Hotărârea nr. 238/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 3084 mp teren public reprezentând strada N. Filimon – proprietate publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, cu suprafața măsurată de 3084 mp teren public reprezentând strada N.Filimon - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45883 din data de 30.03.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 3084 mp teren public reprezentând strada N.Filimon - proprietate publică a Municipiului Oradea,

Strada N.Filimon împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr. 502 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul Strada N.Filimon având suprafața măsurată de 3084 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr.topo. 1061/1, înscris în CF.4409 Ep.Bihor.

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin H.G. nr.970/2002,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a), art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 3084 mp:

''Nr.Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr.CF în care este înscris Nr.Topo.

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1061/1

4409 Ep.Bihor

40998

3084

Drum - teren public Strada N. Filimon

Total

3084

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 3084 mp teren public cu destinația Strada N.Filimon, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii N.Filimon.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județului Bihor,

-Primarul Municipiului Oradea,

-Direcția Tehnică,

-Institutia Arhitetului Șef,

-Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

-Administrația Imobiliară Oradea,

-Serviciul Financiar Contabil,

-Serviciul Terenuri,

-Biroul Cadastru,

-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

- S.C. Compania de apa Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 238


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.