Hotărârea nr. 221/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, str. Poieniţei nr. 25, reprezentând teren în suprafaţă de 17659 mp teren cu construcţii în care funcţionează Colegiul Tehnic M. Viteazul aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului din Oradea, str. Poieniței, nr.25, reprezentând teren în suprafață de 17659 mp teren cu construcții în care funcționează Colegiul Tehnic M.Viteazul aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45797 din data de 29.03.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 17659 mp, reprezentând imobilul în care funcționează Colegiul Tehnic M.Viteazul Oradea, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Conform pozițiilor 6513 + 6532 și 7190 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.970/2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, terenul și clădirea în care funcționează Colegiul Tehnic M.Viteazul, aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea,

Prin schița cadastrală întocmită, se identifică prin 18 corpuri de clădire cu suprafața totală construită la sol de 7058 mp și 17659 mp teren situat în Oradea str. Poieniței, nr.25, constituit din nr. topo. 4777/46 înscris în C.F. 14734 Oradea și nr.topo. 4775/2, cf. Adv .OCPI nr.10606/25.02.2011, aflat în proprietatea Statului Român,

În vederea corelării situației faptice cu situația juridică și actualizarea evidențelor de Carte Funciară este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 17659 mp reprezentând proprietate publică a Municipiului Oradea, atestată prin HG 970/2002,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a); art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a terenului identifcat cu nr. topo.4775/2 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren cu constucții, proprietate publică a Municipiului Oradea identificat prin Adeverința nr. 10606/25.02.2011 emisă de OCPI Bihor.

Art.2.Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 17659 mp, teren, astfel:

Suprafața

nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo. Sau Adev. OCPI Bihor

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pentru constituirea nr. cadastral - mp-

Observații

17659

4777/46

14734 Oradea

10732

Teren cu construcții reprezentînd Colegiul Tehnic M.Viteazul -proprietate publică a Municipiului Oradea

4775/2

Adv.OCPI,nr.10606/2011

290

TOTAL                                          17659

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre reprezentând „Teren cu construcții” în care funcționează Colegiul Tehnic M.Viteazul din Oradea, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la identificarea terenului și a construcțiilor în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnic M.Viteazul din Oradea cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

-   Primarul Municipiului Oradea,

  • -   Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

-   Serviciul Terenuri,

- Serviciul Financiar Contabil,

- Biroul Cadastru,

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • -   Colegiul Tehnic M. Viteazul din Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 221


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila