Hotărârea nr. 222/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3539 mp, teren public cu construcţii – WC public din Parcul I.C. Brătianu – proprietatea publică a municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 3539 mp teren public cu construcții - WC public din P-cul I.C.Bratianu - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45800 din data de 29.03.2011, prin care Administrația Imbiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând P-cul Bratianu, suprafața de 3539 mp teren public cu construcții - WC public din P-cul I.C.Bratianu -proprietate publică a Municipiului Oradea,

Clădirea WC.public, împreună cu suprafata de teren aferentă, figurează în evidentele contabile ale Primăriei

Municipiului Oradea, sub nr. de înregistrare 102366, fiind administrat de RER ECOLOGIC SERVICE.

În conformitate cu schita cadastrală întocmită de dl.topogaraf Balint Iosif, imobilul se constituie din suprafata de 3475 mp teren cu categoria de folosinta pădure și suprafata de 64 mp. teren cu categoria de folosintă curti constructii pe care este edificat corpul de clădire WC. Public din P-cul I.C.Bratianu, cu suprafata construită la sol de 33 mp. ce se dezlipesc din nr.topo.7442/25, înscris în CF.77340 Oradea.

In vederea completarii și actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a); art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art..1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral nou format în suprafață de 3539 mp.

"Nr^Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr.CF în care este înscris Nr.Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste si se constituie in nr.cadastral -mp-

Observații privind categoria folosinta teren

7442/25

77340 Oradea

6029

3539

-64/3539-curti construcții

- 3475/3539-pădure

Total

3539

Art..2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1, reprezentând suprafața de 3539 mp teren din parcul I.C.Bratianu cu un corp de clădire în suprafață de 33 mp având destinația de WC public, aflate în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art..3. Se aprobă completarea și actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul cu construcție - WC public situat în P-cul I.C.Brătianu.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art..5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar -Contabil,

  • - Biroul Cadastru,

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 222


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.