Hotărârea nr. 232/2011

privind avizarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului identificat cu nr. cadastral 166850 cu suprafaţă de 621 mp reprezentând teren cu casă situat în Oradea str. Colinelor nr. 30, proprietatea d-lui Ciordaş Gavril şi soţia Ciordaş Ileana, în vederea ieşirii din indiviziune din CF 164135 Oradea şi CF 164152 Oradea.

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului identificat cu nr. cadastral 166850 cu suprafață de 621 mp. reprezentând teren cu casă situat în Oradea str. Colinelor nr.30, proprietatea d-lui Ciordaș Gavril și soția Ciordaș Ileana, în vederea ieșirii din indiviziune din C.F. 164135 Oradea și C.F. 164152 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45878 din data de 30.03.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului identificat cu nr. cadastral 166850 cu suprafață de 621 mp. reprezentând teren cu casă situat în Oradea str. Colinelor nr.30, proprietatea d-lui Ciordaș Gavril și soția Ciordaș Ileana, în vederea ieșirii din indiviziune din C.F. 164135 Oradea și C.F. 164152 Oradea.

Analizând solicitarea d-lui Ciordaș Gavril și soția Ciordaș Ileana pentru sistarea stării din indiviziune din C.F. 164135 Oradea și C.F. 164152 Oradea, înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea cu nr. 58559/11.11.2010

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a); art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se avizează constituirea nr.cadastral 166850 Oradea astfel:

Număr

cadastral al bunului imobil

Nr.topo.din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F.în care este înscris nr.topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie în nr.cadastral -mp-

166850

6192/16

164135 Oradea

754

18

6193/1

164132 Oradea

527

403

6192/15

31432 Oradea

100

100

6192/14

31432 Oradea

100

100

TOTAL

621

Art.2. Se aprobă sistarea stării de indiviziune din C.F. 164135 Oradea și C.F. 164152 Oradea prin înscrierea într-o nouă coală de Carte funciară a suprafeței de 621mp teren cu construcții, identificate cu nr. cadastral 166850, proprietate a d-lui Ciordaș Gavril și soția Ciordaș Ileana.

Art.3. Se aprobă actualizarea înscrierilor din Carte funciară referitoare la suprafața de 735 mp teren proprietate publică a Municipiul Oradea identificată cu nr. topo 6192/16 având categoria de folosință „Drum” ce se regăsește în prospectul străzii Colinelor.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județul Bihor,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Financiar Contabil,

- Serviciul Terenuri,

  • - OCPI Bihor - Serviciul Carte Funciară,

  • - dl. Ciordaș Gavril și soția Ciordaș Ileana, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu Oradea, 31 martie 2011                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 232 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.