Hotărârea nr. 228/2011

privind darea acordului de principiu pentru demararea proiectului de investiţii grădină publică cu suprafaţa de aproximativ 50.000 mp în zona Dealul Ciuperca.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru demararea proiectului de investiții „Grădină Publică cu suprafața de aproximativ 50.000 mp în zona dealul Ciuperca”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45886 din data de 30.03.2011, prin care Administrația imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea darea acordului de principiu pentru demararea proiectului de investiții grădină publică cu suprafața de aproximativ 50.000 mp în zona dealul Ciuperca,

Având în vedere asigurarea optimizării calității vieții, creșterea gradului de confort urban, a factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației prin realizarea unei grădini publice în suprafața de aproximativ 50.000 mp din zona dealului Ciuperca pe terenul preluat de către Municipiul Oradea de la Episcopia Română Unită cu Roma Greco Catolică Oradea și alte terenuri învecinate aflate în proprietatea Statului Român, a Municipiului și a altor persoane fizice sau juridice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată,

În temeiul art. 36 (2) lit.c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru demararea proiectului de investiții „Grădină Publică cu suprafața de aproximativ 50.000 mp în zona dealul Ciuperca”.

Art.2. Se mandatează Primarul municipiului Oradea pentru identificarea proprietarilor suprafeței de aproximativ 50.000 mp luată în studiu în vederea clarificării situației juridice a terenului și demararea procedurilor pentru edificarea obiectivului de investiții „Grădină Publică cu suprafața de aproximativ 50.000 mp în zona dealul Ciuperca”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primarul municipiului Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Financiar Contabil,

- Serviciul Terenuri,

- Biroul Cadastru Topografi

- se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 228


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila