHIMB CĂLDURĂ INOX-SIGMA/STR M EMINESCU PT 422-INCALZIR

25001

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

9759 00

833

SCHIMB CĂLDURĂ INOX-SIGMA/STR M EMINESCU PT 422-INCALZIR

25002

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

9759 00

834

SCHIMB CĂLDURĂ 064-065/99/STR ONEȘTILOR PT 511-INCALZIRE

25003

2 1 16 1 1

01/02/2001

96

881300

835

SCHIMB CĂLDURĂ 064-065/99/STR ONEȘTILOR PT 511-

INCALZIRE

25004

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

8813.00

836

SCHIMB CĂLDURĂ 038/99/STR ANTONESCU PT 516-INCALZIRE

25007

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

9759 00

837

SCHIMB CĂLDURĂ 055/99/STR PTA DEVEI PT 509-INCALZIRE

25008

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

13873 00

838

SCHIMB CĂLDURĂ 046-047/99/STR LINISTEI PT 119-INCALZIRE

25009

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

11483 00

839

SCHIMB CĂLDURĂ 046-047/99/STR LINISTEI PT 119-INCALZIRE

25010

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

11483 00

840

SCHIMB CĂLDURĂ 048-049/99/STR LOCOMOTIVEI PT 115-INCALZI

25011

2 1.16 1.1.

01/02/2001

96

11483 00

841

SCHIMB CĂLDURĂ 048-049/99/STR LOCOMOTIVEI PT 115-INCALZI

25012

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

11483 00

842

SCHIMB CĂLDURĂ 040-041/99/STR BORSECULUI PT 842-INCALZIR

25013

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

12469 00

843

SCHIMB CĂLDURĂ 040-041/99/STR BORSECULUI PT 842-INCALZIR

25014

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

12469 00

844

SCHIMB CĂLDURĂ 050-051/99/STR P CURCANUL PT 839-INCALZIR

25015

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

9759 00

845

SCHIMB CĂLDURĂ 050-051/99/STR P CURCANUL PT 839-INCALZIR

25016

2.1.16.1.1.

01/02/2001

96

9759 00

846

SCHIMB CĂLDURĂ 054/1999/STR MOSCOVEI-A LAZAR PT 839-IN

25017

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

11483 00

847

SCHIMB CĂLDURĂ 061/1999/STR REPUBLICII 85-CFR PT215-IN

25018

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

11483 00

848

SCHIMB CALDURA/STR SPITAL CFR PT 206-INCALZIR

25055

2 1.16.1.1

01/02/2001

96

11483 00

Nr. cri.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

849

SCHIMB CĂLDURĂ 029/1999/STR SPITAL CFR PT 206-ACM-TR I

25056

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

3971 00

850

SCHIMB CĂLDURĂ 030/1999/STR SPITAL CFR PT206-

ACM-TR II

25057

2 1 16 1 1.

01/02/2001

96

2849 00

851

SCHIMB CĂLDURĂ 062/1999/STR JIGA-L MUZICA PT 204 -INCAL

25058

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

9759 00

852

SCHIMB CĂLDURĂ 027/1999/STR JIGA-L MUZICA PT 204 -TR.I

25059

2 1.16 1.1.

01/02/2001

-

3060 00

853

SCHIMB CĂLDURĂ 028/1999/STR JIGA-L MUZICA PT 204 -TR II

25060

2 1 16 11

01/02/2001

96

2247 00

854

SCHIMB CĂLDURĂ 031/1999-P/STR BD DACIA AN6 PT 108-TR 1

25061

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

347800

855

SCHIMB CĂLDURĂ 032/1999-P/STR BD DACIA AN6 PT 108-TR II

25062

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

263900

856

SCHIMB CĂLDURĂ 077/1999-P/STR BD DACIA AN6 PT 108-INCALZ

25063

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

8074 00

857

SCHIMB CALDURA-069-070/99/PT 308-E TEODOROIU-INCALZIRE

25064

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

8074.00

858

SCHIMB CALDURA-069-070/99/PT 126

25065

2 1 16 1 1

01/02/2001

96

8074 00

859

SCHIMB CALDURA-037/99/PT 308-E TEODOROIU-A C M TR 1

25066

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

4880 00

860

SCHIMB CALDURA-038/99/PT 308-E TEODOROIU-

A C M TR II

25067

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

3478 00

861

SCHIMB CALDURA-044-045/99/PT 612-ODOBESCU-INCALZIRE

25068

2 1.16 1.1.

01/02/2001

96

13873 00

862

SCHIMB CALDURA-044-045/99/PT 612-ODOBESCU-INCALZIRE

25069

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

13873 00

863

SCHIMB CĂLDURĂ INOX SIGMA/PT 701-PASAJ VULTURUL NEGRU-IN

25070

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

9759 00

864

SCHIMB CĂLDURĂ INOX SIGMA/PT 702-BAIA-A IANCU-052-053/99

25071

2 1 16 1 1

01/02/2001

-

10499 00

865

SCHIMB CĂLDURĂ INOX SIGMA/PT 702-BAIA-A IANCU-

052-053/99

25072

2 1 16.1.1.

01/02/2001

96

10499 00

866

SCHIMB CĂLDURĂ 033/99/PT 702-ANTONESCU-SANITAR-TR 1

25073

2.1.16.1.1.

01/02/2001

96

3060 00

867

SCHIMB CĂLDURĂ 034/99/PT 703-ANTONESCU-SANITAR-TR II

25074

21 16 11

01/02/2001

96

2247 00

868

SCHIMB CĂLDURĂ 060/99/PT 806-CICERO -ÎNCĂLZIRE

25075

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

11483 00

869

SCHIMB CĂLDURĂ INOX SIGMA/PT 871-LISZT FERENC -ÎNCĂLZIRE

25076

2 1 16 1.1

01/02/2001

96

10499 00

870

SCHIMB CĂLDURĂ INOX SIGMA/PT 871-LISZT FERENC -ÎNCĂLZIRE

25077

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

10499 00

871

SCHIMB CĂLDURĂ INOX SIGMA/PT 875-L DA VINCI-042-043-INCA

25078

2.1.16.1.1.

01/02/2001

96

13873 00

872

SCHIMB CĂLDURĂ INOX SIGMA/PT 875-L DA VINCI-042-043-INCA

25079

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

13873 00

873

SCHIMB CĂLDURĂ INOX SIGMA/PT 887-CENTRUL CIVIC -035-TR 1

25080

2.1.16 1.1.

01/02/2001

96

6356 00

874

SCHIMB CĂLDURĂ INOX SIGMA/PT 887-CENTRUL

25081

2.1.161.1.

01/02/2001

96

4250 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

874

CIVIC-036-TR II

875

SCHIMB CALDURA-073-074/99/PT 911-AVIATORILOR -ÎNCĂLZIRE

25082

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

9759 00

876

SCHIMB CALDURA-073-074/99/PT 911-AVIATORILOR -ÎNCĂLZIRE

25083

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

9759 00

877

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -32 PUPT 126-SERIA 925/1999-

INCALZIR

25084

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

14800 00

878

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -36 PL/PT 704-SERIA 921/2000-TR1 ACM

25085

2 1 16 1 1

01/02/2001

96

7073 00

879

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -20 PL/PT 704 -SERIA 923/2000 -TRII

25086

2 1 16 1.1.

01/02/2001

96

4076 00

880

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ PLACI/INCALZ -S 927-PC TRAIAN PT 410

25125

2 1 16 1.1.

01/04/2001

96

19942 00

881

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ PLACI/ACM l-S 920-PC TRAIAN

PT.410

25126

2 1 16 1.1.

01/04/2001

96

7073 00

882

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ PLACI/ACM ll-S 922-PC TRAIAN PT 410

25127

2 1 16 1.1.

01/04/2001

96

4076 00

883

SCHIMB CĂLDURĂ INC PT 210/PC PETOFI 5-LIC ARTA

25228

2 1 16 1 1

01/06/2001

96

14800 00

884

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ PT 120/STR T SPERANT1A

25242

2.1 16 1.1.

01/10/2001

96

13574 00

885

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ PT 120/STR T SPERANTIA

25243

2.1.16 1.1.

01/10/2001

96

13574 00

886

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ PT 409/STR MAGHERU

25244

2.1.16 1.1

01/10/2001

96

9723 00

887

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ PT 409/STR MAGHERU

25245

2 1 16 1.1.

01/10/2001

96

9723 00

888

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ PT 409/STR MAGHERU

25246

2 1 16 1.1.

01/10/2001

96

9723 00

889

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ PT 409/STR MAGHERU

25247

2.1 16 1.1.

01/10/2001

96

9723 00

890

ELECTROPOMPA GRUNDFOS NB-/PT 210-PETOFI 5-

LIC.CFR

25258

2.1 17.1.1.1.

01/11/2001

4357 00

891

ELECTROPOMPA GRUNDFOS NB-/PT 410-PC TRAIAN-PREFECTURA

25259

2.1.17 1 11.

01/11/2001

96

4357 00

892

ELECTROPOMPA GRUNDFOS NB-/PT 409-MAGHERU-SEMINAR

25260

2.1.17.1.1.1.

01/11/2001

96

8214 00

893

ELECTROPOMPA GRUNDFOS NB-/PT 825 DOROBANȚILOR

25261

2.1.17.1.1.1.

01/11/2001

96

1181700

894

ELECTROPOMPA GRUNDFOS NK-/PT 117- FLAMARION

25262

2.1.17.1.1.1.

01/11/2001

96

23262 00

895

ELECTROPOMPA GRUNDFOS NK-/PT 611 - C NEGRUZI

25263

2.1.17.1.1 1

01/11/2001

96

23262 00

896

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/PT 816-LIC GOJDU 3-5 -SERIA 92

25264

2 1 16 1.1.

01/11/2001

96

14800 00

897

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/PT 516 -ANTONESCU-POLIGRAFIE-S

25265

2 1 16 1.1.

01/11/2001

•'

4779 00

898

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/PT 516 -ANTONESCU-POLIGRAFIE-S

25266

2.1.16 1.1.

01/11/2001

96

3426 00

899

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR 701 PASAJ VULTURUL NEGRU-S

25267

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

3162 16

900

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR 701 PASAJ VULTURUL NEGRU-S

25268

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

4315 31

901

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR 118

CEFERIȘTILOR - SERIA 3

25269

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

9176 07

902

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR 200 P-TA

25270

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

3346 98

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

902

CREANGA-GEN 14- S

903

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR 713 REPUBLICII CTA - SERIA

25271

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

4499 14

904

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR ITALIANA PT 110 -SERIA 34

25272

2.1.16 1 1

01/12/2001

96

1372443

905

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR ITALIANA PT 110 • SERIA 34

25273

2.1 16 1 1.

01/12/2001

96

13724 43

906

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR ITALIANA PT 110 -SERIA 63

25274

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

10504 01

907

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR ITALIANA PT 110 -SERIA 63

25275

2 1 16 11

01/12/2001

96

6711 04

908

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR EGALITATII PT 221 - SERIA

25276

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

11689 32

909

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR EGALITATII PT 221 - SERIA

25277

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

5879 31

910

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR EGALITATII PT221-SERIA 63

25278

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

4214 86

911

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR L PASTEUR PT 303-SERIA 347

25279

2 1 16 1 1

01/12/2001

96

9766 72

912

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLA/STR L PASTEUR PT 303-SERIA 347

25280

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

9766 72

913

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ - 47 P/STR PASTEUR-SP MUNICIP-PT 304

25281

2.1 16 1.1.

01/12/2001

144

13200 09

914

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ - 59 P/STR PASTEUR-SP MUNICIP-PT 304

25282

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

5174 16

915

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ - 33 P/STR PASTEUR-SP MUNICIP-PT 304

25283

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

3758 82

916

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ - 39 P/STR PASTEUR-SP 6 PT 309-SERIA-

25284

2 1 16 1.1.

01/12/2001

-

11689 32

917

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ - 51 P/STR PASTEUR-SP 6 PT 309-SERIA-

25285

2 1 16 1.1

01/12/2001

96

4800 49

918

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ - 25 P/STR PASTEUR-SP 6 PT 309-SERIA-

25286

2 1 16 1.1

01/12/2001

96

3441 41

919

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ - 59 P/STR PC TRAIAN 3-5 PT411-SERIA

25287

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

8843 58

920

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ - 59 P/STR PC TRAIAN 3-5 PT 411-SERIA

25288

2.1 16 1.1

01/12/2001

96

8843 58

921

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -59 PL/STR REPUBLICII 12-PT 413-SERI

25289

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

8843 58

922

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -59 PL/STR REPUBLICII 12-PT 413-SERI

25290

2.1.16.1.1.

01/12/2001

96

8843 58

923

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -51 PL/STR CIOROGARIU 15-PT415-SERIA

25291

2 1.16.1.1.

01/12/2001

96

8106 28

924

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -51 PL/STR CIOROGARIU 15-PT415-SERIA

25292

2 1 16 1.1.

01/12/2001

-

8106 28

925

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -39 PL/STR BRANCOVEANU-INFR PT 506-SE

25293

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

11689 32

926

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -43 PL/STR BRANCOVEANU-INFR PT 506-SE

25294

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

431531

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

927

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -19 PL/STR BRANCOVEANU-INFR PT 506-SE

25295

2 1 16 11

01/12/2001

96

3162 16

928

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -47 PL/STR DECEBAL 3-5 PT 604 -SERIA-

25296

2.1.16.1 1

01/12/2001

96

13023 29

929

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -47 PL/STR DECEBAL 3-5 PT 604 -SERIA-

25297

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

13023 29

930

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -47 PL/STR P-TA UNIRII-PRIMĂRIA PT 70

25298

2 1 16 11

01/12/2001

96

1311370

931

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -35 PL/STR P-TA UNIRII-PRIMĂRIA PT 70

25299

2.1.161.1.

01/12/2001

96

4054 15

932

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -19 PL/STR P-TA UNIRII-PRIMARIA PT 70

25300

2 1 16 1 1

01/12/2001

96

3162 16

933

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -51 PL/PTA FERDINAND-CASA DE MODA-708

25301

2 1 16 1.1

01/12/2001

96

8106 28

934

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -51 PL/PTA FERDINAND-CASA DE MODA-708

25302

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

8106 28

935

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -51 PL/STR TEATRULUI PT 721 - SERIA-33

25303

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

8106 28

936

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -51 PL/STR TEATRULUI PT 721 - SERIA-33

25304

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

8106 28

937

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -59 PL/P-TA CETATII 7 PT 807-SERIA-3

25305

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

8902 85

938

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -30 PL/P-TA CETATII 7 PT 807-SERIA-6

25306

2 1 16 1 1

01/12/2001

96

3635 27

939

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -19 PL/P-TA CETATII 7 PT 807-SERIA-6

25307

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

3162 16

940

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -29 PL/STR SEVASTOPOL-GEN 8-PT 808-SE

25308

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

6057.11

941

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -19 PL/STR SEVASTOPOL-GEN 8-PT 808-SE

25309

2 1 16 1 1

01/12/2001

96

3307 81

942

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -11 PL/STR SEVASTOPOL-GEN 8-PT 808-SE

25310

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

2790 49

943

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -43 PL/STR VLAHUTA-ICOMCOOP-PT 827-SE

25311

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

746843

944

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -27 PL/STR VLAHUTA-ICOMCOOP-PT 827-SE

25312

2.1.16 11.

01/12/2001

96

3662 39

945

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -11 PL/STR VLAHUTA-ICOMCOOP-PT 827-SE

25313

2.1.16 1.1

01/12/2001

96

2790 49

946

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -39 PL/STR SELEUSULUI-PT 833-SERIA-33

25314

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

11607 95

947

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -39 PL/STR SELEUSULUI-PT 833-SERIA-33

25315

2 1 16 1 1.

01/12/2001

96

11607 95

948

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -39 PL/STR SELEUSULUI-PT 833-SERIA-33

25316

2.1.16 11.

01/12/2001

96

11607 95

949

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -51 PL/STR DRAGOS VODA-PT 836-SERIA-3

25317

2 1 16 1 1

01/12/2001

96

13634 03

950

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -51 PL/STR DRAGOS VODA-PT 836-SERIA-3

25318

2 1.16 11.

01/12/2001

96

13634 03

951

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -47 PL/STR TRACTORISTILOR-PT 872-SERI

25319

2.1.16 1.1.

01/12/2001

96

13023 29

Nr. cri.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

952

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -47 PL/STR TRACTORISTILOR-PT 872-SERI

25320

2 1 16 1.1.

01/12/2001

96

13023 29

953

ELECTROPOMPA LOTRU L 80.Q/STR J CALVIN 5

25349

2.1.17.1.1.1.

01/09/2002

96

1506 74

954

ELECTROPOMPA LOTRU L 80.Q/STR J CALVIN 5

25350

2 1.17.1.1.1.

01/09/2002

96

1506 74

955

ELECTROPOMPA LOTRU L 100./STR J CALVIN 5

25351

2.1.17.1.1 1

01/09/2002

96

3013 49

956

ELECTROPOMPA LOTRU L 100./STR J CALVIN 5

25352

2 1.17.1.1.1.

01/09/2002

96

3013 49

957

ELECTROPOMPA LOTRU L 100,/STR J CALVIN 5

25353

2.1.17.1 1.1.

01/09/2002

96

3013 49

958

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SIG/STR REPUBLICII -MAGAZINUL CRIS

25356

2 1 16.1.1

01/11/2002

96

8421 69

959

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SIG/STR REPUBLICII • MAGAZINUL CRIS

25357

2 1 16 1 1

01/11/2002

96

2940 16

960

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SIG/STR REPUBLICII -MAGAZINUL CRIS

25358

2 1 16 1.1.

01/11/2002

96

1913 57

961

ELECTROPOMPA DUPLEX-WILO/STR REPUBLICII -MAGAZINUL CRIS

25359

2 1.17.1.1.1.

01/11/2002

96

17212 04

962

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR MILCOVULUI -PT 114

25361

2.1.16 1 1

01/11/2002

96

3906 48

963

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR MILCOVULUI -

PT 114

25362

2.1.16 1.1.

01/11/2002

96

2297 28

964

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR C NEGRUZZI -PT611

25363

2 1 16 1 1

01/11/2002

96

6812 49

965

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR C NEGRUZZI -

PT.611

25364

2.1.16.1.1.

01/11/2002

96

3742 75

cTOO

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR J CALVIN - PT 718 -SERIA 16

25365

2.1.16 1.1.

01/11/2002

96

8107 29

967

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR J CALVIN - PT 718 -SERIA 16

25366

2.1 16 1.1.

01/11/2002

96

2875 87

968

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR J CALVIN - PT 718 -SERIA 17

25367

2.1.16 1.1.

01/11/2002

2015.02

969

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR M BASARAB-SC SPORTIVA PT 9

25368

2.1.16 1.1.

01/11/2002

96

2513 25

970

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR M BASARAB-SC SPORTIVA PT 9

25369

2 1 16 1.1.

01/11/2002

96

1830 19

971

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 112-SERIA 1668 -INCALZ

25424

2.1 611 a

31/12/2003

84

8917 91

972

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 112-SERIA 1669 -INCALZ

25425

21611a

31/12/2003

84

8917 91

973

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 910-SERIA 1702 -ACM-I

25426

2 1.6 1.1 a

31/12/2003

84

420381

974

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 910-SERIA 1702 -ACM-II

25427

21611 a

31/12/2003

84

2688.03

975

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 507-SERIA 1703 -ACMI

25428

21611a

31/12/2003

84

1947 72

976

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 507-SERIA 1704 -ACM II

25429

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

84

1391.23

977

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 842-SERIA 1709 -ACMI

25430

2 1 6.1.1 a

31/12/2003

84

3208 36

978

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 842-SERIA 1710 -ACM II

25431

2 1 6 11 a

31/12/2003

84

2273.17

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

979

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 510-SERIA 1721 -ACM I

25434

2 1 6 11a.

31/12/2003

84

3509 71

980

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 510-SERIA 1722 -ACM II

25435

2 1 6 11a

31/12/2003

84

2136 56

981

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 422-SERIA 1723 -ACM I

25436

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

84

3268 63

982

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 422-SERIA 1724 -ACM II

25437

2 1 6 1.1.a

31/12/2003

84

2045 15

983

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 890-SERIA 1729 -ACM I

25438

2 1 6 1.1.a

31/12/2003

84

3865 30

984

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 890-SERIA 1730 -ACM II

25439

2.1 6 11 a.

31/12/2003

84

2273 17

985

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 832-SERIA 1739 -ACM 1

25440

21611a

31/12/2003

•■4

2730 22

986

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 832-SERIA 1740 -ACM II

25441

2.1 6 11a

31/12/2003

84

1993 92

987

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 713-SERIA 1753 -ACMI

25442

2 1 61.1 a

31/12/2003

84

2425 86

988

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 713-SERIA 1754 •ACM II

25443

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

84

1580 08

989

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 878-SERIA 1756 -87-INCAL

25444

2 1 6 11 a

31/12/2003

84

4574 48

990

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 878-SERIA 1756 -87-INCAL

25445

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

84

4574 48

991

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 878-SERIA 1785 -ACMI

25446

2 1611 a

31/12/2003

84

2845 74

992

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 878-SERIA 1786 -ACM II

25447

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

84

1993 92

993

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 416-SERIA 1653 -INCALZ

25448

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

84

415761

994

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 105-SERIA 1655 -INCALZ

25449

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

84

8022 91

995

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR PT 105-SERIA 1656 -INCALZ

25450

21611a

31/12/2003

84

8022 91

996

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 218- SERIA 1658-1659

25451

2 16 1.1 a

31/12/2003

84

5649 28

997

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 218- SERIA 1658-1659

25452

2 16 1.1 a

31/12/2003

84

5649 28

998

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 849- SERIA 1757; 1788

25453

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

6619 63

999

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 849- SERIA 1757; 1788

25454

2.1 6 11a

31/12/2003

84

6619 63

1000

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 704- SERIA 1755

25455

2 1611 a

31/12/2003

84

3283.70

1001

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 863- SERIA 1758

25456

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

84

6619 63

1002

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 818- SERIA 1758

25457

2 16 1.1 a

31/12/2003

84

6619 63

1003

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 810- SERIA 1761

25458

2.1 6 11 a

31/12/2003

84

4242 99

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1004

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 834- SERIA 1760

25459

2 16 1 1.a.

31/12/2003

84

3283 70

1005

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 809- SERIA 1762

25460

2 16 11a.

31/12/2003

5649 28

1006

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR PT 826- SERIA 1763

25461

2.1 6 1 la

31/12/2003

84

6205 78

1007

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-PT 827 /STR AL VLAHUTA

25464

2.1.17.1.1.

31/12/2003

48

845 00

1008

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC -ENERGETIC

25464A

2.1.17.1.1.1.

