Hotărârea nr. 224/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 831 mp teren public cu construcţii – WC public din Parcul 1 Decembrie – proprietatea publică a municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 831 mp teren public cu construcții -WC public din P-cul 1 Decembrie - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45804 din data de 29.03.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, suprafața de 831 mp teren public cu construcții - WC public din P-cul 1 Decembrie - proprietate publică a Municipiului Oradea,

Clădirea WC public, împreună cu suprafața de teren aferentă, figurează în evidentele contabile ale Primăriei Municipiului Oradea, sub nr. de înregistrare 101163, iar conform poziției nr.6276 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, terenul și clădirea WC public Parc 1 Decembrie, aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea, fiind administrat de către RER ECOLOGIC SERVICE,

În conformitate cu schița cadastrală întocmită, imobilul se constituie din suprafața de 3475 mp teren cu categoria de folosință pădure și suprafața de 146 mp teren cu categoria de folosință curți construcții pe care este edificat corpul de clădire WC Public din P-cul 1 Decembrie, cu suprafața construită la sol de 85 mp ce se dezlipesc din nr.topo.3581/24, înscris în CF.10208 Oradea,

In vederea completării și actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.c); art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

831 mp.


Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral nou format în suprafață de

''Nr Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr.CF în care este înscris Nr.Topo

Suprafața nr.topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr.cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

3581/24

10208 Oradea

93197

831

Cota de 146/831mp curți construcții

Cota de 685/831mp pădure

Total

831

831

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicita

te imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a


imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând suprafața de 831 mp teren din Parcul 1 Decembrie cu un corp clădire în suprafață de 85 mp având destinația WC public, aflate în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul cu construcție WC public din Parcul 1 Decembrie.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Financiar Contabil,

- Serviciul Terenuri,

- Biroul Cadastru,

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 224


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.