Hotărârea nr. 233/2011

privind aprobarea înscrierii într-o coală de Carte Funciară a suprafeţei de 1816 mp teren identificat cu nr. topo 8588 din teritoriul cadastral Oradea.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea înscrierii într-o coală de Carte funciară a suprafeței de 1816 mp. teren identificat cu nr. topo 8588 din teritoriul cadastral Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45897 din data de 30.03.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea înscrierii în Circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a suprafeței de 1816 mp teren identificat cu nr. topo. 8588 din teritoriul cadastral Oradea,

Conform Adeverinței nr.15408/08.03.2010 eliberată de OCPI Bihor, nr.topo. 8588 din teritoriul cadastral Oradea are suprafața de 1816 mp și este situat în teritoriul cadastral Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA:

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea într-o noua coală de Carte funciară a suprafeței de 1816 mp teren identificat conform Adeverinței eliberate de O.C.P.I.Bihor nr.15408/08.03.2010 cu nr.topo. 8588 din teritoriul cadastral Oradea, având categoria de folosință teren proprietatea publică a Municipiului Oradea “drum_public ”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Terenuri,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 martie 2011

Nr. 233

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.