Hotărârea nr. 236/2011

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 5878 mp teren public reprezentând str. Rectorului – proprietate publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, în suprafața de 5878 mp teren, reprezentând strada Rectorului - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45885 din data de 30.03.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, în suprafața măsurată de 5878 mp teren public reprezentând strada Rectorului - proprietate publică a Municipiului Oradea,

Având în vedere că Strada Rectorului împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea la poziția nr. 624 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002,

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul Strada Rectorului având suprafața măsurată de 5878 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr.topo.1059/9, înscris în CF.4188 Ep. Bihor,

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin H.G. 970/2002,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a), art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral nou format în suprafață de 5878 mp:

''Nr.Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr.CFîncareeste înscris Nr.Topo.

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1059/9

4188 Ep.Bihor

71925

5878

Drum - teren public Strada Rectorului

Total

5878

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 5878 mp teren public cu destinația Strada Rectorului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Rectorului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Directia Tehnică,

 • - Instituția Arhitetului Șef,

 • - Directia Economică - Serviciul Evidența Patrimoniu. Delegări de gestiune,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Serviciul Financiar Contabil,

- Serviciul Terenuri,

- Biroul Cadastru,

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

 • - Compania de apa Oradea.

  Oradea, 31 martie 2011

  Nr. 236


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila