Hotărârea nr. 226/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Ferche Ionel şi soţia Ferche Valentina Olimpia, reprezentând suprafaţa de 75 mp teren identificat cu nr. cad. 168683 înscris în CF 168683 Oradea situat în Oradea str. IP Pincio cu destinaţia de „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de doamnul Ferche Ionel și soția Ferche Valentina Olimpia, reprezentând suprafața de 75 mp teren identificat cu nr.cadastral 168683 înscris în C.F. 168683 Oradea situat în Oradea str.Ion Păun Pincio cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45805 din data de 29.03..2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 75 mp teren identificat cu nr.cadastral 168683 înscris în C.F.168683 Oradea situat în Oradea str. Ion Păun Pincio cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1759/17.03.2011 domnul Ferche Ionel și soția Ferche Valentina Olimpia donează Municipiului Oradea suprafața de 75 mp teren identificat cu nr. cadastral 168683 inscris in C.F. 168683 Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a, art.45 alin.(3), și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Ferche Ionel și soția Ferche Valentina Olimpia reprezentând suprafața de 75 mp teren identificat cu nr.cadastral 168683 înscris în C.F. 168683 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Ferche Ionel și soția Ferche Valentina Olimpia prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 226 SECRETAR

Ionel Vila