31/12/2003

96

853 76

1009

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-PT 808 /STR SUCEVEI

25465

2.1 17 1 1

31/12/2003

48

84 5 00

1010

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC -ENERGETIC

25465A

2.1 17.1.1.1.

31/12/2003

96

853 76

1011

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-PT 806 /STR CICERO

25466

2 1 17.1 1

31/12/2003

48

845 00

1012

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC -ENERGETIC

25466A

2 1.17.1.1.1.

31/12/2003

96

853 76

1013

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-PT 810 /STR CICERO

25467

2 1.17.1.1.

31/12/2003

84 5 00

1014

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC • ENERGETIC

25467A

2 1.17.1.1.1.

31/12/2003

96

853 76

1015

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-PT 887 /STR C CIVIC-INDEPENDEN

25468

2 1.17.1.1.

31/12/2003

48

845 00

1016

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC -ENERGETIC

25468A

2 1.17.1.1.1.

31/12/2003

96

853 76

1017

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-PT 833 /STR SELEUSULUI

25469

2.1.17.1.1.

31/12/2003

48

845 00

1018

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC -ENERGETIC

25469A

2 1.17 1 1.1.

31/12/2003

96

853 76

1019

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-PT 832 /STR GRADINARILOR-RAZB

25470

2.1.17 1.1.

31/12/2003

48

754 00

1020

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC • ENERGETIC

25470A

21.17.1.1.1.

31/12/2003

98

762 17

1021

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-PT 910/STR PADISULUI

25471

2 1.17.1.1.

31/12/2003

'•

754 00

1022

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC -ENERGETIC

25471A

2.1 17 1 1.1.

31/12/2003

96

762.17

1023

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-PT 104 /STR TRANSILVANIEI

25472

2 1.17.1 1.

31/12/2003

48

754 00

1024

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC -ENERGETIC

25472A

2117111

31/12/2003

96

762 17

1025

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC -ENERGETIC

25473

2.1.17.1.1.

31/12/2003

48

754 00

1026

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC -ENERGETIC

25474

2.1.17 1 1.

31/12/2003

48

754 00

1027

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR-/STR J CALVIN -MEC -ENERGETIC

25475

2.1.17.1.1.

31/12/2003

48

754 00

1028

ELECTROPOMPA ORIZONTALA G/STR PT 206

25476

2.1.17.1.1.

31/12/2003

48

2039 00

1029

ELECTROPOMPA ORIZONTALA G/STR PT 420

25477

2.1.17.1.1.

31/12/2003

48

3108 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. dc inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1030

ELECTROPOMPA ORIZONTALA G/STR PT 721

25478

2 1 17 1 1.

31/12/2003

48

3108 00

1031

ELECTROPOMPA ORIZONTALA G/STR PT 308

25479

2.1.17.1.1.

31/12/2003

48

3108 00

1032

ELECTROPOMPA ORIZONTALA G/STR PT 702 SERIA-00358-3502

25480

2 1 17 11

31/12/2003

48

4435 00

1033

ELECTROPOMPA ORIZONTALA G/STR PT 105 SERIA-

00364-3602

25481

2.1 17.1.1.

31/12/2003

48

4435 00

1034

ELECTROPOMPA ORIZONTALA G/STR PT 405 SERIA-00359-3502

25482

2.1.17.1.1.

31/12/2003

48

4435 00

1035

ELECTROPOMPA ORIZONTALA G/STR PT 422 SERIA-00360-3502

25483

2 1.17.1.1.

31/12/2003

48

4435 00

1036

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -INCAL/STR PT 826- SERIA 1789

25484

2 16 11a

31/12/2003

84

6205 78

1037

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -48 PL/PT 849

25487

21611a

31/12/2003

84

533387

1038

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -48 PL/PT 849

25488

2 1 6 11a

31/12/2003

84

3420 31

1039

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -48 PL/PT 833

25489

2.1 6.1.1 a.

31/12/2003

84

5333 87

1040

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -48 PL/PT 833

25490

2 1 6 1.1 a.

31/12/2003

84

3420 31

1041

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -48 PL/PT 209

25491

2.1 6 1.1a

31/12/2003

84

3481 59

1042

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -31 PL/PT 209

25492

21611a

31/12/2003

84

2297 28

1043

SCHIMBĂTOR CALDURA-56 PLA/PT 407

25512

21611a

31/12/2003

84

5708 55

1044

SCHIMBĂTOR CALDURA-56 PLA/PT 407

25513

2.1 6 1.1 a.

31/12/2003

84

5708 55

1045

SCHIMBĂTOR CALDURA-34 PLA/PT 127

25514

2 1.6 1.1.a.

31/12/2003

84

7858 18

1046

SCHIMBĂTOR CALDURA-34 PLA/PT 127

25515

2 16 1.1 a

31/12/2003

84

7858 18

1047

SCHIMBĂTOR CALDURA-70 PLA/PT 404

25516

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

-.i

6689 94

1048

SCHIMBĂTOR CALDURA-70 PLA/PT 420

25517

2.1 6 1.1.a

31/12/2003

84

6689 94

1049

SCHIMBĂTOR CALDURA-64 PLA/PT 521

25518

2 16 1.1 a

31/12/2003

84

6271 07

1050

SCHIMBĂTOR CALDURA-64 PLA/PT 521

25519

2 1 6 11 a

31/12/2003

84

6271 07

1051

SCHIMBĂTOR CALDURA-36 PLA/PT 522

25520

2 16 1.1 a

31/12/2003

84

8107 29

1052

SCHIMBĂTOR CALDURA-36 PLA/PT 522

25521

21611a

31/12/2003

84

8107 29

1053

SCHIMBĂTOR CALDURA-34 PLA/PT 523

25522

21611a

31/12/2003

84

4622 69

1054

SCHIMBĂTOR CALDURA-34 PLA/PT 523

25523

2 16 1.1 a

31/12/2003

4622 69

1055

SCHIMBĂTOR CALDURA-38 PLA/PT 601

25524

2.1.61.1 a

31/12/2003

84

4964 22

1056

SCHIMBĂTOR CALDURA-58 PLA/PT 821

25525

21611a

31/12/2003

84

3318 86

1057

SCHIMBĂTOR CALDURA-29 PLA/PT 850

25526

2 1.6 11 a

31/12/2003

84

6689 94

1058

SCHIMBĂTOR CALDURA-60 PLA/PT 802

25527

2.1 6 11 a

31/12/2003

84

3405 24

1059

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ-12 PLA/PT 802

25528

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

1790 01

1060

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ-10 PLA/PT 802

25529

2 1 61.1 a

31/12/2003

84

1273 70

1061

SCHIMBĂTOR CALDURA-30 PLA/PT 803

25530

2 16 1.1 a

31/12/2003

84

2073 28

1062

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ-12 PLA/PT 803

25531

21611a

31/12/2003

84

1790 01

1063

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ-10 PLA/PT 803

25532

21611a

31/12/2003

84

1273 70

1064

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 868-ACM-TR 1-SERIA 1743-40 PLA

25533

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

96

3484 60

Nr. cri.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1065

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 868-ACM-TR II-SERIA 1744-31 PL

25534

2 16 11 a.

31/12/2003

96

2299 29

1066

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 702-ACM-TR I-SERIA 1735-40 PLA

25535

21611a

31/12/2003

96

3484 60

1067

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA XJPT 702-ACM-TR II-SERIA 1736-31 PL

25536

2 1 6 1.1 a.

31/12/2003

96

2299 29

1068

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 824-ACM-TR 1-SERIA 1719-17 PLA

25537

2 1 6 11a.

31/12/2003

96

2093 37

1069

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 824-ACM-TR II-SERIA 1720-13 PL

25538

216 11 a

31/12/2003

96

1407 30

1070

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 103-INCALZIRE-SERIA 1665-42 PL

25539

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

96

8873 71

1071

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA VJP1 103-INCALZIRE-SERIA 1666-42 PL

25540

2 1 6 11a

31/12/2003

96

8873 71

1072

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 103-ACM-TR II-SERIA-1672-54 PL

25541

2 16 11a

31/12/2003

96

5477 52

1073

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 103-ACM-TR II-SERIA-1675-62 PL

25542

2 1 6 11a

31/12/2003

96

3751 79

1074

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 102-ACM-TR II-SERIA 1672-40 PL

25543

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

96

3484 60

1075

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 102-ACM-TR II-SERIA 1673-31 PL

25544

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

96

2299 29

1076

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 124-ACM-TR 1-SERIA 1676-50 PLA

25545

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

96

5476 51

1077

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 124-ACM-TR II-SERIA 1677-47 PL

25546

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

96

3050 66

1078

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 415-ACM-TR -SERIA 1727-30 PLA

25547

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

96

2877 88

1079

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 405-ACM-TR. -SERIA 1728-25 PL

25548

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

2017 03

1080

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 208-ACM-TR II-SERIA 1782-40 PL

25549

21611a

31/12/2003

96

2718 16

1081

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 202-ACM-TR -SERIA 1662-56 PL

25550

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

96

571357

1082

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 136-ACM TR 1-SERIA 1699-62 PLA

25551

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

96

6372 52

1083

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 136-ACM TR II-SERIA 1700 -73 P

25552

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

96

4316 32

1084

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 105-INCALZIRE-SERIA 1705-49 PL

25553

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

-

5409 21

1085

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 105-INCALZIRE-SERIA 1706-55 PL

25554

2.1 6 11 a

31/12/2003

3423 32

1086

SCHIMBĂTOR CALOURA-SIGMA X/PT 101-ACM-TR II-SERIA 1670-30 PL

25555

2 1 6 1.1 a

31/12/2003

96

2877 88

1087

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT 101-ACM-TR II-SERIA 1671-25 PL

25556

2.1 6 1.1 a

31/12/2003

96

2016 02

1088

SCHIMB CA/STR P-TA DEVEI-PT 509/PT 509 SERIA-1784 47 PLAC

25557

2 1 61.1 a

01/02/2004

108

2995 44

1089

SCHIMB CA/STR SPIRU HARET-PT 816/PT 816 SERIA-1774 10 PLA

25558

2 1 6 1.1 a

01/02/2004

108

1251 89

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1090

SCHIMB CA/STR SPIRU HARET-PT 816/PT 816 SERIA-1780 10PLA

25559

2 1 6 11a

01/02/2004

108

1251 89

1091

RACORD TERMIC PT STR DVODA

26009D

192 1

01/09/1988

300

98521 97

1092

DEP ZG SI CEN SANTAU (1)

26020

1 8 10

01/08/1993

240

438203 34

1093

DEP ZG SI CEN SANTAU (2)

26021

1 8 10

01/08/1993

240

303690 28

1094

DEP ZG SI CEN SANTAU (3)

26022

1 8 10

01/08/1993

240

303690 28

1095

DEP ZG SI CEN SANTAU (4)

26023

1 8 10

01/08/1993

240

303690 28

1096

DEP ZG SI CEN SANTAU (5)

26024

1 8 10

01/08/1993

240

303690 28

1097

DEP ZG SI CEN SANTAU (6)

26025

1 8 10

01/08/1993

240

303690 28

1098

DEP ZG SI CEN SANTAU (7)

26026

1 8 10

01/08/1993

240

181714 33

1099

MAGISTRALA TERMOF NR 4

26054D

192 1.

01/11/1988

300

3318925 10

1100

MAGISTRALA TERMOF NR 4

26055D

1 92 1

01/11/1988

300

12593481 87

1101

MAGISTRALA TERMOF SINMARTIN

26056D

192 1

01/11/1988

300

2782877 82

1102

MAGISTRALA TERMOF CET 2

26065D

192 1.

01/10/1993

300

98727 89

1103

SEPARATOR NĂMOL LA TERMOFICARE

26075D

1 8 12

01/12/1998

480

9824 97

1104

REZERVOR PENTRU APA DE 100 MC

26077D

1 8 11.

01/12/1998

600

1215741

1105

INSTALAȚII EVACUARE ZGURA

30001

1 9 1

01/01/1967

300

1644 88

1106

ESTACADA SI EVACUARE ZGURA

30004

1 9 1

01/01/1967

300

342 92

1107

CAMERA COMANDA ELECTRICA

30005

2.1.16.5.

01/01/1967

168

11668 76

1108

CAZAN NR 1

30007

2 1 16 1.

01/01/1967

336

1060236 55

1109

CAZAN NR 2

30008

2 1 16 1

01/01/1967

336

1062847 34

1110

TURBINA NR 1

30009

2 1 16 2 2

01/01/1967

240

274357 74

1111

TURBINA NR 2

30010

2.1.16.22

01/01/1967

240

274357.74

1112

STATIA 110KV SI 6KV

30011

2.1.165

01/02/1967

168

179720 26

1113

TRAFO NR 1 25MVA SDG 6KV

30012

2 1.1631.

01/01/1967

240

41327

1114

TRAFO NR 2 25MVA SDG 6KV

30013

2.1 163.1.

01/01/1967

240

41327

1115

INSTALAȚIE TERMOMECANICA

30014

2 1 16 1.

01/01/1967

336

55209 84

1116

INSTALAȚII TRATARE CHIMICA

30038

2 1 16.1.1.

01/01/1967

240

12789 15

. . . .

INSTALAȚII COMBUSTIBIL SOLID

30039

2.1.16 1.1.

01/01/1967

240

62550 80

1118

INSTALAȚII COMBUSTIBIL LICHID

30040

2 1.16 1.

01/01/1967

336

160 29

1119

CAZAN ABUR

30046

2 1.16.1.

01/12/1967

336

1322697 64

1120

TURBOGENERATOR DE 55MVA

30047

2 1.16.2.2.

01/12/1967

240

229500 38

1121

INSTALAȚIE GENERATOR NR 3

30048A

2 1.161.1.

01/12/1967

240

64 63

1122

TRAFO 80MVA GEN 3

30049

2.1.163.1.

01/12/1967

240

25332 05

1123

SERV PROPR GR II-6 SI 0 4 KV

30050

2 1.16 5

01/12/1967

168

42742 84

1124

TRAFO PRINCIPAL 16 MVA GR III

30054

2 1.1631.

01/12/1967

240

11649 75

1125

INSTALAȚIE DE ARDERE PE GAZ SI INST DE AUTOMATIZARE AF

30060A

2.1.16 5.

31/12/2003

168

1067541 32

1126

INSTALAȚII TRATARE CHIMICA

30068

2.1.161.1.

01/09/1968

240

12103 52

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1127

INSTALAȚII DE ARDERE PE GAZ SI INST DE AUTOMATIZ AFER

30070A

2 1 165

31/12/2003

168

1327594 16

1128

Instalații de ardere pe gaz si păcură si mst de autom afer

30080A

2 1 165

15/11/2004

168

2780170 64

1129

CAF NR 1

30085

2 1 16 1.

01/09/1969

336

21606 34

1130

INST ELECT STATIE 0,4 KV CAF

30086

1722

01/09/1969

240

59 25

1131

CELULA EXTERIOARA 110KV

30091

2.1.165.

01/04/1969

168

18709 36

1132

EXTINDEREA PANOURI EXISTENTE

30092

2 1.165.

01/04/1969

168

11398 22

1133

CAF NR 2

30093

2 1 16 1.

01/06/1970

336

1700 46

1134

INSTALAȚII ELECTRICE DE FORȚA

30094

2 1.16.5.

01/06/1970

168

3174 18

1135

CAF NR 3

30095

2 1 16 1

01/11/1970

336

1681.57

1136

LINIA 5 APA DEMINERALIZATA

30097

2.1.16 1.1.

01/10/1970

240

11178 53

1137

INSTALAȚII DE TERMOFICARE

30098

2.1.16 1

01/11/1970

336

5775 30

1138

CAZAN ABUR NR 4 3A 1

30108

2.1.16 1.

01/03/1971

336

1998765 76

1139

CAZAN ABUR NR4317A

30109

2.1 16 1

01/03/1971

336

1256282 46

1140

AUTOMATIZARE

30110

228

01/03/1971

120

2663 39

1141

ACT INSTALAȚII DEGAZARE

30111

228

01/03/1971

120

178 46

1142

INSTALAȚII DE REDUC RACIR

30112

2.1.16 1.1.

01/03/1971

240

608 43

1143

INST EVAC ZGURA C4

30113

2 1 16 11

01/03/1971

240

3325 82

1144

STATIA COMBUSTIBIL SOLID

30114

2 1 16 1.1.

01/03/1971

240

37550

1145

INSTALAȚIE DE HIDRAZINA GR 4

30118A

2 1 16 1 1

01/04/1972

240

24 27

1146

UTILAJ TERMOMECANIC

30119

2 1 16 1

01/04/1972

336

34744 19

1147

CELULA EXTERIOARA 110KV GR 4

30123

2.1.16.5

01/04/1972

168

8054 88

1148

TRAFO PUTERE 80 SI 16 MVA GR 4

30124

2.1.1631.

01/04/1972

240

4015 04

1149

EXT STATIE COMBUSTIBIL LICHID

30125

21.16.1.

01/04/1972

336

8674 64

1150

CELULA EXT 110KV SINTEZA

30128

2.1 16 5

01/03/1971

168

12811 61

1151

TURBOAGREGAT NR 4 50MW

30131

2.1.16.2.2.

01/03/1973

240

1359514 90

1152

INSTALAȚII ELECTRICE GEN 4

30132

2.1 165

01/03/1973

168

7627 06

1153

ACT TURBINA 3 C 111

30134

228

01/03/1973

120

415392

1154

STATIE REDUC RĂCIRE 1-2/10 ATA

30147A

2.1.16.1.1.

01/01/1967

240

60 00

1155

STATIE REDUC RĂCIRE 1/40 ATA

30149A

2 1.16.1.1.

01/01/1967

240

49 05

1156

CAMERA COMANDA ELECTRICA

30163

2 1.16.5

01/03/1973

168

5427 26

1157

•INST PT 708 REPUBLICII/PT708 B BELLA

30171

2.1.16 1.

01/06/1969

336

88 40

1158

INST PT 804 PTA 23 AUG /PT804 P-TA 1 DECEMBRIE

30172

2.1.16 1

01/01/1965

336

2354 94

1159

INST PT 805 PTA 1 DEC 27/PT805 P-TA 1 DEC.

30173

2.1.16.1.

01/01/1965

336

11879 34

1160

INST PT 818 CALEA 1 MAI 9/PT818 M AVERESCU

30174

2.1.16.1.

01/10/1966

336

12196 86

1161

INST PT 209 PTA BUCURESTI/PT209 P-TA BUCUREȘTI

30175

2.1.16.1.

01/06/1969

336

16670 20

1162

INST PT 105 CALUGARENI/PT105 CALUGARENI

30176

2.1.16.1.

01/08/1968

336

2143 87

1163

INST PT 106 IZA A/4/PT106 IZA

30177

2.1.16 1.

01/01/1968

336

18557 29

1164

•INST PT 130 PODULUI/PT130 PODULUI

30178

2.1.16.1.

01/07/1968

336

184 60

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1165

•INST PT 103 AL POSADA/PT103 AL POSADA

30179

2.1 16 1.

01/04/1968

336

516 09

1166

*INST PT 102 ALUMINEI 51/PT102 ALUMINEI

30180

2.1.16.1.

01/10/1968

336

104.53

1167

INST PT 101 ALUMINEI A/6/PT101 ALUMINEI

30181

2.1.16 1.

01/07/1968

336

2456 69

1166

CAZAN ABUR 400 TH GRV

30189

2.1.16 1

01/11/1976

336

7942930 00

1169

INST PT 606 SPL CRISANEI/PT606 SPL CRISANEI

30190A

2.1 16 1.

01/03/1970

336

17732 98

1170

STATIE DE REDUCERE-RACIRE

30190

2.1 16 1.1.

01/11/1976

240

7861307

1171

INST HIDR EVAC ZGURI GR 5V

30191

2 1 16 11.

01/11/1976

240

125654 87

1172

INST ELECTRICE ST 6KV BAGGER 1

30192

2 1.16.5.

01/11/1976

168

172249 20

1173

TRAFO 80 MV A GR 5

30193

2 1 163 1

01/11/1976

240

37657 63

1174

INST PT 404 MAGHERU 44/PT404 MAGHERU

30193A

2 1 16 1.

01/08/1970

336

4626 24

1175

•INST PT 705 PRIMARIA/PT705 P-TA UNIRII

30194A

2 1 16 1

01/10/1970

336

406 17

1176

TRAFO 16 MVA GR 5

30194

2 1.163.1

01/11/1976

240

21856 69

1177

TRAFO NR 3 25 MVA SERV PROP

30195

2.1.163.1.

01/11/1976

240

32260 95

1178

•INST PT 604 DECEBAL 5/PT604 DECEBAL

30195A

2.1 16 1.

01/12/1970

336

398 23

1179

INST DE DEG A APEI GR 5

30196

2 1 16 11.

01/11/1976

240

69839 20

1180

INST ALIM CU COMB SOL GR 5

30197

2 1 16 1 1.

01/11/1976

240

223 10

1181

TURBOAGREGAT DSL 50 GR 5

30198

2 1.1622

01/12/1976

240

2332586 93

1182

INSTALAȚIE DE TERMOF GR 5

30199

2.1.16 1

01/12/1976

336

22303 00

1183

CELULE 110KVGR5

30200

2.1.16 5

01/12/1976

168

5444 95

1184

CAZAN ABUR 400 TH GRV

30201

2 1 16 1.

01/11/1976

336

441000 00

1185

INST TEHN COND ENS IND

30208

2 1 16 1.1.

01/09/1977

240

6572207

1186

INST PRETRAT SI DEMINERALIZ

30211

2.1.161.1.

01/12/1977

240

161484 35

1187

SRR 3/10 ATA

30213A

2.1.16 1.

01/12/1967

336

74 39

1188

INST TERMOMEC TA 3

30214

2 1 16 1

01/12/1967

336

50776 03

1189

INST PT 607 C4 SPLAIUL CR/PT607 SPL CRISANEI

30214A

2.1.16 1

01/06/1971

336

3060 09

1190

INST PT 108 B DACIA-AM 6/PT108 B DACIA

30217A

2 1.16.1.

01/10/1971

336

27671 20

1191

TRANSPORTOR CU BANDA 1200

30217

2 1 16 1.1.

01/10/1978

240

563523 39

1192

INST PT 820 D CANTEMIR/PT820 D CANTEMIR

30218A

2.1.16 1

01/12/1971

336

27877 23

1193

INST EVAC ZGURA SANTAU

30218

2.1.16.1.1.

01/10/1978

240

51488 00

1194

•INST PT 303 POL ADULTI/PT3O3 REPUBLICII

30219A

2.1.16 1.

01/06/1972

336

1356 31

1195

TRANSPORTOR CU BANDA 1200

30219

2.1.16 11.

01/10/1978

240

49133 41

1196

CAF NR 4 100 GCAL CET ORADEA

30220

2 1 16 1.

01/11/1978

336

83563 00

1197

•INST PT 210 PC PETOFI 5/PT210 PC PETOFI

30220A

2.1.16.1.

01/06/1972

336

599 91

1198

INST EVAC ZGURA SANTAU

30221

2.1.16 1.1.

01/12/1978

240

5901807

1199

CELULE PREF DE INT 6KV

30223

2 1.16 5

01/01/1967

168

71314 86

1200

•INST PT 707 BAIA CRISUL/PT707 P-TA LIBERTĂȚII

30223A

2 1 16 1.

01/12/1972

336

163 59

1201

•INST PT 817 BAIA VELENTA/PT817 D GHEREA

30224A

2.1.161.

01/12/1973

336

96 51

1202

PANOURI DISTRIBUȚIE 0.4KV

30224

2 1.16.5.

01/01/1967

168

35402 84

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1203

INST PT 202 PTA CREANGA/PT202 P-TA CREANGA

30226

2 1 174a

01/02/1973

240

16634 48

1204

INST PT 416 M EMINESCU 11/PT416 M EMINESCU

30227

2.1 174 a

01/02/1973

240

2134 21

1205

INST PT 406 HOTEL DACIA/PT406 ALEEA ȘTRANDULUI

30229

2.1.174a.

01/04/1973

240

10811.77

1206

•INST PT 800 FCA CONFECTI/PT800 ALECSANDRI

30230

2 1 174a

01/04/1973

240

55801

1207

INST PT 701 HOTEL V NEGRU/PT701 PASAJ VULTURUL NEGRU

30231

2 1 174 a

01/04/1973

240

11727.12

1206

INST PT.110 ITALIANA/PT110 ITALIANA

30232

2.1.174 a

01/05/1973

240

5697 87

1209

INST PT 109 C1-4 SOVATA/PT109 SOVATA

30233

2 1.174a

01/05/1973

240

26593 28

1210

INST PT 803 CASA DE CULT /PT803 CASA DE CULTURA

30234

2 1 174 a

01/05/1973

240

787 55

1211

INST PT 111 BERNARD SHAW/PT111 B SHAW

30235

2 1 174 a

01/06/1973

240

11458 17

1212

INST PT 112 TRANSILVANIEI/PT112 TRANSILVANIEI

30236

2 1.174a

01/06/1973

240

4045 27

1213

INST PT 206 SPIT CFR/PT206 REPUBLICII

30238

2.1.17.4».

01/11/1973

240

37009 30

1214

STATIE PREINCALZIRE TUNEL

30239

2.1 16 1

01/02/1980

336

38833 00

1215

INST PT 601 LIC IND CONST/PT601 MENUMORUT

30240A

2 1 174a

01/01/1974

240

11998 05

1216

INSTALAȚII DE INSULARIZARE CET

30240

22 8

01/05/1980

120

10739 14

1217

INST PT 415 POSTA PORTILE/PT415 R CIOROGARIU

30241

2 1 174 a

01/03/1974

240

479 97

1218

INST PT 713 REPUBLICII/PT713 REPUBLICII

30242

2.1.17.4.»

01/03/1974

240

29380 04

1219

PT 405 DELAVRANCEA SC MIU/PT405 DELAVRANCEA

30243

2 1 174 a

01/06/1974

240

3238 31

1220

PT 718 CRAIOVEI/PT718 J CALVIN

30245A

2 1.174 a

01/07/1974

240

891 38

1221

INST EXCIT REZERVA GR 5

30245

2 1 16 1.1

01/08/1980

240

38775 36

1222

CAF NR5

30253

2.1.16 1.

01/02/1981

336

107280 00

1223

ELECTROCOMPRESOR REȘIȚA

30254A

2.1.16.4 1.

01/08/1981

144

84 99

1224

•PT 407 GEN MAGHERU 12/PT407 MAGHERU

30262

2.1.16.1.

01/11/1971

336

123 22

1225

INSTALAȚII NOI PT TRATARE APA

30263

2.1.16.1.

01/02/1982

336

95377 90

1226

PT841 SELEUSULUI/PT841 SELEUSULUI

30263A

2 1 161

01/11/1974

336

405 40

1227

PT 890 RAZBOIENI/PT890 RAZBOIENI

30264

2 1 16 1.

01/11/1974

336

10575 65

1228

PT 123 C19-C21 SOVATA/PT123 SOVATA

30265

2 1 174 a.

01/12/1974

240

4073 62

1229

PT 125 TUSNADULUI Q/1/PT125 TUSNADULUI

30266A

2 1 174a

01/11/1974

240

2671.71

1230

INST COMBUST LICHID CAF NR 4

30266

193

01/05/1982

180

115818 86

1231

INSTALAȚIE COMBUSTIBIL LICHID

30267

2.1.16.1.

01/05/1982

336

14590 30

1232

TRANSPORTOR CU BANDA 1200 NR 6

30268

2.1.16.1.1.

01/07/1983

240

225829 33

1233

PT 410 PC TRAIAN 10/PT410 PC TRAI AN

30268A

2 1.174 a

01/04/1964

240

251096

1234

STATIA CONCASARE CĂRBUNE

30269

2.1.16 1.1.

01/07/1983

240

411774 57

1235

ST EL 6KV SI 0.4KV S COMB III

30270

2 1.165

01/07/1983

168

55143 69

1236

INSTALAȚII TEHNOLOGICE PT DIST GAZE REȚEA EXTERIOARA

30271A

193

31/12/2003

180

37073527

1237

INSTALAȚII TEHNOLOGICE PT DISTRIB GAZELOR REȚEA INTERIOARA

3O272A

19 3.

31/12/2003

180

153409 46

1238

INSTALAȚII TEHNOLOGICE PT DISTRIB GAZELOR REȚEA EXTERIOARA

30273A

1 9.3.

31/12/2003

180

150232 94

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1239

PT 420 LIC 4/PT420 R CIOROGARIU

30273

2 1 174 a

01/07/1975

240

5297 37

1240

instalații tehnologice pt distr gaze rețea exterioara

30274A

1 9 3

15/11/2004

180

15584 17

1241

FILTRU IONIC SI ANEXE

30275

2.1.16 1.1.

01/09/1983

240

1512.17

1242

Instalatn tehnologice pt distr gaze rețea interioara

30276A

1 9 3

15/11/2004

180

418852 47

1243

Instalat» tehnologice pt distr gaze ret exterioara

30277A

193

15/11/2004

180

70775 40

1244

PT 208 TRANSBIHOR-/EGALITATII-BERZEI

30279

2 1 174a

01/06/1970

240

1080 37

1245

•PT 316 LIC 1/PT316 GHE DOJA

30283A

2.1 174 a

01/01/1975

240

481.17

1246

ELECTROCOMPRESOR IECS15

30292

2 1.164 1.

01/11/1985

144

100 02

1247

BOILER DE VIRF NR 5

30294

2 1.16 1.

01/05/1986

336

590547 22

1248

ST ELECTR 20/6/0,4 SANTAU 1

30296

2 1 16 5

01/06/1986

168

103651 23

1249

INST RECIRC APA DEP ZGURA

30297

2 1 16 1.1.

01/06/1986

240

376746 00

1250

BOILER DE VIRF NR 6 DE 550 MP

30300

2.1.16.1.

01/09/1986

336

592688 80

1251

PT 218 OVIDIU/PT218 OVIDIU

30301

2 1 174 a

01/12/1975

240

9924 48

1252

PT 840 NUFARULUI/PT840 AL FORAJULUI

30302

2.1.17.4 a

01/12/1975

240

15516 39

1253

CAZAN ABUR NR6 350T/H

30303

2.1.16 1

01/06/1987

336

23556769 19

1254

PT 844 NUFARULUI/PT844 ALEEA APELOR CALDE

30303A

2.1 174a

01/12/1975

240

38849 82

1255

PT 722 LIC MOGHIOROS/PT722 REPUBLICII

30305

2.1.17.4 a

01/10/1974

240

21593 54

1256

STATIE DE REDUCERE-RACIRE

30306

2.1.16.1.1.

01/06/1987

240

827147 00

1257

INSTALAȚIE HIDRAULICA C6

30307

2.1.16 1.1

01/06/1987

240

1006662 00

1258

SERVICII PROPRII C6

30308

2 1 165

01/06/1987

168

214403 99

1259

INSTALAȚIE DE DEGAZARE APA

30309

2.1.16 1.1

01/06/1987

240

2141900

1260

PT 506 BRINCOVEANU INFRAT/PT506 BRANCOVEANU

30309A

2.1 174 a

01/10/1974

240

7025 66

1261

BANDA 14A SI 14B

30311

2.1 16 1.1.

01/06/1987

240

494405 00

1262

PANOURI CAMERA DE COMANDA

30312

2 1 165

01/06/1987

168

473160 90

1263

INST EVAC HIDRA ZGURA

30313

2 1 16 1.1.

01/10/1987

240

200323 00

1264

TRAFO 16MVA REZERVA

30314

2 1.16.3.1.

01/10/1987

240

134368 00

1265

PT 308 FELEACULUI/PT308 FELEACULUI

30317

2 1 174 a

01/11/1976

240

24905 12

1266

PT 819 GRIVITEI 28/PT819 GRIVITEI

30334

2.1.16 1

01/12/1974

336

1881 54

1267

PT 516 L SALAJAN/PT516 M ANTONESCU

30336

2 1 16 1.

01/12/1976

336

921172 00

1268

PT 121 G GALILEI/PT121 G GALILEI

30337

2.1.16.1.

01/12/1976

336

1144978 00

1269

PT 913 H IBSEN/PT913 H IBSEN

30338

2 1 16 1.

01/12/1976

336

41295 00

1270

PT 422 BICAZULUI/PT422 BICAZULUI

30344

2.1.17.4.8.

01/12/1974

240

19406 33

1271

PT 850 SALCA/PT850 AL SALCA

30345

2.1.16 1

01/11/1977

336

69807 00

1272

PT 710 VRANCEI/PT.710 VRANCEI

30355

2.1.17.4.8

01/11/1975

240

1492 39

1273

TRAFO FORȚA OBT 21.110/6KV

30361D

2 1.16.3.1.

01/11/1987

240

291158 00

1274

ELECTROCOMPRESOR 2EC10

30368

2 1 164 1.

01/01/1988

144

349 29

1275

CONTOR

EN TERM INCALZ+ACM 32+20/STR L PASTEUR 26

30372A

224 2

01/10/2006

84

2005 94

1276

PT 216 ST CFR/PT216 E TEODOROIU

30382

2 1 174 a

01/12/1974

240

5329 80

Nr. crt.

Denumire

Nr. de înv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1277

TRAFO 25MVA SERV PROP

30388

2 1.163.1.

01/04/1989

240

20296 00

1278

PT 113 B PASCAL-ROGERIUS/PT113 M SADOVEANU

30389A

2.1.16 1.

01/12/1978

336

2146952 00

1279

GRUP DIESEL INST ELECTRIC

30389

2.1 16.1.1.

01/04/1990

240

789370 13

1280

PT 510 IOSIA NORD/PT510 CAZABAN

30390

2.1.16 1

01/12/1978

336

2363034 00

1281

PT 511 IOSIA NORD/PT511 ONEȘTILOR

30391

2.1 16 1

01/12/1978

336

1526009 00

1282

PT 839 NUFARULUI/PT 839 P CURCANUL

30395

2 1 16 1

01/12/1977

336

1829144 00

1283

PT 845 NUFARULUI/PT 845 COREEA

30396

2.1.16 1.

01/12/1977

336

122706 00

1284

PT 849 NOJORIDULUI/PT 849 NOJORIDULUI

30397A

2 1 16 1.

01/10/1977

336

546043 00

1285

CAZAN ABUR 400 TH GRV

30397

2 1 16 1.

01/11/1976

336

4740747 00

1286

PT 826 GR URECHE/PT 826 GR URECHE

30398

2.1.16.1.

01/12/1977

336

272143 00

1287

CAZAN ABUR NR 4 3A 1

30398A

2.1.16.1.

01/03/1971

336

1133269 71

1288

CAZAN ABUR

30399

2 1 16 1.

01/12/1967

336

868550 45

1289

CAZAN ABUR

30400

2 1.16 1.

01/12/1967

336

868550 45

1290

PT 411 PC LENIN/PT 411 PC TRAIAN

30401

2 1 16 1.

01/03/1978

336

39912 00

1291

TRANSPORTOR CU BANDA B10 SI 11

30402

2 1 16 1.1.

01/11/1993

240

148958 72

1292

PT 834 ELECTROMONTAJ/PT 834 ELECTROMONTAJ

30402A

2 1 174 a

01/01/1977

240

2019 56

1293

INST SP CLORULUI SI COMP

30406

2.1 6 2 2

01/11/1994

96

7231202

1294

CONTOR EN TERM INCALZ*ACM 25*20/STR PC TRAIAN 23 AP 2

30411A

224 2

01/10/2006

84

1980 57

1295

CONTOR

EN TERM INCALZ+ACM 25*20/STR LEAGĂNULUI 3

30412A

2242

01/10/2006

84

1980 57

1296

STATIE POMPE DRENAJ

30417

2.1.17.1.1.2.

01/05/1995

72

6580 13

1297

STATIE POMPE APA RECIRCULATA

30418

2.1.17.1.1.2.

01/05/1995

72

6580 13

1298

CONTOR

EN TERM INCALZ+ACM 25+20/STR REPUBLICII 54

30422A

2 2 4 2

01/10/2006

84

1980 57

1299

CONTOR EN TERM INCALZ*ACM 25+20/STR N BOLCAS

14

30423A

224 2

01/10/2006

84

1980 57

1300

CONTOR EN TERM INCALZ+ACM 25*20/STR VLADEASA 27

30424A

2 242

01/10/2006

84

1980 57

1301

CONTOR

EN TERM INCALZ+ACM 25*20/STR M POMPILIU 10

30429A

224 2.

01/10/2006

84

1980 57

1302

CONTOR

EN TERM INCALZ+ACM 25+20/STR M POMPILIU 12

30430A

224 2.

01/10/2006

84

1980 57

1303

CONTOR EN TERM INCALZ+ACM 25<-20/STR RAZBOIENI

34

30431A

2 24 2

01/10/2006

84

1980 57

1304

CONTOR

EN TERM INCALZ+ACM 25+20/STR BORSECULUI 7/A

30432A

2 2 42.

01/10/2006

84

1980 57

1305

CONTOR EN TERM INCALZ*ACM 25*20/STR BISTRIȚEI 21

30433A

2 242.

01/10/2006

84

1980 57

1306

•RECIPIENT HIDR 2MC I MEC/STR JEAN CALVIN NR 5

30436

2.1.17.4 a.

01/06/1981

240

66 14

1307

PT 883 BUMBACULUI/PT 883 BUMBACULUI

30438

2.1.16 1.

01/10/1981

336

68504 00

1308

PT 117 FLAMARION/PT 117 FLAMARION

30439

2.1.161.

01/09/1981

336

99180 00

1309

PT 116 COSMINULUI/PT 116 COSMINULUI

30440

2.1.16.1.

01/12/1981

336

102577 12

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1310

PT 127 DEMOSTENE B/29/PT 127 DEMOSTENE

30441

2.1.16 1

01/12/1981

336

57581 73

1311

PT 314 MAG CRISUL/PT 314 REPUBLICII

30443

2.1.16 1

01/02/1982

336

478649 38

1312

CONTOR

EN TERM INCALZ+ACM 25*20/STR RIMANOCZI K 15

30443A

2 24 2

01/10/2006

84

1980 57

1313

CONTOR

EN TERM INCALZ*ACM 25*20/STR FAGURELUI 8

30444A

2 24 2

01/10/2006

84

1980 57

1314

CONTOR ENERG TERM INCALZIRE-DN 32/STR N GANE 1-GRAD 37

30448A

22 4 2

01/11/2006

96

1165 00

1315

CONTOR ENERG TERM ÎNCĂLZIRE-

DN 25/STR TARCAULUI 6

30449A

2 24 2

01/11/2006

96

1161 00

1316

CONTOR ENERG TERM INCALZIRE-DN 25/STR TARCAULUI 7 AP 2

30451A

2 24 2

01/11/2006

96

1161.00

1317

•PT 208 BERZEI 5/PT 208 BERZEI

30453

2 1.16.1.

01/03/1980

336

25687 00

1318

CONTOR ENERG TERM INCALZIRE-DN 25/STR R CIOROGARIU 21

30453A

224 2

01/11/2006

96

1161.00

1319

CONTOR ENERG TERM INCALZIRE-DN 25/STR PĂCII 32

30454A

224 2

01/11/2006

96

1161 00

1320

PT 104 Z VEST OF POSTAL/PT 104 IZA

30462

2.1.16.1.

01/02/1979

336

4767800

1321

CONTOR EN TERMICA DN 25 \ STR BARSEI 6

30465A

22 4 2

01/12/2006

96

1161 00

1322

PT 878 COREEA/PT 878 NUFĂRUL

30466

2.1.16.1.

01/12/1983

336

219278 46

1323

CONTOR EN TERMICA DN 25 \ STR SPITALULUI 77

30467A

22 4 2

01/12/2006

96

1161.00

1324

PT 910 C ARADULUI/PT 910 M ANTONESCU

30468

2.1.16 1

01/12/1983

336

1401374 38

1325

CONTOR EN TERMICA DN 32 \ STR DECEBAL 42

30468A

224 2

01/12/2006

96

1165 00

1326

PT 911 C ARADULUI/PT 911 M ANTONESCU

30469

2.1.16.1.

01/12/1983

336

1437960 13

1327

PT 810 D CANTEMIR/PT 810 CANTEMIR-CICERO

30470

2.1.16.1.

01/12/1983

336

186838 26

1328

PT 126 ESPERANTO-TARNAVEUPT 126 ESPERANTO

30471

21.16 1

01/12/1983

336

442496 56

1329

PT 115 LOCOMOTIVEI/PT 115 LOCOMOTIVEI

30472

2.1.161.

01/12/1983

336

1585422 16

1330

CONTOR EN TERMICA DN 25 \ STR R CIOROGARIU 79

30472A

224 2

01/12/2006

96

1161 00

1331

PT 118 BARSEI/PT 118 BARSEI

30473

2.1.16 1

01/12/1983

336

313162 68

1332

CONTOR EN TERMICA DN 25 \ STR SAVINESTILOR 4 AP 3

30473A

224 2.

01/12/2006

96

1161 00

1333

CONTOR EN TERMICA DN 25 \ STR PĂCII 19

30474A

224 2

01/12/2006

96

1161 00

1334

CONTOR EN TERMICA DN 25 \ STR ROZMARINULUI 23

3O475A

2 24 2.

01/12/2006

96

1161 00

1335

CONTOR EN TERMICA DN 25 \ STR SPORTULUI 8

30476A

2 24 2.

01/12/2006

96

1161 00

1336

CONTOR EN TERMICA DN 25 \ STR SPORTULUI 6

30477A

2 24 2.

01/12/2006

96

1161 00

1337

CONTOR EN TERMICA DN 25 \ STR ROZMARINULUI 2

30478A

2 24 2.

01/12/2006

96

1161.00

1338

CONTOR EN TERMICA DN 25 \ STR LANULUI 2

30479A

2 24 2.

01/12/2006

96

1161 00

1339

CONTOR EN TERMICA DN 25*ACM DN 20VSTR IULIU

MANIU 45 AP 2

3O487A

2 24 2.

01/12/2006

96

1944 84

1340

CONTOR EN TERMICA DN 25\STR C ARADULUI-

BIS ORTODOXA

30488A

2 24 2.

01/12/2006

96

1514 00

1341

CONTOR EN TERMICA DN 25*ACM DN 20 \STR PRIMĂRIEI 20 AP 3

30489A

2 2 4 2.

01/12/2006

96

1944 84

1342

CONTOR EN TERMICA DN 25*ACM DN 20\STR N JIGA

30490A

2 24 2.

01/12/2006

96

1944 84

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1342

55

1343

PT 871 NUFĂRUL 2/PT 871 L FERENCZ

30493

2.1.16.1.

01/12/1983

336

1551583 70

1344

PT 875 NUFĂRUL 2/PT 872 ZORILE ROȘII

30494

2.1.16 1.

01/12/1983

336

1489942 80

1345

PT 136 SOVATA Pb12/PT 136 SOVATA

30495

2 1 16 1.

01/12/1983

336

284382 86

1346

CONTOR EN TERMICA DN 40*ACM DN 20 \STR G MOSOIU-21 BISERICA

30496A

2 24 2

01/12/2006

96

2236 74

1347

CONTOR EN TERMICA DN 40+ACM DN 20VSTR MSAL AVERESCU 9 BL 5/A

30497A

224 2

01/12/2006

96

2236 74

1348

CONTOR EN TERMICA DN 40*ACM DN 20

\STR MOSCOVEI 4

30498A

2 24 2

01/12/2006

96

2236 74

1349

CONTOR EN TERMICA DN 32*ACM DN 20\STR OAȘULUI 19

30499A

2 24 2

01/12/2006

96

1969 76

1350

SCURTCIRCUITOARE MSP CA 3x70

30500D

22 3 1

01/03/2000

•1

1379 00

1351

SCURTCIRCUITOARE MSP CA 3x70

30501D

223 1

01/03/2000

72

1379 00

1352

PT 407 GEN MAGHERU/PT 407 G MAGHERU

30502

2 1 16 1.

01/12/1984

336

172785 37

1353

SCURTCIRCUITOARE MSP CA 3x70

30502D

223 1

01/03/2000

72

137900

1354

PT 887 C POLITIC-ADM /PT 887P-TA INDEPENDENTEI

30503

2.1.16 1.

01/12/1984

336

1429957 31

1355

SCURTCIRCUITOARE MSP CA 3x70

30503D

2231

01/03/2000

72

1379 00

1356

PT611 NEGRUZZI/PT 611 NEGRUZZI

30504

2.1.16.1.

01/12/1983

336

1865456 55

1357

SCURTCIRCUITOARE MSP CA 3x70

30504D

22 31

01/03/2000

72

1379 00

1358

PT 119 SPARTACUS Pb11/PT 119 SPARTACUS

30505

2 1 16 1

01/12/1984

336

2405801 07

1359

SCURTCIRCUITOARE MSP CA 3x70

30505D

22 3 1.

01/03/2000

72

1379 00

1360

SCURTCIRCUITOARE MSP CA 3x70

30506D

22 31.

01/03/2000

72

1379 00

1361

SCURTCIRCUITOARE MSP CA 3x70

30507D

22.3.1.

01/03/2000

72

1379 00

1362

SCURTCIRCUITOARE MSP CA 3x70

30508D

22 3 1.

01/03/2000

72

1379 00

1363

SCURTCIRCUITOARE MSP CA 3x70

30509D

2231.

01/03/2000

72

1379 00

1364

CONTOR EN TERMICA DN 32*ACM DN 20 \STR T LAURIAN 11

30510A

2242

01/12/2006

96

1969 76

1365

CONTOR EN TERMICA DN.32+ACM DN 20 \STR POSTĂVARULUI 17

30511A

2 24 2.

01/12/2006

96

1969 76

1366

CONTOR EN TERMICA DN 32+ACM DN 20 \STR T LAURIAN 28

30512A

2242.

01/12/2006

96

1969 76

1367

CONTOR EN TERMICA DN 32+ACM DN 20\STR OAȘULUI

9

30513A

224 2.

01/12/2006

96

1969 76

1368

CONTOR EN TERMICA DN 32*ACM DN 20VSTR OASULU 13/A

30514A

2 24 2

01/12/2006

1969 76

1369

CONTOR EN TERMICA DN 32+ACM DN 20XSTR OASULU 17/A

30515A

2 24 2

01/12/2006

96

1969 76

1370

CONTOR EN TERMICA DN 32+ACM DN 20 \STR GRĂDINARILOR 13

30516A

22 4 2.

01/12/2006

96

1969 76

1371

CONTOR EN TERMICA DN 32+ACM DN 20 \STR VIORELELOR 1

30517A

2242

01/12/2006

96

1969 76

1372

INDUCTOR TRANZISTORIZAT

30518D

22 32.

01/12/2000

120

5583 82

1373

INDUCTOR TRANZISTORIZAT

30519D

22 32.

01/12/2000

120

5583 82

Nr.

cri.

Denumire

Nr. dc inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1374

CONTOR EN TERMICA DN 32*ACM DN 20 \STR LIBERTĂȚII 50

30520A

2 24 2

01/12/2006

96

1969 76

1375

CONTOR EN TERMICA DN 32*ACM DN 20 \STR DUMBRAVEI 1/A

3052IA

2 24 2

01/12/2006

96

1969 76

1376

CONTOR EN TERMICA DN 32*ACM DN 20 \STR IASOMIEI 43

30522A

2 24 2

01/12/2006

96

1969 76

1377

SISTEM DE ANALIZA HIDROGEN IN OXIGEN MODEL HITECH K155OFX

30530A

2252

15/12/2004

120

68033 05

1378

SISTEM DE ANALIZA OXIGEN IN HIDROGEN MODEL SERVOMEX

30531A

2 2 52

15/12/2004

120

76354 06

1379

CIOCAN DEMOLATOR ELECTRIC HM 1810 \STR J CALVIN 5

30532A

2 1.17.7.

15/08/2006

96

1512.39

1380

CIOCAN DEMOLATOR ELECTRIC HM 1810 \STR J CALVIN 5

30532B

2.1.17.7.

15/08/2006

96

3024 76

1381

CIOCAN DEMOLATOR ELECTRIC HM 1810 \STR J CALVIN 5

305338

2.1.17.7.

15/08/2006

96

3024 76

1382

CIOCAN DEMOLATOR ELECTRIC HM 1810 \STR J CALVIN 5

30533A

2.1.17.7.

15/08/2006

96

1512 39

1383

CIOCAN DEMOLATOR ELECTRIC HM 1810 \STR J CALVIN 5

30534A

2 1.17 7

15/08/2006

96

1512 38

1384

CIOCAN DEMOLATOR ELECTRIC HM 1810 \STR J CALVIN 5

30534B

2 1.17.7.

15/08/2006

96

3024 78

1385

POMPA HONDA APE CURATE SE 50XVSTR J.CALVIN 5

30535A

2 1.17.7.

15/08/2006

96

131822

1386

POMPA HONDA APE SEMIMURDARE SEH-50TĂSTR J CALVIN 5

30536A

2.1.17.7.

15/08/2006

96

191966

1387

SIST RESP CU ADUCTIUNE AER PROASPĂTĂ STR J CALVIN 5

30537A

2.1 25 1

15/08/2006

120

1458 50

1388

SISTEM DE RESPIRAȚIE CU INDUCȚIE AER PROASPĂT

30538A

2.1 25 1

15/09/2006

120

1457 66

1389

GENERATOR TRIFAZIC \STR JEAN CALVIN 5

30540A

2 1 16 1.1.

15/07/2006

240

4792 39

1390

GENERATOR MONOFAZIC \STR JEAN CALVIN 5

30541A

2.1.16 1.1

15/07/2006

240

1991 84

1391

GENERATOR MONOFAZIC \STR JEAN CALVIN 5

30542A

2.1.16.1.1.

15/07/2006

240

1991 84

1392

PT 872 NUFĂRULUI 2/PT 872 NUFARU

30543

2.1 16 1

01/12/1985

336

317676 89

1393

GENERATOR MONOFAZIC \STR JEAN CALVIN 5

30543A

2.1.16 11

15/07/2006

240

1991 84

1394

PT 612 STRP DECEBAL 2/PT 612 DECEBAL

30550

2 1 16 1

01/06/1986

336

1889454 97

1395

PT 509 PTA DEVEI/PT 509 P-TA DEVEI

30551

2.1.16 1.

01/08/1986

336

782727 39

1396

•PT 413 REPUBLICII 25/PT 413 REPUBLICII 13

30552

2.1.16 1

01/08/1986

336

2193 82

1397

PT 801 PTA 1 DECEMBRIE/PT 801 P-TA 1 DECEMBRIE

30553

2 1 16 1

01/09/1986

336

1007877 14

1398

PT 610 METALICA/PT 610 SOVATA

30554

2.1.161.

01/10/1986

336

1948042.20

1399

PT 114 MILCOVULUI/PT 114 MILCOVULUI

30562

2.1.16.1.

01/05/1988

336

320511 57

1400

•TRANSF DE PUTERE- COMSA/PT 308 E TEODOROIU

30564

2.1.163.1.

01/06/1984

240

9375 00

1401

•TRANSF DE PUTERE- COMSA/PT 308 E. TEODOROIU

30565

2 1.16.3.1.

01/06/1984

240

937500

1402

•CELULA PREFABRICATA-COMS/PT 308 E TEODOROIU

30566

2 1.16 5

01/06/1984

168

44 91

1403

•CELULA PREFABRICATA-COMS/PT 308 E TEODOROIU

30567

2.1.165.

01/06/1984

168

44.91

1404

•CELULA PREFABRICATA-COMS/PT 308 E TEODOROIU

30568

2.1.16.5

01/06/1984

168

44 91

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1405

•CELULA PREFABRICATA-COMS/PT 308 E TEODOROIU

30569

2 1.16.5.

01/06/1984

168

44 91

1406

•MOTOR ELECTRIC (4251OJ/J CALVIN 5

30617

2.1.16.2.1.

01/09/1988

180

7.18

1407

•MOTOR ELECTRIC (42511 pJ CALVIN 5

30618

2.1.16.2.1.

01/09/1988

180

7 18

1408

INST PT834 SELEUS-GRADINA/PT 834 ELECTROMONTAJ

30621

2 1.16.2.1.

01/09/1988

180

2607 01

1409

INST PT 521 ROSIORILOR/PT 521 ROȘIORILOR

30622

2 1 162 1

01/10/1988

180

9696 46

1410

INST PT833 SELEUS-RAZBOIE/PT 833 SELEUSULUI

30623

2.1.16 1

01/11/1988

336

251137 06

1411

INST PT836 DRAGOS-VODA/PT 836 DRAGOS VODĂ

30624

2 1 16 1

01/10/1988

336

430051 86

1412

INST PT 120 T SPERANTIA/PT 120 T SPERANTIA

30625

2 1.16.1.

01/11/1988

336

572924 34

1413

INST PT 868 NUFĂRULUI II//PT 868 C NOTTARA

30658

2 1 16 1

01/01/1989

336

1220658 51

1414

INST PT 831 D CÂNTE MIR/PT 831 D CANTEMIR

30659

2 1 16 1

01/03/1989

336

895562 43

1415

•AP CT CURENT 55OL4X4/PT 502

30780

2.1 6 1.1 a.

01/12/1990

144

201.45

1416

INST PT 890 RAZBOIENIII//PT 890 RAZBOIENI

30788

2 1 16 1.

01/12/1990

336

277575 39

1417

INST PT 316-DOJA-SPITALUL/PT 316 G DOJA

30789

2 1.16.1.

01/11/1990

336

154122 84

1418

INST PT 887 CENTRU-CIVIC/PT 887 P-TA INDEPENDENTEI

30793

2 1 16 1

01/02/1991

336

799529 60

1419

INST PT M ANTONESCU/STR MAREȘAL ANTAONESCU

30813

2.1.16 1.

01/06/1992

336

27188 69

1420

•ELECTROMOTOR AT-B3/J CALVIN 5

30995

2.1.16.2.1.

01/11/1993

180

1237 00

1421

•ELECTROMOTOR AT-B3/J CALVIN 5

30997

2 1 16.2.1.

01/11/1993

180

1826 00

1422

•ELECTROMOTOR AT-B3/J CALVIN 5

30998

2 1.16.2.1.

01/11/1993

180

2726 00

1423

•ELECTROMOTOR AT-B3/J CALVIN 5

30999

2 1.162.1.

01/11/1993

180

2726 00

1424

•ELECTROMOTOR AT-B3/J CALVIN 5

31000

2 1.162.1.

01/11/1993

180

2726 00

1425

•RECIPIENT HIDROFOR-600 L/J CALVIN 5

31015

2 1 17 4 a

01/10/1994

240

5203 29

1426

•RECIPIENT HIDROFOR-600 L/J CALVIN 5

31016

2 1 174a

01/10/1994

240

5203 29

1427

•RECIPIENT HIDROFOR-800 L/J CALVIN 5

31017

2 1.17 4 a

01/10/1994

240

6166 60

1428

•RECIPIENT HIDROFOR-800 L/J CALVIN 5

31018

2 1.174 a

01/10/1994

240

6166 60

1429

•RECIPIENT HIDROFOR-1000/J CALVIN 5

31019

2.1.17.4 a

01/10/1994

240

6707 02

1430

INSTALAȚII PT 824-RECIPIENT HIDROFOR 1000 L/SEVASTOPOL

31020

2 1.17 4 a

01/10/1994

240

6707 02

1431

INSTALAȚII PT 824-RECIPIENT HIDROFOR 1000 L/SEVASTOPOL

31021

2 1 17 4 a

01/10/1994

240

6707 02

1432

•RECIPIENT HIDROFOR-1000/J CALVIN 5 V

31022

2 1 174 a

01/10/1994

240

6707 02

1433

•RECIPIENT HIDROFOR-1000/J CALVIN 5

31023

2 1 174 a

01/10/1994

240

6707 02

1434

•RECIPIENT HIDROFOR-1000/J CALVIN 5

31024

2 1 174a

01/10/1994

240

6707 02

1435

•RECIPIENT HIDROFOR-1000/J CALVIN 5

31025

2 1 174 a

01/10/1994

240

6707 02

1436

•RECIPIENT HIDROFOR-2000/J CALVIN 5

31026

2.1.17.4 a

01/10/1994

240

8638 67

1437

•RECIPIENT HIDROFOR-2000/J CALVIN 5

31027

2 1.174a

01/10/1994

240

8638 67

1438

•RECIPIENT HIDROFOR-2000/J CALVIN 5

31028

2 1 174 a.

01/10/1994

240

8638 67

1439

•RECIPIENT HIDROFOR-2000/J CALVIN 5

31029

2 1.174 a.

01/10/1994

240

8598 48

1440

•RECIPIENT HIDROFOR-2000/J CALVIN 5

31030

2 1 174a

01/10/1994

240

8598 48

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1441

•RECIPIENT HIDROFOR-2000/J CALVIN 5

31031

2.1.174 a

01/10/1994

240

8598 48

1442

•RECIPIENT HIDROFOR-2000/J CALVIN 5

31032

2 1 174 a

01/10/1994

240

8598 48

1443

•SCHIMB DE CĂLDURĂ CU PLA/J CALVIN 5

31033

2 16 1.1 a

01/10/1994

144

11900 00

1444

•SCHIMB DE CĂLDURĂ CU PLA/J CALVIN J CALVIN 5

31034

2 16 l.l.a

01/10/1994

144

11900 00

1445

•SCHIMB DE CĂLDURĂ CU PLA/PT 612

31035

2.1 6 11a.

01/10/1994

144

15902 00

1446

•SCHIMB DE CĂLDURĂ CU PLA/J CALVIN 5

31036

2.1 6 l.l.a

01/10/1994

144

15902 00

1447

•SCHIMB CALD PLACI VX-1/J CALVIN 5

31041

21611a

01/11/1994

144

20943 00

1448

VAS EXPANSIUNE -800 L /M EMINESCU(420)

31044

2 1 174a

01/10/1994

240

1075 00

1449

REȚELE TERMICE-COREEA-863/STR COREEA

31046

2.1 16.1.1.

01/12/1994

240

228192 36

1450

RACORD PRIMAR AERIAN-863/STR COREEA

31047

2 1 16 1 1

01/12/1994

240

106155 14

1451

•REZERVOR 2000 L-PT 863/STR COREEA

31048

2.1 174 a

01/12/1994

240

541.00

1452

•SEPARAT NĂMOL DN200-863/STR COREEA

31052

2.1 24 4

01/12/1994

288

1365 11

1453

•SEPARAT NĂMOL DN 125-863/STR COREEA

31053

2 1 24 4

01/12/1994

288

752 00

1454

‘ELECTROPOMPA C-80.-863/STR COREEA

31057

2.1.17.1.1.1.

01/12/1994

96

21 10

1455

'ELECTROPOMPA C-80,-863/STR COREEA

31058

2 1.17.1.1.1.

01/12/1994

96

21.10

1456

•ELECTROPOMPA ECR-330-863/STR CORREA

31059

2.1.17.1.1.1.

01/12/1994

96

4590

1457

•ELECTROPOMPA ECR-330-863/STR COREEA

31060

2 1.17 1.1.1.

01/12/1994

96

45 90

1458

•SCHIMB CALD PLACI-PT 863/STR CORREA

31062

2.1 6 1.1 a

01/12/1994

144

2771 00

1459

•SCHIMB CALD PLACI-PT 863/STR CORREA

31064

2 1 6 1.1 a

01/12/1994

144

6216 00

1460

•ELECTROPOMPA SADU-PT 863/STR CORREA

31065

2.1 17.1.1.1.

01/12/1994

96

26 01

1461

•ELECTROPOMPA SADU-PT 863/STR COREEA

31066

2.1.17 111.

01/12/1994

-

2601

1462

•SCHIMB CALD PLACI VX-1/J CALVIN 5

31072

2.1 6 1.1 a

01/12/1994

144

865900

1463

•SCHIMB CALD PLACI VX-1/J CALVIN 5

31077

2.1 6 1.1 a

01/12/1994

144

11034 00

1464

•ELECTROPOMPA GRUNDFOS/J CALVIN 5

31079

2.1.17.1.1.1.

01/12/1994

'■

11096

1465

•ELECTROPOMPA GRUNDFOS/J CALVIN 5

31080

2.1.17.1.1.1.

01/12/1994

96

133 33

1466

•ELECTROPOMPA GRUNDFOS/J CALVIN 5

31082

2.1.17.1.1.1.

01/12/1994

-

133 33

1467

•SCHIMB CALD PLACI VX-1/J CALVIN 5

31109

2 1 6 1.1 a

01/01/1995

144

5079 00

1468

•SCHIMB CALD PLACI VX-1/J. CALVIN 5

31114

2 16 1.1 a

01/01/1995

144

4496 00

1469

•SCHIMB CALD PLACI VX-1/J CALVIN 5

31116

2 16 11 a

01/01/1995

144

5617 00

1470

•SCHIMB CĂLDURĂ PLACI VX-/J. CALVIN 5

31118

21611a

01/01/1995

144

7040 00

1471

•SCHIMB CĂLDURĂ PLACI VX-/J. CALVIN 5

31122

2.1.61.1 a

01/01/1995

144

5576 00

1472

•SCHIMB CĂLDURĂ PLACI VX-/J CALVIN 5

31124

2.1 6 1.1 a

01/02/1995

144

2967 00

1473

•SCHIMB CĂLDURĂ PLACI VX-/J CALVIN 5

31126

2.1 6 1.1 a

01/02/1995

144

7058 00

1474

•SCHIMB CALD PLACI VX-1/PT 613

31143

2.1 6 1.1 a

01/03/1995

144

6695 00

1475

•SCHIMB CALD PLACI VX-1/PT 613

31144

2.1 6 1.1 a

01/03/1995

144

6695 00

1476

•SCHIMB DE CĂLDURĂ PLACI/J CALVIN 5

31181

2 1 6 1.1 a

01/04/1995

144

6694 00

1477

•SCHIMB DE CĂLDURĂ PLACI/PT 127

31182

2.1 6.1.1 a

01/04/1995

144

5048 00

1478

•SCHIMB DR CĂLDURĂ PLACI/J CALVIN 5

31188

2.1 6 1.1 a

01/06/1995

144

344 3 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1479

•SCHIMB CALD PLACI VX-1/PT 911

31191

2 1 6 1.1 a.

01/06/1995

144

3944 00

1480

•SCHIMB CALD PLACI VX-1/J CALVIN 5

31192

21611a

01/06/1995

144

3944 00

1481

•SCHIMB DE CALD PLACI VX-/J CALVIN 5

31205

2 1 6 1.1 a

01/06/1995

144

5998 00

1482

•SCHIMB DE CALD PLACI VX-/J CALVIN 5

31208

2 16 1.1.a

01/06/1995

••'.4

3040 00

1483

•SCHIMB DE CALD PLACI VX-/J CALVIN 5

31209

2 1 6 11a.

01/06/1995

144

3040 00

1484

•SCHIMB DE CALD PLACI VX-/J CALVIN 5

31210

2 1 6 1.1.a

01/06/1995

144

4936 00

1485

•SCHIMB DE CALD PLACI VX-/PT 911

31217

2.1 6 1.1.a

01/06/1995

144

4936 00

1486

•SCHIMB DE CALD PLACI VX-/J CALVIN 5

31218

2.1 6 1.1 a

01/06/1995

144

4936 00

1487

•SCHIMB DE CALD PLACI VX-/J CALVIN 5

31226

21611a

01/08/1995

144

8490 00

1488

•SCHIMB DE CALD PLACI VX-/J CALVIN 5

31228

21611a

01/08/1995

'44

6177 00

1489

•SCHIMBĂTOR DE CALDURA/J CALVIN 5

31239

2 16 11a.

01/10/1995

144

5120 00

1490

SCHIMBĂTOR DE CALDURA/J CALVIN 5

31240

21611a

01/10/1995

144

34508 00

1491

SCHIMBĂTOR DE CALDURA/J CALVIN 5

31241

2 1 611 a.

01/10/1995

144

34508 00

1492

•SCHIMB CĂLDURĂ PLACI VX-/PT 123

31242

2 1 6 1.1 a.

01/02/1995

144

7058 00

1493

SCHIMBĂTOR DE CALDURA/J CALVIN 5

31244

2 1 6 11a

01/11/1995

144

51206 00

1494

SCHIMBĂTOR DE CALDURA/J. CALVIN 5

31245

2.1 6 1.1 a

01/11/1995

144

34106 00

1495

SCHIMBĂTOR DE CALDURA-PT/PT 718 J CALVIN

31246

2 1 6 11a.

01/11/1995

144

20363 00

1496

•ELECTROPOMPA SDF-50-40/J CALVIN 5

31249

2 1 17 1 1.1

01/09/1995

96

12 36

1497

•ELECTROMOTOR/J CALVIN 5

31375

2.1.16.2.1.

01/10/1996

180

1338 99

1498

‘ELECTROMOTOR/J CALVIN 5

31376

2.1.162.1.

01/10/1996

180

1338 99

1499

•ELECTROMOTOR/J CALVIN 5

31377

2.1.16.2.1.

01/10/1996

180

1338 99

1500

•ELECTROMOTOR/J CALVIN 5

31378

2.1.16.2.1.

01/10/1996

180

1338 99

1501

•ELECTROMOTOR/J CALVIN 5

31379

2.1.16.2.1.

01/10/1996

180

1338 99

1502

•ELECTROMOTOR/J CALVIN 5

31380

2.1.16.2.1.

01/10/1996

180

1338 99

1503

•ELECTROMOTOR/J CALVIN 5

31381

2.1 162.1.

01/10/1996

180

1338 99

1504

•ELECTROMOTOR/J CALVIN 5

31382

2.1.162.1.

01/10/1996

180

1338 99

1505

•ELECTROMOTOR/J CALVIN 5

31383

2.1.162.1.

01/10/1996

180

1338 99

1506

•ELECTROMOTOR/J CALVIN 5

31384

2 1 162 1.

01/10/1996

180

1338 99

1507

•ELECTROMOTOR 11KW/J CALVIN 5

31385

2.1.16.2.1.

01/10/1996

180

1732 76

1508

•ELECTROMOTOR 11KW/J CALVIN 5

31386

2.1.16.2.1.

01/10/1996

180

1732 76

1509

•ELECTROPOMPA CERNA/J CALVIN 5

31387

2.1.17.1.1.1.

01/10/1996

96

11200

1510

•SCP VICARB-V13 -PT 128/PT 128 ZIMBRULUI

31393

2.1 6 1.1 a

01/01/1997

144

3881 00

1511

•SCP VICARB-V13 -PT 128/PT 128 ZIMBRULUI

31394

2.1 6 11 a

01/01/1997

144

4688 00

1512

SCP VICARB-V28 -PT 102/PT 102

31395

2.1 6 1.1 a

01/01/1997

144

18598 00

1513

•SCP VICARB V13 -PT 121/PT 121-GALILEO GALILEI

31396

2 16 1.1 a

01/01/1997

144

5479 00

1514

•SCP VICARB-V13/PT 100-ALUMINEI

31397

2 16 1.1 a

01/01/1997

144

611200

1515

SCP VICARB-V28-PT 126/PT 126 ESPERANTA

31398

2.1 6 1.1 a

01/01/1997

144

1521300

1516

SCP VICARB-V28-PT 126/PT 126 ESPERANTA

31399

2.1.61.1 a

01/01/1997

144

1521300

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1517

SCP VICARB-V28-PT 126/PT 126 ESPERANTA

31400

2 1 6 1.1.a.

01/01/1997

144

1521300

1518

SCP VICARB-V28-PT 126/PT 126 ESPERANTA

31401

2 1 611a

01/01/1997

144

15213 00

1519

SCP VICARB-V28-PT 123/PT 123 SOVATA

31402

2 1 6 1.1 a.

01/01/1997

144

1521300

1520

SCP VICARB V28-PT 104/PT 104

31404

2 16 1.1 a

01/01/1997

144

1521300

1521

SCP VICARB-V28-PT 123/PT 123 SOVATA

31405

2 1 6 1.1 a

01/01/1997

144

1521300

1522

SCP VICARB-V28-PT 913/PT 913

31406

2 1 6 1.1 a

01/01/1997

144

17917 00

1523

SCP VICARB-V28-PT 913/PT 913

31407

2.1 6 1.1 a

01/01/1997

144

17917 00

1524

SCP VICARB-V28-PT 913/PT 913

31408

2 1 61.1 a

01/01/1997

144

1791700

1525

SCP VICARB-V28-PT 913/PT 913

31409

2 1 61.1 a

01/01/1997

144

17917 00

1526

•SCP VICARB-V13-PT 100/PT 100 ALUMINEI

31410

21611a

01/01/1997

144

5479 00

1527

•SCP VICARB-V13-PT 100/PT 100 ALUMINEI

31411

2.1 6 1.1 a

01/01/1997

144

611200

1528

SCP VICARB-V60 -PT 100/PT 100 ALUMINEI

31412

21611a

01/01/1997

144

36325 00

1529

•SCP VICARB-V13 35PLACI-/PT 109

31413

21611a

01/01/1997

144

5479 00

1530

•SCP VICARB-V13 43PLACI-P/PT 109

31414

21611a

01/01/1997

144

611200

1531

SCP VICARB-V60 101PLACI-P/PT 101-

31415

2 1 6 11 a

01/01/1997

144

36325 00

1532

SCP VICARB-V28 .61PLACI-P/PT 123

31416

2 1 611a

01/01/1997

144

60851 00

1533

SCP VICARB V28 -PT-316/PT 316 GH DOJA

31417

2 1 611a

01/01/1997

144

12364 00

1534

•SCP-VICARB V13- PT 316/PT 316 GH DOJA

31418

2 16 1.1 a

01/01/1997

144

3881 00

1535

•SCP-VICARB-V13-PT 316/PT316GH DOJA

31419

2 16 1.1 a

01/01/1997

144

4688 00

1536

SCP VICARB-V28 -PT 126/PT 126

31420

2.1 6 11 a

01/01/1997

144

18598 00

1537

•SCP VICARB-V13-PT 208/PT 208 BERZEI

31421

2 1 6 1.1 a

01/01/1997

144

4197 00

1538

•SCP VICARB-V13-PT 208/PT 208 BERZEI

31422

2.1 611 a

01/01/1997

144

5163 00

1539

SCP VICARB V28-PT 126/PT 126

31424

2.1 6 11 a

01/01/1997

144

18598 00

1540

SCP VICARB-V60-PT 101/PT 101 ALUMINEI

31425

2.1 6 11a

01/01/1997

144

36325 00

1541

SCP VICARB-V28-PT 118/PT 118 T LALESCU

31426

21611a

01/01/1997

144

1521300

1542

SCP VICARB-V28-PT 118/PT 118 T LALESCU

31427

2.1 6 11 a

01/01/1997

144

1521300

1543

SCP VICARB-V28-PT 126/PT 126

31428

21611a

01/01/1997

144

1521300

1544

SCP VICARB-V28-PT 123/PT 123

31429

2.1 6 11 a

01/01/1997

144

15213 00

1545

•SCP VICARB-V13-PT 109/PT 109 SOVATA

31430

2 1 6.1.1 a

01/01/1997

144

611200

1546

•SCP VICARB-V13-PT 509/PT 509 SOVATA

31431

2 16 1.1 a

01/01/1997

144

5479 00

1547

•SCP VICARB-V13-PT 521/PT 521 ROȘIORILOR

31432

2 16 11 a

01/01/1997

144

6112 00

1548

‘SCP VICARB-V13-PT 521/PT 521 ROȘIORILOR

31433

21611a

01/01/1997

144

5479 00

1549

•ELECTROPOMPA AN-150-125/CRAIOVEI NR 5

31434

2 1.17.1.1.1.

01/01/1997

96

194 00

1550

DISPOZITIV PTH PT DEDURIZ/STR JEAN CALVIN NR 5

31435

21612a

01/01/1997

120

19194 00

1551

•SCP VICARB-V13-PT 121/PT 121 G GALILEI

31436

2 16 11 a

01/02/1997

144

611200

1552

•SCP VICARB V13-PT 100/PT 100 ALUMINEI

31437

2.1 6.1.1 a

01/02/1997

144

611200

1553

•SCP VICARB-V13-PT 522/PT 522 XENOPOL

31438

2.1 61.1 a

01/02/1997

144

5479 00

1554

•SCP VICARB-V13-PT 522/PT 522 XENOPOL

31439

2 16 11 a

01/02/1997

144

5479 00

Nr.

cri.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1555

SCP VICARB-V28 -PT 104/PT 104

31441

2.1 6.1.1 a

01/03/1997

144

12364 00

1556

•SCP VICARB-V8 -PT 710/PT 710 VRANCEI

31442

2.1 6 1.1 a

01/03/1997

144

3877 00

1557

•SCP VICARB-V8 -PT 710/PT 710 VRANCEI

31443

2 1 6 1.1 a.

01/03/1997

144

3149 00

1558

SCP VICARB-V60 -PT 890/PT 890 RAZBOIENI

31444

2.1 6 1.1 a.

01/03/1997

144

36325 00

1559

SCP VICARB-V28 -PT 123/PT 123

31445

2.1 6 11.a.

01/03/1997

144

18598 00

1560

•SCP VICARB -PT 401/PT 401 G ENESCU

31457

2 16 1.1 a

01/04/1997

144

2672 00

1561

SCP VICARB-V28 -PT 104/PT 104 IZA

31458

2 1 6 1.1 a

01/04/1997

144

9805 00

1562

SCP VICARB-V28 -PT 106/PT 106

31459

2 16 11 a

01/04/1997

144

9805 00

1563

SCP VICARB-V28 -PT 106/PT 106 IZA

31460

21611a

01/04/1997

144

10895 00

1564

SCP VICARB-V28 -PT 106/PT 106 IZA

31461

2.1 6 1.1 a

01/04/1997

144

10895 00

1565

•SCP VICARB-V13 -PT 218/PT 218 OVIDIU

31473

2 16 11 a.

01/05/1997

144

7048 00

1566

•SCP V1CARB-V13 -PT 218/PT 218 OVIDIU

31474

2 1 6 1.1 a.

01/05/1997

144

5954 00

1567

•SCP VICARB-V13 -PT 415/PT 415 R CIOROGARIU

31475

2 1 6 1.1 a.

01/05/1997

144

4688 00

1568

•SCP VICARB-V13 -PT 810/PT 810 CICERO

31476

2 1 6 11 a.

01/05/1997

144

4688 00

1569

•SCP VICARB-V13 -PT 509/PT 509 P-TA DEVEI

31477

2 1 6 11 a.

01/05/1997

144

4688 00

1570

•SCP VICARB-V13 -PT 411/PT 411 P TRAIAN

31478

2.1 6.1.1.a

01/05/1997

144

4688 00

1571

•SCP VICARB-V13 -PT 415/PT 415 R CIOROGARIU

31479

2 16 11 a

01/05/1997

144

3881 00

1572

•SCP VICARB-V13 -PT 810/PT 810 CICERO

31480

2.1 6 1.1 a

01/05/1997

144

3881 00

1573

•SCP VICARB-V13 -PT 509/PT 509 P-TA DEVEI

31481

21611a

01/05/1997

144

3881 00

1574

•SCP VICARB-V13 -PT 509/PT 509

31482

2 1 6 1.1 a

01/05/1997

144

3881 00

1575

MOTOPOMPA HONDA/STR J CALVIN 5

31493

2.1.17.1.1.2.

01/08/1997

72

1188 78

1576

MOTOPOMPA HONDA/STR J CALVIN 5

31494

2.1.17.1.1.2.

01/08/1997

72

1336 67

1577

VAS EXPANSIUNE -3150 L /ALUMINEI-PT 100

31616

2 1 174a

01/10/1964

240

54 31

1578

‘ELECTROPOMPA -/PT 100 ALUMINEI

31617

2.1.17.1.1.1.

01/10/1964

96

65 70

1579

•ELECTROPOMPA -/PT 100 ALUMINEI

31618

2 1.17.1.1.1.

01/10/1964

30 66

1580

•ELECTROPOMPA -/PT 100 ALUMINEI

31619

2.1.17.1.1.1.

01/10/1964

96

52 34

1581

•ELECTROPOMPA -/PT 100 ALUMINEI

31620

2.1.17.1.1.1.

01/10/1964

96

3285

1582

•REZERVOR TAMPON -/PT 825 DOROBANȚILOR

31621

2 1 174a

01/10/1978

240

1320

1583

•VAS EXPANSIUNE -/PT 825 DOROBANȚILOR

31622

2 1 174a

01/10/1978

240

12 84

1584

•VAS EXPANSIUNE -/PT 825 DOROBANȚILOR

31623

2 1 174 a

01/10/1978

240

12 84

1585

•ELECTROPOMPA -/PT 825 DOROBANȚILOR

31630

2.1.17.1.1.1.

01/10/1978

96

14 52

1586

•ELECTROPOMPA -/PT 825 DOROBANȚILOR

31631

2.1.17.1.1.1.

01/10/1978

96

14 52

1587

•ELECTROPOMPA -/PT 825 DOROBANȚILOR

31632

2.1.17.1.1.1.

01/10/1978

96

627

1588

•ELECTROPOMPA -/PT 825 DOROBANȚILOR

31633

2.1.17.1.1.1.

01/10/1978

96

6 05

1589

•ELECTROPOMPA -/PT 825 DOROBANȚILOR

31634

2.1.17.1.1.1.

01/10/1978

96

6 05

1590

•ELECTROPOMPA -/PT 825 DOROBANȚILOR

31635

2.1 17.1.1.1.

01/10/1978

96

374

1591

•REZ TAMPON -/PT 826 VAPORULUI

31636

2.1.17.4 a.

01/10/1984

240

337 00

1592

•VAS EXPANSIUNE -/PT 826 VAPORULUI

31637

2 1 174 a

01/10/1984

240

3540 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1593

•ELECTROPOMPA

-/PT 826 VAPORULUI

31640

2 1.17.1.1.1.

01/10/1984

96

2201

1594

'ELECTROPOMPA

-/PT 826 VAPORULUI

31641

2.1.17 1.1.1.

01/10/1984

96

2201

1595

•ELECTROPOMPA

-/PT 826 VAPORULUI

31642

2.1.17 111.

01/10/1984

96

5 87

1596

•ELECTROPOMPA

-/PT 826 VAPORULUI

31643

2 1.17.1.1.1.

01/10/1984

96

587

1597

•REZ HIDROFOR -/PT 826 VAPORULUI

31644

2 1.174 a

01/10/1984

240

3540 00

1598

•VAS EXPANSIUNE-PT 902 -/PT 902 M BASARAB

31648

2 1 174 a

01/10/1974

240

43 18

1599

•REZERVOR TAMPON-PT 902 -/PT 902 M BASARAB

31649

2 1 174a

01/10/1974

240

4 40

1600

•ELECTROPOMPA-PT 902 -/PT 902 M BASARAB

31652

2 1.17.1.1.1.

01/10/1974

96

825

1601

•ELECTROPOMPA -PT 902 -/PT 902 M BASARAB

31653

2.1.17.1.1.1.

01/10/1974

96

825

1602

•ELECTROPOMPA -PT 902 -/PT 902 M BASARAB

31655

2 1.17.1.1.1.

01/10/1974

96

605

1603

•ELECTROPOMPA

-/PT 902 M BASARAB

31656

2 1.17.1.1.1.

01/10/1974

96

6 05

1604

VAS EXPANSIUNE -3150 L /PT 124 PASCAL

31659

2 1 174 a

01/10/1974

240

36 39

1605

•ELECTROP CERNA

-/PT 124 PASCAL

31664

2 1.17.1.1.1.

01/10/1974

96

16 50

1606

•ELECTROP CERNA

-/PT 124 PASCAL

31665

2 1.17.1.1.1.

01/10/1974

96

16 50

1607

•ELECTROPOMPA

-/PT 124 PASCAL

31666

2 1.17.1.1.1.

01/10/1974

96

3.74

1608

•VAS EXPANSIUNE

-/PT 128 ZIMBRULUI

31679

2 1 174 a

01/10/1989

240

3657 00

1609

•VAS EXPANSIUNE

-/PT 128 ZIMBRULUI

31680

2.1.174 a

01/10/1989

240

3657 00

1610

•ELECTROPOMPA

-/PT 128 ZIMBRULUI

31685

2 1 17 1.1.1.

01/10/1989

96

2201

1611

•ELECTROPOMPA

-/PT 128 ZIMBRULUI

31686

2.1.17.1.1.1.

01/10/1989

96

2201

1612

VAS TAMPON /PT 409 PC TRAIAN

31688

2 1 174 a

01/10/1964

240

8 40

1613

ELECTROPOMPA /PT 409 PC TRAIAN

31689

2.1.17.1.1.1.

01/10/1964

96

40 70

1614

ELECTROPOMPA /PT 409 PC TRAIAN

31690

2 1 17 1.1.1.

01/10/1964

96

40 70

1615

VAS EXPANSIUNE -/PT 409 PC TRAIAN

31692

2 1 174a

01/10/1964

240

23 36

1616

•REZERVOR TAMPON-2500L -/PT 409 P TRAIAN

31693

2 1 174 a

01/10/1966

240

8 81

1617

•VAS EXPANSIUNE-2000L -/PT 409 P TRAIAN

31694

2 1 174 a

01/10/1966

240

33 39

1618

•ELECTROPOMPA

-/PT 409 P TRAIAN

31699

2.1.17.1.1.1.

01/10/1966

96

38 74

1619

•ELECTROPOMPA

-/PT 409 P TRAIAN

31700

2.1.17.1.1.1.

01/10/1966

96

1682

1620

•ELECTROPOMPA

-/PT 409 P TRAIAN

31701

2 1.17.1.1.1.

01/10/1966

96

11.74

1621

•ELECTROPOMPA

-/PT 409 P TRAIAN

31702

2.1.17.1.1.1.

01/10/1966

96

1028

1622

•ELECTROPOMPA

-/PT 409 P TRAIAN

31703

2.1.17.1.1.1.

01/10/1966

96

770

1623

•ELECTROPOMPA

-/PT 409 P TRAIAN

31704

2.1.171.1.1.

01/10/1966

96

29 35

1624

•REZ TAMPON -/PT 409 P TRAIAN

31705

2 1.174 a

01/10/1989

240

590 00

1625

•VAS EXPANSIUNE-5000L -/PT 522 XENOPOL

31706

2 1 174a

01/10/1989

240

4954 00

1626

•VAS EXPANSIUNE-5000L -/PT 522 XENOPOL

31707

2 1 174 a

01/10/1989

240

4954 00

1627

•ELECTROPOMPA

-/PT 522 XENOPOL

31712

2.1.17.1.1.1.

01/10/1989

96

16 50

1628

•ELECTROPOMPA

-/PT 522 XENOPOL

31713

2.1.17.1.1.1.

01/10/1989

96

1650

1629

•ELECTROPOMPA

-/PT 522 XENOPOL

31714

2.1 17.1.1.1.

01/10/1989

96

1650

1630

•ELECTROPOMPA

-/PT 522 XENOPOL

31715

2 1.17.1.1.1.

01/10/1989

96

6 05

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1631

‘ELECTROPOMPA -/PT 522 XENOPOL

31716

2.1.17.1.1.1.

01/10/1989

96

605

1632

•VAS EXPANSIUNE ~/PT 721 TEATRULUI

31727

2.1.174.a

01/10/1974

240

11.00

1633

•ELECTROPOMPA -/PT 721 TEATRULUI

31731

2.1 17 1.1.1.

01/10/1974

96

44 40

1634

•ELECTROPOMPA ~/PT 721 TEATRULUI

31732

2 117 111

01/10/1974

96

17 98

1635

•ELECTROPOMPA ~/PT 721 TEATRULUI

31733

2 1.17.1.1.1.

01/10/1974

96

17.16

1636

VAS EXPANSIUNE -3150 L /ALUMINEI-PT 100

31734

2 1 174 a

01/10/1964

240

54 31

1637

•ELECTROPOMPA   -/PT 100 ALUMINEI

31735

2 1.17 1 1.1.

01/10/1964

96

30 66

1638

SCP-PT883/PT 883 BUMBACULUI

31739

2 16 11 a

01/11/1997

144

42553 00

1639

SCP-PT883/PT 883 BUMBACULUI

31740

2 1 6 11 a

01/11/1997

144

4255300

1640

SCP-PT883/PT 883 BUMBACULUI

31741

2.1 6 11a

01/11/1997

144

42553 00

1641

SCP-PT883/PT 883 BUMBACULUI

31742

2 1 6 11a

01/11/1997

144

42553 00

1642

SCP-PT111/PT 111 B SHAW

31743

2.1 6 1.1 a

01/11/1997

144

27769 00

1643

SCP-PT111/PT 111 B SHAW

31744

2.1 6 1.1 a

01/11/1997

144

27769 00

1644

SCP-PT111/PT 111 B SHAW

31745

2 16 1.1 a

01/11/1997

144

27769 00

1645

SCP-PT111/PT 111 B SHAW

31746

21611a

01/11/1997

144

27769 00

1646

SCP-PT844/PT 844 AL APELOR CALDE

31747

2.1 6 1.1 a

01/11/1997

144

29194 00

1647

SCP-PT844/PT 844 AL APELOR CALDE

31748

2.1 6 1.1 a

01/11/1997

144

19369 00

1648

SCP-PT404/PT 404 G MAGHERU

31749

2 16 1.1 a

01/11/1997

144

20270 00

1649

SCP-PT404/PT 404 G MAGHERU

31750

2 16 1.1 a

01/11/1997

144

13291 00

1650

SCP-PT130/PT 130 PODULUI

31751

2 1611 a

01/11/1997

144

46379 00

1651

SCP-PT130/PT 130 PODULUI

31752

2.1 6 1.1 a

01/11/1997

144

46379 00

1652

SCP-PT130/PT 130 PODULUI

31753

2 1 6 1.1 a

01/11/1997

144

17322 00

1653

SCP-PT 130/PT 130 PODULUI

31754

2 1 6 1.1 a

01/11/1997

144

26646 00

1654

SCP-PT840/PT 840 AL FORAJULUI

31755

2 16 1.1 a

01/11/1997

144

37663 00

1655

SCP-PT840/PT 840 AL FORAJULUI

31756

2.1 611 a

01/11/1997

144

37663 00

1656

SCP-PT840/PT 840 AL FORAJULUI

31757

2 16 11 a

01/11/1997

144

37663 00

1657

SCP-PT840/PT 840 AL FORAJULUI

31758

2 1 61.1 a

01/11/1997

144

37663 00

1658

SCP-PT 136/PT 136 SLATINEI

31759

2 1611 a

01/11/1997

144

26732 00

1659

SCP-PT 136/PT 136 SLATINEI

31760

21611a

01/11/1997

144

26732 00

1660

SCP-PT 136/PT 136 SLATINEI

31761

2 16 1.1 a

01/11/1997

144

26732 00

1661

SCP-PT 136/PT 136 SLATINEI

31762

21611a

01/11/1997

144

26732 00

1662

SCP-PT 136/PT 136 SLATINEI

31763

2 16 1.1.a

01/11/1997

144

26732 00

1663

SCP-PT 136/PT 136

31769

21611a

01/11/1997

144

9805 00

1664

SCP-PT 113/PT 113 SADOVEANU

31770

2 1611 a

01/11/1997

144

10895 00

1665

•SCP-PT840/PT 840 AL FORAJULUI

31771

2.1.61.1 a

01/11/1997

144

5954 00

1666

•SCP-PT840/PT 840 AL FORAJULUI

31772

21611a

01/11/1997

144

7048 00

1667

•SCP-PT821/PT 821 KOGALNICEANU

31773

2 1 6 1.1 a

01/11/1997

144

2672 00

1668

•SCP-PT821/PT 821 KOGALNICEANU

31774

2 1 6 1.1 a

01/11/1997

144

2672 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1669

•SCP-PT125/PT 125 TUSNADULUI

31775

2.1 6 11 a

01/11/1997

144

5479 00

1670

•SCP-PT125/PT 125 TUSNADULUI

31776

2.1 6 1.1 a

01/11/1997

144

6112 00

1671

‘SCP-PT806/PT 806 CICERO

31777

2 1 6.1.1 a

01/11/1997

144

3881 00

1672

•SCP-PT523/PT 523 P ISPIRESCU

31778

2 16 1.1 a

01/11/1997

144

3881 00

1673

•SCP-PT409/PT 409 P TRAIAN

31779

2.1 6 1.1 a.

01/11/1997

144

3881 00

1674

•SCP-PT806/PT 806 CICERO

31780

2 1 6 1.1.a

01/11/1997

144

4688 00

1675

‘SCP-PT523/PT 523 P ISPIRESCU

31781

2 1 6 1.1 a

01/11/1997

144

4688 00

1676

•SCP-PT409/PT 409 P TRAIAN

31782

2 1 6 1.1.a

01/11/1997

144

4688 00

1677

•SCP-PT816/PT 816 P-TA 1 DECEMBRIE

31783

2.1.61.1.a

01/11/1997

144

3877 00

1678

•SCP-PT816/PT 816 P-TA 1 DECEMBRIE

31784

2 16 1.1.a

01/11/1997

144

314900

1679

•SCP-PT850/PT 850 OTL

31785

2.1.6.1.1a.

01/11/1997

144

4197 00

1680

•SCP-PT850/PT 850 OTL

31786

2.1 6 1.1 a

01/11/1997

144

5163 00

1681

SCP-PT 801/PT 801 P-TA 1 DECEMBRIE

31821

2.1 6 1.1 a

01/02/1998

144

519827

1682

SCP-PT 801/PT 801 P-TA 1 DECEMBRIE

31822

2.1 6 11 a

01/02/1998

144

728561

1683

SCP-PT 862/PT 862 G URECHE

31823

2 1 6 11 a

01/02/1998

144

5427 29

1684

SCP-PT 862/PT 862 G URECHE

31824

2 1 6 1.1 a

01/02/1998

144

8581 41

1685

SCP-PT 862/PT 862 G URECHE

31825

2.1 6 1.1 a

01/02/1998

144

10424 66

1686

SCP-PT 862/PT 862 G URECHE

31826

2.1 611 a

01/02/1998

144

10424 66

1687

SCP-PT 116/PT 116 COSMINULUI

31827

21611a

01/02/1998

144

7674 35

1688

SCP-PT 116/PT 116 COSMINULUI

31828

2 1.6 1.1 a

01/02/1998

144

12933 89

1689

SCP-PT 116/PT 116 COSMINULUI

31829

2.1 6 1.1 a

01/02/1998

144

12303 07

1690

SCP-PT 116/PT 116 COSMINULUI

31830

2.1.61.1 a

01/02/1998

144

12303 07

1691

SCP-PT 116/PT 116 COSMINULUI

31831

2.1 6 11 a

01/02/1998

144

12303 07

1692

SCP-PT 116/PT 116 COSMINULUI

31832

2.1 6 11 a

01/02/1998

144

12303 07

1693

SCP-PT 604/PT 604 DECEBAL

31833

2 1 6 11 a

01/02/1998

144

11521 57

1694

SCP-PT 604/PT 604 DECEBAL

31834

2 1 6 1.1 a

01/02/1998

144

7674 35

1695

SCP-PT606/PT 606 SPL CRISANEI

31835

2 1 61.1 a

01/02/1998

144

5634 21

1696

SCP-PT606/PT 606 SPL CRISANEI

31836

2.1 6 1.1 a

01/02/1998

144

9034 44

1697

SCP-PT507/PT 507 ONEȘTILOR

31837

21611a

01/02/1998

144

9797 85

1698

SCP-PT507/PT 507 ONEȘTILOR

31838

2.1 6 1.1 a

01/02/1998

144

9797 85

1699

SCP-PT106/PT 106 IZA

31839

2 16 11 a

01/02/1998

144

11676 26

1700

SCP-PT106/PT 106 IZA

31840

2.1 611 a

01/02/1998

144

11676 26

1701

SCP-PT106/PT 106 IZA

31841

2.1 611 a

01/02/1998

144

11676 26

1702

SCP-PT106/PT 106 IZA

31842

2.1.6.1.1.a.

01/02/1998

144

11676 26

1703

SCP-PT106/PT 106 IZA

31843

2 1 6.1.1 a

01/02/1998

144

11676 26

1704

SCP-PT106/PT 106 IZA

31844

21611a

01/02/1998

144

11676 26

1705

SCH CĂLDURĂ PLACI-PT 804/PT 804 P-TA 1 DECEMBRIE

31875

2.1 6 11 a

01/03/1998

144

5427 29

1706

SCH CĂLDURĂ PLACI-PT 804/PT 804 P-TA 1

31876

21611a

01/03/1998

144

8354 39

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1706

DECEMBRIE

1707

SCH CĂLDURĂ PLACI-PT 104/PT 104 IZA

31877

2 16 1.1 a

01/03/1998

144

14181 47

1708

SCH CĂLDURĂ PLACI-PT 104/PT 104 IZA

31878

2 1.6 1.1 a

01/03/1998

144

14181 47

1709

SCH CĂLDURĂ PLACI-PT 104/PT 104 IZA

31879

2.1 6 11a

01/03/1998

144

14181 47

1710

SCH CĂLDURĂ PLACI-PT 104/PT 104 IZA

31880

2.1 6 1.1 a

01/03/1998

144

14181 47

1711

MOTOPOMPA HONDA WT-30X/STR J CALVIN 5

31932

2 1 17.1 1.2.

01/03/1998

72

661000

1712

MOTOPOMPA HONDA WT-30X/STR J CALVIN 5

31933

2 1.17.1.1 2.

01/03/1998

72

661000

1713

MOTOPOMPA HONDA WT-30X/STR J CALVIN 5

31934

2.1.17.1.1 2.

01/03/1998

72

6610 00

1714

SCHIMB CALDURA-PT 913/PT 913 H IBSEN

32091

21611a

01/07/1998

144

17735 38

1715

SCHIMB CALDURA-PT 913/PT 913 H IBSEN

32092

2 16 1.1 a

01/07/1998

144

10610 49

1716

ELECTROCOMPRESOR ELEKTRA/J CALVIN 5

32649

2 1.16.4.2.

01/11/1998

96

3882 00

1717

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 606/PT 606 SPL CRISANEI

32650

2 1 6 1.1 a

01/11/1998

144

16062 90

1718

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 606/PT 606 SPL CRISANEI

32651

2.1 611 a

01/11/1998

144

16062 90

1719

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 113/PT 113 SADOVEANU

32656

2 16 1.1 a

01/11/1998

144

17550 56

1720

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 113/PT 113 SADOVEANU

32657

2.1 6 11a

01/11/1998

144

17550 56

1721

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 113/PT 113 SADOVEANU

32658

2.1 6 1.1 a

01/11/1998

144

17550 56

1722

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 113/PT 113 SADOVEANU

32659

2 1 6 1.1 a

01/11/1998

144

17550 56

1723

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 109/PT 109 SOVATA

32660

2.1 6 1.1 a

01/11/1998

144

18875 49

1724

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 109/PT 109 SOVATA

32661

2.1.6.1.1.a

01/11/1998

144

1887549

1725

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 209/PT 209 P-TA BUCUREȘTI

32662

21611a

01/11/1998

144

18875 49

1726

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 209/PT 209 P-TA BUCUREȘTI

32663

2.1 6 1.1 a

01/11/1998

144

18875 49

1727

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 801/PT 801 P-TA 1 DECEMBRIE

32664

2 16 11a

01/11/1998

144

16062 90

1728

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 801/PT 801 P-TA 1 DECEMBRIE

32665

2 1.6 1.1 a

01/11/1998

144

16062 90

1729

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 820/PT 820 CANTEMIR

32666

2 16 1.1 a

01/11/1998

144

18875 49

1730

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 820/PT 820 CANTEMIR

32667

2.1 6 11 a

01/11/1998

144

18875 49

1731

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 820/PT 820 CANTEMIR

32668

2 16 11 a

01/11/1998

144

18875 49

1732

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 820/PT 820 CANTEMIR

32669

2.1 6 1.1 a

01/11/1998

144

18875 49

1733

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 119/PT 119 LINIȘTII

32670

2 1 6.1.1 a

01/11/1998

144

9526 64

1734

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 119/PT 119 LINIȘTII

32671

2.1 6 1.1 a

01/11/1998

144

14899 69

1735

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 510/PT 510 CAZABAN

32672

2 16 11 a

01/11/1998

144

1887549

1736

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 510/PT 510 CAZABAN

32673

2.1.61.1 a

01/11/1998

144

1887549

1737

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 844/PT 844 AL APELOR CALDE

32674

2.16.1.1.8

01/11/1998

144

17550 56

1738

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 844/PT 844 AL APELOR CALDE

32675

216 1.1.8.

01/11/1998

144

17550 56

1739

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 844/PT 844 AL APELOR CALDE

32676

2 1 6 1.1 a

01/11/1998

144

17550 56

1740

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 844/PT 844 AL APELOR CALDE

32677

2.1 6.1.1 a

01/11/1998

144

17550 56

1741

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 868/PT 868C NOTTARA

32678

2 16 1.1 a

01/11/1998

144

16062 90

1742

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 868/PT 868C NOTTARA

32679

2 1 61.1 a

01/11/1998

144

16062 90

1743

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 713/PT 713 REPUBLICII

32680

2.1 6.1.1 a.

01/11/1998

144

16062 90

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1744

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 713/PT 713 REPUBLICII

32681

2.1 6 1.1 a

01/11/1998

144

16062 90

1745

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 713/PT 713 REPUBLICII

32682

2.1 6 1.1 a

01/11/1998

144

16062 90

1746

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 818/PT 818 M AVERESCU

32683

2 16 1.1 a

01/11/1998

144

5971 73

1747

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 818/PT 818 M AVERESCU

32684

2 16 1.1 a.

01/11/1998

144

8476 94

1748

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 611/PT 611 C NEGRUZZI

32685

21611a

01/11/1998

144

1887549

1749

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 611/PT 611 C NEGRUZZI

32686

2.1 6 11 a

01/11/1998

144

18875 49

1750

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 611/PT 611 C NEGRUZZI

32687

21611a

01/11/1998

144

18875 49

1751

SCHIMB CĂLDURĂ -PT 611/PT 611 C NEGRUZZI

32688

2.1 6 11a

01/11/1998

144

1887549

1752

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 805/PT 805 P-TA 1 DECEMBRIE

32701

2.1 6 1.1 a

01/01/1999

144

6996 32

1753

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 805/PT 805 P-TA 1 DECEMBRIE

32702

21611a

01/01/1999

144

4882 86

1754

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 314/PT 314 REPUBLICII

32703

21611a

01/01/1999

144

6357 46

1755

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 314/PT 314 REPUBLICII

32704

21611a

01/01/1999

144

4479 04

1756

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 601/PT 601 MENUMORUT

32705

2 16 1.1 a

01/01/1999

144

4882 86

1757

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 601/PT 601 MENUMORUT

32706

2 1 6 1.1 a

01/01/1999

144

6996 32

1758

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 722/PT 722 MOSCOVEI

32707

2.1 6 1.1 a

01/01/1999

144

6357 46

1759

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 722/PT 722 MOSCOVEI

32708

2.1 6 1.1.a

01/01/1999

144

4479 04

1760

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 825/PT 825 DOROBANȚILOR

32709

2 1 16 11

01/02/1999

-

4765 00

1761

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 825/PT 825 DOROBANȚILOR

32710

2.1.16 1.1.

01/02/1999

96

14361 00

1762

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 825/PT 825 DOROBANȚILOR

32711

2.1.16 1.1.

01/02/1999

96

14361 00

1763

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 825/PT 825 DOROBANȚILOR

32712

2 1 16 1.1.

01/02/1999

96

7309 00

1764

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 610/PT 610 SOVATA

32713

2.1 6 1.1 a

01/01/1999

144

14156 36

1765

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 610/PT 610 SOVATA

32714

2 1 6 1.1 a

01/01/1999

144

14156 36

1766

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 610/PT 610 SOVATA

32715

2 1611 a

01/01/1999

144

14156 36

1767

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT 610/PT 610 SOVATA

32716

2 1 6 1.1 a

01/01/1999

144

14156 36

1768

SCHIMBĂTOR CALDURA-19 PLA/PT 708 ADY ENDRE

32717

21611a

01/01/1999

144

3409 26

1769

SCHIMBĂTOR CALDURA-33 PLA/J CALVIN 5

32718

2 16 1.1 a

01/01/1999

144

4514.21

1770

SCHIMBĂTOR CALDURA-61 PLACI/PT 824-SEVASTOPOL

32719

2.1 6 11 a

01/01/1999

144

18929 72

1771

ELECTROPOMPA GRUND-PT406/J CALVIN 5 ULUI

32720

2.1.17.1.1.1.

01/01/1999

96

3451 00

1772

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR CONSTRUCTORILOR 13

32726

2 24 2.

01/02/1999

96

3070 00

1773

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR CONSTRUCTORILOR 13

32727

224 2

01/02/1999

96

795 00

1774

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR SATELITULUI 17

32728

224 2.

01/02/1999

96

3018 00

1775

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR SATELITULUI 17

32729

2 24 2.

01/02/1999

96

752 00

1776

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR OLTENIEI 16

32730

2 24 2.

01/02/1999

96

2881 00

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1777

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR OLTENIEI 16

32731

224 2

01/02/1999

96

892 00

1778

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR KOGALNICEANU

47

32732

224 2

01/02/1999

96

2448 00

1779

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR KOGALNICEANU

47

32733

2 24 2

01/02/1999

96

2057 00

1780

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR PC PETOFI 16

32734

2 24 2

01/02/1999

96

2925 00

1781

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR PC PETOFI 16

32735

2 24 2

01/02/1999

96

1099 00

1782

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR SEBEȘULUI 16

32736

2 24 2

01/02/1999

■■

2042 00

1783

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR SEBEȘULUI 16

32737

2 24 2

01/02/1999

••

1797 00

1784

CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR TUBEROZELOR 17

32738

2242

01/02/1999

96

3197 00

1785

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR TUBEROZELOR 17

32739

224 2

01/02/1999

96

867 00

1786

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR PRINCIPATELE UNITE 58

32740

2 24 2

01/02/1999

96

880 00

1787

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR PRINCIPATELE UNITE 58

32741

224 2

01/02/1999

96

2879 00

1788

•CONTOR ENERG TERM Sl ACM/STR BRANULUI 2/A

32742

2 24 2

01/02/1999

96

1996 00

1789

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR OLTENIEI 35

32743

2 24 2

01/02/1999

96

461 00

1790

•CONTOR ENERG TERM Sl ACM/STR OLTENIEI 35

32744

224 2

01/02/1999

96

3000 00

1791

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR MACINULUI 14

32759

2242

01/03/1999

96

2726 00

1792

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR FELEACULUI 9

32760

2 24 2

01/03/1999

96

181500

1793

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR FELEACULUI 9

32761

2 24 2

01/03/1999

96

2744 00

1794

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR CALARASILOR 46

32762

2242

01/03/1999

96

886 00

1795

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR CALARASILOR 46

32763

2242

01/03/1999

96

3028 00

1796

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR VAGONULUI 3

32764

2 24 2

01/03/1999

96

441.00

1797

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR VAGONULUI 3

32765

224 2.

01/03/1999

96

1841 00

1798

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR LOCOMOTIVEI 3

32766

2 24 2

01/03/1999

96

1278 00

1799

CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR LOCOMOTIVBEI 3

32767

2 24 2

01/03/1999

96

3713 00

1800

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR COZIEI 4

32768

2242

01/03/1999

96

3009 00

1801

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR COZIEI 4

32769

2 242

01/03/1999

96

878 00

1802

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR DELAVRANCEA 1/A

32770

2 24 2.

01/03/1999

96

2956 00

1803

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR DELAVRANCEA 1/A

32771

224 2.

01/03/1999

96

520 00

1804

CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR GH DOJA 3

32772

2 24 2

01/03/1999

96

3595 00

1805

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR GH DOJA 3

32773

224 2.

01/03/1999

96

927 00

1806

CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR L PASTEUR 42

32774

2 24 2

01/03/1999

96

587400

1807

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR L PASTEUR 42

32775

2 24 2.

01/03/1999

96

1761 00

1808

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR MAGHERU 11/A

32776

224 2.

01/03/1999

96

2198 00

1809

CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR MAGHERU 11/A

32777

224 2.

01/03/1999

96

5500 00

1810

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR OLTENIEI 31

32778

2242.

01/03/1999

96

2923 00

Nr. Cft.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1811

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR OLTENIEI 31

32779

224 2

01/03/1999

96

889 00

1812

•CONTOR ENERGIE TERMICA-C/STR MACINULUI 14

32780

2 2 4 2

01/03/1999

96

563 00

1813

•CONTOR ENERG TERM SI ACM/STR MILCOVULUI 35

32786

2242

01/04/1999

96

1597 00

1814

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 34

32787

2 24 2

01/04/1999

96

2749 00

1815

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 34

32788

2242

01/04/1999

96

546 00

1816

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 8

32789

2 24 2

01/04/1999

96

3754 00

1817

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 8

32790

224 2

01/04/1999

96

1161.00

1818

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 14

32791

22 4 2

01/04/1999

96

3656 00

1819

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 14

32792

2 24 2

01/04/1999

96

1072 00

1820

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR GRĂDINARILOR 23 PC.59

32793

22 4 2

01/04/1999

96

2336 00

1821

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR GRĂDINARILOR 23 PC.59

32794

2 24 2

01/04/1999

96

1832 00

1822

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR DELTEI 12

32795

224 2

01/04/1999

96

2930 00

1823

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR DELTEI 12

32796

224 2

01/04/1999

96

799 00

1824

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MIMOZEI 22

32797

224 2

01/04/1999

96

703 00

1825

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MIMOZEI 22

32798

2.2 4 2

01/04/1999

96

2985 00

1826

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR AL ROGERIUS 12

32799

2 24 2

01/04/1999

96

9010 00

1827

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR AL ROGERIUS 12

32800

224 2

01/04/1999

96

4899 00

1828

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR M I ANTONESCU 88

32801

224 2

01/04/1999

96

5393 00

1829

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR M I ANTONESCU 88

32802

224 2

01/04/1999

96

2211 00

1830

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR SNAGOVULUI 4

32803

224 2

01/04/1999

96

4603 00

1831

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR SNAGOVULUI 4

32804

224 2

01/04/1999

96

7426 00

1832

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR PC TRAIAN 1/1

32805

224 2

01/04/1999

96

672 00

1833

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR PC TRAIAN 1/1

32806

224 2

01/04/1999

96

2870 00

1834

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MUSCATEI 2

32807

2 2 4 2

01/04/1999

96

1530 00

1835

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MUSCATEI 2

32808

224 2.

01/04/1999

96

541.00

1836

•CONTOR ENERG TERMICA/STR DECEBAL 7

32854

224 2.

01/05/1999

96

2123 00

1837

CONTOR ENERG TERMICA/STR DECEBAL 7

32855

2 24 2

01/05/1999

96

4450 00

1838

•CONTOR ENERG TERMICA/STR C-TIN NOTTARA 35

32856

2 24 2

01/05/1999

96

1185 00

1839

•CONTOR ENERG TERMICA/STR C-TIN NOTTARA 35

32857

2 24 2.

01/05/1999

96

2979 00

1840

CONTOR EN TERM SI ACM/STR ROVINE 13

32869

2 24 2.

01/07/1999

96

4252 00

1841

•CONTOR EN TERM SI ACM/STR ROVINE 13

32870

2 24 2

01/07/1999

96

1336 00

1842

•CONTOR APA CALDA DN 40/J CALVIN 5

33068

22 4 2

01/08/1999

96

1020 00

1843

•CONTOR APA CALDA DN 40/J CALVIN 5

33069

2 24 2

01/08/1999

96

1020 00

1844

•CONTOR APA CALDA DN 40/J CALVIN 5

33070

2 24 2

01/08/1999

96

1020 00

1845

•CONTOR APA CALDA DN 40/J CALVIN 5

33071

2 24 2,

01/08/1999

96

1020 00

1846

•CONTOR APA CALDA DN 40/J CALVIN 5

33072

224 2.

01/08/1999

96

1020 00

1847

•CONTOR APA CALDA DN 40/J CALVIN 5

33073

224 2

01/08/1999

96

1020 00

Nr.

Cît.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1848

•CONTOR APA CALDA DN 40/J CALVIN 5

33074

224 2

01/08/1999

96

1020 00

1849

•CONTOR APA CALDA DN 40/J CALVIN 5

33075

2242

01/08/1999

96

1020 00

1850

•CONTOR APA CALDA DN 50/J CALVIN 5

33076

224 2

01/08/1999

96

2753 00

1851

•CONTOR APA CALDA DN 50/J CALVIN 5

33077

224 2

01/08/1999

96

2753 00

1852

•CONTOR APA CALDA DN 50/J CALVIN 5

33078

224 2

01/08/1999

96

2753 00

1853

•CONTOR APA CALDA DN 50/J CALVIN 5

33079

2 24 2

01/08/1999

98

2753 00

1854

•CONTOR APA CALDA DN 50/J CALVIN 5

33080

2 24 2

01/08/1999

96

2753 00

1855

•CONTOR APA CALDA DN 50/J CALVIN 5

33081

2 24 2

01/08/1999

96

2753 00

1856

•CONTOR APA CALDA DN 25/J CALVIN 5

33082

2 2 4 2

01/08/1999

96

778 00

1857

•CONTOR APA CALDA DN 25/J CALVIN 5

33083

2 24 2

01/08/1999

96

77800

1858

•CONTOR APA CALDA DN 32/J CALVIN 5

33084

2242

01/08/1999

96

790 00

1859

•CONTOR APA CALDA DN 32/J CALVIN 5

33085

2 24 2

01/08/1999

96

790 00

1860

•CONTOR APA CALDA DN 32/J CALVIN 5

33086

224 2.

01/08/1999

96

790 00

1861

•CONTOR APA CALDA DN 32/J CALVIN 5

33087

224 2.

01/08/1999

96

790 00

1862

•CONTOR EN/TERMICA-COMPEN/STR FELEACULUI 20

33088

224 2

01/08/1999

96

3178 00

1863

CONTOR A C -COMPENSARE/STR FELEACULUI 20

33089

2 24 2.

01/08/1999

96

6874 00

1864

CONTOR EN/TERMICA-COMPENS/STR OLTENIEI 21

33090

224 2

01/08/1999

96

3656 00

1865

•CONTOR EN/TERMICA-COMPEN/STR OLTENIEI 21

33091

224 2

01/08/1999

96

850 00

1866

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR TARCAULUI 6

33142

2 24 2

01/09/1999

96

397300

1867

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR TARCAULUI 6

33143

2 24 2

01/09/1999

96

1046 00

1868

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR CALARASILOR 17

33144

2 24 2.

01/09/1999

96

1265 00

1869

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR CALARASILOR 17

33145

2 24 2.

01/09/1999

96

4333 00

1870

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 19

33146

2 24 2

01/10/1999

96

4426 00

1871

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 19

33147

2 24 2.

01/10/1999

96

1408 00

1872

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 29

33148

22 4 2.

01/10/1999

96

4929 00

1873

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 29

33149

2242

01/10/1999

96

1385 00

1874

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 23

33150

2 24 2

01/10/1999

96

4374 00

1875

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 23

33151

224 2

01/10/1999

96

1254 00

1876

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR DECEBAL 7 SC B

33152

224 2

01/10/1999

96

2545 00

1877

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR DECEBAL 7 SC B

33153

2 24 2.

01/10/1999

96

4564 00

1878

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MACINULUI 18

33154

2 24 2.

01/10/1999

96

4504 00

1879

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MACINULUI 18

33155

2 24 2.

01/10/1999

96

1234 00

1880

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR OLTENIEI 1

33156

2 24 2

01/10/1999

96

4854 00

1881

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR OLTENIEI 1

33157

2 24 2.

01/10/1999

96

1321 00

1882

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR N TITULESCU 9

33158

2242

01/10/1999

96

3140 00

1883

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR N TITULESCU 9

33159

2 24 2.

01/10/1999

96

1086 00

1884

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR BD DACIA 112 SC A SIB

33160

2 24 2.

01/11/1999

96

18704 00

1885

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR BD DACIA 112

33161

2 24 2.

01/11/1999

96

12973 00

Nr.

crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1885

SC A SI B

1886

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR M EMINESCU 13

33162

224 2

01/12/1999

96

5679 00

1887

•CONTOR EN TERMICA-COMPEN/STR M EMINESCU 13

33163

224 2

01/12/1999

96

2398 00

1888

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR MACINULUI 5

33171

224 2

01/01/2000

96

340 00

1889

CONTOR EN TERMICA/STR MACINULUI 5

33172

2.2 4 2

01/01/2000

96

3626 00

1890

CONTOR EN TERMICA/STR COMETEI 2/A

33173

2242

01/01/2000

96

4812 00

1891

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR COMETEI 2/A

33174

2242

01/01/2000

96

746 00

1892

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR OLTENIEI 36

33175

224 2

01/01/2000

96

947 00

1893

CONTOR EN TERMICA/STR OLTENIEI 36

33176

2 24 2

01/01/2000

96

4423 00

1894

CONTOR EN TERMICA/STR PADISULUI 15

33177

224 2

01/01/2000

96

342300

1895

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR PADISULUI 15

33178

2 24 2

01/01/2000

254 00

1896

CONTOR EN TERMICA/STR B ST DELAVRANCEA 12

33179

2 24 2

01/01/2000

96

3992 00

1897

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR B ST DELAVRANCEA 12

33180

22 4 2

01/01/2000

96

680 00

1898

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR PITAGORA 4

33181

2 24 2

01/01/2000

96

727 00

1899

CONTOR EN TERMICA/STR PITAGORA 4

33182

22 4 2

01/01/2000

96

3962 00

1900

CONTOR EN TERMICA/STR S PUSCASIU 21/A

33183

2 24 2

01/01/2000

96

7759 00

1901

CONTOR EN TERMICA-ACM/STR S PUSCASIU 21/A

33184

2242

01/01/2000

96

2202 00

1902

CONTOR EN TERMICA/STR B ST DELAVRANCEA 19/C

33185

2242

01/01/2000

96

3447 00

1903

CONTOR EN TERMICA-ACM/STR B ST DELAVRANCEA 19/C

33186

22 42

01/01/2000

96

2338 00

1904

CONTOR EN TERMICA/STR LALELELOR 1

33187

224 2

01/01/2000

96

3470 00

1905

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR LALELELOR 1

33188

22 4 2

01/01/2000

96

881.00

1906

•CONTOR EN TERMICA/STR A FRANCE 66

33189

22 4 2

01/01/2000

96

1353 00

1907

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR S FRANCE 66

33190

22 4 2

01/01/2000

96

99 00

1908

CONTOR EN TERMICA/STR ACADAMIEI 8

33191

2 24 2

01/01/2000

96

2994 00

1909

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR ACADEMIEI 8

33192

224 2

01/01/2000

96

24500

1910

CONTOR EN TERMICA-ACM/STR M IANTONESCU 99

33193

2 24 2

01/01/2000

96

3245 00

1911

CONTOR EN TERMICA/STR M I ANTONESCU 99

33194

224 2

01/01/2000

96

3474 00

1912

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR FELEACULUI 25

33195

224 2

01/01/2000

96

61700

1913

CONTOR EN TERMICA/STR FELEACULUI 25

33196

2 24 2

01/01/2000

96

3186 00

1914

CONTOR ENERG TERMICA/STR MUZEULUI 5

33197

2 24 2

01/01/2000

96

3637 00

1915

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR MUZEULUI 5

33198

2 2 4 2

01/01/2000

96

651.00

1916

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR GH DOJA 5

33199

2 24 2

01/01/2000

96

646 00

1917

CONTOR EN TERMICA/STR GH DOJA 5

33200

2 2 4 2

01/01/2000

96

3320 00

1918

CONTOR EN TERMICA/STR GH DOJA 11

33201

224 2.

01/01/2000

96

4383 00

1919

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR GH DOJA 11

33202

2 2 4 2.

01/01/2000

96

1297 00

1920

CONTOR EN TERMICA/STR ALBACULUI 8

33203

2 2 4 2.

01/01/2000

96

3195 00

1921

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR ALBACULUI 8

33204

2 24 2.

01/01/2000

96

691 00

Nr. cit

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1922

CONTOR EN TERMICA/STR OLTENIEI 35/A

33205

2242

01/01/2000

96

3440 00

1923

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR OLTENIEI 35/A

33206

224 2

01/01/2000

96

657 00

1924

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR KOGALNICEANU 66

33207

2 24 2

01/01/2000

96

597 00

1925

CONTOR EN TERMICA/STR KOGALNICEANU 66

33208

2 24 2

01/01/2000

96

3190 00

1926

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR TOPARCEANU 12

33209

2242

01/01/2000

96

74200

1927

CONTOR EN TERMICA/STR TOPARCEANU 12

33210

224 2

01/01/2000

96

3160 00

1928

CONTOR EN TERMICA/STR BD DACIA 106 BL AM 5/P

33211

224 2

01/01/2000

96

9906 00

1929

CONTOR EN TERMICA-ACM/STR BD DACIA 106 BLAM 5/P

33212

2 24 2

01/01/2000

96

2337 00

1930

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR B ST DELAVRANCEA 9

33213

2242

01/01/2000

96

561 00

1931

CONTOR EN TERMICA/STR B ST DELAVRANCEA 9

33214

2 24 2

01/01/2000

96

3262 00

1932

CONTOR EN TERMICA/STR 8 ST DELAVRANCEA 8/A

33215

2 24 2

01/01/2000

96

3182 00

1933

CONTOR EN TERMICA/STR AL VLAHUTA 13

33216

224 2

01/01/2000

96

314200

1934

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR AL VLAHUTA 13

33217

2 24 2

01/01/2000

96

334 00

1935

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR SUCEAVA 56

33218

2 24 2

01/01/2000

96

758 00

1936

CONTOR EN TERMICA/STR SUCEAVA 56

33219

22 4 2

01/01/2000

96

3198 00

1937

CONTOR EN TERMICA/STR N OLAHUS 12

33220

2242

01/01/2000

96

3383 00

1938

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR N OLAHUS 12

33221

2 242

01/01/2000

96

632 00

1939

CONTOR EN TERMICA/STR AVRAM IANCU 16

33222

2 2 4 2.

01/01/2000

96

3556 00

1940

•CONTOR EN TERMICA-ACM/STR AVRAM IANCU 16

33223

224 2

01/01/2000

96

81500

1941

ELECTRO VANE 2 CAI-PT 106/STR IZA -PT 106

33224

22 23

01/01/2000

120

5769 94

1942

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33225

2223

01/01/2000

120

650 00

1943

•SENZORI DE TEMP INTELIG./STR IZA -PT.106

33226

2223

01/01/2000

120

281.00

1944

•CONTOR ELECTRIC TRIFAZAT/STR T VLADIMIRESCU-PT 720

33234

2232

01/01/2000

120

67 00

1945

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33235

2 2 2.3.

01/01/2000

120

650 00

1946

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33236

222 3

01/01/2000

120

650 00

1947

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33237

2223.

01/01/2000

120

650 00

1948

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33238

222 3.

01/01/2000

120

650 00

1949

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33239

22 23

01/01/2000

120

650 00

1950

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33240

2223.

01/01/2000

120

650 00

1951

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33241

222 3

01/01/2000

120

650 00

1952

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33242

2223

01/01/2000

120

650 00

1953

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33243

2223

01/01/2000

120

650.00

1954

•SENZORI DE PRESIUNE PS 1/STR IZA -PT 106

33244

22 23

01/01/2000

120

650 00

1955

•SENZORI DE TEMP INTELIG /STR IZA -PT 106

33245

2 22 3.

01/01/2000

120

281 00

1956

•SENZORI DE TEMP INTELIG /STR IZA -PT 106

33246

22 23.

01/01/2000

120

281 00

1957

•SENZORI DE TEMP INTELIG /STR IZA -PT 106

33247

2 22 3.

01/01/2000

120

281 00

1958

•SENZORI DE TEMP INTELIG /STR IZA -PT 106

33248

222 3

01/01/2000

120

281 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1959

•SENZORI DE TEMP INTELIG /STR IZA -PT 106

33249

2223

01/01/2000

120

281 00

1960

•SENZORI DE TEMP INTELIG /STR IZA -PT 106

33250

22 2 3

01/01/2000

120

281 00

1961

•SENZORI DE TEMP INTELIG /STR IZA -PT 106

33251

22 2 3

01/01/2000

120

281.00

1962

•SENZORI DE TEMP INTELIG /STR IZA -PT 106

33252

2 22 3

01/01/2000

120

281 00

1963

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MUZEULUI 17

33253

224 2

01/02/2000

96

127 00

1964

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MUZEULUI 17

33254

224 2

01/02/2000

96

1908 00

1965

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR SATELITULUI 9

33255

224 2

01/02/2000

96

646 00

1966

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR SATELITULUI 9

33256

224 2

01/02/2000

96

3255 00

1967

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR C-TIN NOTTARA 27

33257

224 2

01/02/2000

96

1044 00

1968

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR C-TIN NOTTARA 27

33258

224 2

01/02/2000

96

3187 00

1969

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MENUMORUT 9

33259

224 2

01/02/2000

96

61300

1970

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MENUMORUT 9

33260

224 2

01/02/2000

96

3202 00

1971

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR ȘTEFAN CEL MARE 41

33261

2242

01/02/2000

96

7146 00

1972

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR ȘTEFAN CEL MARE

41

33262

2 24 2

01/02/2000

96

6670 00

1973

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR CRISAN 5

33263

2 24 2

01/02/2000

96

906 00

1974

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR CRISAN 5

33264

2 24 2

01/02/2000

96

3871.00

1975

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR CLOȘCA 13

33265

22 4 2

01/02/2000

96

661 00

1976

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR CLOȘCA 13

33266

224 2

01/02/2000

96

3327 00

1977

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR D TEIUSANU 8

33267

224 2

01/02/2000

96

3346 00

1978

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR D TEIUSANU 8

33268

224 2

01/02/2000

96

594 00

1979

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 12

33269

224 2

01/02/2000

96

3674.00

1980

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR FELEACULUI 12

33270

2 24 2

01/02/2000

96

662 00

1981

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MAGHERU 7

33271

224 2

01/02/2000

96

3872 00

1982

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MAGHERU 7

33272

2 242

01/02/2000

96

4136.00

1983

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MAGHERU 3

33273

2 24 2

01/02/2000

96

4061 00

1984

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR MAGHERU 3

33274

2 24 2

01/02/2000

96

8997 00

1985

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR PRINCIPATELE UNITE 56

33275

2 24 2

01/02/2000

96

3881 00

1986

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR PRINCIPATELE UNITE 56

33276

224 2

01/02/2000

96

804 00

1987

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR BORSECULUI 5

33277

2 24 2

01/02/2000

96

3537 00

1988

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR BORSECULUI 5

33278

224 2

01/02/2000

96

307 00

1989

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR D PRAPORGESCU 2

33279

22 4 2

01/02/2000

96

3322 00

1990

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR D PRAPORGESCU 2

33280

224 2.

01/02/2000

96

732 00

1991

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR LEONARDO DA VINCI 4

33281

2 2 4 2.

01/02/2000

96

1043 00

1992

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR LEONARDO DA VINCI 4

33282

2 24 2.

01/02/2000

96

4839 00

1993

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR GRĂDINARILOR 25 BL PB 57

33283

2 24 2.

01/02/2000

96

3909.00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1994

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR GRĂDINARILOR 25 BL PB 57

33284

2 24 2

01/02/2000

96

4985 00

1995

•CONTOR ENERGIE TERMICA/STR P-TA LIBERTĂȚII 32

33285

2 24 2

01/02/2000

96

81500

1996

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR P-TA LIBERTĂȚII 32

33286

2 24 2

01/02/2000

96

3417.00

1997

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR SOVATA 15/B

33287

224 2

01/02/2000

96

231500

1998

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR SOVATA 15/B

33288

224 2

01/02/2000

96

2315 00

1999

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR SOVATA 15/B

33289

2 24 2

01/02/2000

96

6646 00

2000

CONTOR ENERGIE TERMICA/STR SOVATA 15/B

33290

2242

01/02/2000

96

6646 00

2001

CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR B ST DELAVRANCEA 2

33297

2 24 2

01/03/2000

96

2869 00

2002

•CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR B ST DELAVRANCEA 2

33298

2242

01/03/2000

96

663 00

2003

CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR TEATRULUI 10

33299

2242

01/03/2000

96

364300

2004

•CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR TEATRULUI 10

33300

2 24 2

01/03/2000

96

635 00

2005

CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR GH DOJA 9

33301

224 2

01/03/2000

96

2607 00

2006

•CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR GH DOJA 9

33302

2242

01/03/2000

96

206 00

2007

CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR DPRAPORGESCU 12/B

33303

224 2

01/03/2000

96

3653 00

2008

•CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR D PRAPORGESCU 12/B

33304

2 24 2

01/03/2000

96

843 00

2009

CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR LISZT FERENCZ 44

33305

2242

01/03/2000

2914 00

2010

•CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR LISZT FERENCZ 44

33306

224 2

01/03/2000

96

244 00

2011

•CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR GH POP DE BASESTI 24-26

33307

2 24 2

01/03/2000

96

553 00

2012

CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR GH POP DE BASESTI 24-26

33308

22 4 2

01/03/2000

96

5033 00

2013

CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR SUCEVEI 38/B

33309

2 24 2

01/03/2000

96

261800

2014

•CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR SUCEVEI 38/B

33310

224 2

01/03/2000

96

252 00

2015

CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR LEONARDO DA VINCI 5

33311

2 24 2

01/03/2000

96

3771 00

2016

•CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR LEONARDO DA VINCI 5

33312

2242

01/03/2000

96

1463 00

2017

CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR DUNĂRII 14

33313

2 24 2

01/03/2000

96

3372 00

2018

•CONTOR ENERG TERMICA.ACM/STR DUNĂRII 14

33314

2 24 2.

01/03/2000

96

637 00

2019

CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR J CALVIN 5

33327

2 24 2.

01/03/2000

96

2628 00

2020

CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR J CALVIN 5

33328

2 24 2.

01/03/2000

96

2628 00

2021

CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR J CALVIN 5

33329

2 24 2

01/03/2000

96

2628 00

2022

CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR J CALVIN 5

33330

2 24 2

01/03/2000

96

2628 00

2023

CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR J CALVIN 5

33331

2242

01/03/2000

96

2628 00

2024

CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR J CALVIN 5

33332

2 24 2.

01/03/2000

96

2548 00

2025

CONTOR EN TERMICA DN25 STR GEORGE COSBUC NR 3AP 1-3

33332A

224 2

15/06/2007

96

1161 05

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

2026

CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR J CALVIN 5

33333

2 24 2

01/03/2000

96

254 8 00

2027

CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR J CALVIN 5

33334

2 24 2

01/03/2000

96

2548 00

2028

CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR J CALVIN 5

33335

2 24 2

01/03/2000

96

2548 00

2029

CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR J CALVIN 5

33336

224 2

01/03/2000

96

2548 00

2030

CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR J CALVIN 5

33337

224 2

01/03/2000

96

2548 00

2031

CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR J CALVIN 5

33338

2242

01/03/2000

96

2352 00

2032

CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR J CALVIN 5

33339

22 4 2

01/03/2000

96

2352 00

2033

CONTOR APA CALDA WPD-D 100/STR J CALVIN 5

33340

224 2

01/03/2000

96

2915 00

2034

CONTOR APA CALDA WPD-D 100/STR J CALVIN 5

33341

2 24 2

01/03/2000

96

2915 00

2035

CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR J CALVIN 5

33342

2 24 2

01/03/2000

96

291500

2036

CONTOR APA CALDA WPD-D100/STR J CALVIN 5

33343

22 4 2

01/03/2000

96

2915 00

2037

CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR J CALVIN 5

33344

22 4 2

01/03/2000

96

2766 00

2038

CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR J CALVIN 5

33345

224 2

01/03/2000

96

2766 00

2039

CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR J CALVIN 5

33346

224 2

01/03/2000

96

2766 00

2040

CONTOR APA CALDA WPD-DN80/STR J CALVIN 5

33347

2 24 2

01/03/2000

96

2766 00

2041

CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR J CALVIN 5

33348

2 24 2

01/03/2000

96

251300

2042

CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR J CALVIN 5

33349

2242

01/03/2000

96

2513 00

2043

CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR J CALVIN 5

33350

224 2

01/03/2000

96

251300

2044

CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR J CALVIN 5

33351

2 24 2

01/03/2000

96

251300

2045

CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR J CALVIN 5

33352

224 2

01/03/2000

96

2513 00

2046

CONTOR APA CALDA WPD-DN65/STR J CALVIN 5

33353

224 2

01/03/2000

96

251300

2047

CONTOR APA CALDA WPD-DN50/STR J CALVIN 5

33354

2 24 2

01/03/2000

96

2421 00

2048

CONTOR APA CALDA WPD-DN50/STR J CALVIN 5

33355

2 24 2

01/03/2000

96

2421 00

2049

CONTOR APA CALDA WPD-DN50/STR J CALVIN 5

33356

2 24 2

01/03/2000

96

2421.00

2050

CONTOR APA CALDA WPD-DN50/STR J CALVIN 5

33357

2 24 2

01/03/2000

96

2421.00

2051

CONTOR APA CALDA WPD-DN50/STR J CALVIN 5

33358

224 2

01/03/2000

96

2421.00

2052

•CONTOR EN TERM-VAGONULUI/STR VAGONULUI 5

33387

224 2

01/07/2000

96

1527 00

2053

•CONTOR A C M-VAGONULUI 5/STR VAGONULUI 5

33388

224 2

01/07/2000

98

105 00

2054

CONT EN TERM-TITULESCU10A/STR N TITULESCU 10/A

33393

2242

01/09/2000

96

3559 00

2055

•CONTOR ACM -TITULESCU 1/STR N TITULESCU 10/A

33394

2 24 2

01/09/2000

96

789 00

2056

•CONTOR ENERGIE A C M-32M/STR PREDEAL 6 BL PB/14

33395

2 24 2

01/08/2000

96

1250 00

2057

CONTOR ENERGIE TERM -40MM/STR PREDEAL 6 BL PB/14

33396

224 2.

01/08/2000

96

5029 00

2058

•CONTOR ENERGIE A C M-20M/STR G ENESCU 9 AP 2

33397

224 2.

01/08/2000

96

51800

2059

CONT ENERG TERM PREDEAL 10/STR PREDEAL 10 PB 16

33408

2242

01/11/2000

96

4887 00

2060

•CONT ENERG ACM PREDEAL 1/STR PREDEAL 10 PB 16

33409

2 24 2.

01/11/2000

96

1551.00

2061

•CONT ENERG ACM PREDEAL 8/STR PREDEAL 8 PB.15

33410

2 24 2

01/11/2000

96

1432 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

2062

CONT ENERG TERM PREDEAL 8/STR PREDEAL 8 PB 15

33411

224 2

01/11/2000

96

4944 00

2063

CONT ENERG TERM TOPARCEAN/STR TOPARCEANU

11

33412

224 2

01/11/2000

96

3438 00

2064

•CONT ENERG ACM TOPARCEAN/STR TOPARCEANU

11

33413

2 24 2

01/11/2000

96

764.00

2065

CONTOR EN TERM ACM-DN 40/STR SOVATA 42 C/9

33744

224 2

01/01/2001

96

258500

2066

CONTOR EN TERM INCA-DN 80/STR SOVATA 42 C/9

33745

224 2

01/01/2001

96

7532 00

2067

•CONTOR EN TERM ACM-DN 20/STR MIMOZEI 2

33746

2 24 2

01/01/2001

96

562 00

2068

CONTOR EN TERM INCA-DN 32/STR MIMOZEI 2

33747

2 24 2

01/01/2001

96

2178 00

2069

•CONTOR EN TERM ACM-DN 20/STR COZIEI 1 AP 1

33748

224 2

01/01/2001

96

512 00

2070

CONTOR EN TERM INCA-DN 32/STR COZIEI 1 AP 1

33749

224 2

01/01/2001

96

2601 00

2071

CONTOR EN TERM INCA-DN 50/STR GH DOJA 108 BLC4

33750

224 2

01/01/2001

96

491700

2072

CONTOR EN TERM ACM-DN 32/STR GH DOJA 108 BLC4

33751

2 24 2

01/01/2001

96

3097 00

2073

•CONTOR EN TERM ACM-DN 20/STR N OLAHUS 24

33752

22 4 2

01/01/2001

96

538 00

2074

CONTOR EN TERM INCA-DN 32/STR N OLAHUS 24

33753

2 24 2

01/01/2001

96

2581 00

2075

•CONTOR EN TERM ACM-DN 15/STR REPUBLICII 13 AP 11

33754

2 24 2

01/01/2001

96

451.00

2076

CONTOR EN TERM INCA-DN 25/STR REPUBLICII 13 AP 11

33755

224 2

01/01/2001

96

2816 00

2077

•CONTOR EN TERM ACM-DN 20/STR TARCAULUI 7

33756

2 24 2

01/01/2001

96

354 00

2078

CONTOR EN TERM ACM-DN 32/STR TARCAULUI 7

33757

224 2

01/01/2001

96

2022 00

2079

CONTOR EN TERM INCA-DN 40/STR E TEODOROIU 60

33758

2 24 2

01/01/2001

96

2852 00

2080

•CONTOR EN TERM ACM-DN 20/STR E TEODOROIU 60

33759

2 24 2.

01/01/2001

96

655 00

2081

•CONTOR EN TERM ACM-DN 20/STR N TITULESCU 9

33760

2 2 4 2

01/01/2001

96

530 00

2082

CONTOR EN TERM INCA-DN 32/STR N TITULESCU 9

33761

224 2

01/01/2001

96

2336 00

2083

•CONTOR EN TERM ACM-DN 20/STR MIMOZEI 2 AP 1

33762

2 24 2

01/01/2001

96

532 00

2084

CONTOR EN TERM INCA-DN 32/STR MIMOZEI 2 AP 1

33763

2 2 4 2

01/01/2001

96

2202 00

2085

CONTOR EN TERM INCA-DN 40/STR T LALESCU 30

33764

2 24 2

01/01/2001

96

361900

2086

CONTOR EN TERM ACM-DN 25/STR T LALESCU 30

33765

2 24 2

01/01/2001

96

171300

2087

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR R CIOROGARIU 43

33766

2 2 4 2.

01/01/2001

96

2868 00

2088

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR R CIOROGARIU 43

33767

224 2.

01/01/2001

96

71500

2089

CONTOR EN TERM INCA DN 80/STR GH DOJA 22.24,26.28

33768

2 24 2

01/01/2001

96

6462 00

2090

CONTOR EN TERM ACM DN 32/STR GH DOJA 22.24,26.28

33769

2 24 2.

01/01/2001

96

1501.00

2091

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR C-TIN BRANCOVEANU 13

33770

22 4 2.

01/01/2001

96

409 00

2092

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR C-TIN BRANCOVEANU 13

33771

2 24 2.

01/01/2001

96

2156 00

2093

CONTOR EN TERM ACM DN 32/STR FLAMARION 2/A

33772

2 2 42

01/01/2001

96

1496 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

2094

CONTOR EN TERM INCA DN 50/STR FLAMARION 2/A

33773

2 24 2

01/01/2001

96

7494 00

2095

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR HOREA 11/A

33774

2 242

01/01/2001

96

3507 00

2096

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR HOREA 11/A

33775

224 2

01/01/2001

96

853 00

2097

CONTOR EN TERM ACM DN 80/STR BD DACIA 105/A

33776

2 24 2

01/01/2001

96

7563 00

2098

CONTOR EN TERM INCA DN125/STR BD DACIA 105/A

33777

2 24 2

01/01/2001

96

12653 00

2099

CONTOR EN TERM ACM DN 32/STR MILCOVULUI 43 PB 92

33778

224 2

01/01/2001

96

1562 00

2100

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR MILCOVULUI 43 PB 92

33779

224 2

01/01/2001

96

3644 00

2101

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR BICAZULUI 9

33780

2 24 2

01/01/2001

96

1985 00

2102

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR BICAZULUI 9

33781

224 2

01/01/2001

96

171 00

2103

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR AVIATORILOR 6

33782

224 2

01/01/2001

96

244500

2104

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR AVIATORILOR 6

33783

224 2

01/01/2001

96

683 00

2105

CONTOR EN TERM ACM DN 40/STR D CANTEMIR 19

33784

2 24 2

01/01/2001

96

2129 00

2106

CONTOR EN TERM INCA DN 80/STR D CANTEMIR 19

33785

2 24 2

01/01/2001

96

5897 00

2107

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR G ENESCU 40

33786

2 24 2

01/01/2001

96

455 00

2108

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR G ENESCU 40

33787

2 24 2

01/01/2001

96

2287 00

2109

•CONTOR EN TERM ACM DN 32/STR CONSTRUCTORILOR 23

33788

2 24 2

01/01/2001

96

447 00

2110

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR CONSTRUCTORILOR 23

33789

224 2

01/01/2001

96

2286 00

2111

CONTOR EN TERM ACM DN 40/STR G-RAL MAGHERU 5

33790

2 2 4 2

01/01/2001

96

1776 00

2112

CONTOR EN TERM INCA DN100/STR G-RAL MAGHERU 5

33791

224 2

01/01/2001

96

7195 00

2113

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR SATELITULUI 11

33792

2 24 2

01/01/2001

96

2256 00

2114

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR SATELITULUI 11

33793

2 24 2

01/01/2001

96

557 00

2115

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR FELEACULUI 7

33794

2 2 4 2

01/01/2001

96

2549 00

2116

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR FELEACULUI 7

33795

224 2

01/01/2001

96

707 00

2117

CONTOR EN TERM ACM DN 40/STR N JIGA 26

33796

2 2 4 2

01/01/2001

96

421000

2118

CONTOR EN TERM INCA DN150/STR N JIGA 26

33797

224 2

01/01/2001

96

7888 00

2119

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR G-RAL MAGHERU 20 AP 5

33798

2242

01/01/2001

96

241700

2120

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR G-RAL MAGHERU 20 APS

33799

2 24 2

01/01/2001

96

534 00

2121

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR SATELITULUI 13

33800

224 2

01/01/2001

96

2134 00

2122

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR SATELITULUI 13

33801

2 24 2

01/01/2001

96

304 00

2123

CONTOR EN TERM ACM DN 32/STR NUCETULUI 2

33802

2 24 2

01/01/2001

96

1547 00

2124

CONTOR EN TERM INCA DN 50/STR NUCETULUI 2

33803

2 24 2.

01/01/2001

96

481700

2125

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR PESCĂRUȘULUI 12

33804

2 24 2.

01/01/2001

96

596 00

2126

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR PESCĂRUȘULUI 12

33805

224 2

01/01/2001

96

2374 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

2127

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR PESCĂRUȘULUI 10

33806

2 24 2

01/01/2001

96

231300

2128

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR PESCĂRUȘULUI 10

33807

2 24 2

01/01/2001

96

509 00

2129

CONTOR EN TERM ACM DN 32/STR S BARNUTIU 23/D PC28

33808

2 24 2

01/01/2001

96

1777 00

2130

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR S BARNUTIU 23/D PC 28

33809

2 24 2

01/01/2001

96

391700

2131

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR ACADEMIEI 2

33810

224 2

01/01/2001

96

258 00

2132

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR ACADEMIEI 2

33811

2 24 2

01/01/2001

96

1873 00

2133

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR L PASTEUR 125

33812

224 2

01/01/2001

96

586 00

2134

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR L PASTEUR 125

33813

224 2

01/01/2001

96

2569 00

2135

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR BICAZULUI 12

33814

224 2

01/01/2001

-

209 00

2136

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR BICAZULUI 12

33815

2 24 2

01/01/2001

96

1829 00

2137

CONTOR EN TERM INCA DN 80/STR PENES

CURCANUL 26 O 34

33816

2 24 2

01/01/2001

96

5823 00

2138

CONTOR EN TERM ACM DN 40/STR PENES CURCANUL

26 O 34

33817

224 2

01/01/2001

96

1603 00

2139

CONTOR EN TERM ACM DN 40/STR TRANSILVANIEI 20

33818

2 24 2

01/01/2001

96

2006 00

2140

CONTOR EN TERM INCA DN100/STR TRANSILVANIEI 20

33819

2 24 2

01/01/2001

96

8158 00

2141

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR ONISIFOR GHIBU 7QB/2 SC A

33820

2 24 2

01/01/2001

96

331700

2142

•CONTOR EN TERM ACM DN 25/STR ONISIFOR GHIBU 7QB/2 SC A

33821

224 2

01/01/2001

96

1353 00

2143

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR CANONICILOR 3

33822

2 24 2

01/01/2001

96

481 00

2144

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR CANONICILOR 3

33823

2 24 2

01/01/2001

96

1997 00

2145

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR N OLAHUS 17

33824

2242

01/01/2001

96

2149 00

2146

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR N OLAHUS 17

33825

224 2.

01/01/2001

-

434 00

2147

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR G TOPARCEANU 19

33826

2 24 2.

01/01/2001

96

520 00

2148

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR G TOPARCEANU 19

33827

2 24 2.

01/01/2001

96

2946 00

2149

CONTOR EN TERM INCA DN 50/STR M I ANTONESCU 89

33828

22 4 2

01/01/2001

96

4179 00

2150

CONTOR EN TERM ACM DN 32/STR M I ANTONESCU 89

33829

224 2.

01/01/2001

96

1492 00

2151

CONTOR EN TERM ACM DN 40/STR ȘTEFAN CEL MARE 76-78

33830

224 2

01/01/2001

96

2143 00

2152

CONTOR EN TERM INCA DN 65/STR ȘTEFAN CEL MARE 76-78

33831

2 24 2

01/01/2001

96

5722 00

2153

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR M EMINESCU 20

AP 1

33832

2 24 2

01/01/2001

96

2664.00

2154

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR M EMINESCU 20 AP 1

33833

2 24 2

01/01/2001

96

477 00

2155

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR PESCĂRUȘULUI

14 AP 4

33834

2242

01/01/2001

96

1927 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

2156

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR PESCĂRUȘULUI 14 AP 4

33835

224 2

01/01/2001

96

256 00

2157

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR BICAZULUI 24

33836

2242

01/01/2001

96

1987 00

2158

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR BICAZULUI 24

33837

22 4 2

01/01/2001

96

440 00

2159

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR CRINULUI 4/A

33838

2 24 2

01/01/2001

96

2168 00

2160

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR CRINULUI 4/A

33839

2 2 4 2

01/01/2001

96

61200

2161

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR CRINULUI 4

33840

2 24 2

01/01/2001

96

2064 00

2162

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR CRINULUI 4

33841

2 24 2

01/01/2001

96

480 00

2163

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR SATELITULUI 19

33842

224 2

01/01/2001

96

2618 00

2164

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR SATELITULUI 19

33843

2 24 2

01/01/2001

96

497 00

2165

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR BRAȘOVULUI 31

33844

224 2

01/01/2001

96

2090 00

2166

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR BRAȘOVULUI 31

33845

224 2

01/01/2001

96

466 00

2167

•CONTOR EN TERM ACM DN 15/STR CONSTRUCTORILOR 11

33846

2 24 2

01/01/2001

96

450 00

2168

CONTOR EN TERM INCA DN 25/STR CONSTRUCTORILOR 11

33847

224 2

01/01/2001

96

2143 00

2169

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR PC PETOFI 16/A AP 2

33848

2 24 2

01/01/2001

96

340 00

2170

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR PC PETOFI 16/A AP 2

33849

2 24 2

01/01/2001

96

1948 00

2171

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR N TITULESCU 2

33850

2 24 2

01/01/2001

96

1851 00

2172

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR N TITULESCU 2

33851

224 2

01/01/2001

96

191 00

2173

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR ȘIRUL CANONICILOR 1

33852

2 24 2

01/01/2001

96

3356 00

2174

•CONTOR EN TERM ACM DN 15/STR ȘIRUL CANONICILOR 1

33853

2 24 2

01/01/2001

96

831.00

2175

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR STANISOAREI 7

33854

224 2

01/01/2001

96

41300

2176

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR STANISOAREI 7

33855

224 2.

01/01/2001

96

2502 00

2177

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR N TITULESCU 4

33856

2 2 4 2.

01/01/2001

521 00

2178

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR N TITULESCU 4

33857

224 2

01/01/2001

96

2180 00

2179

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR TARCAULUI 11

33858

2 24 2

01/01/2001

96

2469 00

2180

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR TARCAULUI 11

33859

22 4 2.

01/01/2001

96

495 00

2181

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR G TOPARCEANU 20

33860

2 24 2.

01/01/2001

96

2098 00

2182

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR G TOPARCEANU 20

33861

2 24 2

01/01/2001

96

493 00

2183

CONTOR EN TERM INCA DN 50/STR G ENESCU 19

33862

2 24 2.

01/01/2001

96

5950 00

2184

CONTOR EN TERM ACM DN 32/STR G ENESCU 19

33863

224 2

01/01/2001

96

1695 00

2185

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR SATELITULUI 4

33864

2 24 2

01/01/2001

96

2312 00

2186

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR SATELITULUI 4

33865

2 24 2.

01/01/2001

96

51900

2187

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR FLAMARION 14

33866

2 2 4 2.

01/01/2001

96

3507 00

2188

•CONTOR EN TERM ACM DN 32/STR FLAMARION 14

33867

224 2

01/01/2001

96

1193 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

2189

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR FELEACULUI 1

33868

2 24 2

01/01/2001

96

2327 00

2190

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR FELEACULUI 1

33869

2 24 2

01/01/2001

96

650 00

2191

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR FELEACULUI 5

33870

2 24 2

01/01/2001

96

2178 00

2192

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR FELEACULUI 5

33871

224 2

01/01/2001

96

648 00

2193

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR N OLAHUS 11

33872

224 2

01/01/2001

96

2421 00

2194

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR N OLAHUS 11

33873

2242

01/01/2001

96

567 00

2195

CONTOR EN TERM ACM DN 40/STR PC PETOFI 5

33874

224 2

01/01/2001

96

1552 00

2196

CONTOR EN TERM INCA DN 80/STR PC PETOFI 5

33875

2242

01/01/2001

96

7087 00

2197

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR CALARASILOR 9/A

33876

224 2

01/01/2001

96

2182 00

2198

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR CALARASILOR 9/A

33877

2242

01/01/2001

96

253 00

2199

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR BICAZULUI 14

33878

22 4 2

01/01/2001

96

212500

2200

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR BICAZULUI 14

33879

224 2

01/01/2001

96

476 00

2201

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR PESCĂRUȘULUI 14ETIAP5

33880

224 2

01/01/2001

96

1883 00

2202

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR PESCĂRUȘULUI 14ETI AP 5

33881

2 24 2

01/01/2001

96

349 00

2203

•CONTOR EN TERM ACM DN 32/STR GH DOJA ZJ3

33882

2242

01/01/2001

96

995 00

2204

CONTOR EN TERM INCA DN 40/STR GH DOJA ZJ3

33883

2 24 2

01/01/2001

96

2860 00

2205

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR ROVINE 9

33884

2 24 2

01/01/2001

96

614 00

2206

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR ROVINE 9

33885

224 2

01/01/2001

96

2388 00

2207

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR FELEACULUI 16

33886

224 2

01/01/2001

96

626 00

2208

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR FELEACULUI 16

33887

224 2

01/01/2001

96

2332 00

2209

CONTOR EN TERM INCA DN 80/STR SOVATA 38 BLC 10

33888

2 24 2

01/01/2001

96

7529 00

2210

CONTOR EN TERM ACM DN 40/STR SOVATA 38 BLC 10

33889

2242

01/01/2001

96

2593 00

2211

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR N OLAHUS 27

33890

224 2

01/01/2001

96

2499 00

2212

•CONTOR EN TERM ACM DN 15/STR N OLAHUS 27

33891

224 2

01/01/2001

96

509 00

2213

•CONTOR EN TERM ACM DN 20/STR SATELITULUI 15

33892

224 2

01/01/2001

96

694 00

2214

CONTOR EN TERM INCA DN 32/STR SATELITULUI 15

33893

224 2

01/01/2001

96

2259 00

2215

CONTOR EN TERM ACM DN 40/STR SOVATA 44 BL C 8

33894

224 2

01/01/2001

96

2982 00

2216

CONTOR EN TERM INCA DN 80/STR SOVATA 44 BL C 8

33895

2242

01/01/2001

96

7539 00

2217

•CONTOR EN TERM ACM DN 15/STR DELAVRANCEA 27

33896

2 24 2.

01/01/2001

96

522 00

2218

CONTOR EN TERM INCA DN 25/STR DELAVRANCEA 27

33897

22 4 2.

01/01/2001

96

2403 00

2219

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR TARCAULUI 3/A

33952

2242.

01/02/2001

96

2607 00

2220

•CONTOR ACM -DN 20 MM/STR TARCAULUI 3/A

33953

2 24 2

01/02/2001

96

658 00

2221

•CONTOR INCALZIRE-DN 25 M/STR T MOSOIU NR 2

33954

2 24 2.

01/02/2001

96

1111.00

2222

CONTOR INCALZIRE-DN 40 MM/STR T MOSOIU NR 2

33955

2 24 2.

01/02/2001

96

3223 00

2223

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR ADY ENDRE NR 51

33956

224 2.

01/02/2001

96

41400

2224

CONTOR INCALZIRE-DN 20 MM/STR ADY ENDRE NR 51

33957

2 24 2.

01/02/2001

96

1987 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

2225

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR ADY ENDRE NR 49

33958

224 2

01/02/2001

96

2233 00

2226

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR ADY ENDRE NR 49

33959

2 24 2

01/02/2001

96

604 00

2227

CONTOR INCALZIRE-DN 50 MM/STR EC TEODOROIU NR62

33960

224 2

01/02/2001

96

3729 00

2228

•CONTOR A C M -DN 25 MM/STR EC TEODOROIU NR 62

33961

2 24 2

01/02/2001

96

1001 00

2229

CONTOR INCALZIRE-DN 80 MM/STR ȘTEFAN CEL MARE NR 68

33962

224 2

01/02/2001

96

597500

2230

CONTOR A C M -DN 50 MM/STR ȘTEFAN CEL MARE NR68

33963

224 2

01/02/2001

96

4362 00

2231

•CONTOR ACM -DN 20 MM/STR A MURESANU NR 16

33964

22 4 2

01/02/2001

96

600 00

2232

CONTOR INCALZIRE-DN 40 MM/STR A MURESANU NR 16

33965

22 4 2

01/02/2001

96

2489 00

2233

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR CLOȘCA NR 5/A

33966

224 2

01/02/2001

96

548 00

2234

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR CLOȘCA NR 5/A

33967

2 2 4 2

01/02/2001

96

2537 00

2235

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR CRINULUI NR 4/B

33968

2 24 2

01/02/2001

96

2426 00

2236

•CONTOR ACM -DN 20 MM/STR CRINULUI NR 4/B

33969

2242

01/02/2001

96

494 00

2237

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR M EMINESCU NR 10 AP 1/A

33970

224 2

01/02/2001

96

570 00

2238

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR M EMINESCU NR 10 AP 1/A

33971

2 24 2

01/02/2001

96

2659 00

2239

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR PESCĂRUȘULUI NR 14 AP 7

33972

224 2

01/02/2001

96

289 00

2240

CONTOR INCALZIRE-DN 20 MM/STR PESCĂRUȘULUI NR 14 AP 7

33973

2 24 2.

01/02/2001

96

2074 00

2241

CONTOR INCALZIRE-DN 50 MM/STR COSMINULUI NR 3 PB 12

33974

2 24 2

01/02/2001

96

4164 00

2242

•CONTOR A C M -DN 32 MM/STR COSMINULUI NR 3 PB 12

33975

2242.

01/02/2001

96

1392 00

2243

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR MACINULUI NR 10

33976

2 24 2.

01/02/2001

96

1852 00

2244

•CONTOR ACM -DN 20 MM/STR MACINULUI NR 10

33977

2 24 2.

01/02/2001

96

500 00

2245

•CONTOR A C M-DN 20 MM/STR N OLAHUS NR 10/A

33978

2 24 2.

01/02/2001

96

774 00

2246

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR N OLAHUS NR 10/A

33979

224 2.

01/02/2001

96

3043 00

2247

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR FELEACULUI NR 3

33980

2 24 2.

01/02/2001

96

1784 00

2248

•CONTOR A C M-DN 20 MM/STR FELEACULUI NR 3

33981

224 2.

01/02/2001

96

158 00

2249

•CONTOR A C M-DN 20 MM/STR CALARASILOR NR 32

33982

2 24 2.

01/02/2001

96

538 00

2250

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR CALARASILOR NR 32

33983

2 24 2.

01/02/2001

96

2249 00

2251

•CONTOR A C M-DN 20 MM/STR N OLAHUS NR 13

33984

2 24 2

01/02/2001

96

576 00

2252

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR N OLAHUS NR 13

33985

2 242.

01/02/2001

96

2375 00

2253

•CONTOR ACM -DN 32 MM/STR E TEODOROIU NR 46

33986

2 2 4 2.

01/02/2001

96

638 00

2254

CONTOR INCALZIRE-DN 40 MM/STR E TEODOROIU NR46

33987

22 4 2.

01/02/2001

96

2780 00

2255

•CONTOR ACM -DN 20 MM/STR CRISAN NR 18

33988

2 242

01/02/2001

96

580 00

2256

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR CRISAN NR 18

33989

2 24 2

01/02/2001

96

2471 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

2257

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR SATELITULUI NR 8

33990

2 24 2

01/02/2001

96

2562 00

2258

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR SATELITULUI NR 8

33991

2242

01/02/2001

96

535 00

2259

CONTOR INCALZIRE-DN 25 MM/STR DELAVRANCEA NR 7 AP 2

33992

224 2

01/02/2001

96

1979 00

2260

•CONTOR ACM -DN 20 MM/STR DELAVRANCEA NR 7 AP.2

33993

2242

01/02/2001

96

51800

2261

•CONTOR A C M -DN 15 MM/STR DELVRANCEA NR 28

33994

224 2

01/02/2001

96

536 00

2262

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR DELAVRANCEA NR 29

33995

2242

01/02/2001

96

2274 00

2263

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR MARASTI NR 8

33996

224 2

01/02/2001

96

541 00

2264

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR MARASTI NR 8

33997

2 24 2

01/02/2001

96

2406 00

2265

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR DELAVRANCEA NR 18

33998

224 2

01/02/2001

96

564 00

2266

CONTOR INCALZIRE-DN 40 MM/STR DELAVRANCEA NR 18

33999

2 24 2

01/02/2001

96

2446 00

2267

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR SCHUBERT NR 17

34000

2 24 2

01/02/2001

96

1536 00

2268

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR SCHUBERT NR 17

34001

2 24 2

01/02/2001

96

302 00

2269

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR REPUBLICII NR /27

34002

224 2

01/02/2001

96

288 00

2270

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR REPUBLICII NR /27

34003

2 2 4 2

01/02/2001

96

1976 00

2271

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR N TITULESCU NR 8

34004

2 24 2

01/02/2001

96

2429 00

2272

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR N TITULESCU NR 8

34005

2 2 4 2

01/02/2001

96

565 00

2273

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR SCHUBERT NR 9/A

34006

22 4 2

01/02/2001

96

301.00

2274

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR SCHUBERT NR 9/A

34007

2242

01/02/2001

96

1671 00

2275

•CONTOR A C M -DN 15 MM/STR BÂRLADULUI NR 4

34008

224 2

01/02/2001

-

301.00

2276

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR BÂRLADULUI NR 4

34009

22 4 2

01/02/2001

96

2055 00

2277

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR TARCAULUI NR 2

34010

2242

01/02/2001

96

2226 00

2278

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR TARCAULUI NR 2

34011

2.2 4 2.

01/02/2001

96

638 00

2279

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR EC TEODOROIU NR 38

34012

2242

01/02/2001

96

432 00

2280

CONTOR INCALZIRE-DN 40 MM/STR EC TEODOROIU NR38

34013

22 4 2

01/02/2001

96

2260 00

2281

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR ULMULUI NR 1

34014

2 24 2

01/02/2001

96

589 00

2282

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR ULMULUI NR 1

34015

2242

01/02/2001

96

2268 00

2283

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR G ENESCU NR 38

34016

224 2.

01/02/2001

96

3046 00

2284

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR G ENESCU NR 38

34017

2.2 4 2

01/02/2001

96

59300

2285

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR M EMINESCU NR 45

34018

2 242.

01/02/2001

96

539 00

2286

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR M EMINESCU NR 45

34019

224 2.

01/02/2001

96

2199 00

2287

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR G TOPARCEANU NR 18

34020

2242.

01/02/2001

96

529 00

2288

CONTOR A C M -DN 32 MM/STR G TOPARCEANU NR 18

34021

2 24 2.

01/02/2001

96

2296 00

2289

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR D PRAPORGESCU NR 11

34022

224 2.

01/02/2001

96

336 00

2290

CONTOR INCALZIRE-DN 32

34023

2 24 2.

01/02/2001

96

2055 00

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

2290

MM/STR D PRAPORGESCU NR 11

2291

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR COZIEI NR 32

34024

2 24 2

01/02/2001

96

2372 00

2292

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR COZIEI NR 32

34025

224 2

01/02/2001

96

646 00

2293

•CONTOR A C M -DN 20 MM/STR D PRAPORGESCU NR 13/A

34026

224 2

01/02/2001

96

635 00

2294

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR D PRAPORGESCU NR 13/A

34027

2 24 2

01/02/2001

98

3033 00

2295

•CONTOR ACM - DN 20 MM/STR HOREA 19

34028

2 24 2

01/02/2001

...

565 00

2296

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR HOREA 19

34029

224 2

01/02/2001

96

2236 00

2297

CONTOR INCALZIRE-DN 32 MM/STR N OLAHUS NR 32

34030

22 4 2

01/02/2001

96

211500

2298

•CONTOR ACM -DN 20 MM/STR N OLAHUS NR 32

34031

2 24 2

01/02/2001

96

32300

2299

CONTOR A C M -DN 32 MM/STR SELIMBARULUI 1

34034

2 24 2

01/02/2001

96

1756 00

2300

CONTOR INCALZIRE-DN 40 MM/STR SELIMBARULUI 1

34035

2 24 2

01/02/2001

96

3286 00

2301

•CONTOR ACM -DN 20 MM/STR CALARASILOR NR 30

34036

2 24 2

01/02/2001

96

541.00