Hotărârea nr. 230/2011

privind aprobarea sistării de indiviziune a imobilului – casă colectivă cu 5 apartamente din Oradea, str. Primăriei, nr. 47, notată în CF colectiv 17384 Oardea, conform PAD identificat cu nr. cadastrale 8831, 8832, 8833 şi 8835, în suprafaţă totală de 497 mp.

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea sistării stării de indiviziune a imobilului - casă colectivă cu 5 apartamente din Oradea, str. Primăriei, nr.47, notată în CF.colectiv 17384 Oradea, conform PAD identificat cu nr. cadastrale 8831, 8832, 8833 și 8835, în suprafață totală de 497 mp

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45876 din data de 30.03.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea sistării stării de indiviziune a imobilului - casă colectivă cu 5 apartamente din Oradea, str.Primăriei, nr.47, notată în CF.colectiv 17384 Oradea, conform PAD identificat cu nr.cadastrale 8831, 8832, 8833 și 8835, în suprafață totală de 497 mp,

Conform C.F.17385 Oradea, Birau Nicolae și Birău Nora, sunt proprietari asupra cotei de 180/988 mp.teren, iar conform C.F.17386 Oradea, numiții Farcaș Traian și Jenica sunt proprietari asupra cotei de 465/988 mp.teren. Proprietarii celorlate apartamente ale imobilului situat pe str.Primariei nr.47, sunt d-na Vidican Viviana, ap.3, proprietar constructie și cota de 62/988 mp. teren proprietar Statul Roman, CF.ind.17387 Oradea; d-l Balog Tiberiu și soția Balog Iuliana, ap.4, asupra cotei de 68/988 mp.CF.ind.17388 Oradea; d-na Barabaș Terezia, ap.5, asupra cotei de 120/988 mp.CF.ind.17389 Oradea și d-na Ardelean Maria, ap.6, asupra cotei de 93/988 mp.CF.ind.17390 Oradea. Proprietarul apartamentului nr.7,a ieșit din indiviziune din imobilul de la adresa menționata, formându-se nr.cadastral 2365.

Suprafața totală a terenului care constituie amplasamentul imobilului de la adresa menționată este de 988 mp.

conform C.F.colii colective nr.17384 Oradea.

Prin planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate a terenului aferent apartamentului nr.1, în suprafață de 180 mp. se identifică cu nr.cadstral 8835, iar prin planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate a terenului aferent apartamentului nr.2, în suprafață de 317 mp. se identifică cu nr.cadastrale 8831,8832 și 8833. Diferența de 148 mp.care constituie proprietatea numiților Farcaș Traian și soția Farcaș Jenica, constituie calea de acces la apartamentele existente.

Conform declarației date de către d-l Farcas Traian în fata Notarului Public Pană Florian, autentificată prin încheierea nr. 1249/14.03.2011, proprietarii apartamentelor nr.1, 3, 4, 5 și 6, au consimțit sistarea stării de indiviziune, conform PAD-ului aprobat pentru nr.cadastrale 8831, 8832, 8833 și 8835.

Având în vedere faptul că terenul aferent apartamentului nr.3, este proprietatea Statului Român, se supune analizei Consiliului Local solicitarea de sistare a stării de indiviziune.

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, În baza art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 8835 Oradea astfel:

Număr cadastral al bunului imobil

Nr.topo.din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F.în care este înscris nr.topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie în nr.cadastral -mp-

8835

2603

17384 Oradea

988

180

TOTAL

180

Art.2.Se aprobă înscrierea într-o nouă coală de Carte funciară a suprafeței de 180 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8835, reprezentând teren cu construcții proprietatea numiților Birău Nicolae și Birău Nora.

Art.3. Se avizează Planurile de amplasament și delimitare a imobilelor cu nr. cadastrale 8831, 8832 si 8833 Oradea astfel:

Număr cadastral al bunului imobil

Nr.topo.din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F.în care este înscris nr.topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie în nr.cadastral -mp-

8831

2603

17384

988

185

8832

40

8833

92

TOTAL                                                                  317

Art.4. Se aprobă înscrierea prin deschiderea a trei coli de Carte funciară a suprafeței de 317 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8831, 8832 și 8833, reprezentând teren cu construcții proprietatea numiților Farcaș Traian și sotia Farcaș Jenica, conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, vizat de OCPI Bihor, sub nr.7054/22.06.2005.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

- Primarul Municipiului Oradea,

- Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

- Serviciul Terenuri,

- Serviciul Financiar Contabil,

- Biroul Cadastru,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - proprietarii imobilelor situate pe str. Primăriei nr.47, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 230


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.