Hotărârea nr. 227/2011

privind abrogarea Deciziunii Sfatului Popular al Oraşului de Subordonare Regională Oradea nr. 253/1954 privind transmiterea în folosinţa Asociaţiei Sportive „Voinţa” Oradea a suprafeţei totale de 10.878,60 mp teren cu construcţii „Stadionul Tineretului” situat în Oradea, str. Academiei – str. George Bariţiu.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind abrogarea Deciziunii Sfatului Popular al Orașului de Subordonare Regională Oradea nr. 253/1954 privind transmiterea în folosința Asociației Sportive „Voința” Oradea a suprafeței totale de 10.878,60 mp teren cu construcții „Stadionul Tineretului “ situat în Oradea, str. Academiei - str.George Barițiu

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45889 din data de 30.03.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea abrogarea Deciziunii Sfatului Popular al Orașului de Subordonare Regională Oradea nr.253/1954 privind transmiterea în folosința Asociației Sportive „Voința” Oradea a suprafeței totale de 10.878,60 mp teren cu construcții „Stadionul Tineretului " situat în Oradea, str. Academiei - str. George Barițiu,

În anul 1954, Sfatul Popular al Orașului de Subordonare Regională Oradea, prin Deciziunea nr.253/1954, a transmis în folosința Asociației Sportive „Voința” Oradea terenul identificat cu nr. topo 845/1, 845/2, 846 și 847 numit „Stadionul Tineretului " situat în Oradea, str. Academiei - str.George Barițiu împreună cu construcțiile situate pe el, în vederea înființării unei baze sportive.

Pentru buna desfășurare a activității, Asociația Sportivă „Voința” a solicitat Scolii medii de băieți nr.4 (actual Colegiul Național Mihai Eminescu) și a primit prin contractul încheiat la 12.11.1955, pe limita de vecinătate, o fâșie teren lată de 2 m, obligându-se în schimb să asigure accesul elevilor școlii la baza sportivă în vederea desfășurării orelor de sport, astfel încât suprafața ocupată de baza sportivă s-a extins la 11.766 mp.

Administrația Imobiliară Oradea, în cadrul demersurilor întreprinse pentru clarificarea situației juridice a bazei sportive a procedat la identificarea și măsurarea terenului în cauză și a solicitat Asociației Teritoriale a Cooperativelor Meșteșugărești Bihor și Clubului Sportiv Voința documente privind identificarea persoanei juridice ce deține calitatea de continuator a activității Asociației Sportive „Voința” din 1954 și copia autorizațiilor de demolare menționate în Deciziunea nr.253/1954.

Până la această dată ATCOM Bihor și Clubul Sportiv Voința nu au dat curs solicitării noastre nr.43530/29.10.2010 de a ne comunica autorizațiile de demolare a construcțiilor existente pe teren la data predării lui, autorizațiile de construire a noilor construcții, fișele mijloacelor fixe și alte documente care să ateste proprietatea sa asupra imobilelor aferente bazei sportive.

Conform poziției 6556, 7201, 6253 și 7106 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, terenul și construcțiile reprezentând Colegiul Național Mihail Eminescu -fosta Scoală medie de băieți nr.4 și Baza Sportivă „Voința” aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea

Ținând cont de faptul că până la această dată continuatorul activității Asociației Sportive „Voința” din 1954, nu a solicitat încheierea unui contract pentru folosința imobilului situat în Oradea, str. Academiei - str.George Barițiu reprezentând Baza Sportivă „Voința”,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 158/2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art.154 din Constituția României, republicată, în vederea eliminării din legislația României a actelor normative care contravin Constituției, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,

Văzând proiectul de hotărâre , avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, și propunerile formulate in plenul ședinței de Consiliu,

În temeiul prevederilor art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se abrogă Deciziunea Sfatului Popular al Orașului de Subordonare Regională Oradea nr. 253/1954 privind transmiterea în folosința Asociației Sportive „Voința” Oradea a suprafeței totale de 10.878,60 mp teren cu construcții „Stadionul Tineretului " situat în Oradea, str. Academiei - str.George Barițiu.

Art.2. Se mandatează Administrația Imobiliară Oradea pentru încheierea de contracte în vederea reglementării folosinței imobilului „Baza sportivă Voința” cu Clubul Sportiv Voința SRL in vederea asigurării continuității activității sportive și pentru luarea altor măsuri necesare bunei administrări a acesteia.

Art.3. Se constată încetarea contractului încheiat la data de 12.11.1955 între Asociația Sportivă „Voința” și Școala medie de băieți nr.4 - actual Colegiul Național Mihai Eminescu, în baza transferului dreptului de proprietate și de dispoziție asupra cotei de teren ce constituie obiectul contractului în favoarea Municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

- Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Serviciul Financiar Contabil,

- Clubul Sportiv Voința SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 227


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.