Hotărârea nr. 225/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului din Oradea, str. Constantin Brâncoveanu, reprezentând teren cu construcţii în suprafaţă de 10732 mp, în care funcţionează Grupul Şcolar Traian Vuia aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului din Oradea, str. Constantin Brâncoveanu, în suprafață de 10732 mp, reprezentând teren cu construcții în care funcționează Grupul Școlar Traian Vuia aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45806 din data de 29.09.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 10732 mp, reprezentând imobilul în care funcționează Grupul Școlar Traian Vuia din Oradea, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Prin schița cadastrală întocmită, imobilul - Grupul Școlar Traian Vuia, se identifică prin șase corpuri de clădire cu suprafața totală construită la sol de 3313 mp și 10732 mp teren situat în Oradea str. Constantin Brâncoveanu, constituit din nr. topo. 4768/105 înscrise în CF 3174 Oradea în proprietatea Municipiului Oradea,

În vederea corelării situației faptice cu situația juridică și actualizarea evidențelor de Carte Funciară este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 10732 mp reprezentând Grupul Școlar Traian Vuia- proprietate publică a Municipiului Oradea, atestată prin H.G. nr. 970/2002,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a); art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafaț

a de 10732 mp, teren, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo. Sau Adev. OCPI Bihor

Suprafața ce se dezlipește din nr.

topo pentru constituirea nr. cadastral - mp-

Observații

10732

4768/105

3174 Oradea

10732

Teren cu construcții reprezentând Grupul Școlar Traian Vuia -proprietate publică a Municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând „Teren cu construcții” în care funcționează Grupul Școlar Traian Vuia din Oradea, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la identificarea terenului și a construcțiilor în care își desfășoară activitatea Grupul Școlar Traian Vuia din Oradea cu prevederile prezentei hotărâri.

Art..4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județului Bihor,

-Primarul Municipiului Oradea,

-Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune, -Administrația Imobiliară Oradea,

-Serviciul Terenuri,

-Serviciul Financiar Contabil, -Biroul Cadastru,

- Grupul Școlar Traian Vuia, prin grija A.I.O. -Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 225


Adriana Aurora Lipoveanu CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila