Hotărârea nr. 23/2011

privind aprobarea participării Colegiului Tehnic Mihai Viteazul la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanţare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă g

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Colegiului Tehnic Mihai Viteazul la “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)” în vederea depunerii spre finanțare către

Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului "Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5131 din14.01.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune participarea la Programul privind instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor clasice care utilizează energie regenerabilă pentru beneficiarul Colegiul Tehnic Mihai Viteazul.

Ținând cont de prevederile Ordinului 1.741/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor prin care se aprobă Ghidul de Finanțare a Programului privind instalarea, înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încălzire,

Ținând seama de prevederile HG nr. 28/2008 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri publice în cadrul Fondului pentru mediu;

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Colegiului Tehnic Mihai Viteazul la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire în vederea depunerii spre finanțare către Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului "Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”.

Art.2. Aprobarea alocării din bugetul local a cheltuielilor reprezentând contribuția proprie a Colegiului Tehnic Mihai Viteazul la proiectul "Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, contribuție în valoare de 205.252,90 RON cu TVA, constând în:

- 10% din costurile eligibile în valoare de 192.463,90 RON cu TVA

- Costuri neeligibile în valoare de 12.789,00 RON cu TVA

- alte cheltuieli neeligibile

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Management Proiecte cu Finantare Internețională, Directia Economică, Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Mihai Viteazul.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

  • - Directia economica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

  • - Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, prin grija Directiei de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Se publică pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea www.oradea.ro

  • - Se publică in Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 23


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.