Hotărârea nr. 220/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Blaga Ioan şi soţia Blaga Daniela reprezentând suprafaţa de 46 mp teren identificat cu nr. cad. 168620 înscris în CF 168620 Oradea situat în Oradea str. Strugurilor cu destinaţia de „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Blaga loan și soția Blaga Daniela reprezentând suprafața de 46 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168620 înscris în C.F.168620 Oradea situat în Oradea str. Strugurilor cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45798 din data de 29.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 46 mp teren identificat cu nr.cadastral 168620 înscris în C.F.168620 Oradea situat în Oradea str.Strugurilor cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.359/01.03.2011 domnul Blaga loan și soția Blaga Daniela donează Municipiului Oradea suprafața de 46 mp teren identificat cu nr.cadastral 168620 înscris în C.F.168620 Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a, art.45 alin.(3), și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Blaga Ioan și soția Blaga Daniela, reprezentând suprafața de 46 mp teren identificat cu nr.cadastral 168620 înscris în C.F.168620 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Terenuri,

- Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Blaga Ioan și soția Blaga Daniela prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr.220


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila