Hotărârea nr. 235/2011

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, str. Averescu nr. 7 reprezentând suprafaţa de 229 mp teren cu construcţii – Centru Multifuncţional – proprietatea privată a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Averescu, nr.7 reprezentând suprafața de 229 mp teren cu construcții - Centru Multifuncțional -proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45884 din data de 30.03..2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului , teren cu suprafața de 229 mp, situat în Oradea, Str.Averescu, nr. 7 și aprobarea înscrierii la CF a proprietății private a municipiului Oradea asupra suprafeței de 229 mp, teren cu construcție, Centru Multifunțional.

În conformitate cu schița cadastrală, imobilul se constituie din 229 mp teren, constituit din nr.topo. 3478/1, înscris în CF13274 Oradea și corpul de clădire Centrul Multifuncțional, cu suprafața construită la sol de 198 mp.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.b), art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr .cadastral nou format în suprafață de 229 mp.

^Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr.CFîn careeste înscris Nr.Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste si se constituie in nr.cadastral -mp-

Observații

3478/1

13274

384

229

Municipiul Oradea asupra terenului si constructiile

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 229 mp cu un corp clădire, aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Serviciul evidență Patrimoniu Delegare Gestiune

  • - Serviciul Terenuri,

- Serviciul Financiar Contabil, - Serviciul Cadastru,

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 235


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.